Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregels voucherregeling Huishoudelijke Verzorging Toelage Gemeente Uden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voucherregeling Huishoudelijke Verzorging Toelage Gemeente Uden
CiteertitelBeleidsregel Huishoudelijke Verzorging Toelage
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze vervangen de beleidsregels voucherregeling huishoudelijke hulp toelage gemeente Uden geldig t/m 31.12.2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:81 AWB

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad, 18 januari 2017

Collegebesluit 20 december 2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voucherregeling Huishoudelijke Verzorging Toelage Gemeente Uden

 

 

Beleidsregels voucherregeling Huishoudelijke Verzorging Toelage Gemeente Uden

 

Het college van burgemeester en wethouders van Uden

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 • -

  de gemeente Uden voor 2015 en 2016 van het Rijk middelen heeft ontvangen onder de noemer van huishoudelijke hulp toelage (hht);

 • -

  deze middelen destijds zijn ingezet voor een voucherregeling waarmee (aanvullende) hulp en ondersteuning afgenomen kon worden;

 • -

  deze subsidieregeling van het rijk is komen te vervallen maar dat de gemeente ervoor kiest om de regeling in gewijzigde vorm voort te zetten omdat dit bijdraagt aan het behoud van werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen en het welzijn van onze inwoners.

   

besluit

 

vast te stellen het navolgende:

 

Beleidsregels voucherregeling Huishoudelijke Verzorging Toelage Gemeente Uden

 

Artikel 1 Definities

 

a.Aanbieder:

de zorgaanbieder die door de door de gemeente is gecontracteerd voor Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning

 • b.

  De belanghebbende:

 • I.

  de inwoner van de gemeente Uden die een geldige indicatie heeft op grond van de:

  • ·

   Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • ·

   Regeling gehandicapten parkeerkaart;

  • ·

   Jeugdwet;

  • ·

   Wet langdurige zorg of

  • ·

   Zorgverzekeringswet.

 • II.

  de meerderjarige inwoner van de gemeente Uden die bij de gemeente bekend en geregistreerd is als mantelzorger.

 • III.

  de inwoner van de gemeente Uden die een verzoek om een indicatie heeft ingediend en waarvan de verwachting is dat deze indicatie er gaat komen, maar waarop nog niet beschikt is.

 • IV.

  de inwoner van de gemeente Uden die incidenteel en kortdurend niet in staat is om de huishoudelijke taken te vervullen (als gevolg van ziekte, ziekenhuisopname etc.)

 • c.

  Hulp en ondersteuning:

de werkzaamheden die met een voucher kan worden af genomen. Hieronder vallen:

 • ·

  huishoudelijke taken;

 • ·

  welzijnsdiensten;

 • ·

  aanvullende ondersteuning op de verstrekte maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

  • d.

   Mantelzorg:

Langdurige en onbetaalde zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Het gaat hierbij om hulp die de gebruikelijke zorg overstijgt.

 

Artikel 2 Aanschaf voucher

 

 • 1.

  Een belanghebbende kan de vouchers als volgt aanschaffen

  • -

   digitaal via de website van de gemeente;

  • -

   bij een deelnemende aanbieder; of

  • -

   bij het gemeenteloket.

 • 2.

  Een belanghebbende betaalt in 2017 per voucher een bijdrage van €10,-.

   

Artikel 3 Doelstelling en verzilvering voucher

 

 • 1.

  Met een voucher kan een belanghebbende een uur hulp en ondersteuning in natura afnemen bij een deelnemende aanbieder.

 • 2.

  De ondersteuning wordt geleverd op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur (uitgezonderd feestdagen) op het woonadres van belanghebbende in gemeente Uden.

 • 3.

  Belanghebbende en aanbieder maken in onderling overleg afspraken over de datum en het tijdstip waarop de huishoudelijke ondersteuning wordt uitgevoerd.

   

Artikel 4 Klachtprocedure

 

Als een belanghebbende niet tevreden is over de handelswijze van aanbieder bij de aanschaf of

verzilvering van de voucher of de hulp en ondersteuning die is geleverd, kan hij hierover een klacht indienen bij aanbieder.

 

Artikel 5 Overige voorwaarden

 

 • 1.

  Er vindt geen restitutie plaats op eenmaal aangeschafte vouchers.

 • 2.

  Een voucher HHT kan tot 31 december 2016 worden verzilverd waarbij de huishoudelijke ondersteuning ook uiterlijk in het kalenderjaar 2016 moet zijn geleverd.

 • 3.

  Een voucher HVT kan tot uiterlijk 31 december 2017 worden verzilverd waarbij de huishoudelijke ondersteuning ook uiterlijk in het kalenderjaar 2017 moet zijn geleverd.

   

Artikel 6. Bijzondere situaties/hardheidsclausule

 

 • 1.

  In bijzondere situaties kan het Hoofd afdeling Maatschappelijke Dienstverlening afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels indien toepassing van deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2.

  In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorziet beslist het Hoofd afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

   

Artikel 7 Inwerkingtreding en looptijd

 

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie en vervalt uiterlijk op 31 december 2017.

 

Artikel 8 Citeertitel

 

Deze beleidsregels wordt aangehaald als: Beleidsregels Hulpvouchers gemeente Uden.

 

Aldus vastgesteld op 20 december 2016

 

De burgemeester De gemeentesecretaris

drs. H.A.G. Hellegers mr. J.M. Smarius