Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregels voor het reinigen van containers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het reinigen van containers
CiteertitelBeleidsregels voor het reinigen van containers
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Uden, 2.1.4.2 e.a.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2006Nieuwe regeling

28-03-2006

Infopagina 26-04-2006

College 28-03-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het reinigen van containers

 

 

Inleiding

De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Uden geeft aan dat het verboden is zonder vergunning van het College van burgemeester en wethouders op of aan de weg op te treden als dienstverlener. Het reinigen van containers wordt als dienstverlening gezien. Om een vergunning te kunnen verstrekken zijn nadere regels van groot belang:

 • -

  geen ongelijke behandeling tussen de verschillende aanvragers;

 • -

  eenduidige voorlichting aan burgers en dienstverleners:

 • -

  een juridische basis op grond waarvan aanvragen gehonoreerd of geweigerd kunnen worden;

 • -

  handhavend optreden mogelijk.

Soorten afvalcontainers

Grijze kliko : voor huishoudelijk restafval: 120 l, 240 l.

Verzamelcontainers : voor huishoudelijk restafval incl. gft: 770 l, 1.000 l, 1.500 l, 6.000 l, 40.000 l.

Groene kliko : voor huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval, 240 l.

Ondergrondse containers : voor huishoudelijk restafval incl. gft: 3, 4 en 5 m3.

Huidige werkwijze

De gemeente Uden heeft tot nu toe geen nadere regels opgesteld. De situatie had zich nog niet voorgedaan dat bedrijven afvalcontainers wil reinigen.

Knelpunten

Op dit ogenblik heeft de gemeente geen vastgestelde beleidsregels om een vergunning voor het reinigen van containers te kunnen verlenen of weigeren. Deze zijn echter wel nodig om een aanvraag juist te kunnen behandelen en reinigingsbedrijven zonder vergunning aan te spreken. Ook is in ontwikkeling om de ondergrondse containers te laten reinigen door een bedrijf. Ook zij hebben daarvoor een inzamelvergunning nodig.

Doelstellingen

De gemeente streeft een aantal doelstellingen na met haar beleidsregels:

 • a.

  reinigingsbedrijven de mogelijkheid te bieden om in de gemeente werkzaam te zijn;

 • b.

  burgers de mogelijkheid te bieden om een bedrijf in te huren voor het reinigen van hun afvalcontainers;

 • c.

  een referentiekader formuleren waarin besluitvorming plaats vindt;

 • d.

  bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de vergunningverlening;

 • e.

  ongewenste en illegale situaties voorkomen of beëindigen;

 • f.

  duidelijk vergunningenbeleid;

 • g.

  gelijke behandeling van de aanvragers;

 • h.

  duidelijke afspraken;

 • i.

  toetsing aan van toepassing zijnde regelgeving waarvoor de gemeente bevoegd gezag is;

 • j.

  middel creëren waarmee als nodig opgetreden kan worden in de zin van handhaving.

Wet- en regelgeving

Voor het reinigen van containers op of aan de weg zijn de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Wet economische delicten (Wed) van toepassing. Verder is de Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Uden van toepassing.

Het reinigingsbedrijf heeft een vergunning nodig conform de APV (met als grondslag de beleidsregels.

Om beleidsregels toe te kunnen passen dient de procedure van de Awb gevolgd te worden.

Mocht het reinigingsbedrijf niet volgens de voorschriften werken, kan de gemeente strafrechtelijk optreden indien de overtreding als strafbaar feit wordt benoemd. Met andere woorden de gemeente zal drie wet- en regelgevingen moeten toepassen bij de vergunningenverlening.

Algemene Plaatselijke Verordening

De algemene Plaatselijke Verordening geeft aan dat de dienstverlener in het bezit moet zijn van een vergunning en dat de vergunning geweigerd kan worden vanwege een aantal belangen.

Artikel 2.1.4.2 Dienstverlening

1.Het is verboden zonder vergunning van het College van burgemeester en wethouders op of aan de weg op te treden als dienstverlener, waaronder voor de toepassing van dit artikel in ieder geval wordt begrepen bewaker, reiniger van voertuigen of containers, glazenwasser, scharensliep, straatfotograaf, tekenaar, filmoperator of gids of zijn diensten als zodanig aan te bieden.

2 Het in artikel 2.1.2.1, tweede lid, bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.1.2.1 Optochten

 • 2.

  De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   het voorkomen of beperken van overlast;

  • c.

   de verkeersveiligheid, de vrijheid van het verkeer of de veiligheid van personen of zaken;

  • d.

   de zedelijkheid of gezondheid.

Algemene wet bestuursrecht

De gemeente verwoordt haar beleid in beleidsregels. De beleidsregel is de motivering om wel of niet een vergunning te verlenen. Een beleidsregel dient te worden bekendgemaakt en vastgesteld als besluit (artikel 1:3 vierde lid).

Wet op de economische delicten (Wed)

De Wed geeft aan dat een overtreding van een voorschrift alleen strafrechterlijk vervolgd kan worden, indien het overtreden daarvan ook als strafbaar feit is aangemerkt.

Verordening op de heffing en de invordering van leges

De gemeente Uden heeft een Verordening op de heffing en de invordering van leges, vastgesteld in oktober 2005. In hoofdstuk 15 Diversen, artikel 15.5.1 wordt aangegeven dat het tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.4.2 van de APV om op of aan de weg aan het publiek diensten aan te bieden € 3,60 bedraagt.

Toetsingscriteria

Van het bedrijf wordt verwacht dat zij:

 • 1.

  voldoen aan de landelijke normen en richtlijnen;

 • 2.

  de openbare orde niet verstoren;

 • 3.

  het milieu beschermen door een doelmatige verwijdering van afvalstoffen en waswater en een zuinig gebruik van grondstoffen;

 • 4.

  geen overlast veroorzaken;

 • 5.

  de verkeersveiligheid in acht nemen;

 • 6.

  de zedelijkheid of gezondheid van eenieder beschermen;

 • 7.

  de openbare weg niet verontreinigen;

 • 8.

  ten aanzien van de overige weggebruikers veiligheidsmaatregelen treffen;

 • 9.

  het werkschema van de inzameldienst volgen;

 • 10.

  alleen na afspraak met de burger of bedrijf de betreffende container(s) reinigen.

Werkwijze vergunningverlening

Om de bewerkelijkheid te beperken van het verlenen van vergunningen wordt een vergunning voor drie jaar m.i.v. 1 juli lopend jaar verleend. Het niet nakomen van de vergunningsvoorschriften wordt gezien als strafbaar feit. Een termijn van drie jaar zorgt dat de vergunningprocedure niet jaarlijks moet plaats vinden. Bovendien kan marktwerking plaatsvinden en kan bij slecht functioneren een nieuwe aanvraag voor een vergunning worden geweigerd. De ingangsdatum zorgt dat er spreiding ten aanzien van andere werkzaamheden in het jaar plaats vindt.

Financiële situatie

De burger heeft de container in gebruik en hierdoor zelf invloed op de vervuiling van de container. Ook worden zij vrijgelaten in het wel of niet inhuren van derden voor de reiniging van hun container. De kosten is voor rekening van de burger.

Communicatieplan

Om eenieder op de hoogte te brengen dat een vergunning vereist is voor het reinigen van containers op of aan de weg wordt een artikel in het Udens Weekblad gepubliceerd. Daarnaast zal ook de gemeentelijke website met deze informatie worden uitgebreid. Het gemeentepersoneel van de receptie, bouwen en wonen, administratie stadsbeheer en milieustraat zullen op de hoogte gebracht worden.

Samengevat is dat:

 • -

  artikel in Udens Weekblad;

 • -

  informatie op de gemeentelijke website;

 • -

  informatie aan betrokken gemeentepersoneel.

De te volgen juridische procedure

Voor het vaststellen van deze beleidsregels moet de procedure van de algemene Wet bestuursrecht worden gevolgd:

 • -

  na vaststelling van het College worden de beleidsregels bekend gemaakt in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. Volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud;

 • -

  na bekendmaking treden de beleidsregels in werking.

De beleidsregel worden vervolgens gekwalificeerd als besluit.

Voor het verlenen van een inzamelvergunning hoort de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht te worden gevolgd.

Bijlagen

Aanvraagformulier vergunning

Voorschriftenpakket vergunning

AANVRAAG VERGUNNING

REINIGEN AFVALCONTAINERS

Aanvraag vergunning voor reinigen van afvalcontainers in het kader van de APV artikel 2.1.4.2

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uden Datum 20

Gegevens van de instelling

Naam instelling

Postadres/ postcode / plaats

Bezoekadres Plaats

Telefoon Telefax

Email

Hoofdactiviteit instelling

Contact persoon Functie

Telefoon

Omschrijving werkwijze toevoegen als aparte bijlage. Aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

 • -

  manier van reinigen;

 • -

  apparatuur;

 • -

  watertemperatuur;

 • -

  reinigingsmiddel;

 • -

  morsen waswater op straat;

 • -

  reinigingscapaciteit (aantal containers per uur);

 • -

  afvoer waswater;

 • -

  afvoer afvalresten;

 • -

  veiligheidsmaatregelen t.a.v. overige weggebruikers.

Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de daarbij behorende bescheiden,

te weten bijlage(n), naar waarheid te hebben ingevuld.

De aanvrager, Firma stempel,

(handtekening)

Stempel gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden;

gezien het verzoek d.d. ………. 20..;

van ……………………………., namens ………

…………..[adres], ………….. [postcode, plaats];

om vergunning voor het reinigen van afvalcontainers in de gemeente Uden;

gelet op artikel 2.1.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2005;

b e s l u i t

vergunning te verlenen onder de navolgende voorschriften en bepalingen:

 • 1.

  de vergunning is geldig tot 1 juli (termijn 3 jaar) 2008;

 • 2.

  voor de dagen en tijden wordt het werkschema van de inzameldienst gevolgd;

 • 3.

  de omgeving mag geen overlast ondervinden van de te houden activiteiten;

 • 4.

  de schade die door het gebruik van deze vergunning aan een gemeente-eigendom of derden wordt toegebracht wordt vergoed;

 • 5.

  de maatregelen die schade aan de gemeente of derden voorkomen, worden getroffen;

 • 6.

  de door de politie, brandweer of daartoe aangewezen ambtenaar gegeven aanwijzing, in het belang van de openbare orde, gezondheid, zedelijkheid en veiligheid voor het verkeer, dienen terstond en stipt te worden opgevolgd;

 • 7.

  bij het niet nakomen van aangegane verplichtingen, kan worden overgegaan op het intrekken van deze vergunning;

 • 8.

  het niet nakomen van de gestelde voorschriften wordt gezien als strafbaar feit;

 • 9.

  de aanvrager voldoet aan de legesverordening van de gemeente Uden, te weten het betalen van € 3,60 voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot een vergunning als bedoeld in art. 2.1.4.2 van de APV.

Uden,

namens Burgemeester en wethouders van Uden

hoofd afdeling Stadsbeheer

ing. A.M.P. Prinsen

InhoudsopgaveBladzijde

Inleiding 1

Soorten afvalcontainers 1

Huidige werkwijze 1

Knelpunten 1

Doelstellingen 1

Wet- en regelgeving 1

Algemene Plaatselijke Verordening 2

Algemene wet bestuursrecht 2

Wet op de economische delicten (Wed) 2

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2

Toetsingscriteria 2

Werkwijze vergunningverlening 3

Financiële situatie 3

Communicatieplan 3

De te volgen juridische procedure 3

BIJLAGEN 5

Aanvraag vergunning voor reinigen van afvalcontainers 7

B e s l u i t 9