Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Terrasvoorwaarden 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTerrasvoorwaarden 2007
CiteertitelTerrasvoorwaarden waaronder openbare gemeentegrond ter beschikking wordt gesteldten behoeve van terrassen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Onderdeel Collegebesluit Beleid Terassen 2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Uden, artikel 2.3.1.1 e.v.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007Nieuwe regeling

06-02-2007

Infopagina 21-02-2007

College 06-02-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Terrasvoorwaarden 2007

 

 

Huurperiode en vergoeding

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar beginnende 1 januari van elk jaar en mitsdien eindigende op 31 december van elk jaar.

De overeenkomst wordt telkens automatisch voor een zelfde periode van een jaar verlengd.

De verhuurder behoudt zicht het recht voor bij verlenging nadere voorwaarden te stellen en de huurprijs aan te passen.

 • 1.

  a. De huursom moet telkens bij vooruitbetaling worden voldaan Een nota wordt ieder jaar automatisch toegezonden.

  • b.

   Indien niet of niet geheel aan het onder a. gestelde is voldaan is de huurder in gebreke door het enkel verloop van de termijn of door de daad zelve. Indien huurder, na sommatie en ingebrekestelling, nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge deze overeenkomst, de wet of de plaatselijke verordeningen en gebruiken op hem rusten, verliest de huurder het recht op de gehuurde ondergrond, onverminderd de verplichting tot betaling van de volledige huursom.

  • c.

   Bij ingebrekestelling zal verhuurder aan huurder de gelegenheid geven om binnen een redelijke termijn alsnog aan diens verplichtingen te voldoen.

Verplichtingen van de huurder

 • 1.

  De huurovereenkomst kan worden ingetrokken of gewijzigd;

  a.indien ter verkrijging van de huurovereenkomst onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt door huurder;

  • b.

   door verhuurder indien de aan de huurovereenkomst verbonden voorschriften en/of beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • c.

   indien de huurder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

 • 2.

  U wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de van toepassing zijnde regelingen, zoals o.a. de Drank- en Horecawet, de Wet Milieubeheer, en de overige artikelen van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden onverminderd van kracht blijven.

 • 3.

  Deze huurovereenkomst is niet zonder toestemming van verhuurder overdraagbaar.

 • 4.

  Schade aan gemeente-eigendommen voortvloeiend uit het plaatsen en geplaatst houden van het overdekte- en onoverdekte terras zullen op uw kosten hersteld worden.

 • 5.

  Door het aanvaarden van deze huurovereenkomst verplicht u zichzelf alle risico’s te zullen dragen van schade veroorzaakt aan op het terras aanwezige meubilair en andere objecten door politie, brandweer of ambulancedienst bij de uitoefening van hun taak.

 • 6.

  Door het aanvaarden van deze huurovereenkomst vrijwaart u de gemeente van iedere aansprakelijkheid van derden in verband met aan hen toegebracht letsel of schade aan persoon of goed welke voortvloeit uit het plaatsen en geplaatst houden van het overdekt- en onoverdekt terras.

 • 7.

  Het is aan u niet toegestaan op het terras goederen aan te bieden, te verkopen of te verstrekken aan het publiek, in afwijking van het bepaalde in de aan u verstrekte vergunningen.

Situering, onderhoud en inrichting terras

  • 1.

   De situering van het terras zal door de verhuurder worden aangeduid. De begrenzingen zullen van merktekens worden voorzien. Het is de huurder niet toegestaan het terras te plaatsen buiten deze begrenzingen.

  • 2.

   De inrichting van het terras moet zodanig zijn, dat voetgangersverkeer en toegangen tot ruimten van derden niet worden belemmerd dit kan worden voorkomen bv. door het plaatsen van een fysieke afscheiding. Het voor voetgangers vrij te houden gebied moet minimaal 2 meter breed zijn. De eventueel aanwezige blindegeleidestrook dient minimaal 60 centimeter aan weerszijden vrijgehouden te worden.

   3.a. De huurder dient zorg te dragen voor de netheid van het terras. Hij is verplicht het terras door en voor zijn rekening schoon te houden van afval, bladval enz. en te onderhouden. Verontreiniging van de straat ten gevolge van het exploiteren van het terras dient te worden tegengegaan; indien desondanks als gevolg van bedoelde exploitatie vervuiling optreedt, dient afval of vuilnis onmiddellijk door u te worden opgeruimd.

   b.De huurder is voorts verplicht het terras met zodanig meubilair in te richten, dat het bezoekers slechts mogelijk is een zitplaats in te nemen, tenzij bij evenementen en bijzondere omstandigheden door de huurder een specifieke vergunning is aangevraagd en verkregen waardoor voor deze beperking voor de duur van de verkregen vergunning ontheffing is verleend.

  • 4.

   Het is de huurder verboden op het terras (levende) muziek ten gehore te brengen. Vanuit de horeca-inrichting ten gehore brengen van (levende) muziek mag op het terras het achtergrondmuziekniveau niet overschrijden en niet hoorbaar zijn op de gevel van woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen.

  • 5.

   De huurder is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om hinder en overlast veroorzaakt door op een terras aanwezige bezoekers te voorkomen en te beperken.

  • 6.

   a. Het is de huurder slechts toegestaan dranken, spijzen en etenswaren vanuit de horeca inrichting aan bezoekers te serveren en/of aan te reiken, indien hij beschikt over een geldige vergunning hiertoe.

   b.Er mogen geen tappunten danwel kook-en/of grillapparatuur op het terras aanwezig zijn, tenzij bij evenementen en bijzondere omstandigheden door de huurder een specifieke vergunning is aangevraagd en verkregen waardoor van deze beperking voor de duur van de verkregen vergunning ontheffing is verleend.

   • 7.

    Menuborden mogen maximaal 1 meter hoog en 0,80 meter breed zijn. Zij moeten binnen de grenzen van het terras worden geplaatst. Bestek en serveerkasten e.d. mogen enkel binnen de grenzen van het terras worden geplaatst.

   • 8.

    Bij een terras dat direct grenst aan een pand mag verlichting op het terras en/of aan de gevel worden aangebracht als dit past bij het betreffende pand in die omgeving. Indien verlichting/reclame aan de gevel wordt aangebracht is, in verband met het uiterlijk aanzien van de omgeving, wellicht toetsing door welstandscommissie nodig (bouwvergunning of reclamevergunning). Derhalve dient hiervan altijd melding te worden gemaakt bij de afdeling bouw-en woningtoezicht. De verhuurder heeft de bevoegdheid om beperkingen te stellen aan dit recht, indien de verlichting de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen of voor overlast in de omgeving zorgt.

   • 9.

    Indien terrasverwarming op het terras of aan de gevel wordt aangebracht dient deze voorziening aan alle wettelijke voorschriften te voldoen.

   • 10.

    De huurder mag aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen behoudens toestemming van het College van burgemeester en wethouders.

   • 11.

    Het is de huurder niet toegestaan voorwerpen te bevestigen aan gemeente-eigendommen, zoals bomen en lantaarnpalen.

   • 12.

    Het is de huurder niet toegestaan obstakels zoals schermen, luifels, vlonders en overkappingen aan te brengen, te hebben en te houden in en boven het gehuurde, behoudens toestemming van de verhuurder. Hiervoor is altijd een meldingsplicht van kracht om te bezien of e.e.a. bouwvergunningplichtig is.

   • 13.

    Indien door verhuurder toestemming wordt verleend voor het plaatsen van terrasschermen, dienen de terrasschermen niet verplaatsbaar maar wel wegneembaar te zijn (dus niet zodanig gefundeerd dat ze niet eenvoudig demontabel en wegneembaar zijn) en moeten vanaf 1 meter hoogte transparant zijn

   • 14.

    De huurder mag zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder het gehuurde noch geheel noch gedeeltelijk onder- of wederverhuren of aan derden in gebruik afstaan en het gehuurde niet bezwaren met verplichtingen, die derden binden.

Hulpdiensten en handhaving

  • 1.

   Voor sluitingstijden is van toepassing hetgeen is opgenomen in artikel 2.3.1.4. eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden.

  • 2.

   De huurder dient aanwijzingen en/of bevelen van de politie, brandweer of van een door het College van burgemeester en wethouders aan te wijzen toezichthouder, strikt op te volgen.

  • 3.

   Voor hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer en ambulance, dient een vrije doorgang naar de inrichting zelf gewaarborgd te zijn en voor de openbare ruimte dient voor genoemde hulpverleningsdiensten tenminste een vrije ruimte van 4 meter gegarandeerd te zijn.

  • 4.

   Brandkranen moeten vrij toegankelijk zijn.

  • 5.

   Nooduitgangen en het verlengde van de vluchtweg moet vrijgehouden worden.

 • 6.

  Bij het geheel of ten dele overtreden of het geheel of ten dele niet nakomen van een of meerdere van hiervoor genoemde voorwaarden is de huurder, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, en zonder rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete verschuldigd aan de gemeente Uden, van € 250,00 voor iedere dag, dat de huurder in gebreke blijft om alsnog aan deze voorwaarden te voldoen.

 • 7.

  Alle kosten op deze huurovereenkomst vallende, alsmede alle kosten voortspruitende uit nalatigheid van de huurder tot nakoming van deze overeenkomst, komen geheel ten laste van de huurder.

 • 8.

  Indien verhuurder oordeelt, dat een overtreding direct optreden van de verhuurder vereist, wordt gehandeld conform de handhavingsnota betreffende terrassen.

 • 9.

  In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet of niet voldoende voorziet, beslist de verhuurder na overleg met de huurder.

22 mei 2007 GvH