Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Kermisregeling gemeente Uden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKermisregeling gemeente Uden 2013
CiteertitelKermisregeling gemeente Uden 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Kermisregeling gemeente Uden

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 7 Kermisverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2014nieuwe regeling

29-10-2013

Udens Weekblad, 2-1-2014, Gemeenteblad 2014-7, 14-01-2014

College 29-10-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Kermisregeling gemeente Uden 2013

 

 

Kermisregeling gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 7, eerste lid van de Kermisverordening gemeente Uden;

b e s l u i t

vast te stellen de

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1.1 Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De in artikel 1 van de Kermisverordening gemeente Uden gegeven begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op deze nadere regels.

§ 1.2 Plaats en tijd algemene kermis

Artikel 2. Algemene kermis kern Uden

 • 1.

  Op grond van artikel 3, vierde lid, van de Kermisverordening gemeente Uden worden de als kermisterrein voor de algemene kermis in de kern Uden aangewezen de locaties zoals aangegeven op bijlage 1.

 • 2.

  Op grond van artikel 3, vijfde lid, van de Kermisverordening gemeente Uden worden voor de algemene kermis in de kern Uden de volgende openingstijden vastgesteld:

  • a.

   vrijdag van 16.00 uur tot 01.30 uur

  • b.

   zaterdag van 13.00 uur tot 01.30 uur

  • c.

   zondag van 13.00 uur tot 01.00 uur

  • d.

   maandag van 11.00 uur tot 01.00 uur

  • e.

   dinsdag van 13.00 uur tot 01.00 uur

  • f.

   woensdag van 13.00 uur tot 01.00 uur

  • g.

   donderdag van 13.00 uur tot 01.00 uur

  • h.

   vrijdag van 13.00 uur tot 01.00 uur

  • i.

   zaterdag van 13.00 uur tot 01.30 uur

  • j.

   zondag van 13.00 uur tot 01.00 uur

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid geldt voor consumptiekramen dat deze geopend mogen zijn tot 03.00 uur.

Artikel 3. Algemene kermis kern Volkel

 • 1.

  Op grond van artikel 3, vierde lid, van de Kermisverordening gemeente Uden worden de als kermisterrein voor de algemene kermis in de kern Volkel aangewezen de locaties zoals aangegeven op bijlage 2.

 • 2.

  Op grond van artikel 3, vijfde lid, van de Kermisverordening gemeente Uden worden de volgende algemene kermis in kern Volkel openingstijden vastgesteld:

  • a.

   vrijdag van 16.00 uur tot 01.00 uur;

  • b.

   zaterdag van 13.00 uur tot 01.00 uur;

  • c.

   zondag van 13.00 uur tot 01.00 uur;

  • d.

   maandag van 13.00 tot 01.00 uur.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid geldt voor consumptiekramen dat deze geopend mogen zijn tot 02.00 uur.

Artikel 4. Algemene kermis kern Odiliapeel

 • 1.

  Op grond van artikel 3, vierde lid, van de Kermisverordening gemeente Uden worden de als kermisterrein voor de algemene kermis in de kern Odiliapeel aangewezen de locaties zoals aangegeven op bijlage 3.

 • 2.

  Op grond van artikel 3, vijfde lid, van de Kermisverordening gemeente Uden worden de volgende algemene kermis in kern Odiliapeel openingstijden vastgesteld:

  • a.

   vrijdag van 16.00 uur tot 01.00 uur;

  • b.

   zaterdag van 13.00 uur tot 01.00 uur;

  • c.

   zondag van 13.00 uur tot 01.00 uur;

  • d.

   maandag 13.00 tot 01.00 uur.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid geldt voor consumptiekramen dat deze geopend mogen zijn tot 02.00 uur.

Artikel 5. Geopend houden van kermisinrichting

 • 1.

  Tijdens de openingstijden van de algemene kermis dat de algemene kermis voor het publiek is opengesteld, moet de exploitant zijn inrichting voor het publiek geopend houden en exploiteren.

 • 2.

  Afwijking van het eerste lid is alleen toegestaan na toestemming van de kermismeester.

§ 1.3 Vastgestelde rittenprijzen

Artikel 6. Vastgestelde rittenprijs

 • 1.

  Voor de algemene kermissen bedraagt de maximale entree- en/of rittenprijs voor grootvermaak en kijkwerk € 2,00 en de maximale entree- en/of rittenprijs voor kindervermaak € 1,50.

 • 2.

  In afwijking van de in het eerste lid genoemde prijzen is het college bevoegd voor nader aan te wijzen publiektrekkers een hogere entree- en/of rittenprijs vast te stellen.

 • 3.

  De rit en entreeprijzen worden vermeld op van gemeentewege beschikbaar te stellen kaarten, welke gedurende de gehele kermis goed zichtbaar voor het publiek op de kassa aanwezig dienen te zijn.

 • 4.

  De houders van kermisinrichtingen zijn verplicht zich te houden aan de bij de inschrijving opgegeven prijs en tijdsduur van de ritten. Tijdens de kermissen zal daarop controle worden uitgeoefend.

Hoofdstuk 2. Kermisstandplaatsen

§ 2.1 Inschrijving

Artikel 7. Duur inschrijving

 • 1.

  De verhuur van standplaatsen geschiedt bij inschrijving. Ingeschreven kan worden voor een periode van één of van drie jaar.

 • 2.

  Voor het doen van inschrijvingen moet - op straffe van ongeldigheid van de inschrijving - gebruik worden gemaakt van inschrijfformulieren welke van gemeentewege beschikbaar worden gesteld.

 • 3.

  Als inschrijfformulier kan ook fungeren het inschrijfformulier dat ter beschikking wordt gesteld door De Nederlandse Kermisbond (NKB) of ter beschikking wordt gesteld door de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK).

Artikel 8. Inschrijven

 • 1.

  Inschrijvingen kunnen alleen worden gedaan door exploitanten van kermisinrichtingen, die als zodanig staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of bij een vergelijkbare buitenlandse instantie, dan wel door hun gemachtigden.

 • 2.

  Indien de inschrijving geschiedt door een gemachtigde, dient de bevoegdheid van de gemachtigde te blijken uit een aan het inschrijfformulier gehechte, door de exploitant getekende, volmacht. Een gemachtigde kan niet optreden als gemachtigde van meer dan één exploitant. Een exploitant welke zelf inschrijft voor inname van een standplaats op een algemene kermis kan niet optreden als gemachtigde van een andere exploitant.

 • 3.

  Wanneer een exploitant inschrijft, dient bij het inschrijfformulier een duidelijke kleurenfoto of tekening van kermisinrichting waarvoor wordt ingeschreven te worden gevoegd.

Artikel 9. Huursom

 • 1.

  Wanneer ten aanzien van een geboden huursom het voorbehoud ‘zonder concurrentie’ of een ander voorbehoud van dezelfde strekking wordt gemaakt, moet daarbij nauwkeurig en door vermelding van de naam van de inrichting worden aangegeven welke kermisinrichtingen de exploitant als van concurrerende aard beschouwt.

 • 2.

  Indien tussen het college en de exploitant verschil van mening bestaat over de aard van een kermisinrichting in verband met de concurrentie, beslist het college na het advies van een vakgroep van kermisexploitanten te hebben ingewonnen.

Artikel 10. Manier van inschrijven

 • 1.

  De inschrijfformulieren worden in een gesloten enveloppe met daarop vermeld ‘inschrijving kermis’ vóór een door het college bepaalde datum op het gemeentehuis te zijn ingeleverd. Deze datum wordt bekendgemaakt in de advertentie, waarin de te houden kermis is aangekondigd en de inschrijving is opengesteld.

 • 2.

  De advertentie wordt gepubliceerd in ten minste twee vakbladen welke worden uitgegeven door De Nederlandse Kermisbond (NKB) of door de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK).

Artikel 11. Onjuiste of onduidelijke inschrijving

 • 1.

  Onvolledige en onduidelijke inschrijvingen alsmede inschrijvingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, kunnen door het college terzijde worden gelegd. De exploitant wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

 • 2.

  Inschrijvingen welke worden ingediend na de inschrijftermijn, worden door het college terzijde gelegd. De exploitant wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

 • 3.

  Indien het inschrijvingsbedrag op het inschrijfformulier in letters afwijkt van het daarbij vermelde bedrag in cijfers, wordt het bedrag in letters worden aangenomen als de geboden som.

 • 4.

  Het inschrijfbedrag op het inschrijfformulier dient te worden genoemd in euro’s.

 • 5.

  Een inschrijving waarbij een fout is gemaakt met betrekking tot de huursom, anders dan bedoeld in het derde lid, wordt door het college terzijde gelegd.

Artikel 12. Gestand doen bod

 • 1.

  De exploitant is gehouden zijn inschrijving gedurende 30 dagen na sluiting van de inschrijftermijn gestand te doen.

 • 2.

  Wijziging of intrekking van de inschrijving kan uitsluitend geschieden door middel van een nieuw inschrijfformulier, waarop duidelijk is vermeld welke wijziging plaatsvindt en dient te geschieden vóór sluiting van de inschrijftermijn.

§ 2.2 Toekenning standplaats

Artikel 13. Toekennen standplaats

 • 1.

  Het college wijst een standplaats toe voor een periode van één dan wel drie jaar aan een exploitant, afhankelijk van de inschrijving.

 • 2.

  Indien een exploitant voor de eerste keer inschrijft voor een algemene kermis in de gemeente Uden, kan deze exploitant alleen een standplaats worden toegewezen voor de periode van één jaar.

 • 3.

  Het college beslist omtrent de toewijzing van de standplaatsen binnen dertig dagen na sluiting van de inschrijftermijn.

 • 4.

  Het college wijst per type attractie een standplaats toe aan de exploitant welke heeft ingeschreven met de hoogste huurprijs.

 • 5.

  Afwijking van het toekenningscriterium zoals bedoeld in het vierde lid is toegestaan, indien een inschrijving op grond van diversiteit, lagere toegangs- en verkoopprijzen, attractiviteit of onderhoudsstaat, ruimtelijke inpassing of beeldbepalend karakter van een attractie de voorkeur geniet.

 • 6.

  In belang van bezetting van het kermisterrein en/of attractiviteit en diversiteit van de algemene kermis kan het college ook voorafgaande aan de inschrijfperiode standplaatsen onderhands toewijzen.

 • 7.

  Indien ingevolge het zesde lid vooraf aan de inschrijfperiode door het college onderhands standplaatsen worden toegewezen aan exploitanten, wordt in de advertentie zoals bedoeld in artikel 9, tweede lid, vermeld voor welke type kermisinrichtingen onderhands standplaatsen zijn toegewezen.

Artikel 14. Gelijke omstandigheden

Bij gelijkwaardige inschrijving wordt beslist door middel van loting aan welke exploitant een standplaats wordt toegewezen.

Artikel 15. Informatieplicht

Elke inschrijver zal binnen 30 dagen schriftelijk worden bericht of de standplaats, waarvoor hij heeft ingeschreven, hem al dan niet is toegewezen.

Hoofdstuk 3. Buitengewone omstandigheden

Artikel 16. Buitengewone omstandigheden

 • 1.

  Het college behoudt zich de bevoegdheid voor om, indien wegens buitengewone omstandigheden de kermis niet of gedeeltelijk niet wordt gehouden, aan de exploitatie geen verder gevolg te geven.

 • 2.

  In zodanig geval zullen de reeds gestorte bedragen renteloos worden teruggegeven in evenredigheid van het aantal dagen, dat de kermis niet is doorgegaan.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

Artikel 17. Intrekking en inwerkingtreding

 • 1.

  De Kermisregeling gemeente Uden wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking.

Artikel 18. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Kermisregeling gemeente Uden 2013.

Aldus vastgesteld op 29 oktober 2013 in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van Uden.

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris de burgemeester

mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers