Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Bijdrageregeling medisch afval gemeente Tubbergen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijdrageregeling medisch afval gemeente Tubbergen 2017
CiteertitelBijdrageregeling medisch afval gemeente Tubbergen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

12-12-2016

Gemeenteblad 2016, 174215

10B

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijdrageregeling medisch afval gemeente Tubbergen 2017

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016, nr. 10A;

gelet op het advies van de commissie Ruimte en Economie van 6 december 2017;

gelet op het bepaalde in artikel 147 Gemeentewet

besluit:

tot vaststelling van de

Bijdrageregeling medisch afval gemeente Tubbergen 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze regeling verstaat onder:

afvalstoffenheffing

 

de heffing bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;;

belanghebbende

 

degene ten behoeve van wie een medische verklaring is afgegeven;

belastingschuldige

 

degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing is gesteld;

bijdrage

 

een tegemoetkoming in de extra kosten, vanwege het aanbieden van medisch afval, afkomstig van een belanghebbende, aan de inzameldienst als bedoeld in artikel 2 van de Afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2016;

college

 

het college van burgemeester en wethouders ;

medisch afval

-

incontinentiemateriaal;

 

-

materiaal gebruikt door nierdialyse patiënten;

 

-

stoma materiaal;

medische verklaring

 

een schriftelijke verklaring afgegeven door een arts, medisch specialist of apotheker aan een belanghebbende, waaruit blijkt dat deze persoon vanwege een langdurige of chronische ziekte of een handicap anderszins hulpmiddelen nodig heeft die na gebruik leiden tot meerdere gevulde minicontainers met medisch afval per belastingjaar. Uit de medische verklaring dient zo mogelijk te blijken of er sprake is van een tijdelijk of permanentkarakter. Ingeval van tijdelijkheid dient zo mogelijk het tijdsbestek te worden aangegeven.

Artikel 2 Aanvraag

Het college kan op schriftelijke aanvraag een bijdrage toekennen vanwege het aanbieden van medisch afval.

Artikel 3 Voorwaarden aanvraag

De aanvraag als bedoeld in artikel 2 dient te worden gedaan op een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 4 Bijdrage afvalstoffenheffing DIFTAR

 • 1.

  Een bijdrage in de afvalstoffenheffing diftar wordt toegekend indien:

  • a.

   de belastingschuldige een medische verklaring overlegt van hemzelf en/ of een belanghebbende, die huisvesting heeft in het perceel waarvoor de belastingschuldige is aangeslagen, en

  • b.

   belastingschuldige zijn/haar aanslag afvalstoffenheffing diftar 2017 meestuurt en

  • c.

   de afvalstoffenheffing diftar hoger is dan € 37,00 (=drempelbedrag dat niet voor een bijdrage in aanmerking komt). Het vaste deel van de afvalstoffenheffing (basisbedrag) komt niet voor een bijdrage in aanmerking.

 • 2.

  De bijdrage bedraagt maximaal € 120,00 per jaar.

Artikel 5 Uitbetaling

De bijdrage wordt aan de aanvrager uitbetaald.

Artikel 6 Algemene Subsidie Verordening

Op de uitvoering van deze verordening zijn de bepalingen in de Algemene Subsidie Verordening van toepassing.

Artikel 7 Stellen nadere regels

Het college kan nadere regels stellen ter uitvoering van deze bijdrageregeling.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Bijdrageregeling medisch afval gemeente Tubbergen 2017”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017. Indien zij wordt bekendgemaakt na 1 januari 2017 treedt zij in werking op de dag na bekendmaking en werkt zij terug tot en met 1 januari 2017.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 december 2016,

De raadsgriffier, De voorzitter

H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar, mr. M.K.M. Stegers