Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Nadere uitvoeringsregels muziekevenementen in de openlucht gemeente Uden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere uitvoeringsregels muziekevenementen in de openlucht gemeente Uden
CiteertitelUitvoeringsregels belastende muziekevenementen in de openlucht gemeente Uden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere regels, delegatie ex art 156 Gemeentewet

Nadere concretiserende besluiten volgens deze regeling, zoals aanwijzingsbesluit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2017Nieuwe regeling

30-11-2015

Gemeenteblad, 30 januari 2017

College, 30 november 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere uitvoeringsregels muziekevenementen in de openlucht gemeente Uden

Nadere uitvoeringsregels geluid bij muziekevenementen in de openlucht gemeente Uden

 

 

Het college van burgemeester en wethouders Uden;

 

overwegende dat de “Nadere uitvoeringsregels muziekevenementen in de openlucht gemeente Uden” geluidsoverlast voorkomen voor omwonenden;

gelet op artikel 2.25 van de algemene plaatselijke verordening gemeente Uden (APV Uden);

 

en

 

het Evenementenbeleid gemeente Uden;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de

 

 

Nadere uitvoeringsregels geluid bij muziekevenementen in de openlucht gemeente Uden

 

 

Aanpak

In de uitvoeringsregels wordt een onderscheid gemaakt tussen drie aangewezen locaties geschikt voor muziekevenementen met een hoge geluidsbelasting, namelijk de Markt, het Bevrijdingspark en het Sportpark en de overige in het Evenementenbeleid gemeente Uden aangewezen evenementenlocaties. De muziekevenementen worden aan een maximale duur gebonden. Tevens wordt per aangewezen locatie een maximum gesteld aan het aantal te organiseren muziekevenementen met verruimde geluidsnormen. Als gevolg hiervan zullen de omwonenden van deze locaties op jaarbasis maximaal met één muziekevenement met verruimde geluidsnormen worden geconfronteerd.

De uitvoeringsregels impliceren, dat voor “niet muziekevenementen” waarbij wel gebruik wordt gemaakt van versterkte muziek, geldt, dat geen verruimde geluidsnormen worden vergund.

 

De nadere uitvoeringsregels

 

Afdeling 1 Algemeen

Artikel 1  

Deze nadere uitvoeringsregels betreffen de lokale uitwerking van de bevoegdheid van Burgemeester en wethouders, opgenomen in art. 2:25, lid 5 APV Uden, tot het vaststellen van voorschiften voor het afwijken van de APV Uden en het Evenementenbeleid waar het betreft (muziek)evenementen.

 

Artikel 2  

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • -

  Muziekevenement. Een evenement primair gericht op vermaak van het publiek door gebruikmaking van versterkte muziek.

 • -

  Meerdaags muziekevenement: Betreft evenement dat binnen een aaneengesloten periode van maximaal 36 uur, waarvan de begin- en eindtijden in de vergunning worden vastgelegd, moet plaatsvinden.

 • -

  Verruimde geluidsnormen: De dB(A) geluidsnormen als vastgelegd in tabel 2. van het Evenementenbeleid aangevuld met een dB(C) geluidsnorm;

 • -

  dB(A): Eenheid voor geluid (de decibel), gecorrigeerd naar de gevoeligheid van het menselijk oor (de A-correctie);

 • -

  dB(C): Eenheid voor geluid (de decibel), De C-correctie is met name geschikt voor metingen van lage geluidniveaus (bastonen). Het frequentiespectrum onder de 1000 Hz wordt veel beperker gecorrigeerd dan bij de A-correctie, waardoor de bijdrage van het laag frequentgeluid (Lfgeluid) beter kan worden beoordeeld;

 • -

  Gebruiksfrequentie bij verruimde geluidsnormen van de daarvoor aangewezen evenemententerreinen: Betreft het maximaal aantal te organiseren (muziek)evenementen op jaarbasis voor de drie daarvoor aangewezen evenemententerreinen;

   

Afdeling 2 De normstelling voor muziekevenementen in de openlucht

Artikel 3  

De maximale ontheffingswaarde is gedurende de periode dat geen verruimde normstelling geldt, respectievelijk 75 dB(A) / 90 dB(C) en 70dB(A) / 85 dB(C). De maximale verschilwaarde [dB(C) - dB(A)] is derhalve 15 dB.

 

Artikel 4  

De maximale ontheffingswaarde is gedurende de periode dat de verruimde normstelling geldt 95 dB(A) / 105 dB(C). De maximale verschilwaarde [dB(C) - dB(A)] is derhalve 10 dB.

 

Artikel 5  

Muziekevenementen met verruimde geluidsnormen worden uitsluitend vergund op een van de volgende drie locaties: Markt, Bevrijdingspark en Sportpark.

 

Artikel 6  

Muziekevenementen met verruimde geluidsnormen dienen de tijdsduur van tweemaal drie (3 uur) gedurende de dag- en avondperiode, volgens tabel 2. van het Evenementenbeleid, aaneensluitend te benutten. In totaal derhalve maximaal zes (6) uur per dag.

 

Artikel 7  

De eindtijd voor muziekevenementen met verruimde geluidsnormen is 23:00 uur of vroeger. Een eindtijd van uiterlijk 01:00 uur is voor muziekevenementen zonder verruimde geluidsnormen mogelijk indien de volgende dag een zaterdag, zondag of officieel erkende feestdag is.

 

Artikel 8  

Muziekevenementen vinden plaats binnen een aaneengesloten tijdsbestek van maximaal 36 uur, tenzij het evenement wordt afgesloten met een aansluitende entree-loze zondagmiddag of entree-loze officiele feestdag, tot uiterlijk 18.00 uur, waarbij geen verruimde geluidsnorm geldt.

 

Artikel 9  

Bij evenementen met een verruimde geluidsnorm, kan de vergunninghouder worden verplicht het geluid ten minste tweemaal te (laten) monitoren door een daartoe gecertficeerde instantie in dB(A), conform het Evenementenbeid, en dB(C).

 

Artikel 10  

De gebruiksfrequentie per daartoe aangewezen evenemententerrein, bedraagt maximaal één muziekevenement met verruimde geluidsnormen per kalenderjaar, met inachtneming van een rustperiode van tenminste een aaneengesloten periode van drie weken, ten opzichte van een ander evenement i.h.k.v. één van de culturele festiviteiten (Carnaval, Koningsdag/-nacht, Kermis en Oud en Nieuw), met verruimde geluidsnormen of een evenement op basis van artikel 12.

Artikel 11  

Bij de toewijzing van vergunningen aan organisatoren van muziekevenementen, wordt voorrang geboden aan de bestaande jaarlijkse terugkerende evenementen t.o.v. nieuw te organiseren evenementen.

 

Afdeling 3 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12  

Het college kan op jaarbasis maximaal één extra muziekevenement met verruimde geluidsnormen (doen) vergunnen op een nader te bepalen evenemententerrein, in het geval zij daartoe bijzondere omstandigheden aanwezig acht (bijv. landelijke uitstraling/TV- registratie).

 

Artikel 13  

Het college kan afwijken van de Nadere uitvoeringsregeling geluidsbelastende muziekevenementen in de openlucht gemeente Uden indien als het gevolg van de toepassing van de regeling tot een onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden voor de betreffende organisator/onderneming of burger(s).

 

Artikel 14  

Deze nadere uitvoeringssregels kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsregels geluidsbelastende muziekevenementen in de openlucht gemeente Uden.

 

Artikel 15  

De nadere uitvoeringsregels treden de dag na publicatie in het Gemeenteblad in werking.

 

Uden, 17 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris, de burgemeester,

mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers