Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten
CiteertitelVerordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

aanwijzingsbesluit aanbesteding groenonderhoud 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-2008Nieuwe regeling

03-04-2008

Infopagina 25-06-2008

2008/28

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten

De Raad van de gemeente Uden;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 19 februari 2008;

overwegende:

dat voor inkoop met betrekking tot groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak, catering en overige facilitaire diensten in gemeentelijke gebouwen, de gemeente Uden gebruik wil maken van de mogelijkheden die Europese regelgeving ter zake biedt waaronder, doch niet uitsluitend, de toepassing van artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). In deze artikelen wordt voorzien in het toepassen van een uitsluitend recht dat de gemeente Uden voor bepaalde diensten wil toepassen ten behoeve van hen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening;

dat door het vaststellen van een verordening aan een voorwaarde wordt voldaan om rechtmatig opdrachten met een sociale dimensie exclusief aan een onderneming te kunnen verstrekken om zo de doelstellingen van arbeidsparticipatie voor mensen in een achterstandspositie te kunnen realiseren;

dat de diensten in hoofdzaak opdrachten betreffen met betrekking tot onderhoud in de openbare ruimten zoals groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak, catering en overige facilitaire diensten in gemeentelijke gebouwen;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

b e s l u i t

vast te stellen de

 

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

-uitsluitend recht : hetgeen wordt verstaan onder uitsluitend recht in artikel 1, aanhef en onder bbb, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten.

Artikel 2. Uitsluitend recht

Met betrekking tot groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak, catering en overige facilitaire diensten kan een uitsluitend recht worden toegekend aan een onderneming.

Artikel 3. Aanwijzing

Het College van burgemeester en wethouders kan een onderneming aanwijzen die de in artikel 2 genoemde werkzaamheden uitvoert.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 april 2008.

De Raad voornoemd

de griffier de burgemeester