Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Stedelijke Ontwikkeling
CiteertitelBeleidsregel Stedelijke Ontwikkeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Door de vaststelling van de Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling - gevelsubsidie Loopkant-Liessent vervalt het onderdeel gevelsubsidie van de Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:81 AWB

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2014Onderdeel gevelsubsidie is vervallen

18-11-2014

Gemeenteblad 1-12-2014 (50)

18 november 2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

overwegende dat het wenselijk is algemene regels vast te stellen omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten en de uitleg van wettelijke voorschriften bij de verstrekking van subsidies aan bedrijven op het bedrijventerrein Loopkant-Liessent;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Uden 2012;

b e s l u i t

vast te stellen de

Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling - gevelsubsidie Loopkant-Liessent

Artikel 1. Beleidsregel

De Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling – gevelsubsidie Loopkant-Liessent wordt gevormd door dit besluit en de bijlage met toelichting, die daarvan onlosmakelijk deel uitmaakt.

Artikel 2. Toepassing

De in de bijlage schematisch weergegeven toetsen worden gehanteerd bij het nemen van besluiten met betrekking tot de verstrekking van subsidies voor de verbetering van de basiskwaliteit op bedrijventerrein Loopkant-Liessent.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 december 2014.

Artikel 4. Intrekking

Per inwerking van deze beleidsregel vervalt het onderdeel Gevelsubsidie van de Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling, vastgesteld bij besluit van 27 september 2011.

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel stedelijke ontwikkeling – gevelsubsidie Loopkant-Liessent (bij verkorting Beleidsregel SO – gevelsubsidie).

Uden, 18 november 2014

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris de burgemeester

mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers