Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Nadere Regels Jeugdhulp gemeente Uden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere Regels Jeugdhulp gemeente Uden 2015
CiteertitelNadere Regels Jeugdhulp gemeente Uden 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 156 Gemeentewet, Jeugdwet

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening jeugdhulp 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ja

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad, 31 december 2014

Collegebesluit 16 december 2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere Regels Jeugdhulp gemeente Uden 2015

 

 

Hoofdstuk 1 Vormen van Jeugdhulp

1. Categorieën Jeugdhulp

Jeugdhulp wordt vanaf 1 januari 2015 toegekend op basis van de volgende indeling in hoofd- en subcategorieën. Voor de duidelijkheid is in de derde kolom de oude benaming (de indeling tot 1 januari 2015) opgenomen.

Hoofdcategorie

subcategorie

Oude benaming

Zonder verblijf:

persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging

begeleiding

Begeleiding individueel

Gespecialiseerde begeleiding individueel

Begeleiding groep

Dagactiviteiten

ambulante Jeugdhulp (inclusief behandeldiagnostiek)

Individuele jeugdhulp thuis

Individuele jeugdhulp zorgaanbieder

Groepsjeugdhulp

Behandeling individueel

Behandeling groep

Ambulante crisisopvang/behandeling

Deeltijdbehandeling

generalistische Jeugd-ggz

 

1e lijns psychologische zorg

 

specialistische Jeugd-ggz

 

Specialistische Jeugd-ggz en dyslexiezorg (DBC)

onderzoek en diagnostiek

Onderzoek en diagnostiek (voorafgaand aan een behandeling)

Hoofdcategorie

Oude benaming

Met verblijf:

Pleegzorg

Pleegzorg 24u pedagogisch

Pleegzorg 24u specialistisch

Deeltijdpleegzorg

Met verblijf: gezinsgericht

(gezinshuis, logeerhuis)

Kortdurend verblijf

Behandelgroep Gezinshuis licht

Behandelgroep Fasehuis

Met verblijf: Residentieel inclusief specialistische Jeugd-ggz

Verblijf zorgaanbieder deeltijd pedagogisch

Verblijf zorgaanbieder deeltijd specialistisch

Beschermd wonen

Behandelgroep

Behandelgroep zwaar

Behandelgroep crisis

Behandelgroep Kamer Training Centrum

Verblijf met behandeling

Verblijf specialistisch A t/m G

Met verblijf: Bovenregionale

voorzieningen

 

Met verblijf: landelijke werkende instellingen

 

Een Jeugdhulpaanbieder komt alleen in aanmerking voor financiering indien de hulpvrager verwezen is door

 • 1.

  het Basisteam Jeugd en gezin;

 • 2.

  de consulent Wmo/Jeugd;

 • 3.

  de huisarts, jeugdarts of medisch specialist (o.a. de kinderarts);

 • 4.

  de Gecertificeerde Instelling;

 • 5.

  het AMHK;

 • 6.

  andere, door Gemeenten aangewezen verwijzers.

De Verwijzing bestaat uit een Verleningsbeschikking of een Verwijsbericht.

Voor flexibele jeugdhulp is géén verleningsbeschikking nodig. Jaarlijks bepaalt het College welke vormen van jeugdhulp tot het flexibele volume behoren. Voor 2015 zijn dat twee subcategorieën van de hoofdcategorie Zonder Verblijf, namelijk ambulante jeugdhulp en generalistische jeugd-ggz.

2. Omschrijving, activiteiten en prestatie-eisen

Jeugdhulp zonder Verblijf

Omschrijving

Jeugdhulp zonder Verblijf betreft alle Jeugdhulp zonder verblijfsfunctie. Deze hoofdcategorie is te verdelen in de subcategorieën ambulante Jeugdhulp, begeleiding, persoonlijke verzorging, generalistische Jeugd-ggz, specialistische Jeugd-ggz en onderzoek en diagnostiek.

Activiteiten

Jeugdhulpaanbieder heeft de ruimte om gezamenlijk met het Basisteam nieuwe of geïntegreerde vormen voor de activiteiten te ontwikkelen waar dat leidt tot efficiëntere of effectievere Jeugdhulp, daaronder begrepen samenwerking met anderen of het initiëren van verbeteringen in de 0e en 1e lijn.

Ambulante Jeugdhulp

Ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan Jeugdigen en hun Ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de Jeugdige, opvoedingsproblemen van de Ouders of adoptie gerelateerde problemen.

Begeleiding

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van Jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.

Persoonlijke verzorging

Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij Jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking.

Generalistische Jeugd-ggz

De generalistische basis-GGZ is gericht op de diagnose en kortdurende, generalistische behandeling van mensen met niet-complexe psychische aandoeningen, gebaseerd op een (vermoeden van) DSM-IV stoornis. Ze kenmerkt zich door 4 zorgprestaties: kort, middel, intensief en chronisch. Het gaat alleen om vormen van ggz-zorg die vallen binnen de reikwijdte van de Zvw, zoals beschreven door Zorginstituut Nederland (ZIN)

Specialistische Jeugd-ggz

In de specialistische jeugd-GGZ worden mensen behandeld met ernstige psychiatrische aandoeningen. Hierbij gaat het om complexe en/of risicovolle problematiek. Het gaat alleen om vormen van ggz-zorg die vallen binnen de reikwijdte van de Zvw, zoals beschreven door Zorginstituut Nederland (ZIN). Ernstige enkelvoudige dyslexie valt onder specialistische Jeugd-ggz.

Onderzoek en diagnostiek

Onderzoek ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het gedrag, de vaardigheden en intelligentie van de Jeugdige bij een vermoeden van medische, psychische en/of gedragsproblematiek.

Prestatie-eisen Jeugdhulp zonder Verblijf

Ten aanzien van te leveren Jeugdhulp gelden de volgende algemene eisen:

 • -

  Doel van de ondersteuning is het herstellen van de zelfredzaamheid en participatie, of het behoud van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en participatie, van de Jeugdige en zijn gezin;

 • -

  De ondersteuning is zo kort en licht mogelijk maar zo lang en zwaar als nodig om de afgesproken doelen uit het door Hulpvrager of het Basisteam opgestelde Klantplan te bereiken;

 • -

  De Jeugdhulp richt zich op het inschakelen van het eigen sociale netwerk en andere voorzieningen;

 • -

  Jeugdhulpaanbieder ondersteunt de Jeugdige én zijn sociale omgeving. Dat betekent dat ondersteuning en advies aan gezins- en familieleden, school, vereniging enzovoort onderdeel uitmaakt van de Jeugdhulp wanneer dat leidt tot een grotere inzet van het sociale netwerk of meer zelfredzaamheid en participatie van de Jeugdige;

 • -

  De Jeugdhulp wordt in samenspraak met de Ouders en, waar mogelijk, de Jeugdige ingevuld. Jeugdigen en Ouders hebben invloed op inhoud, planning en levering van de Jeugdhulp. Waar nodig wordt in de avonduren Jeugdhulp verleend;

 • -

  De Jeugdhulp past binnen plan van aanpak van het basisteam jeugd en gezin. Als een gezinsregisseur is aangewezen binnen het Basisteam of een andere Jeugdhulpaanbieder die Jeugdhulp aan het gezin verleent, houdt Jeugdhulpaanbieder zich aan de afspraken met en richtlijnen van de regisseur.

Ten aanzien van specialistische Jeugd-ggz gelden naast de algemene eisen de volgende eisen:

 • -

  De landelijke Treeknormen zijn van toepassing;

 • -

  De behandelingen zijn vastgelegd in zorgtrajecten met een gemarkeerd einde van de behandeling;

 • -

  Jeugdhulpaanbieder heeft de inspanningsverplichting om tenminste 5% van de behandelingen blended uit te voeren (combinatie van face-to-face en e-health behandeling) en dit inzichtelijk te maken;

 • -

  De behandeling wordt door Jeugdhulpaanbieder uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Er kan sprake zijn van medebehandelaren, mits deze in de CONO beroepentabel voorkomen. Er dient sprake te zijn van multidisciplinair overleg;

 • -

  Er is sprake van een vastgesteld Hulpverleningsplan en gebleken toestemming van de Ouders en, waar mogelijk, de Jeugdige. Er dient een 100% aanwezigheid te zijn van Hulpverleningsplannen;

Met Verblijf Pleegzorg

Omschrijving

Onder pleegzorg wordt verstaan tijdelijke of langdurige opvang van een Jeugdige in een gezin, anders dan het gezin van herkomst, door Pleegouders. Hieronder zijn in ieder geval begrepen:

 • -

  Crisisopvang: tijdelijke opvang van korte duur gericht op terugkeer naar het eigen gezin dan wel een langdurige verblijfssituatie;

 • -

  Tijdelijke opvang: opvang in een pleeggezin, gericht op terugkeer naar het eigen gezin;

 • -

  Langdurige opvang, wanneer terugkeer naar het eigen gezin niet of voorlopig niet mogelijk is.

Pleegzorg kan plaatsvinden in een gezin uit de omgeving van de Jeugdige, bijvoorbeeld bij familie (netwerkpleeggezin) of in een daarvoor speciaal geworven gezin.

Activiteiten

Onder pleegzorg vallen in ieder geval de volgende activiteiten:

 • -

  Werving van, informatie aan en screening van kandidaat-pleeggezinnen;

 • -

  Begeleiding, facilitering van de Pleegouders;

 • -

  Begeleiding van de Ouders en, waar nodig, aanwezig zijn bij contacten tussen de Jeugdige en zijn Ouders;

 • -

  Waar nodig het regelen, dan wel de Pleegouders bijstaan, in de aanvraag van vormen van Jeugdhulp zonder Verblijf. Daarbij hoort ook de screening.

Prestatie-eisen

Ten aanzien van de pleegzorg gelden de volgende eisen:

 • -

  De zorg richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de Jeugdige, wanneer dat in de thuissituatie onvoldoende gegarandeerd kan worden;

 • -

  De zorg is, waar mogelijk, gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

 • -

  De zorg is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel zoveel als mogelijk het behouden daarvan;

 • -

  Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de Jeugdige betrokken, ingezet en, waar nodig, ondersteund;

 • -

  Wanneer meerdere aanbieders zijn betrokken bij de Jeugdhulpverlening en een andere of het Basisteam de regie voert, richt de zorg zich naar de afspraken van en de richtlijnen van de regisseur;

 • -

  De Pleegzorgaanbieder faciliteert de Pleegouders maximaal en bemiddelt in de contacten met de Verwijzer, in de meeste gevallen de Gecertificeerde Instelling.

Met Verblijf Gezinsgericht

Omschrijving

Onder gezinsgerichte Jeugdhulp met verblijf wordt verstaan:

 • a.

  Verblijfsvoorzieningen (voltijd of deeltijd) die zoveel als mogelijk een gezinssituatie benaderen;

 • b.

  Voorzieningen die eraan bijdragen dat het gezin in staat blijft om een goede thuissituatie te creëren, bijvoorbeeld door Ouders even te ontlasten of door bij te dragen aan structuur in het leven van de Jeugdige.

Prestatie-eisen

Ten aanzien van Gezinsgericht Verblijf gelden de volgende eisen:

 • -

  De Jeugdhulp richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de Jeugdige;

 • -

  De Jeugdhulp is zo mogelijk gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

 • -

  De Jeugdhulp is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel het zoveel mogelijk behouden daarvan;

 • -

  Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de Jeugdige betrokken, ingezet en waar nodig ondersteund;

 • -

  Wanneer meerdere Jeugdhulpaanbieders zijn betrokken en een andere of het Basisteam de regie voert, richt de Jeugdhulp zich naar de afspraken van en de richtlijnen van de regisseur.

Met Verblijf Residentieel

Omschrijving

Onder residentiële Jeugdhulp verstaan we alle hulp met verblijf, niet zijnde pleegzorg of gezinsgerichte ondersteuning, gericht op het gezond en veilig opgroeien van Jeugdigen die ondersteuning nodig hebben bij psychische of psychosociale problemen, dan wel ondersteuning nodig hebben vanwege beperkingen of gedragsproblemen en waarvoor die ondersteuning in de thuissituatie of een andere gezinssituatie niet geboden kan worden. Hiertoe behoort ook specialistische Jeugd-ggz.

Prestatie-eisen

Ten aanzien van Residentieel Verblijf gelden de volgende eisen:

 • -

  Waar mogelijk blijft de thuissituatie betrokken bij de Jeugdige en de ondersteuning;

 • -

  In die gevallen dat de thuissituatie betrokken kan blijven organiseert de Jeugdhulpaanbieder tevens de begeleiding van de Ouders/de thuissituatie;

 • -

  De Jeugdhulp richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de Jeugdige;

 • -

  De Jeugdhulp is zo mogelijk gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

 • -

  De Jeugdhulp is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel het zoveel mogelijk behouden daarvan;

 • -

  Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de Jeugdige betrokken, ingezet en, waar nodig, ondersteund;

 • -

  Wanneer meerdere Jeugdhulpaanbieders zijn betrokken en een andere of het Basisteam de regie voert, richt de zorg zich naar de afspraken met de Jeugdige en zijn Ouders en, waar nodig, de richtlijnen van de regisseur.

Ten aanzien van specialistische Jeugd-ggz gelden naast de algemene eisen de volgende eisen:

 • -

  De behandelingen zijn vastgelegd in zorgtrajecten met een gemarkeerd einde van de behandeling;

 • -

  De behandeling wordt door Jeugdhulpaanbieder uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Er kan sprake zijn van medebehandelaren, mits deze in de CONO beroepentabel voorkomen.

 • -

  Er is sprake van een vastgesteld Hulpverleningsplan en gebleken toestemming van de Ouders en, waar mogelijk, de Jeugdige. Er dient een 100% aanwezigheid te zijn van Hulpverlenings(crisis)plannen. Er dient sprake te zijn van multidisciplinair overleg.

3. Kwaliteit

De door de gemeente te contracteren zorgaanbieders dienen te voldoen aan de in de Jeugdwet gestelde kwaliteitsvereisten (Hoofdstuk 4)

Daarnaast dienen zij te voldoen aan de vereisten welke zijn opgenomen in de met hen te sluiten deelovereenkomsten.

Hoofdstuk 2 PersoonsGebonden Budget (PGB)

Artikel 2 Melding, gemotiveerd plan en vooronderzoek

 • 1.

  Artikel 8.1.1. van de Jeugdwet regelt de mogelijkheid om een persoonsgebonden budget (PGB) te verstrekken voor een groot aantal vormen van jeugdhulp. Een PGB dient daarbij altijd een bewuste en vrijwillige keuze van de aanvrager te zijn. Om voor een PGB in aanmerking te komen, moeten naast de verplichtingen en voorwaarden zoals opgenomen in de Jeugdwet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • a.

   De cliënt moet in een plan motiveren dat hij de jeugdhulp als persoonsgebonden budget geleverd wenst te krijgen.

  • b.

   Onderdeel van deze motivering is dat belanghebbende schriftelijke afspraken maakt met de PGB-aanbieder, waaruit blijkt dat het PGB veilig, doeltreffend en cliëntgericht wordt besteed, dat het PGB in redelijkheid geschikt is voor het doel waarvoor het is verstrekt en in voldoende mate bijdraagt aan het resultaat en kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning.

  • c.

   De PGB budgethouder komt met de aanbieder een PGB zorgovereenkomst overeen waar ten minste afspraken in zijn opgenomen over de kwaliteit en het resultaat van de maatschappelijke ondersteuning, de inschakeling van het type hulpverlener (medewerker van zorgorganisatie, zzp’er/andere zorgorganisatie of sociaal netwerk), begroting en de wijze van declareren.

  • d.

   Het college toetst de schriftelijke concept-zorgovereenkomst tussen aanbieder en de budgethouder op voorwaarden en toepassing van het gedifferentieerd tarief, danwel andere ter goedkeuring van de het college aan te leveren gegevens.

  • e.

   Het indienen van de motivering, waaronder de schriftelijke concept-zorgovereenkomst, is onderdeel van de onderzoeksfase zoals bedoel in artikel 5 van de Verordening.

  • f.

   De belanghebbende burger met een doorlopende indicatie in 2015 en die is afgegeven voor 31 december 2014 behoudt zijn huidige PGB-vergoeding tot uiterlijk 1 januari 2016 tenzij de indicatie eerder afloopt.

Artikel 3 Inzet sociaal netwerk

 • 1.

  Bij inzet van het sociale netwerk moet in de onderzoeksfase zoals bedoeld in artikel 5 van de Verordening worden aangetoond dat wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden.

 • 2.

  Het is mogelijk om mensen uit het sociale netwerk te betalen met een PGB als:

  • a.

   Het aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is dan een maatwerkvoorziening in natura, en;

  • b.

   Het gebruikelijke zorg overstijgt, en;

  • c.

   Er sprake is van langdurige, omvangrijke en frequente ondersteuningsvraag, en;

  • d.

   In alle redelijkheid en billijkheid niet verwacht kan worden dat iemand dit in het kader van gebruikelijke zorg en mantelzorg doet.

Artikel 4 Uitsluitingsgronden persoonsgebonden budget

Onderstaande uitsluitingsgronden gelden voor een aanvraag jeugdhulp in de vorm van PGB. Geen PGB wordt verstrekt indien:

1.Het vermoeden bestaat dat de belanghebbende niet in staat is om zelf de besteding van het PGB of de verantwoording hiervoor te verzorgen. Dit wordt meegenomen in het onderzoek. Hierbij moet gekeken worden of er sprake is van de volgende situaties:

 • a.

  De belanghebbende is wilsonbekwaam.

 • b.

  De belanghebbende is bekend met financiële problemen en/of problemen bij de afbetaling.

 • c.

  De belanghebbende leidt een zwervend bestaan.

 • d.

  De belanghebbende is bekend met een ziektebeeld waarbij beperkingen naar voren komen in het verantwoordelijkheidsbesef, ziekte-inzicht en/of regelvermogen (bv. dementie, verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel).

In deze gevallen heeft de belanghebbende de mogelijkheid de verantwoordelijkheid over te dragen aan een beheerder/curator.

 • 2.

  Als de belanghebbende bij een eerder toegekende PGB zich niet aan de geldende regels en verantwoordelijkheden heeft gehouden en als dit verwijtbaar is aan de belanghebbende.

 • 3.

  Er sprake is van een individuele voorziening die naar verwachting binnen een kort tijdsbestek vervangen moet worden door een andere individuele voorziening (bv. als er sprake is van een zeer progressieve ziekte).

 • 4.

  Een PGB voor inzet van het sociaal netwerk niet aantoonbaar tot betere, effectievere en doelmatiger ondersteuning leidt, dan ondersteuning geleverd door een instelling of een ZZP-er.

 • 5.

  De belanghebbende verzuimt schriftelijke afspraken te overleggen zoals bedoeld in Artikel 5, lid 2 van de Verordening.

Artikel 5 De hoogte van het persoonsgebonden budget

 • 1.

  In alle gevallen geldt dat het PGB toereikend moet zijn om de benodigde hulp in te kunnen kopen.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget voor de verschillende jeugdhulpvormen is niet direct afgeleid van de tarieven waarvoor het college deze diensten heeft gecontracteerd bij verstrekking in natura (lumpsumfinanciering).

  • a.

   Voor de hulpvormen persoonlijke verzorging, begeleiding individueel, begeleiding groep, en kortdurend verblijf, worden de maximum PGB-tarieven overgenomen zoals het zorgkantoor deze in 2014 voor de AWBZ hanteert. Voor de overige jeugdhulpvormen gelden de tarieven zoals opgenomen in bijlage 1 (specialistische maatwerktarieven).

  • b.

   In bijlage 1 zijn de geldende maximum PGB-bedragen per hulpvorm opgenomen.

 • 3.

  Er is sprake van een gedifferentieerde tariefstelling voor het persoonsgebonden budget diensten.

  • a.

   Een PGB budgethouder die een zorgorganisatie inschakelt met medewerkers in loondienst kan het maximum (100%) PGB-tarief ontvangen.

  • b.

   Inschakeling van een zzp’er, met aannemelijke minderkosten c.q. overheadkosten, leidt tot een verlaging van het maximum PGB-tarief met 15%.

  • c.

   Bij inschakeling van iemand uit het sociaal netwerk door een PGB budgethouder geldt een uurtarief van € 20,- per uur en bij kortdurend verblijf maximaal € 30,- per etmaal (overeenkomstig PGB-tarief Wet langdurige zorg voor hulp van niet professionele zorgverleners).

  • d.

   Het genoemde kortingspercentage geldt als uitgangspunt. Indien de PGB budgethouder kan aantonen dat in zijn situatie het PGB-tarief niet toereikend is om passende ondersteuning in te kopen, kan in uitzonderlijke gevallen aanpassing plaatsvinden.

Artikel 6 Uitbetaling van het persoonsgebonden budget middels trekkingsrecht

 • 1.Het PGB wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank via het trekkingsrecht.

  • 2.

   De uitbetaling vindt plaats op basis van facturen of declaraties en alleen aan hulpverleners waar de cliënt een zorgovereenkomst mee heeft afgesloten.

  • 3.

   Het PGB mag niet aangewend worden voor inzet van administratie- en bemiddelingsbureaus. Uitzondering hierop zijn gemaakte kosten voor arbeidsbemiddeling van vakantiekrachten door een bureau met een Per Saldo Keurmerk.

Artikel 7 Kwaliteitseisen persoonsgebonden budget

Ter borging van de kwaliteit van de geleverde jeugdhulp, wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

 • 1.

  De cliënt maakt met de hulpverlener/aanbieder tenminste schriftelijke afspraken over het resultaat van de jeugdhulp en de kwaliteit.

 • 2.

  In de Verordening is in artikel 9 opgenomen dat de kwaliteitseisen die gelden voor verstrekking van het PGB in de beschikking dienen te worden opgenomen.

 • 3.

  De cliënt en de PGB-aanbieder zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. Samen maken zij kwaliteitsafspraken over de maatwerkvoorziening. Er moeten ten minste afspraken zijn dat de maatwerkvoorziening:

  • a.

   veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt gerealiseerd;

  • b.

   is afgestemd op de persoonlijke situatie en behoeften van de cliënt en zijn omgeving;

  • c.

   is afgestemd op andere vormen van ondersteuning en zorg, waaronder informele zorg;

  • d.

   wordt geleverd door personen die beschikken over de competenties en vaardigheden die nodig zijn om de gevraagde dienstverlening uit te voeren.

 • 4.

  De gemeente kan periodiek controleren op de voortgang en kwaliteit van de resultaten van de individuele voorziening.

 • 5.

  Bij een PGB hoger dan € 25.000, of een lager budget wanneer dat wenselijk geacht wordt, kan het college een aanvullend advies eisen van een inhoudelijk deskundige over het zorgplan en/of de uitvoering daarvan.

Artikel 8 Verantwoording van het persoonsgebonden budget

 • 1.

  De verantwoording en controle van het persoonsgebonden budget wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank.

 • 2.

  Het college kan, in aanvulling op lid 1, steekproefsgewijs een aanvullende controle uitvoeren op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van het PGB.

 • 3.

  In de beschikking wordt opgenomen aan welke verantwoordingseisen voldaan moet worden.

 • 4.

  Het college controleert het gebruik van het persoonsgebonden budget per kalenderjaar. Bij onderbesteding van meer dan 25% volgt een overleg met de PGB budgethouder naar de oorzaak van de onderbesteding.

Artikel 9 Bijdragen in de kosten, ouderbijdrage

 • 1.

  Ouders van jeugdigen die gebruik maken van een individuele voorziening voor jeugdhulp welke verblijf of deeltijd-verblijf buiten het gezin inhoudt, zijn een wettelijke ouderbijdrage verschuldigd in de kosten van deze jeugdhulp. Dit geldt ook wanneer de hulp wordt ingekocht met de inzet van een PGB.

 • 2.

  De ouderbijdrage wordt opgelegd en geïnd door het CAK en komt ten goede aan de gemeente.

Hoofdstuk 3 Inspraak

Artikel 10 Betrekken van ingezetenen bij het beleid

 • 1.

  Het college heeft Nadere Regels gesteld over het betrekken van ingezetenen bij het beleid zoals bedoeld in artikel14 van de Verordening. Periodiek overleg hierover maakt deel uit van de reeds bestaande afspraken met de WMO Raad Uden. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de “Verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning, Gemeentelijk bijstandsbeleid en minimabeleid” van de gemeente Uden.

 • 2.

  Afhankelijk van specifieke onderwerpen gaat het college de dialoog aan met andere groeperingen die specifieke en waardevolle kennis kunnen delen. Te denken valt aan cliëntenraden, jeugdraden en platforms van belanghebbenden. Naast groeperingen kunnen ook individuele burgers of belangenbehartigers van individuen gevraagd worden of zichzelf melden om mee te denken over te vormen beleidskaders.

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere regels Jeugdhulp gemeente Uden 2015 treden in werking na besluitvorming door het college, op 1 januari 2015

 • 2.

  Deze nadere regels jeugdhulp worden aangehaald als: Nadere regels Jeugdhulp gemeente Uden 2015.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden in de vergadering van 16 december 2014.

Burgemeester en wethouders van Uden,

De secretaris, De burgemeester,

mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers

Bijlage 1 PGB tarieven Jeugdhulp in 2015

Onderstaande tabel geeft de maximale PGB bedragen aan die de gemeente Oss voor jeugdhulp in 2015 verstrekt. De tabel is afgeleid van de bruto PGB bedragen die het College voor Zorgverzekeringen in 2014 voor PGB-budgethouders hanteert. Hiermee tracht de gemeente Oss rust en continuering van huidige PGB-ondersteuning te bieden in 2015.

Desalniettemin zullen PGB-houders in 2015 toch belangrijke wijzigingen ervaren. Invoering van het landelijk verplicht gestelde trekkingsrecht, budgethouders worden hierover per brief door de sociale verzekeringsbank geïnformeerd. Dit zorgt weliswaar voor minder flexibiliteit, maar ook minder administratieve lasten. De PGB budgethouder kan de te betalen ouderbijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor niet meer met zijn persoonsgebonden budget verrekenen.

Voor nieuwe aanvragen of herindicaties PGB geldt een gedifferentieerde PGB-tariefstelling. Dat wil zeggen:

 • a.

  Een PGB budgethouder die een zorgorganisatie inschakelt met medewerkers in loondienst, kan het maximum (100%) PGB-tarief ontvangen.

 • b.

  Inschakeling van een zzp’er, leidt tot een verlaging van het maximum PGB-tarief met 15%.

 • c.

  Bij inschakeling van iemand uit het sociaal netwerk door een PGB budgethouder geldt een tarief van € 20,- per uur en bij kortdurend verblijf maximaal € 30,- per etmaal.

 • d.

  Het genoemde kortingspercentage geldt als uitgangspunt. Indien de PGB budgethouder kan aantonen dat in zijn situatie het PGB-tarief niet toereikend is om passende ondersteuning in te kopen, kan in uitzonderlijke gevallen aanpassing plaatsvinden.

Voor de jeugdhulpvormen die tot op heden geen PGB mogelijkheid kenden, gelden specialistische maatwerktarieven. Bij deze zware vormen zoals specialistische jeugd ggz, pleegzorg, crisisverblijf zal slechts in hoge uitzondering een PGB aan de orde zijn.

A.Persoonlijke verzorging

Klasse

Uren per week

Maximum PGB per jaar bij inschakeling zorgorganisatie

Maximum PGB per week inschakeling zorgorganisatie

Korting 15% bij inschakeling andere zorgorganisatie of zzp’er

Korting 50% met een maximum van € 20,- per uur bij inschakeling sociaal netwerk

1

0 - 1,9 uur

€ 1.409

€ 27,02

€ 22,97

€ 13,51

2

2 - 3,9 uur

€ 4.226

€ 81,05

€ 68,89

€ 40,53

3

4 - 6,9 uur

€ 7.748

€ 145,59

€ 123,75

€ 72,80

4

7 - 9,9 uur

€ 11.975

€ 229,66

€ 195,21

€ 114,83

5

10 - 12,9 uur

€ 16.201

€ 310,70

€ 264,10

€ 155,35

6

13 - 15,9 uur

€ 20.428

€ 391,77

€ 333,01

€ 195,89

7

16 - 19,9 uur

€ 25.358

€ 486,32

€ 413,38

€ 243,16

8

20 - 24,9 uur

€ 31.698

€ 607,91

€ 516,72

€ 303,96

B.Begeleiding individueel

Klasse

Uren per week

Maximum PGB per jaar bij inschakeling zorgorganisatie

Maximum PGB per week inschakeling zorgorganisatie

Korting 15% bij inschakeling andere zorgorganisatie of zzp’er

Korting 50% met een maximum van € 20,- per uur bij inschakeling sociaal netwerk

1

0 - 1,9 uur

€ 1.869

€ 44,42

€ 37,76

€ 22,21

2

2 - 3,9 uur

€ 5.608

€ 107,85

€ 91,67

€ 53,92

3

4 - 6,9 uur

€ 10.282

€ 197,73

€ 168,07

€ 98,87

4

7 - 9,9 uur

€ 15.891

€ 304,76

€ 259,76

€ 152,80

5

10 - 12,9 uur

€ 21.499

€ 412,31

€ 351,43

€ 206,72

6

13 - 15,9 uur

€ 27.107

€ 519,86

€ 443,10

€ 260,64

7

16 - 19,9 uur

€ 33.651

€ 645,36

€ 550,06

€ 323,57

8

20 - 24,9 uur

€ 42.063

€ 806,69

€ 687,57

€ 404,45

C. Begeleiding Groep

Klasse

Dagdelen per week

Maximum PGB per jaar bij inschakeling zorgorganisatie

Maximum PGB per week

Korting 15% bij inschakeling andere zorgorganisatie of zzp’er

Korting 50% met een maximum van € 20,- per uur bij inschakeling sociaal netwerk

1

1

€ 2.310

€ 44,30

€ 37,66

€ 22,15

2

2

€ 4.622

€ 88,64

€ 75,34

€ 44,32

3

3

€ 6.932

€ 132,94

€ 113,00

€ 66,47

4

4

€ 9.244

€ 177,28

€ 150,69

€ 88,64

5

5

€ 11.555

€ 221,60

€ 188,36

€ 110,80

6

6

€ 13.865

€ 265,90

€ 226,02

€ 132,95

7

7

€ 16.177

€ 310,24

€ 263,70

€ 155,12

8

8

€ 18.487

€ 354,54

€ 301,36

€ 177,27

9

9

€ 20.798

€ 398,87

€ 339,04

€ 199,44

Toeslag vervoer € 5,33 per verblijf dag

Als uw aantal geïndiceerde uren en/of dagdelen hoger is dan hier staat, dan wordt het tarief van de hoogste klasse verhoogd met uurtarief of dagdeeltarief op jaarbasis maal aantal extra uren of dagdelen.

D. Kortdurend Verblijf

Maximum PGB per etmaal bij inschakeling zorgorganisatie (maximaal 3 etmalen per week)

Korting 15% bij inschakeling andere zorgorganisatie of zzp’er (maximaal 3 etmalen per week)

€ 30,- per etmaal bij inschakeling sociaal netwerk (maximaal 3 etmalen per week)

€ 101,-

€ 85,85

€ 30,00

E. Beschermd wonen/specialistisch verblijf

Indien van toepassing, specialistisch maatwerktarief op basis van AWBZ PGB tarieven ZZP 2014

F. Overige jeugdhulpvormen

Specialistisch maatwerktarief