Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening brandveiligheid en hulpverlening
CiteertitelVerordening brandveiligheid en hulpverlening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Brandweerwet, art. 1, lid 2
  2. Brandweerwet, art. 12
  3. Woningwet, art. 8, lid 2
  4. Wet milieubeheer, art. 8.11, lid 3
  5. Wet Milieubeheer, art. 8:40

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-200201-01-2007nieuwe regeling

25-04-2002

Raadsvoorstel 2002, nr 4.10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

De raad van de gemeente Vriezenveen;

Gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, artikel 8, tweede lid, van de Woningwet, artikel 8:11, derde lid, en artikel 8:40 van de Wet milieubeheer en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gezien het advies van de commissie BM;

Gelet het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit:

Vast te stellen de Verordening brandveiligheid en hulpverlening.

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:1. Veiligheidsketen:De taken en werkzaamheden van de brandweer die zijn gericht op de brandweerzorg en de rampenbestrijding, waarbij de volgende fasen worden onderscheiden: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorga. pro-actie: is het structureel voorkomen van onveiligheid, onder andere door vanuit veiligheidsoptiek invloed uit te oefenen op het maken van ruimtelijke plannen;b. preventie: is het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan door het doorvoeren van preventieve maatregelen in een bepaald gebied, onder andere door aan vergunningen voorwaarden te verbinden met het oog op veiligheid;c. Preparatie: is het daadwerkelijk voorbereiden op het bestrijden van mogelijke aantasting van de veiligheid, onder andere door het opstellen van en het oefenen met aanvals- en rampenplannen;d. Repressie: is het bestrijden van onveiligheid en het verlenen van hulp in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van brandweer, politie en andere hulpverleningsdiensten;e. Nazorg: is alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te kerennaar de normale verhoudingen, onder andere door de opvang van slachtoffers en de hulp bij de afwikkeling van schadeclaims.2. Regionaal organisatieplanHet periodiek door het verantwoordelijke bestuur vast te stellen plan waarin de organisatie van de brandweerzorg in de regio Twente is vastgelegd;

3. Gemeentelijk beleidsplanHet periodiek door de raad vast te stellen plan waarin de organisatie van het gemeentelijk brandweerkorps alsmede op hen van toepassing zijnd beleid en doelstellingen worden vastgelegd;

4. Gemeentelijk werkplanHet jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen plan waarin opgenomen de door de gemeentelijke brandweer in een jaar te verrichten activiteiten op basis van het beleidsplan;

5. Brandweer Regio TwenteHet openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de zogenoemde gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente deelneemt;

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

1. Burgemeester en wethouders beschikken over een gemeentelijke brandweer

2. De organisatorische onderbrenging wordt geregeld in de gemeentelijke organisatieverordening

Artikel 3 Taken gemeentelijke brandweer

1. De taken van de gemeentelijke brandweer bestaan, behoudens de in artikel 5 aan de brandweer Regio Twente opgedragen taken, uit de feitelijke uitvoering van de taken van de veiligheidsketen in de eigen gemeente, een en ander overeenkomstig de uitwerking in het ingevolge artikel 4 van deze verordening vast te stellen gemeentelijk beleidsplan en in overeenstemming met het regionaal organisatieplan.2. Andere dan de onder 1 genoemde werkzaamheden, voor zover deze niet te maken hebben met het wegnemen van onmiddellijk gevaar voor mens en dier, te wetende zogenaamde dienstverlening , kunnen worden verricht overeenkomstig een telkens bij de begroting vastgestelde tarievenlijst.

Artikel 4 Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening

1. Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad een maal per 4 jaar een gemeentelijk beleidsplan ter vaststelling voor waarin beschreven op welke wijze aan de inhoud van in artikel 3 omschreven taken van de veiligheidsketen uitvoering zal worden gegeven. Het gemeentelijk beleidsplan omvat in elk geval een omschrijving van de taken en de bedrijfsvoering van de gemeentelijke brandweer, de beschikbare financiële en personele middelen, de voertuigen, het materieel, de huisvesting en een meerjaren opleidings en oefenplan.2. De uitwerking van het gemeentelijk beleidsplan vindt plaats in een jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen gemeentelijk werkplan.

Artikel 5 Regionale taken

Naast de in artikel 3, tweede lid, van de brandweerwet 1985 opgedragen taken , zijn aan de brandweer Regio Twente opgedragen de taken van de veiligheidsketen die niet ingevolge artikel 3 van deze verordening zijn opgedragen aan de gemeentelijke brandweer, een en ander overeenkomstig de uitwerking van het regionaal organisatieplan.

Artikel 6 Personeel

Burgemeester en wethouders dragen zorg voort een adequate personeelsvoorziening ten behoeve van de gemeentelijke brandweer. Deze zorg komt tot uitdrukking in een personeelsplan, waarin de minimale vereisten met betrekking tot het brandweerpersoneel staan vermeld; een en ander overeenkomstig de uitgangspunten in het regionaal organisatieplan.

Artikel 7 Opleiding en oefening

Burgemeester en Wethouders dragen zorg voor de opleiding en oefening van het brandweerpersoneel, dat voor de taakuitoefening noodzakelijk is, een en ander overeenkomstig de uitgangspunten in het regionaal organisatieplan.

Artikel 8 Instructie commandant

De commandant heeft de algemene leiding en het bevel over de brandweer, overeenkomstig de voor hem door Burgemeester en wethouders vastgestelde instructies.

Artikel 9 Materieel

1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het zoveel mogelijk in overeenstemming brengen en houden van het materieel van de gemeentelijke brandweer met de eisen die zijn vastgelegd in het regionaal dekkingsplan van de brandweer Regio Twente, zoals dat door de deelnemende gemeenten is vastgesteld.2. Burgemeester en wethouders bepalen de plaats en de wijze waarop het materieel en de overige goederen van de gemeentelijke brandweer worden ondergebracht, overeenkomstig de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het regionaal dekkingsplan voornoemd.

Artikel 10 Bluswatervoorziening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zodanige bluswatervoorziening en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 11 Advisering regionale brandweer

1. Het gemeentelijk beleidsplan wordt, voorafgaand aan het besluitvormingstraject, door de commandant brandweer voor advies voorgelegd aan de directeur van de regionale brandweer2. Een tussentijdse aanpassing van de taken van de gemeentelijke brandweer en/of de personele en/of de materiele sterkte van de gemeentelijke brandweer, wordt ter advisering voorgelegd aan de directeur van de regionale brandweer3. In de repressieve functie “Officier van dienst” kan worden voorzien middels een regeling nader uitgewerkt en vastgelegd in een intergemeentelijke overeenkomst. Burgemeester en wethouders gaan niet over tot vaststelling van een dergelijke regeling dan nadat de directeur van de regionale brandweer ter zake heeft geadviseerd. 

Artikel 12 Citeertitel en in werking treding

1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening brandveiligheid en hulpverlening.2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 mei 20023. Op de in het tweede lid genoemde datum vervalt de verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer, vastgesteld bij raadsbesluit door de raad der gemeente Den Ham van 27 oktober 1987, en de organisatieverordening Brandweer, zoals vastgesteld bij raadsbesluit door de raad der gemeente Vriezenveen van 17 november 1992, beiden zoals deze sedertdien zijn gewijzigd.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 april 2002

De raad voornoemd,de secretaris, de voorzitter,

 

mr A. Hoogendoorn drs H. Koetje