Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregel individuele inkomenstoeslag 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel individuele inkomenstoeslag 2016
CiteertitelBeleidsregel individuele inkomenstoeslag 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ter vervanging van de Beleidsregel individuele inkomenstoeslag 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 36 van de Participatiewet en artikel 4 van de Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ja

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

24-11-2015

Gemeenteblad, 31 december 2015

Ondertekening College 24-11-2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel individuele inkomenstoeslag 2016

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Het College van de gemeente Uden;

 

gelet op artikel 36 van de participatiewet en artikel 4 van de Verordening individuele inkomenstoeslag 2015;

 

besluit vast te stellen de

 

Beleidsregel individuele inkomenstoeslag 2016

 

Artikel 1. Begripsbepalingen Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Verordening individuele inkomenstoeslag 2015, de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2. Laag inkomen

Onder een laag inkomen wordt verstaan een inkomen op of onder 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

  • 2.

    Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel individuele inkomenstoeslag 2016.

     

Aldus vastgesteld op 24 november 2015

 

Het College van de gemeente Uden

De burgemeester De secretaris

 

 

 

Toelichting

De Raad heeft onlangs de Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 vastgesteld. In artikel 4 juncto artikel 6 van deze verordening is een delegatiebepaling opgenomen, te weten: het in aanmerking te nemen inkomen is niet hoger dan de in beleidsregels nader vast te stellen inkomensgrens. Vervolgens is het aan het College om beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening. Met het vaststellen van deze beleidsregels wordt nu betekenis gegeven aan het begrip ‘laag inkomen’.

Voor het vaststellen van het inkomen wordt de kostendelersnorm, zoals is opgenomen in artikel 22a van de Participatiewet, in acht genomen.