Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Spelregels Financiele Vergoeding Brabants Verkeersveiligheidslabel-scholen 2011-2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpelregels Financiele Vergoeding Brabants Verkeersveiligheidslabel-scholen 2011-2013
CiteertitelSpelregels Financiele Vergoeding Brabants Verkeersveiligheidslabel-scholen 2011-2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2012Nieuwe regeling

29-05-2012

Infopagina 20-06-2012

College 29-05-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Spelregels Financiele Vergoeding Brabants Verkeersveiligheidslabel-scholen 2011-2013

 

 

Begroting & Declaratie 2011, 2012 en 2013

De begroting betreft de begrote uitgaven van de activiteiten in het betreffende kalenderjaar X (een kalenderjaar is van januari t/m december). De bestedingen moeten daadwerkelijk plaatsvinden in dat jaar.

Het begrotingsformulier dient uiterlijk 1 augustus van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar (X-1) te zijn ingediend. Dus voor het begrotingsjaar 2013 dienen de scholen het begrotingsformulier uiterlijk 1 augustus 2012 in bij de gemeente.

Scholen dienen er rekening mee te houden dat gedeclareerde bedragen vanaf 2012 slechts 80% worden vergoed. De resterende 20% dienen scholen zelf te betalen!

De BVL-scholen ontvangen vervolgens elk najaar rond een beschikking in de vorm van de subsidieverlening voor dat begrotingsjaar.

In de subsidieverlening wordt het aan de scholen maximaal toe te kennen bedrag aangegeven.

Het normbedrag per school is samengesteld uit het basisbedrag + een vast bedrag per leerling op basis van de peildatum 1 oktober. Voor VO-scholen komt daarbij ook het bedrag van de verkeerscoördinator.

Uiterlijk 1 mei van het jaar volgend op het begrotingsjaar (X+1), dienen de scholen het volledig ingevulde en ondertekende BVL-begrotings-/declaratieformulier in bij de gemeente. Op het formulier dienen zowel de begrote uitgaven van het jaar als de daadwerkelijke uitgaven van het jaar te zijn vermeld.

Dus voor het begrotingsjaar 2013 dient het formulier uiterlijk 1 mei 2014 binnen te zijn bij de gemeente. Voor 2014 uiterlijk 1 mei 2015 etc.

De declaratie heeft betrekking op een kalenderjaar (een kalenderjaar is van januari t/m december) en kan alleen bestaan uit de posten op het Declaratieformulier in de bijlage.

De gemeente neemt alleen declaraties in behandeling conform dit formulier. Ondertekening door de directeur van de school is verplicht. Voor de methode werkboekjes volstaan ook kopiefacturen, mits hierop staat vermeld dat het aangeschafte materiaal bestemd is voor de betreffende school.

Voor het budget van de verkeerswerkgroep op school volstaat de handtekening van de directeur, een aparte factuur/declaratie is niet nodig.

Nadat de declaratieformulieren zijn ontvangen en beoordeeld ontvangen de scholen rond juli/augustus volgend op het begrotings- en declaratiejaar de subsidievaststelling en de uitbetaling over dat jaar.

Het zelfde formulier wordt dus twee keer ingediend als begroting in augustus en als declaratie in mei.

Contactgegevens voor BVL-financiën:

Gemeente Uden

Afdeling Openbare Werken

Postbus 83

5400 AB Uden

Contactpersoon gemeente:

Subsidies; dhr. P. Tolic, telnr.( 0413) 28 13 85 p.tolic@uden.nl

Verkeer; Dhr. R. Brink, telnr.( 0413) 28 16 93 r.brink@uden.nl