Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Verordening op de elektronische bekendmaking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de elektronische bekendmaking
CiteertitelVerordening op de bekendmaking
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

besluit elektronische bekendmaking

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2014Nieuwe regeling

19-12-2013

GB 2013, 4466, Udens Weekblad 02-01-2014 en GB 2014-1

213/8718

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de elektronische bekendmaking

GEMEENTEBLAD, college van gemeente Uden,

20 december 2013 nr. 2014-1

De Raad van de gemeente Uden;

overwegende dat artikel 139 van de Gemeentewet per 1 januari 2014 bepaalt dat algemeen verbindende voorschriften in werking treden door bekendmaking in een elektronisch gemeenteblad;

overwegende dat een verordening noodzakelijk is om met zo’n gemeenteblad ook andere besluiten bekend te maken voor hun inwerkingtreding, of ontwerpbesluiten en andere berichten kennis te geven zodat sprake is van voldoende rechtsbescherming;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013;

gelet op de artikelen 139 en 160, eerste lid, sub a, van de Gemeentewet en de artikelen 3:42, 3:12 en 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de elektronische bekendmaking

 

 

Artikel 1. Definities

 • a.

  het college : het college van de gemeente Uden;

 • b.

  de burgemeester : de burgemeester van gemeente Uden;

 • c.

  gemeenteblad : een elektronische bekendmaking als bedoeld in artikel 139, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet, en artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet

  bestuursrecht (Awb);

 • d.

  bericht : (ontwerp-) besluit, aanvraag, melding, beslissing of mededeling

Artikel 2. Gemeenteblad

 • 1.

  In het gemeenteblad vindt, naast de wettelijk voorgeschreven bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften, plaats:

  • a.

   de bekendmaking van de volgende besluiten:

 • 1.

  beleidsregels en overige besluiten van algemene strekking, en

 • 2.

  overige door het college of de burgemeester, ieder voor zover bevoegd, aan te wijzen besluiten;

  • b.

   de kennisgeving van de door het college of de burgemeester, ieder voor zover bevoegd, aan te wijzen berichten,

tenzij de wet een andere vorm van bekendmaking of kennisgeving dwingend voorschrijft.

 • 2.

  Een gemeenteblad geeft het college uit op www.officielebekendmakingen.nl of op een nader door het college te bepalen internetadres.

 • 3.

  Een gemeenteblad bevat:

  • a.

   de titel Gemeenteblad;

  • b.

   de naam van het college als uitgevend bestuursorgaan;

  • c.

   de datum van de uitgifte;

  • d.

   het volgnummer;

  • e.

   het bevoegde tot de gemeente behorende bestuursorgaan bij het besluit of het bericht, en

  • f.

   het (ontwerp-) besluit of het bericht, of de zakelijke inhoud ervan met de vermelding waar en wanneer dit of de bijbehorende bijlage ter inzage ligt.

Artikel 3. Andere bekendmakingen

Het college of de burgemeester, ieder voor zover bevoegd, kan:

 • a.

  in bijzondere omstandigheden bepalen dat een besluit of ontwerp ervan op een andere geschikte wijze wordt bekendgemaakt of kennisgegeven;

 • b.

  de berichten aanwijzen waarvoor de kennisgeving uitsluitend elektronisch geschiedt als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid, van de Awb, door plaatsing op de gemeentelijke website www.uden.nl.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de bekendmaking.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2013.

De Raad voornoemd

de griffier de burgemeester