Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening antidiscriminatievoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening antidiscriminatievoorziening
CiteertitelVerordening antidiscriminatievoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2010Nieuwe regeling

01-03-2010

Gemeenteblad 2010, 7

16B

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening antidiscriminatievoorziening

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 februari 2010,

nr. I10.0895.;

gelet op het advies van de commissie Bestuur en Middelen van 11 februari 2010;

gelet op artikel 2 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

besluit:

vast te stellen de

Verordening antidiscriminatievoorziening

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Het college biedt ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

 • 2.

  Het college is bevoegd de antidiscriminatievoorziening regionaal onder te brengen bij de stichting “Artikel 1 Overijssel”.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Klachtbehandelaars dienen te voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   Per post;

  • -

   Per e-mail;

  • -

   Telefonisch;

  • -

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

Voor zover de antidiscriminatievoorziening regionaal is of wordt ondergebracht, draagt het college er zorg voor dat klagers die zich tot de gemeente wenden worden verwezen naar deze antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening antidiscriminatievoorziening.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 1 maart 2010.

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers