Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregel gebruik briefadres gemeente Uden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gebruik briefadres gemeente Uden
CiteertitelBeleidsregel briefadres
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet GBA, art. 49 en 65 t/m 70

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

31-05-2011

Udens Weekblad 28-12-2011

College 31-05-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gebruik briefadres gemeente Uden

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden;

b e s l u i t

vast te stellen de

Beleidsregel gebruik briefadres gemeente Uden

Artikel 1

Een briefadres toe te kennen voor een periode van zes maanden behoudens de navolgende uitzonderingen:

  • a.

    personen die verblijven in een instelling ex artikel 67 Wet Gba;

  • b.

    opvarenden van een schip;

  • c.

    personen zonder vaste woon- of verblijfplaats en die een briefadres hebben bij een instelling voor maatschappelijke opvang of bij de gemeente.

Artikel 2

De hiervoor onder 1. genoemde periode van zes maanden kan op verzoek van de houder van het briefadres worden verlengd met maximaal twee keer een periode van drie maanden. De maximaal toegestane termijn voor het houden van een briefadres kan, behoudens bijzondere individuele omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, niet meer bedragen dan in totaal één jaar.

Artikel 3

Op één adres wordt toegestaan dat maximaal twee individuele personen of twee gezinnen een briefadres mogen hebben met uitzondering van de adressen waar de onder 1a t/m 1c staan ingeschreven.

Artikel 4

Voor briefadressen die al zijn toegekend vóór inwerkingtreding van deze beleidsregels wordt een overgangsperiode van maximaal zes maanden gehanteerd. Daarna wordt een eventueel verzoek om verlenging getoetst aan deze beleidsregels. Eén en ander zoals in “Notitie beleidsregels met betrekking tot het hanteren van briefadressen als bedoeld in artikel 49 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens” is beschreven.

Artikel 5

Aanvragen om briefadres die worden ingediend ná inwerkingtreding van deze beleidsregels worden getoetst aan deze beleidsregels.

Artikel 6

Het beleid treedt in werking één dag na bekendmaking van de beleidsregel.