Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Stedelijke Ontwikkeling
CiteertitelBeleidsregel Stedelijke Ontwikkeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Door deze beleidsregel is er nu een wettelijke grondslag voor de betreffende subsidies. Tevens gaat het om formalisering van bestaande praktijk. Alleen gevelsubsidie is nieuw.

Bij besluit van 18 november 2014 is het onderdeel gevelsubsidie vervallen.

Bij besluit van 16 december 2014 zijn de onderdelen incidentele subsidie vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

AWB, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2011Nieuwe regeling

27-09-2011

Udens Weekblad 09-11-2011

College 27-09-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

overwegende dat het wenselijk is algemene regels vast te stellen omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten en de uitleg van wettelijke voorschriften bij de verstrekking van subsidies aan niet-professionele instellingen op het gebied van de stedelijke ontwikkeling;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en de Algemene beleidsregel subsidieverstrekking 2008;

b e s l u i t

vast te stellen de

Beleidsregel stedelijke ontwikkeling

Artikel 1. Beleidsregel

De Beleidsregel stedelijke ontwikkeling wordt gevormd door dit besluit en de bijlage met toelichting, die daarvan onlosmakelijk deel uitmaken.

Artikel 2. Toepassing

De in de bijlage schematisch weergegeven toetsen worden gehanteerd bij het nemen van besluiten met betrekking tot de verstrekking van subsidies op het gebied van de stedelijke ontwikkeling.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking één dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 4. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel stedelijke ontwikkeling (bij verkorting beleidsregel SO).

Uden, 27 september 2011.

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris de burgemeester

mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers