Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Mandaatregeling crisisorganisatie onderdeel Bevolkingszorg 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling crisisorganisatie onderdeel Bevolkingszorg 2013
CiteertitelMandaatregeling crisisorganisatie onderdeel Bevolkingszorg 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betreft nieuw mandaat

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160 lid 1, onder e, Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 10, Besluit veiligheidsregio's, art. 2.2.3 lid 2 en 2.3.1, onder f en g, Wet Veiligheidsregio's en Regionaal Crisisplan van de regio Brabant-Noord

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2013Nieuwe regeling

09-04-2013

Udens Weekblad 17-04-2013

09-04-2013 Collegevoorstel

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling crisisorganisatie onderdeel Bevolkingszorg 2013

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Uden ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord van 30 januari 2013;

gelet op artikel 160 lid 1, onder e, van de Gemeentewet, hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht, art. 2.2.3. lid 2 en 2.3.1, onder f en g, van het Besluit veiligheidsregio’s, de Wet Veiligheidsregio’s en het Regionaal Crisisplan van de regio Brabant-Noord.

Overwegende dat:

 • -

  het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord op 4 april 2012 de regionale organisatiestructuur voor de crisiscommunicatie heeft vastgesteld;

 • -

  het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord op 5 december 2012 de regionale functiestructuur bevolkingszorg heeft vastgesteld;

 • -

  dat het van belang is, in het kader van de preparatie binnen de crisisbeheersing, een aantal specifieke bevoegdheden te mandateren.

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende

Mandaatregeling crisisorganisatie onderdeel Bevolkingszorg 2013

Artikel 1 Alarmering & opschaling

Aan de dienstdoende functionarissen binnen de functiestructuur Bevolkingszorg wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot:

-het alarmeren en opschalen van de gehele gemeentelijke crisisorganisatie.

Artikel 2 Uitvoering en leidinggeven

Aan de dienstdoende functionarissen binnen de functiestructuur Bevolkingszorg wordt, na alarmering, mandaat, volmacht en machtiging verleend tot:

-het, zonder separate opdracht of instructie, uitvoeren van taken, zoals deze zijn omschreven in de draaiboeken van de gemeentelijke crisisorganisatie.

Artikel 3 Financiën

 • 1.

  Aan de dienstdoende Officier van Dienst Bevolkingszorg is voorbehouden om ten tijde van een buitengewone situatie tot en met GRIP 1 opdrachten te verlenen aan externen ten behoeve van het beperken of bestrijden van de gevolgen van een (dreigende) ramp of calamiteit boven het bedrag van € 10.000,- met een maximum van € 50.000,- na hier overleg over te hebben gevoerd met de burgemeester.

 • 2.

  Ten tijde van een incident is de dienstdoende algemeen commandant bevolkingszorg, zonder last of ruggespraak, bevoegd om ter bestrijding van het incident uitgaven te doen tot een bedrag van € 100.000,-.

 • 3.

  Ten tijde van een incident is de dienstdoende Officier van Dienst Bevolkingszorg, zonder last of ruggespraak, bevoegd om ter bestrijding van het incident uitgaven te doen tot een bedrag van € 10.000,-.

 • 4.

  Ten tijde van een incident is de dienstdoende teamleider, zonder last of ruggespraak, bevoegd om ter bestrijding van het incident, voor dat deel waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, uitgaven te doen tot een bedrag van € 1.000,-.

Artikel 4 Reikwijdte mandaat

Op het mandaat, de volmacht en de machtiging zijn de volgende beperkingen van toepassing:

Nader in te vullen: bijvoorbeeld afwijken van de bepaling dat het besluit past binnen de daartoe bestemde budgetten.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Mandaatregeling crisisorganisatie onderdeel Bevolkingszorg 2013”.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na de bekendmaking in werking.

Aldus besloten op 9 april 2013

Burgemeester en wethouders van Uden

mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers

secretaris burgemeester

De burgemeester van de gemeente Uden,

Drs. H.A. G. Hellegers

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken naar bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Uden. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.