Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Regeling toekenning presentiegelden stembureauleden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling toekenning presentiegelden stembureauleden
CiteertitelRegeling toekenning presentiegelden stembureauleden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel E3 en Y5 van de Kieswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2014Nieuwe regeling

15-07-2014

Gemeenteblad, 23-07-2014

Collegebesluit 15-07-2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

overwegende dat de regeling toekenning presentiegelden stembureauleden bijdraagt aan de goede gang van zaken op de stembureaus;

gelet op artikel E3 en Y5 van de Kieswet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Regeling toekenning presentiegelden stembureauleden

Artikel 1
 • 1.

  De leden van een stembureau ontvangen presentiegelden voor het houden van de volledige zitting op de dag van de stemming, te weten voor:

  • a.

   de voorzitter, een bedrag van € 175,00;

  • b.

   de overige leden, ieder een bedrag van € 150,00.

 • 2.

  Een volledige zitting wordt geacht te zijn aangevangen en beëindigd, op het tijdstip, waarop alle volgens de wet voorgeschreven handelingen door het bureau zijn verricht.

 • 3.

  Het presentiegeld wordt berekend, indien een lid niet de volledige zitting houdt, naar rato van het aantal volle uren dat hij daadwerkelijk zitting heeft gehad afgezet tegen het aantal volle uren van de volledige zitting.

 • 4.

  Wordt een in het eerste lid genoemde lid vervangen, dan geldt voor het plaatsvervangende lid hetzelfde.

 • 5.

  De lunch wordt verzorgd door de gemeente; voor de warme avondmaaltijd wordt een tegemoetkoming toegekend ten bedrage van € 12,50.

Artikel 2

Aan de door ons college geregistreerde personen die het stembureau ten dienste staan, nadat de stemming is geëindigd, ontvangen ieder het presentiegeld ten bedrage van € 40,00; voor het verrichten van tellingen overeenkomstig de aanwijzingen van de voorzitter van het stembureau;

Artikel 3

De voorzitters van de stembureaus dienen een door hen ondertekende verklaring bij ons college in, waarop de namen staan vermeld van de leden of plaatsvervangende leden en de uren, gedurende welke zij zitting hebben gehad.

Artikel 4

De persoon die het presentiegeld ontvangt als vrijwilligersvergoeding, is verplicht hiervoor de vereiste gegevens aan ons College te verstrekken en hierover een schriftelijke verklaring af te leggen, waardoor de gemeente kan aantonen voor die persoon geen inhoudingsplichtige te zijn in de zin van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Uden, 15 juli 2014

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

 

 

mr. J.M. Smarius

drs. H.A.G. Hellegers

Toelichting regeling toekenning presentiegelden stembureauleden

Algemeen/ artikel 1

Ten aanzien van het inzetten van ambtenaren in dienst van de gemeente Uden geldt voor het toekennen van presentiegeld een stroomschema.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een ambtenaar in dienst van de gemeente Uden die zich als vrijwilliger aanmeldt als stembureaulid en het aanwijzen van een ambtenaar in dienst van de gemeente Uden als stembureaulid

Het stroomschema is als bijlage bijgevoegd.

Artikel 4

Bij het toekennen van de presentiegelden aan stembureauleden, dient een schriftelijke verklaring door de ontvanger te worden ingevuld en te worden ondertekend.

Bijgevoegd is de verklaring ‘vrijwilligersvergoeding ontvangstverklaring’.