Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregel Stimulering brede scholen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Stimulering brede scholen
CiteertitelBeleidsregel Stimulering brede scholen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening 2003

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2006Nieuwe regeling

15-08-2006

Infopagina 23-08-2006

College 15-08-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Stimulering brede scholen

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden;

overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot het ontwikkelen van een visietraject en het aanstellen van een coördinator brede school;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Algemene Subsidieverordening 2003;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

Beleidsregel Stimulering brede scholen

Artikel 1 Begripsbepalingen

a.Subsidieplafond

Het maximaal beschikbare bedrag dat krachtens deze beleidsregel voor het verwezenlijken van het gestelde doel beschikbaar is, conform artikel 4:22 Algemene wet bestuursrecht.

b.Subsidieverdeelsleutel

Het college kan binnen het maximaal beschikbare bedrag, deelbedragen toekennen aan een of meer benoemde posten.

 • c.

  Projectplan

  Het plan ter ontwikkeling van brede scholen op Udens niveau.

 • d.

  Visiedocument

Het te ontwikkelen document, waar ten minste is opgenomen, de inhoudelijke en financiële kaders, de deelnemende partners en hun intentieverklaring.

e.Coördinator

e. De functionaris die, nadat het visiedocument ontwikkeld en vastgesteld is, conform een

taakbeschrijving, met vastgelegde bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de uitvoering van het gestelde doel coördineert.

Artikel 2 Doel van deze beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is het faciliteren van het ‘stimuleren ontwikkeling van brede scholen in Uden’ conform een te ontwikkelen visiedocument in samenspraak met belanghebbenden/kernpartners, en eventueel nader vast te stellen bepalingen.

Artikel 3 Subsidieplafond en subsidieverdeelsleutel

Het subsidieplafond bedraagt voor 2006 € 187.000,--

Voor de ontwikkeling van het visietraject kan maximaal € 12.500,-- worden aangevraagd.

Voor het aanstellen van een coördinator is maximaal € 16.000,-- beschikbaar.

Artikel 4 Algemene subsidievoorwaarden

 • 1.

  Subsidie kan door de kernpartners worden aangevraagd, en wel door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier vergezeld gaande van alle door de gemeente gevraagde bescheiden. De aanvraagtermijn sluit op 1 augustus 2007.

 • 2.

  Op de subsidieaanvraag wordt binnen 6 weken na indiening beslist.

 • 3.

  Subsidieverlening geschiedt per voorschot door betaling van 80% van de verleende subsidiesom.

 • 4.

  Subsidievaststelling vindt plaats op basis van de door de subsidieontvanger ingediend inhoudelijk verslag en een financieel verslag dat uiterlijk drie maanden na afronding van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, in bezit moet zijn van de gemeente.

 • 5.

  Het college kan, indien nodig, nadere voorwaarden stellen, onverlet latend hetgeen terzake is gesteld in de Algemene Subsidieverordening 2003 en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel is toepasbaar een dag na de datum van vaststelling door het College van burgemeester en wethouders.

Uden, 15 augustus 2006

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris de burgemeester

mr. A. van den Brink dr. J.W. Kersten