Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Bomenfonds gemeente Twenterand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBomenfonds gemeente Twenterand
CiteertitelBomenfonds gemeente Twenterand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Bomenverordening, art. 16, lid 5
  2. Gemeentewet , art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2003nieuwe regeling

25-09-2003

Gemeentecontact 9 oktober 2003

Raadsvoorstel nr. 03.024.0001
21-11-2003nieuwe regeling

25-09-2003

Gemeentecontact 9 oktober 2003

Raadsvoorstel nr. 03.024.0001

Tekst van de regeling

Intitulé

Bomenfonds gemeente Twenterand

De raad van de gemeente Twenterand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 16, vijfde lid van de Bomenverordening;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening: Bomenfonds gemeente Twenterand.

Hoofdstuk 1 .

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze bijdrageregeling wordt verstaan onder:

1. Waardevolle boom: een boom die voldoet aan de gemeentelijke criteria ‘bijzondere houtopstand’ en vermeld is op de waardevolle bomenlijst.

2. Waardevolle bomenlijst: een gemeentelijk overzicht van geregistreerde ‘bijzondere houtopstanden ‘.

3. Eigenverklaring: getekende getuigenis van de aanvrager dat het onderhoud is uitgevoerd conform de vooraf goedgekeurde werkzaamheden.

Artikel 2 Bijdrageregeling

1. Het college van burgemeester en wethouders kan een bijdrage verlenen in de te maken kosten voor werkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor het duurzaam instandhouden van waardevolle bomen, nadat een kapvergunning is geweigerd.

2. Voor de toepassing van deze regeling komen in aanmerking bomen in particulier bezit, die op de ‘waardevolle bomenlijst’ van de gemeente staan.

3. Een bijdrage kan worden verleend aan:

• De eigenaar van de grond waarop de boom aanwezig is;

• Een natuurlijk of rechtspersoon die krachtens een persoonlijk of zakelijk recht het feitelijk gebruik heeft van de grond waarop de boom aanwezig is.

4. Het college van burgemeester en wethouders beslist periodiek over de aard van de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1, evenals de daaraan te verbinden bijdragen.

5. De waardevolle bomenlijst van de gemeente, zoals bedoeld in lid 2, wordt periodiek door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 3 Procedure bijdrageregeling

1. Een aanvraag om een bijdrage als bedoeld in artikel 2 dient te worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

2. Indien een aanvrager/eigenaar niet tevens gebruiker is van de grond, waarop de boom zich bevindt, dient de aanvraag om een bijdrage mede te zijn ondertekend door de gebruiker.

3. Indien een aanvrager/gebruiker niet tevens eigenaar is van de grond, waarop de boom zich bevindt, dient de aanvraag mede te zijn ondertekend door de eigenaar.

4. Indien een aanvrager/eigenaar ophoudt eigenaar te zijn of onbevoegd wordt over de boom te beschikken, vervalt het recht op een bijdrage.

5. Ingeval de eigendom van de boom gedeeltelijk overgaat of de boom gedeeltelijk teniet gaat, bepaalt het college van burgemeester en wethouders of en in hoeverre verdere verlening van de bijdrage plaatsvindt.

Artikel 4 Algemene voorwaarden

1. De aanvrager verplicht zich bij het aanvragen van de bijdrage tot het achteraf tekenen van een eigenverklaring en het nakomen van de voorwaarden en verplichtingen zoals gesteld in deze bijdrageregeling.

2. Indien de aanvrager voorwaarden en verplichtingen, zoals gesteld in deze bijdrageregeling, niet nakomt of bij ernstige nalatigheid, trekken burgemeester en wethouders het besluit tot toekenning van de bijdrage in en kan de reeds uitgekeerde bijdrage worden teruggevorderd.

3. De aanvrager verplicht zich bij het aanvragen van de bijdrage tot het duurzaam instandhouden van de boom, voor, tijdens en tien jaar na de uitvoering van de werkzaamheden.

4. Er kan slechts één keer per tien jaar een beroep worden gedaan op de bijdrageregeling, tenzij er sprake is van een calamiteit.

5. Een bijdrage wordt slechts verleend indien :

• Een boom niet in onomkeerbaar slechte staat verkeert;

• Een offerte met toelichting op de uit te voeren werkzaamheden vooraf door burgemeester en wethouders is goedgekeurd. Deze offerte met toelichting dient te zijn opgesteld door een deskundig boomverzorgingsbedrijf.;

• De werkzaamheden, na beoordeling en goedkeuring door de gemeente, uitgevoerd worden door een deskundig boomverzorgingsbedrijf;

• De werkzaamheden binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening worden uitgevoerd.

Artikel 5 Uitbetaling bijdrage, terugvordering en bijdrageplafond

1. De uitbetaling van de bijdrage zal slechts geschieden nadat:

• De aanvrager heeft voldaan aan alle voorwaarden zoals gesteld in deze bijdrageregeling;

• Na controle is gebleken dat het onderhoud op deskundige wijze en conform de goedgekeurde werkzaamheden is uitgevoerd.

2. Indien aantoonbaar misbruik van de bijdrageregeling wordt gemaakt, houdt de gemeente zich het recht voor de bijdrage (gedeeltelijk) niet uit te betalen of bij naderhand vastgestelde fraude houdt de gemeente zich het recht voor uitbetaalde bijdrage terug te vorderen.

3. Burgemeester en wethouders kennen slechts een bijdrage toe voor zover de op grond van de gemeentelijke begroting voor het bomenfonds beschikbaar gestelde middelen toereikend zijn.

Artikel 6 Bijzondere beslissingsbevoegdheid

In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet in voldoende mate voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 6 weken na publicatie.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Bomenfonds gemeente Twenterand.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 september 2003.

De griffier, De voorzitter,

drs J.E.M. op de Weegh drs H. Koetje

Toelichting 1  

Artikelsgewijze toelichting op het bomenfonds gemeente Twenterand

Alleen ten behoeve van de artikelen 2 (lid 1 en lid 4), 4 en 5 is een toelichting opgenomen. De andere artikelen spreken voor zich en behoeven geen nadere toelichting.

Artikel 2

lid 1

Particuliere bomen, die de gemeente waardevol acht, staan op de waardevolle bomenlijst. De bomen op de lijst zijn bomen met een minimum leeftijd van 50 jaar met bijzondere waarden (bijvoorbeeld cultuurhistorisch, dendrologisch of ecologisch waardevol). Alleen bomen, die niet in een onomkeerbare slechte conditie verkeren, zijn opgenomen.

De bomen op de lijst zijn geïnventariseerd door een medewerker van de afdeling RBU van de gemeente. De waardevolle bomenlijst wordt eens in de vier jaar vastgesteld door burgemeester en wethouders. Burgers kunnen bomen aanmelden voor de waardevolle bomenlijst, waarna de gemeente beslist of de boom daarvoor in aanmerking komt. De lijst bestaat uit lokaal waardevolle bomen, in bezit van particulieren, die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit het gemeentelijk bomenfonds.

Bomen op de waardevolle bomenlijst komen eens in de 10 jaar (of in geval van een calamiteit eerder) in aanmerking voor een bijdrage uit het gemeentelijk bomenfonds.

lid 4

De werkzaamheden die vallen onder duurzaam instandhouden kunnen zeer uiteenlopend zijn. De maatregelen, waarvoor een bijdrage kan worden verleend, zijn:

Groeiplaatsonderzoek

-bodemluchtsamenstelling (O2, CO2, CH4)

-vochtleverend vermogen / vochthuishouding / grondwaterstand

-bodemvruchtbaarheid

-opbouw van het bodemprofiel en het doorwortelbaar volume

-waarneembare beperkingen zoals verdichting, afsluiting oppervlak en andere bedreigingen.

Boomonderzoek

-beoordeling vitaliteit

-beoordeling conditie en structuur van kroon, stam en wortels

-ziekten / plagen / stamaantasting

-gebrek- en overmaatverschijnselen

-bewortelingspatroon (plaats en diepte)

-wijze van takaanhechting

-stabiliteitsonderzoek

Bemonstering

-analyse bodemmonster (N, P, K, Mg en Cl en % droge stof)

-bemestingadvies

Structurele groeiplaatsverbetering

-opheffen verdichting

-opheffen afdichting toplaag

-bodemverbetering / gronduitwisseling

-ontwatering / afwatering

-diepte bemesting

-oppervlakkige bemesting van bijvoorbeeld P, K of Mg, indien dit noodzakelijk blijkt uit bemonstering

Bescherming van de groeiplaats

-palen, hek, verhoogde boomspiegel, planten van bodembedekkers, enz.

Kroonsnoei (herstel- en stabiliteitsnoei)

-herstel van de kroonvorm

-herstel storm-, bliksem- of ijzelschade

-herstel oorspronkelijke snoeivorm

-stabiliteitsnoei

-herstel evenwicht kroon / stam / wortels

-verkeerde takaanhechting

Kroonverankering

-Ten behoeve van het voortbestaan van de boom of als kroonsnoei geen oplossing is, kan het verankeren van takken noodzakelijk zijn.

Voor de bovenvermelde maatregelen zijn er standaardbedragen vastgesteld, die als maximum per uitgevoerde maatregel worden uitgekeerd. Eens per vier jaar worden de standaardbedragen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Standaardbedragen worden gehanteerd om betrokkenheid van de aanvrager te creëren doordat deze zelf een deel moet bijdragen. De onderstaande standaardbedragen zijn ongeveer de helft van de werkelijke kosten en deze zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten die boomverzorgingsbedrijven in rekening brengen. De standaardbedragen zijn als volgt vastgesteld:

Groeiplaatsonderzoek (per groeiplaats) € 75,-

Boomonderzoek per boom € 90,-

per groep van 2-5 bomen € 160,-

per groep van meer dan 5 bomen € 230,-

Bemonstering per analyse/monster € 50,-

Structurele groeiplaatsverbetering:

per boom € 275,-

per boom in groep van 2-5 bomen € 175,-

per boom in groep van meer dan 5 bomen € 70,-

oppervlakkige bemesting (per boom) € 50,-

Bescherming van de groeiplaats:

per boom (solitair) € 135,-

per boom in groep van 2-5 bomen € 60,-

Kroonsnoei (herstel- en stabiliteitsnoei):

per boom solitair € 275,-

per boom in groep van 2-5 bomen € 160,-

per boom in groep van meer dan 5 bomen € 60,-

Kroonverankering: per verankering € 90,-

De subsidies als bedoeld hiervoor, bedragen in totaal maximaal:

per boom solitair € 450,-

per groep van 2-5 bomen € 550,-

per groep van meer dan 5 bomen € 800,-

De hier genoemde bedragen zijn maxima. Dus een aanvrager ontvangt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten conform de opgestelde offerte.

Artikel 4 en 5

Ten einde misbruik en/of fraude te voorkomen zijn duidelijke voorwaarden geschept en de plichten van de subsidieaanvrager vastgelegd. Vandaar dat de algemene voorwaarden zijn opgenomen in deze bijdrageregeling.

-Procedure bij aanvraag:

aanvraag van bijdrage door boomeigenaar of gebruiker (+ offerte)

vaststelling (toekennen of afwijzen)

↓ (binnen 12 weken)

uitvoeren van de werkzaamheden (boomverzorger)

↓ (binnen 12 maanden na toezegging)

opsturen eigenverklaring (aanvrager)

↓ (1 maand)

controle van uitvoering werkzaamheden en plichten aanvrager

↓ (1 maand)

(gedeeltelijk) betalen van bijdrage of intrekking of wijziging vaststelling

handhaving (periodieke controle op plichten eigenaar)

bij fraude/misbruik terugvordering van (gedeelte van) bijdrage