Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Verordening Basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Basisregistratie personen
CiteertitelVerordening Brp
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Brp

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-201506-01-2014Nieuwe regeling

09-10-2014

Gemeenteblad 2015-69

9-10-2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Basisregistratie personen

De Raad van de gemeente Uden;

gelet op de gemeentewet;

gelet op de Wet basisregistratie personen;

gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t

met ingang van 6 januari 2014 vast te stellen:

De Verordening basisregistratie personen.

 

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Uden;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over ingeschrevene van de gemeente Uden gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen over een ingezetene van de gemeente Uden gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtig maatschappelijke belang en categorieën derden

1.Burgemeester en wethouders voorzien, met inachtneming van artikel 156 van de Gemeente wet, in de verstrekkingen aan “derden”, de verstrekkingen voor werkzaamheden van gewich- tig maatschappelijk belang aan daarvoor aangewezen categorieën derden die die werkzaam heden uitvoeren, in een Verordening Privacy BRP.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Uden (Verordening BRP).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 oktober 2014. .

Uden,

De Raad voornoemd

de griffier de burgemeester

drs. M.A.H. Heffels drs. H.A.G. Hellegers