Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregels bodem bij bouwaanvragen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels bodem bij bouwaanvragen
CiteertitelBeleidsregels bodem bij bouwaanvragen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

deze beleidsregel vervangt de notitie bodembeleid bij bouwaanvragen uit 2000

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet en Besluit indieningsvereisten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2009Nieuwe regeling

29-09-2009

Infopagina Udens Weekblad 14-10-2009

Collegebesluit 29-09-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels bodem bij bouwaanvragen

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Uittreksel van Beleidsregels bodem bij bouwaanvragen

….

In het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab) wordt de aanvrager van een bouwvergunning verplicht een 'onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid' in te dienen. Deze onderzoeksplicht is uitsluitend van toepassing op regulier bouwvergunningsplichtige bouwwerken, die specifiek bedoeld zijn voor het verblijf van mensen, en die de grond raken, of waarvan het huidige gebruik wijzigt.

3.Vrijstelling verkennend bodemonderzoek

Op basis van de woningwet en het Besluit indieningsvereisten gelden de volgende uitzonderingen voor de bodemonderzoeksplicht.

 • 1.

  voor bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningsplichtige bouwwerken hoeft geen bodemonderzoek te worden ingediend (Besluit indieningsvereisten, bijlage, artikel 1.4)

 • 2.

  bouwen van bouwwerken waarin niet (nagenoeg) voortdurend mensen zullen verblijven (Woningwet, artikel 8, derde lid). De wetgever bedoelt met 'voortdurend of nagenoeg voortdurend' dat er structureel meer dan twee uur per (werk)dag mensen aanwezig zijn.

 • 3.

  het desbetreffende bouwwerk raakt de grond niet of het bestaande gebruik wordt gehandhaafd (Woningwet, artikel 8, derde lid).

 • 4.

  Het College van burgemeester en wethouders verleent ontheffing omdat er al voldoende gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit bekend zijn.

  • A.

   Recent bodemonderzoek uitgevoerd Indien op een bouwlocatie recent (zie hoofdstuk 5) een bodemonderzoek is uitgevoerd, waaruit blijkt wat de bodemgesteldheid ter plaatse is, is ontheffing mogelijk. Ontheffing wordt alleen verleend indien nadat het bodemonderzoek is uitgevoerd geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

  • B.

   Ontheffing op basis van bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan Voor de gemeente Uden zijn een bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan opgesteld (Syncera, kenmerk B06B0348, d.d. 5 november 2007). Tevens is een bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan voor de Vliegbasis Volkel opgesteld (MWH, projectnummer B07B0139, d.d. 14 mei 2008). De bodemkwaliteitskaarten en bodembeheerplannen zijn vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders respectievelijk d.d. 12 december 2007 en 24 juni 2008. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de bodem van de gemeente Uden in het algemeen van een goede milieuhygiënische kwaliteit is.

Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat alle deelgebieden, met uitzondering van het oude centrum Uden, geen verontreinigingen worden aangetroffen op onverdachte locaties en de bodemkwaliteit geen belemmering is voor bouwactiviteiten.

Aangezien in de Bouwverordening is vastgelegd dat ontheffing verleend kan worden bij een bouwvergunning omdat er voldoende gegevens bekend zijn met betrekking tot de bodemkwaliteit, wordt de bodemkwaliteitskaart in combinatie met het bodembeheerplan geaccepteerd bij bouwaanvragen op onverdachte locaties.

Uitgezonderd is het deelgebied 'oude centrum Uden'. Vanwege de historie van dit deelgebied kan geen vrijstelling worden verleend op basis van de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan. Vanwege het verrichten van bedrijfsactiviteiten wordt voor de zone 'industrie' geen vrijstelling verleend.

Als voorwaarde voor ontheffing wordt gesteld dat uit een historische toets blijkt dat het terrein niet verdacht is op de aanwezigheid van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld opslag van producten, bodembedreigende bedrijfsactiviteiten en/of calamiteiten.

Om te bepalen of er sprake is van een niet verdachte locatie, dient het formulier met de historische toets (bijlage 1) ingevuld te worden door de aanvrager van de bouwvergunning. Op basis hiervan beoordeelt de gemeente Uden of vrijstelling van het bodemonderzoek verleend kan worden.

De eerste 3 punten komen niet voor ontheffing in aanmerking indien sprake is van bodemverontreinging of de bodem verdacht is van bodemverontreiniging. Of de bodem verdacht is van bodemverontreiniging zal worden nagegaan door de bodemmedewerkers van de gemeente Uden.

4.Aard en omvang van het bodemonderzoek

Het verkennend bodemonderzoek dient conform het Besluit indieningsvereisten te voldoen aan de NEN5740. Voorafgaand aan het verkennend bodemonderzoek dient een vooronderzoek conform NVN5725 te worden uitgevoerd.

Het vooronderzoek (NVN5725) dient betrekking te hebben op het gehele perceel waarop de bouwvergunning betrekking heeft. Indien uit het historisch onderzoek blijkt dat in de directe omgeving van het te bouwen bouwwerk bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, dient ook dat deel van het terrein onderzocht te worden (voor zover het zich binnen het betreffende kadastrale perceel bevindt).

De NEN 5740 is de 'Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek' en de NVN 5725 is de 'Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek'. Onderzoek naar asbest in de bodem dient uitgevoerd te worden conform NEN5707 en onderzoek naar asbest in puin conform NEN5897.

5.Geldigheid bodemonderzoek

Conform artikel 12.2 van de Bouwverordening van de Gemeente Uden bepalen Burgemeester en wethouders of een bodemonderzoek als recent kan worden gezien.

Een bodemonderzoek dat uitgevoerd is conform NEN5740 heeft een geldigheid van maximaal 5 jaar voor de aanvraag van een bouwvergunning.

Indien bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden na uitvoering van het bodemonderzoek, dient het bodemonderzoek geactualiseerd te worden. De opzet van het actualiserend bodemonderzoek is afhankelijk van de aard en omvang van de bodembedreigende activiteiten.

Voor uitvoering van het actualiserend onderzoek dient contact opgenomen te worden met de afdeling Bouwen & Milieu.

6.Kwalibo (kwaliteitsborging in het bodembeheer)

Met ingang van 1 januari 2008 moet een bodemonderzoek in het kader van een bouwvergunning worden uitgevoerd door een bodemintermediair die daartoe op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is erkend. Artikel 67 van het Besluit bodemkwaliteit regelt dit via wijziging van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab).

Op de website van Bodem+ (www.bodemplus.nl) worden actuele lijsten bijgehouden van erkende bodemintermediairs.

7.Stoffenpakket

… Als aanvulling op het standaard stoffenpakket dient arseen in het grondwater onderzocht te worden.

Dit formulier hoeft niet te worden ingevuld als het volgende van toepassing is:

 • -

  in het gebouw verblijven geen mensen;

 • -

  het bouwwerk raakt de grond niet.

1.

Locatie bouwwerk

 

Adres

:

 

 

Postcode en plaats

:

 

 

Kadastrale gegevens

:

Gemeente

:

 

 

 

 

Sectie

:

 

 

 

 

Nummer(s)

:

 

2.

Aanvrager

 

Naam

:

 

 

Postadres

:

 

 

Postcode en woonplaats

:

 

 

Telefoonnummer

:

 

3.

Gegevens bouwwerk

 

Gebruik huidig bouwwerk

:

 

 

Bebouwingsoppervlakte nieuw bouwwerk in m²

:

 

 

Bebouwingsdiepte van het nieuwe bouwwerk beneden maaiveld in cm

:

 

 

Huidig gebruik locatie

:

 

 

Is in het verleden een bodemonderzoek uitgevoerd op dit perceel? Ja / Neen / Onbekend * Zo ja, kopie bijvoegen.

4.

Bedrijfsactiviteiten

 

Hebben bedrijfsmatige activiteiten op het terrein plaatsgevonden?

 

Zo ja, beschrijf welke activiteiten.

 

 

 

 

 

 

5.

Olietank(s)/brandstoftank(s)

 

Bevindt zich en olietank/brandstoftank op het perceel? Ja / Neen / Onbekend *

 

Zo ja, waar?

 

(situatieschets bijvoegen)

Aantal:

 

 

Inhoud:

 

liter

Soort brandstof :

 

Jaar van plaatsing:

 

 

Inhoud:

 

liter

Soort brandstof :

 

Jaar van plaatsing:

 

 

Zijn in het verleden ondergrondse tanks verwijderd of onklaar gemaakt? Ja / Neen / Onbekend *

6.

Ophogingen/dempingen

 

Is in het verleden grond met bodemvreemd materiaal (zoals puin, asbest, sintels, slakken) op het perceel aangebracht? Ja / Neen / Onbekend * Zo ja, toelichting.

 

 

 

 

 

 

 

Zijn in het verleden sloten gedempt op het perceel? Ja / Neen / Onbekend * Zo ja, toelichting.

 

 

 

 

 

 

7.

Grondwerkzaamheden

 

Vinden er ten behoeve van de voorgenomen bouw grondwerkzaamheden plaats? Ja / Neen *

 

Zo ja :

 

Diepte grondwerkzaamhden (cm-mv)

:

 

 

Hoeveelheid vrij te komen grond (m3)

:

 

 

Waarheen wordt de grond afgevoerd?

:

 

 

Wordt de vrijgekomen grond ter plaatse hergebruikt? Ja / Neen *

8.

Ondertekening

 

Naar waarheid ingevuld,

 

Naam:

 

 

Handtekening:

 

 

Plaats:

 

 

Datum:

 

m003.fml