Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Regeling Agressie Interventie Team gemeenten Uden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Agressie Interventie Team gemeenten Uden
CiteertitelRegeling Agressie Interventie Team
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Arbowet, art. 3
 2. Arbobesluit

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

31-01-2017

gmb-2017-34062

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Agressie Interventie Team gemeenten Uden

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

overwegende dat op basis van artikel 3 van de Arbowet de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden;

gelet op de Arbowet en het Arbobesluit;

besluit(en)

vast te stellen de

Regeling Agressie Interventie Team

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Medewerker:

de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a CAR-UWO.

Werkgever:

het college van burgemeester en wethouders van gemeente Uden.

Agressie Interventie Team/AIT:

team van medewerkers die worden ingeschakeld indien er sprake is van dreigende agressie tegen medewerkers van de werkgever.

AIT’er:

de medewerker die door de werkgever is aangewezen tot het verrichten van taken binnen het Agressie Interventie Team.

Ploegleider AIT:

een AIT’er die als zodanig is aangewezen om, tijdens operationele inzet in ploegverband, leiding te geven aan andere AIT’ers, dan wel een medewerker die op grond van zijn functie deze taken verricht.

AIT-training:

een speciaal voor de AIT’er en/of het gehele team samengestelde training waarmee de AIT’er kennis en vaardigheden opdoet, teneinde de toebedeelde AIT-taken naar behoren te kunnen vervullen.

Artikel 2 Aanwijzing AIT’er

 • 1.

  Een medewerker wordt door de werkgever aangewezen als AIT’er of ploegleider of plaatsvervangend ploegleider AIT. De medewerker krijgt hiervan schriftelijk bericht.

 • 2.

  AIT-taken worden in principe binnen de reguliere werktijd, naast de normale werkzaamheden uitgevoerd.

 • 3.

  De AIT’er neemt deel aan de noodzakelijke AIT-trainingen en AIT-bijeenkomsten.

 • 4.

  De kosten voor de noodzakelijke AIT-trainingen en de kosten van een examen ter verkrijging van het certificaat AIT’er komen geheel voor rekening van de werkgever.

 • 5.

  Als de in lid 3 bedoelde AIT-trainingen buiten de voor de AIT’er normaal vastgestelde werktijd plaatsvindt, worden de betreffende uren in tijd gecompenseerd.

Artikel 3 AIT-vergoeding

 • 1.

  De AIT’er ontvangt jaarlijks een bruto vergoeding, zoals vermeld in het hoofdstuk 3, artikel 3.17, van de CAR-UWO. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de AIT’er in voldoende mate deelneemt aan AIT-trainingen. De vergoeding wordt met het salaris uitbetaald.

 • 2.

  De AIT-vergoeding wordt naar rato verminderd of stopgezet, indien de AIT’er:

  • a)

   daarom verzoekt;

  • b)

   langer dan één maand zijn of haar AIT-taken wegens arbeidsongeschiktheid niet kan uitvoeren;

  • c)

   niet meer voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden om de AIT-taken te mogen uitvoeren;

  • d)

   uit dienst treedt.

 • 3.

  De vergoeding wordt naar rato verminderd of stopgezet vanaf de eerste van de volgende maand waarop de wijziging conform lid 2 is opgetreden. Een afbouwregeling is niet van toepassing.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De taken van de AIT’er zijn:

  • het bijstaan van medewerkers bij in het geval van (dreigende) agressie;

  • het zorgen dat medewerkers en bezoekers in veiligheid worden gebracht;

  • het zo nodig inschakelen van de politie in of mogelijk andere hulpverleningsdiensten;

  • Initieert preventieve en correctieve maatregelen eventueel in samenspraak met de leidinggevende;

  • het mede signaleren en oplossen van risicovolle situaties.

 • 2.

  De ploegleider AIT kent aanvullend op lid 1, de volgende taken:

  • geeft werkleiding aan de AIT’ers;

  • stelt de roosters van aanwezigheid op;

  • draagt zorg dat de AIT’ers de voor hen benodigde trainingen en oefeningen volgen.

 • 3.

  Indien nodig, ondersteunt de Arbo coördinator/ P&O de ploegleider bij de uitoefening van zijn of haar taken.

Artikel 5 Middelen

 • 1.

  De werkgever draagt zorg in overleg met de ploegleider AIT voor de benodigde middelen om hun taak te kunnen uitoefenen, zoals speciale (beschermings)kleding, communicatieapparatuur.

 • 2.

  De kosten van de benodigde middelen komen geheel voor rekening van de werkgever.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 • 1.

  Schade die de AIT’er ondervindt als gevolg van het uitvoeren van zijn of haar taak als AIT’er komt voor rekening van de werkgever, mits de schade niet te wijten is aan grove schuld van de AIT’er.

 • 2.

  Indien de AIT’er in het kader van AIT-activiteiten ondeskundig handelt, is de schade toegebracht aan derden voor rekening van de werkgever conform de algemene regels omtrent aansprakelijkheid.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling Agressie Interventie Team’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van

31 januari 2017