Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Uitvoeringsregeling uitgifte cultuurgronden in geliberaliseerde pacht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling uitgifte cultuurgronden in geliberaliseerde pacht
CiteertitelUitvoeringsregeling uitgifte cultuurgronden in geliberaliseerde pacht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2013Nieuwe regeling

09-07-2013

Udens Weekblad, 17 juli 2013

College 02-07-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling uitgifte cultuurgronden in geliberaliseerde pacht

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

A. Uitgifte

 • 1.

  - Uitgifte van pachtgronden vindt elke 4 jaar plaats;

  • -

   Een pachter kan de grond 4x achter elkaar voor de duur van 1 jaar pachten van de gemeente, mits de gemeente de grond niet nodig heeft voor andere doeleinden, zoals t.b.v. ruimtelijke ontwikkelingen, onderhandelingen inzake grondtransacties of om lopende afspraken na te komen;

  • -

   Indien de gemeente een perceel nodig heeft binnen de uitgifteronde van 4 jaar, dan heeft de pachter geen recht op vervangende grond;

  • -

   Elk bedrijf dat in aanmerking komt voor geliberaliseerde pachtgrond kan in totaal circa 2,5 hectare pachten. Dit is een richtlijn, hiervan kan afgeweken worden indien dit in de praktijk leidt tot een onlogische situatie met betrekking tot de daadwerkelijke grootte van de beschikbare percelen. Onder pachtgronden wordt ook verstaan de gronden die voor eigen rekening en risico worden uitgegeven.

 • 2.

  Indien er meer bedrijven in aanmerking willen komen dan er pachtgrond te verdelen is, wordt er een wachtlijst aangelegd. Voor de wachtlijst wordt de volgende procedure gevolgd:

  • -

   Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;.

  • -

   indien er op één dag meerdere aanvragen tegelijk binnenkomen, wordt een loting voor de volgorde gehanteerd;

  • -

   indien er geen grond beschikbaar meer is, worden de bedrijven die een aanvraag indienen op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst;

  • -

   de eerstvolgende uitgifteronde komen deze bedrijven als eerste in aanmerking voor het pachten van grond;

  • -

   bedrijven die op het moment van inschrijving grond pachten kunnen niet al inschrijven voor de volgende ronde en dus niet op de wachtlijst geplaatst worden;

  • -

   Indien een bedrijf dat op de wachtlijst staat tussentijds een perceel gaat pachten van de gemeente, dan wordt het bedrijf van de wachtlijst gehaald.

 • 3.

  Bij Toewijzing van de pacht percelen wordt rekening gehouden met de afstand van het bedrijf van de kandidaat pachter tot het te verpachten perceel en de aard van het bedrijf in relatie tot de soort grond. Een bedrijf dat alle aangeboden pachtgrond weigert of een deel ervan, wordt niet terug op de wachtlijst geplaatst.

 • 4.

  Gronden die vanuit privaatrechtelijke overeenkomsten danwel andere afspraken verpacht zijn of worden of waar de voormalig eigenaar voortgezet gebruik heeft, komt niet voor uitgifte in aanmerking

B. Eisen aan de pachter

Om in aanmerking te komen voor pachtgrond dient:

 • 1.

  de aanvrager bedrijfsmatig de landbouw te beoefenen (artikel 7:312 BW).

 • 2.

  het bedrijf van de aanvrager gelegen te zijn binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Uden;

 • 3.

  de bedrijfsomvang van de aanvrager groter te zijn dan 50 NGE. Ten einde te kunnen vaststellen of de bedrijfsomvang van de aanvrager groter is dan 50 NGE, is de aanvrager verplicht inzage te geven in de meest recente gecombineerde opgave (meitelling). Indien het vermoeden bestaat dat de bedrijfsomvang van een bestaand bedrijf gedurende de uitgifteronde van 4 jaar vermindert, dient het betreffende bedrijf opnieuw inzage te geven in de meest recente gecombineerde opgave. Wanneer blijkt dat het bedrijf tussentijds kleiner is geworden dan 50 NGE, dan wordt geen nieuwe pachtovereenkomst met het betreffende bedrijf gesloten.

 • 4.

  Indien een pachter zich in de afgelopen periode niet gedraagt zoals een goed pachter betaamt, dan wordt aan het begin van de nieuwe periode geen nieuwe pachtovereenkomst aangegaan met deze pachter.

C. Prijs:

Pachtprijs

De pachtprijs per hectare wordt separaat vastgesteld door het College van Burgemeester en wethouders te Uden

Overige kosten

De waterschapslasten en de volledige kosten voor het toetsen door de grondkamer van de pachtovereenkomst komen voor rekening van de pachter.

D. Afwijkingsbevoegdheid

Deze beleidsuitgangspunten laten onverlet de inherente afwijkingsbevoegdheid, op basis van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit houdt in dat een bestuursorgaan overeenkomstig de beleidsregels handelt, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Voor de vraag in wat voor soort situaties afgeweken kan worden van vastgesteld beleid, moet volgens vaste jurisprudentie worden gedacht aan omstandigheden, die niet voorzienbaar waren en waarvan de gevolgen redelijkerwijze niet voor rekening van belanghebbenden komen.

Uden,

24 juni 2013