Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregels sluitingsuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sluitingsuur
CiteertitelBeleidsregels sluitingsuur
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Niet van toepassing

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2015Nieuwe regeling

30-11-2015

Gemeenteblad, 15 december 2015

Vastgesteld door burgemeester op 30 november 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels sluitingsuur

De burgemeester van Uden;

overwegende dat de beleidsregels sluitingsuur oneerlijke mededinging voorkomt door para commerciële instellingen;

gelet op de artikelen 2.29, 2.29 a, 2.34a en 2.34b van de algemene plaatselijke verordening gemeente Uden en;

gelet op de artikelen 1:3, vierde lid, en 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

b e s l u i t

vast te stellen de

 

Beleidsregels sluitingsuur

Beleidsregels sluitingsuur

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder

 • a.

  APV: de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden;

 • b.

  horecabedrijven: horecabedrijven zoals bedoeld in artikel 2.27 APV;

 • c.

  alcoholverstrekkend horecabedrijf: een horecabedrijf waar rechtmatig bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt;

 • d.

  sluitingstijden: de in de artikelen 2.29 en 2.29a APV genoemde tijden waarop het de exploitant verboden is een horecabedrijf geopend te hebben en er geen bezoekers meer in het horecabedrijf aanwezig mogen zijn;

 • e.

  schenktijden: de in artikel 2.34a APV genoemde tijden waarop in para commerciële accommodaties alcoholische dranken mogen worden geschonken.

Artikel 2 Ontheffing

 • 1.

  De burgemeester kan voor bijzondere gevallen ontheffing verlenen tot het geopend hebben van het horecabedrijf in afwijking van de sluitingstijden als opgenomen in de artikelen 2.29 en 2.29a APV en de schenktijden voor para commerciële accommodaties als opgenomen in artikel 2.34a APV.

 • 2.

  De ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in het geval van bijzondere omstandigheden.

   

  • Artikel 3 Bijzondere gevallen, bepaalde verenigingsactiviteiten

 • 1.

  Als bijzondere gevallen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden in ieder geval de volgende activiteiten of gebeurtenissen aangemerkt:

  • a.

   een door een in de gemeente Uden zetelende carnavalsvereniging georganiseerde pronkzitting, tot een maximum van vier pronkzittingen per kalenderjaar per carnavalsvereniging;

  • b.

   het door carnavalsvereniging De Knoerissen georganiseerd Grand Gala tot een maximum van één Grand Gala per kalenderjaar;

  • c.

   het door of namens de horecavereniging HUVO georganiseerde kasteleinsbal tot een maximum van één kasteleinsbal per kalenderjaar;

  • d.

   de door of namens de horecavereniging HUVO georganiseerde biertapwedstrijd tot een maximum van één biertapwedstrijd per kalenderjaar.

 • 2

  Voor bijzondere gevallen als bedoeld in het eerste lid onder a tot en met d van dit artikel kan de burgemeester een bijzondere ontheffing verlenen op grond waarvan het horecabedrijf tot 3.00 uur geopend mag zijn.

   

  • Artikel 4 Bijzondere gevallen, horeca

 • 1.

  Als bijzondere geval zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt in ieder geval aangemerkt de eerste openstelling voor het publiek van een nieuw of vernieuwd horecabedrijf, tot een maximum van één eerste openstelling per jaar per horecabedrijf. Voor dit bijzondere geval kan de burgemeester een ontheffing zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid verlenen op grond waarvan het horecabedrijf tot 04.00 uur geopend mag zijn.

Artikel 5 Bijzondere gevallen, bioscoopvoorstellingen

1.Als bijzondere gevallen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, gelden activiteiten die bestaan uit het houden van nachtvoorstellingen wanneer deze gehouden worden in de met het horecabedrijf verbonden inrichting die is opgericht met als doel het uitsluitend houden van bioscoopvoorstellingen.

Artikel 6, Bijzondere gevallen, paracommercie

 • 1

  Als bijzondere gevallen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden aangemerkt activiteiten die plaatsvinden in de accommodaties die worden geëxploiteerd door stichting Compass (voorheen De Nieuwe Pul), stichting Soos Plock, stichting Naat Piek en stichting Kruisherenkapel wanneer deze activiteiten plaatsvinden ter uitvoering van de statutaire doelstellingen van de desbetreffende rechtspersoon, waarbij een ontheffing van de schenk- en sluitingstijd geldt tot uiterlijk 01.00 uur van zondag op maandag, van maandag op dinsdag, van dinsdag op woensdag en van woensdag op donderdag en tot uiterlijk 02.00 uur van donderdag op vrijdag, van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag.

 • 2

  Wanneer activiteiten plaatsvinden ter uitvoering van de statutaire doelstelling van de in het eerste lid van dit artikel genoemde rechtspersonen kan de burgemeester per accommodatie maximaal 2 keer per jaar een ontheffing van de schenk- en sluitingstijd zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, verlenen op grond waarvan de accommodatie tot 04.00 uur geopend mag zijn of maximaal 3 keer per jaar een ontheffing zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid verlenen op grond waarvan het horecabedrijf tot 03.00 uur geopend mag zijn.

 • 3

  Als bijzondere gevallen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, gelden activiteiten van sportieve aard die passen binnen de statutaire doelstelling van de para commerciële rechtspersoon,

  • a.

   indien deze eindigen na 21.00 uur waarbij een ontheffing geldt van de schenk- en sluitingstijden tot één uur na beëindiging van deze activiteit en niet later dan 01.00 uur.

  • b.

   geldt bij de uitloop van landelijke competitiewedstrijden en toernooien, na melding, ontheffing van de schenk- en sluitingstijd tot één uur na beëindiging van de wedstrijd en/of het toernooi.

  • c.

   geldt bij landelijke competitiewedstrijden en toernooien, op zaterdagavond voor standaardteams, na melding, ontheffing van de schenk- en sluitingstijd tot uiterlijk 23.00 uur in plaats van 22.00 uur.

 • 4

  Als bijzondere gevallen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid gelden onderstaande bijeenkomsten waarbij de burgemeester na melding per vereniging maximaal 8 maal per kalenderjaar ontheffing kan verlenen van de schenk- en sluitingstijden, waarbij een ontheffing geldt van uiterlijk 01.00 uur van zondag op maandag, van maandag op dinsdag, van dinsdag op woensdag en van woensdag op donderdag en tot uiterlijk 02.00 uur van donderdag op vrijdag, van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag:

   

Ten aanzien van sportieve en recreatieve instellingen;

 • -

  Feestavond voor vrijwilligers

 • -

  Feestavond voor sponsoren

 • -

  Jaarfeest of afsluiting seizoen

 • -

  Jubileumviering

 • -

  Kampioenschap

 • -

  Toernooi

 • -

  Nieuwjaarsborrel voor leden

 • -

  Overige strikt club-gerelateerde activiteiten voor leden.

   

Ten aanzien van sociaal, cultureel en maatschappelijke instellingen;

 • -

  Jaarfeest van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand (dus alleen voor leden)

 • -

  Vergaderingen van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand (dus alleen voor leden)

 • -

  Kerstviering

 • -

  Nieuwjaarborrel voor leden

   

Ten aanzien van educatieve instellingen;

 • -

  Afstudeerbijeenkomst/ diploma-uitreiking voor eigen studenten

 • -

  Lessen/cursussen

 • -

  Schoolfeest voor leerlingen

 • -

  Laatste schooldag(feest)

 • -

  Nieuwjaarsborrel

   

Ten aanzien van instellingen met een levensbeschouwelijke of godsdienstige aard;

 • -

  Activiteiten en vieringen die direct verband houden met de levensbeschouwelijke of godsdienstige aard van de instelling (daaronder vallen niet bijeenkomsten van persoonlijke aard).

   

 • 6.

  Als bijzondere gevallen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden aangemerkt activiteiten die bestaan uit sport- of andere wedstrijden met een aaneengesloten duur van ten minste 12 uur en maximaal 24 uur wanneer deze gehouden worden in of in de directe nabijheid van een accommodatie. Voor dit bijzondere geval kan de burgemeester per accommodatie maximaal één keer per jaar een ontheffing zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid verlenen. Aan deze ontheffing wordt het voorschrift verbonden dat van zondag op maandag, van maandag op dinsdag, van dinsdag op woensdag en van woensdag op donderdag tussen 01.00 uur en 08.00 uur en van donderdag op vrijdag, van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tussen 02.00 uur en 08.00 uur geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt.

   

 • Artikel 7 Aanvragen

 • Ten behoeve van een ontheffing van de sluitingstijd als opgenomen in de artikelen 2.29 en 2.29a APV en artikel 2.34a APV, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze beleidsregels dient uiterlijk drie weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing op grond van artikel 4, eerste lid, of artikel 6, de leden vier, vijf en zes, van deze beleidsregels nodig heeft, te worden gemeld.

   

 • Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden inwerking met ingang van de vijfde dag na die waarop zij bekend zijn gemaakt.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze beleidsregels worden de ‘Beleidsregels ontheffing sluitingstijden’ zoals vastgesteld door de burgemeester op 20 december 2013 ingetrokken.

   

  Uden, 30 november 2015

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers