Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Het reglement houdende bepalingen tav de ambtenaren vd burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren vd burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet reglement houdende bepalingen tav de ambtenaren vd burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren vd burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand
CiteertitelReglement van de burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Intrekking reglement Burgerlijke stand 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2014Nieuwe regeling

19-12-2013

Udens Weekblad, 02-01-2014 en GB 2014-3, 13-01-2014

2013/9004

Tekst van de regeling

Intitulé

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden;

gelet op het bepaalde in artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

b e s l u i t

vast te stellen het

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Artikel 1 Begripsbepaling

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door of namens burgemeester en wethouders;

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of een ambtenaar in dienst van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door of namens burgemeester en wethouders;

 • e.

  gemeentehuis: alle locaties welke door of namens burgemeester en wethouders als zodanig worden aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand (doen) benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Uden,

  • b.

   ambtenaren, in dienst van andere gemeenten in Nederland

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand (doen) benoemen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd, welke periode maximaal gelijk is aan het tijdvak waarin de ambtenaar in dienst is van de gemeente Uden.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van een andere gemeente wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3.

  Er zijn twee soorten buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand:

  • a)

   bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: deze wordt alleen benoemd voor het voltrekken van huwelijken en partnerschap-registraties voor de in het benoemingsbesluit vastgestelde periode;

  • b)

   onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een persoon die op verzoek van één of beide huwende of registrerende partijen, voor een in het benoemingsbesluit vastgestelde periode tot buitengewoon ambtenaar van de gemeente Uden wordt benoemd. Voorwaarde hierbij is dat deze persoon benoemd is als ambtenaar burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in een Nederlandse gemeente.

 • 4.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de voorwaarde gesteld in lid 3 b.

Artikel 4 Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis of elders binnen de gemeente door of namens burgemeester en wethouders aangewezen locaties.

Artikel 5 Leiding van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het hoofd van de afdeling Publiekszaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Aan het hoofd van de afdeling Publiekszaken wordt tevens opgedragen:

  • a.

   het benoemen van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand;

  • b.

   de verdeling van de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand;

  • c.

   de aanwijzing van al dan niet permanente locaties binnen de gemeente, buiten het gemeentehuis, waar de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand hun wettelijke taken verrichten;

  • d.

   het ontvangen en beheren van de rechten als bedoeld in de Wet rechten burgerlijke stand en het storten van de ontvangen rechten in de gemeentekas;

  • e.

   het benoemen van personeel nodig om de ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand bij te staan en voorstellen voor het gebruik van de faciliteiten, zoals vestiging en bureaubehoeften.

 • 2.

  Bij ziekte of afwezigheid anderszins, wordt de in het eerste lid genoemde ambtenaar vervangen door diens plaatsvervanger.

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  Huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties vinden plaats op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur en zondag tussen 12.00 en 18.00 uur.

 • 2.

  Kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties vinden plaats op dinsdag en woensdag om 8.30 uur in de publiekshal van het gemeentehuis.

 • 3.

  Flitshuwelijken en partnerschapsregistraties vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur en op maandag tot en met donderdag tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de burgerlijke standkamer van het gemeentehuis.

 • 4.

  De overige werkzaamheden met betrekking tot de burgerlijke stand vinden plaats op maandag tot en met vrijdag op de tijden waarop de afdeling Publiekszaken voor het publiek geopend is.

 • 5.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten indien de in het eerste lid vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop de afdeling Publiekszaken niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 6.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat de afdeling regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 7.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat de afdeling regulier gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van de afdeling.

 • 8.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste en tweede lid aangegeven uren.

Artikel 7 Betaalde en kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschap-registraties

 • 1.

  Voor het voltrekken van huwelijken en registreren van partnerschappen worden kosten in rekening gebracht welke zijn vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening.

 • 2.

  Voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschap-registraties op locaties anders dan het gemeentehuis c.q. raadhuis en op zaterdagen, zondagen, op maandag tot en met zaterdag na 17.00 uur, op algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, gelden afwijkende tarieven, welke zijn vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening.

 • 3.

  Op verzoek van betrokken partijen kan de gemeente Uden overgaan tot het sluiten van een kosteloos huwelijk of een kosteloze partnerschap-registratie, als bedoeld in het tweede lid van artikel 6 van dit Reglement, waarbij geldt dat minstens één van de huwende of registrerende partijen in Uden woonachtig is.

 • 4.

  Op verzoek van betrokken partijen kan de gemeente overgaan tot het sluiten van een flitshuwelijk of –partnerschapregistratie, als bedoeld in het derde lid van artikel 6 van dit Reglement, waarbij geldt dat inclusief het bruidspaar of registrerende partijen maximaal 8 personen aanwezig mogen zijn.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

 • 2.

  Het reglement treedt 5 dagen na publicatie in werking.

 • 3.

  Bij de inwerkingtreding van dit reglement wordt de Reglement burgerlijke stand, zoals vastgesteld bij besluit van 19 juni 2012, ingetrokken

Aldus vastgesteld op 17 december 2013 in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van Uden.

Uden, 17 december 2013

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris, de burgemeester,

mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers

ToelichtingToelichting op het reglement burgerlijke standArtikel 1 BegripsbepalingIn dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek). Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16a, eerste lid, Boek 1 BW).

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn niet in dienst van de gemeente of van een andere gemeente;

 • c.

  de buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking (artikelen 59, 60, 63, 64, 65 en 67 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand In dit artikel wordt bepaald welke (buitengewone) ambtenaren in de gemeente benoemd kunnen worden (artikel 16, Boek 1 Burgerlijk Wetboek).

In lid 1 wordt bepaald dat het college de mogelijkheid heeft ambtenaren van de burgerlijke stand te benoemen. Het betreft ambtenaren in dienst van de eigen gemeente (lid 1a) en ambtenaren in dienst van een andere gemeente (lid 1b). Met lid 1b wordt bepaald dat er ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente kunnen zijn, die in dienst zijn bij een andere gemeente. Deze ambtenaren moeten worden benoemd door of namens burgemeester en wethouders van de gemeente waar de ambtenaar zijn werkzaamheden als ambtenaar van de burgerlijke stand gaat verrichten.

In lid 2 wordt bepaald dat, conform artikel 16, lid 1 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand, in dienst van de eigen en/of andere gemeente, twee is. Indien burgemeester en wethouders daartoe beslissen kan het aantal ambtenaren van de burgerlijke stand meer dan twee zijn.

Met lid 3 wordt bepaald dat er buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. Deze personen kunnen in dienst zijn van de eigen of een andere gemeente of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zijn binnen een andere Nederlandse gemeente. Artikel 3 BenoemingIn dit artikel is vastgelegd voor welke periode een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek). In lid 1 wordt bepaald dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode dient te worden benoemd. Deze periode betreft maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente. Lid 2 bepaalt dat ook een ambtenaar in dienst van een andere gemeente voor een bepaalde periode kan worden benoemd..

Met lid 3 worden de soorten buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand aangegeven. In dit artikel is geregeld dat buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand, die voor een korte periode (b.v. maximaal 24 uur) worden benoemd (b.v. voor het afsluiten van een huwelijk van een kennis of familierelatie) hiervoor geen vergoeding ontvangen.

Artikel 4 Locatie

In dit artikel wordt bepaald waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden moet verrichten.

De werkzaamheden moeten in het gemeentehuis of in een andere namens het college aangewezen locatie binnen de gemeente worden verricht (zie o.a. artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 64 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 5 Leiding van de dienst

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding van de burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994) en de taken die in ieder geval in dit kader dienen te worden verricht. Artikel 6 Openstelling In dit artikel wordt bepaald wanneer de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Onderscheid wordt gemaakt tussen huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties “met ceremonie” (artikel 1) en huwelijksvoltrekkingen en partnerregistraties “zonder ceremonie” ( artikel 2 en 3).

Artikel 7 Betaalde en kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschap-registraties

 

Artikel 7 Betaalde en kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschap-registraties

In dit artikel wordt bepaald hoe de gemeente Uden omgaat met de invulling van huwelijksvoltrekkingen en partnerschap-registraties en de omgang met verzoeken tot het kosteloos voltrekken van huwelijken en partnerschap-registraties.

In lid 1 wordt bepaald dat aan het voltrekken van huwelijken en partnerschap-registraties kosten zijn verbonden.

Lid 3 bepaalt dat het ook mogelijk is om een kosteloos huwelijk of kosteloze partnerschap-registratie te sluiten.

Artikel 8 Slotbepalingen

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt.