Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Verordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is onderdeel van Geurgebiedsvisie 2016 gemeente Uden

Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen, Geurgebiedsvisie 2016 en bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2016Nieuw

31-03-2016

Gemeenteblad 06-04-2016 nr 76

2016/13047 23-2-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden

De raad van de gemeente Uden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2016;

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden

 

 

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks vergunning, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid.

Geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Odour units (ouE/m3. P98): geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

Bebouwde kom: de gebieden A en B zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende en gewaarmerkte kaart: Normenkaart behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden.

Buiten de bebouwde kom: de gebieden C, D en E zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende en gewaarmerkte kaart: Normenkaart behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden.

Traditionele huisvesting rundvee zonder vastgestelde emissiefactor:

huisvesting als bedoeld in de Regeling ammoniak en veehouderij onder A 1.100, A 2.100 en A 7.100.

Emissiearme huisvesting melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar:

huisvesting als bedoeld in de Regeling ammoniak en veehouderij anders dan categorie A 1.100 met uitzondering van afkalfstal en ziekenstal.

Artikel 2: Aanwijzing gebieden

 • 1.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1, 3 en 4 van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Uden.

 • 2.

  Het gebied als bedoeld in lid 1 wordt aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Gebiedsvisie en bijbehorende gewaarmerkte kaart (Normenkaart behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden).

 • 3.

  Voor de gebiedsindeling zoals onderscheiden in de artikelen 3 en 4 van deze verordening wordt verwezen naar de in het tweede lid genoemde Normenkaart behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden.

Artikel 3: Andere waarden voor de geurbelasting

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening:

 • A.

  Woonkernen Volkel, Uden 3,0 odour units / m3.

 • B.

  Woonkern Odiliapeel 3,0 odour units / m3.

 • C.

  Overgangsgebied 8,0 odour units / m3.

 • D.

  Agrarisch ontwikkelingsgebied 14,0 odour units / m3.

 • E.

  Buitengebied 10,0 odour units / m3.

Artikel 4: Andere waarden voor de afstanden

 • 1.

  In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet, bedraagt de afstand tussen een rundveehouderij en een geurgevoelig object niet minder dan de in tabel 1 genoemde afstanden.

  • a.

   bij traditionele huisvesting worden meegeteld: melk- en kalfkoeien, zoogkoeien en overig rundvee ouder dan 2 jaar. Jongvee, fokstieren en dieren waarvoor een emissiefactor is vastgesteld, worden niet meegeteld. De afkalfstal en ziekenstal worden buiten beschouwing gelaten;

  • b.

   bij emissiearme huisvesting worden geteld: melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar. De afkalfstal en ziekenstal worden buiten beschouwing gelaten;

  • c.

   bij de bepaling van het aantal dieren dat niet emissiearm is gehuisvest wordt de telling gedaan als bedoeld onder artikel 4 lid 1a.

Tabel 1: andere vaste afstanden

totaal aantal melk-, kalf-, zoogkoeien, en overig rundvee ouder dan 2 jaar

afstand tot object

buiten de kom (gebied C t/m E)

afstand tot object

binnen de kom (gebieden A en B)

traditionele huisvesting

meer dan 50% van de dieren emissiearm gehuisvest

alle dieren emissiearm gehuisvest

traditionele huisvesting

meer dan 50% van de dieren emissiearm gehuisvest

alle dieren emissiearm gehuisvest

0-200

50 m

50 m

50 m

100 m

100 m

100 m

201-300

100 m

75 m

50 m

280 m

215 m

150 m

301-400

170 m

130 m

90 m

360 m

280 m

200 m

401-500

200 m

150 m

100 m

430 m

335 m

240 m

> 501

230 m

180 m

130 m

500 m

390 m

275 m

 • 2.

  In afwijking van artikel 4, lid 1 van deze verordening bedraagt de afstand tussen een rundveehouderij met dieren waarvoor geen emissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij:

 • a.

  ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en

 • b.

  ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Artikel 5: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden”.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 7: Overgangsrecht

De “Verordening geurhinder en veehouderij 2008” vervalt op het moment dat de “Verordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden” in werking treedt.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 maart 2016.

De Raad voornoemd

de griffier de burgemeester

drs. G.B. Gnodde drs. H.A.G. Hellegers