Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling-gevelsubsidie Loopkant-Liessent

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Stedelijke Ontwikkeling-gevelsubsidie Loopkant-Liessent
CiteertitelBeleidsregel Stedelijke Ontwikkeling-gevelsubsidie Loopkant-Liessent
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervangt het onderdeel gevelsubsidie van de Beleidsregel SO, vastgesteld bij Collegebesluit van 27 september 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:81 AWB

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nee

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2014Nieuwe regeling, Intrekking van het onderdeel gevelsubsidie van de Beleidsregel SO, vastgesteld bij collegebesluit van 27 september 2011

18-11-2014

Gemeenteblad

18 november 2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

overwegende dat het wenselijk is algemene regels vast te stellen omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten en de uitleg van wettelijke voorschriften bij de verstrekking van subsidies aan bedrijven op het bedrijventerrein Loopkant-Liessent;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Uden 2012;

b e s l u i t

vast te stellen de

Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling - gevelsubsidie Loopkant-Liessent

Artikel 1. Beleidsregel

De Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling – gevelsubsidie Loopkant-Liessent wordt gevormd door dit besluit en de bijlage met toelichting, die daarvan onlosmakelijk deel uitmaakt.

Artikel 2. Toepassing

De in de bijlage schematisch weergegeven toetsen worden gehanteerd bij het nemen van besluiten met betrekking tot de verstrekking van subsidies voor de verbetering van de basiskwaliteit op bedrijventerrein Loopkant-Liessent.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 december 2014.

Artikel 4. Intrekking

Per inwerking van deze beleidsregel vervalt het onderdeel Gevelsubsidie van de Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling, vastgesteld bij besluit van 27 september 2011.

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling – gevelsubsidie Loopkant-Liessent (bij verkorting Beleidsregel SO – gevelsubsidie).

Uden, 18 november 2014.

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris de burgemeester

mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers