Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018
CiteertitelBeleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v.
 2. Verordening maatschappelijke ondersteuning

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

21-11-2017

Gemeenteblad 2017, 219885

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018

Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat zij op 21 november 2017 hebben besloten:

 

 

 • 1.

  beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet onder de naam "Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018";

 • 2.

  de "Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2017" in te trekken;

 • 3.

  te bepalen dat hun besluit in werking treedt op 1 januari 2018.

 

De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 liggen ter inzage op het gemeentehuis en zijn tevens als externe bijlage opgenomen bij de bekendmaking van het besluit in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente (https://zoek.officielebekendmakingen.nl).

 

De beleidsregels omvatten meerdere hoofdstukken en één bijlage en behandelen de navolgende onderwerpen:

Hoofdstuk 1. Inleiding

Hoofdstuk 2. Begripsbepalingen

Hoofdstuk 3. Algemene uitgangspunten

 • 3.1.

  Cliëntondersteuning

 • 3.2.

  Eigen kracht en sociale omgeving

 • 3.3.

  Gebruikelijke hulp

 • 3.4.

  Mantelzorgers

 • 3.5.

  Respijtzorg

 • 3.6.

  Vrijwilligers

 • 3.7.

  Algemeen gebruikelijke voorzieningen

 • 3.8.

  Wettelijke voorliggende voorzieningen

 • 3.9.

  Algemene voorzieningen

 • 3.10.

  Maatwerkvoorzieningen

 • 3.11.

  Goedkoopst adequate voorziening

Hoofdstuk 4. Procedure

 • 4.1.

  Melding

 • 4.2.

  Onderzoek

 • 4.3.

  Multidisciplinair Overleg

 • 4.4.

  Onderzoeksverslag en Ondersteuningsadvies

 • 4.5.

  Aanvraag en beschikking

 • 4.6.

  Toegang jeugdhulp

 • 4.7.

  Toegang jeugdhulp via de verwijzer

 • 4.8.

  Crisis

 • 4.9.

  Spoedhulp

 • 4.10.

  Opschalen van problematiek

 • 4.11.

  Signaleringsoverleg

Hoofdstuk 5. Persoonsgebonden budget (pgb)

 • 5.1.

  Algemeen pgb

 • 5.2.

  Wmo Maatwerkvoorzieningen pgb

 • 5.3.

  Jeugdwet pgb

 • 5.4.

  Besteding pgb

 • 5.5.

  Waarborgen kwaliteit voorziening

 • 5.6.

  Eisen aan de aanbieder

 • 5.7.

  Verantwoording pgb

 • 5.8.

  Tarieven pgb

 • 5.9.

  Verzilvering pgb

 • 5.10.

  Inzet pgb in sociaal netwerk

 • 5.11.

  Heroverweging pgb

 • 5.12.

  Herindicatie pgb

Hoofdstuk 6. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking en terugvordering

 • 6.1.

  Informatieplicht, herzien, intrekken en terugvorderen

 • 6.2.

  Informatieplicht in beschikking

 • 6.3.

  Herziening en intrekking

 • 6.4.

  Terugvordering

 • 6.5.

  Intrekking pgb als deze niet direct wordt gebruikt

 • 6.6.

  Handhaving, fraudepreventie en toezicht op kwaliteit geleverde zorg

Hoofdstuk 7. Bijdrage in de kosten

 • 7.1.

  Bijdrage in de kosten maatwerkvoorzieningen Wmo

 • 7.2.

  Bijdrage in de kosten algemene voorzieningen

Hoofdstuk 8. Maatwerkvoorzieningen Wmo

 • 8.1.

  Vervoer

 • 8.2.

  Soorten vervoersvoorzieningen

 • 8.3.

  Rolstoelen

 • 8.4.

  Woonvoorzieningen

 • 8.5.

  Huishoudelijke ondersteuning

 • 8.5.1.

  Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning

 • 8.5.2.

  Algemene voorziening wassen en strijken

 • 8.6.

  OZL en OMD 18+

 • 8.7.

  Ondersteuning maatschappelijke deelname 18+

 • 8.8.

  Ondersteuning zelfstandig leven 18+

 • 8.9.

  Persoonlijke verzorging als onderdeel van OZL of OMD

 • 8.10.

  Kortdurend verblijf 18+

 • 8.11.

  Beschermd wonen

Hoofdstuk 9. Individuele voorzieningen jeugdhulp

 • 9.1.

  Ambulante jeugdhulp

 • 9.2.

  Persoonlijke verzorging jeugd

 • 9.3.

  OZL en OMD 18-

 • 9.4.

  Ondersteuning maatschappelijke deelname (OMD) 18-

 • 9.5.

  Ondersteuning zelfstandig leven (OZL) 18-

 • 9.6.

  Naschoolse dagbehandeling LVB (licht verstandelijke beperkten) tot 18 jaar

 • 9.7.

  verblijf en residentiële behandeling

 • 9.8.

  Pleegzorg

 • 9.9.

  Jeugdbescherming

 • 9.10.

  Jeugdreclassering

 • 9.11.

  Jeugdzorg Plus

Hoofdstuk 10. Tegemoetkoming meerkosten

Hoofdstuk 11. Afbakening Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz

 • 11.1.

  Vier doelgroepen

 • 11.2.

  Doelgroep 3: zorgvraag passend bij de Wlz, maar ondersteuningsbehoefte beter passend bij de Wmo 2015

 • 11.3.

  Doelgroep 4: zorgvraag en ondersteuningsbehoefte passend bij de Wlz

Bijlage 1 Richtlijnen Gebruikelijke en Bovengebruikelijke Hulp en Respijtzorg

 • 1.

  Gebruikelijke zorg

 • 2.

  Gebruikelijke zorg per functie

 • 2.1.

  Persoonlijke verzorging

 • 2.2.

  Ondersteuning

 • 2.3.

  Beschermende woonomgeving en kinderen (verblijf)

 • 2.4.

  Huishoudelijke ondersteuning

 • 3.

  Richtlijn bij (dreigende) overbelasting van partner, ouder, volwassen kind en/of andere huisgenoten (Respijtzorg)

 • 4.

  Richtlijnen ten aanzien van gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen met een normaal ontwikkelingsprofiel in verschillende levensfasen van het kind