Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Verordening monumentencommissie 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening monumentencommissie 2017
CiteertitelVerordening monumentencommissie 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de ‘Verordening regelende de taak en samenstelling van de Monumentencommissie’ uit 1994.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2017Nieuwe regeling

11-05-2017

gmb-2017-83065

Zaakdossier: D00096478

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening monumentencommissie 2017

De Raad van de gemeente Uden;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 4 april 2017;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de

Verordening monumentencommissie 2017

Artikel 1. De Monumentencommissie

 • 1.

  Er is een Monumentencommissie.

 • 2.

  De Monumentencommissie telt ten minste 3 leden en maximaal 5 leden.

Artikel 2. Benoeming van leden

 • 1.

  De leden van de Monumentencommissie worden door burgemeester en wethouders, op voordracht van de Monumentencommissie, benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal 1 periode van vier jaar.

 • 2.

  Bij het benoemen houden burgemeester en wethouders rekening met de binding van de kandidaten met het op het terrein van de monumentenzorg actieve particuliere instellingen en met hun deskundigheid, waarbij in ieder geval wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van:

  • a.

   bouwkundige deskundigheid en kennis van restauraties;

  • b.

   kennis van architectuur/bouwhistorie;

  • c.

   kennis van lokale(bouw)historie;

  • d.

   kennis van (monumentaal) groen en landschappelijke historie;

  • e.

   kennis van archeologie en aardkundige waarden.

 • 3.

  Een lid van de Monumentencommissie kan te allen tijde ontslag nemen. Hij geeft daarvan schriftelijk kennis aan burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen een lid van de Monumentencommissie tussentijds benoemen en ontslaan.

 • 5.

  In een in de Monumentencommissie opengevallen plaats wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 6.

  Leden van het college van burgemeester en wethouders, raadsleden of gemeenteambtenaren werkzaam in de gemeente Uden maken geen deel uit van de monumentencommissie.

Artikel 3. Taak en werkwijze commissie

 • 1.

  De Monumentencommissie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Erfgoedverordening in het bijzonder en voorts over de aangelegenheden die van belang zijn voor de behartiging van de zorg om monumenten, archeologie en cultuurlandschap, kortweg erfgoed.

 • 2.

  De Monumentencommissie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren met betrekking tot:

  • a.

   aanvragen om vergunning betreffende het afbreken, verplaatsen, wijzigen, herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd gemeentelijk of rijksmonument en/of cultuurhistorisch waardevolle objecten;

  • b.

   de aanwijzing van gemeentelijke- en rijksmonumenten;

  • c.

   hetgeen het algemeen monumenten- en archeologiebeleid van de gemeente aangaat.

 • 3.

  De commissie wijst uit haar leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 4.

  De commissie wijst uit haar leden een secretaris aan die belast is met de voorbereiding en de verslaglegging van de vergaderingen van de commissie, het verzorgen van de adviezen aan de gemeente en de jaarverslagen.

 • 5.

  De commissie is bevoegd een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast te stellen. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar het college van burgemeester en wethouders.

 • 6.

  De commissie schakelt i.o.m. de gemeente een ‘waardesteller monumentenzorg’ in als sprake is van het maken of beoordelen van een redengevende beschrijving van een monument of een bouwhistorisch rapport of als die deskundigheid voor een goede uitoefening van de taak van de commissie anderszins gewenst/noodzakelijk is.

Artikel 4. Vergadering

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls haar voorzitter dit nodig oordeelt of dit door ten minste twee leden aan de voorzitter wordt verzocht. Het aantal vergaderingen bedraagt maximaal 12 keer per jaar.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie vinden in het openbaar plaats. De deuren worden gesloten wanneer de voorzitter of ten minste twee leden dit nodig oordelen. De vergadering beslist vervolgens of zij over een of meerdere punten met gesloten deuren zal vergaderen. In geval van staken van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

 • 3.

  Als de aanvrager van een vergunning bij het indienen van de aanvraag heeft verzocht om een toelichting te mogen geven op de aanvraag, wordt deze door de commissie hiertoe in staat gesteld.

 • 4.

  De voorzitter draagt zorg voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door een of meerdere personen wordt verstoord, hen te gelasten de vergaderruimte te verlaten.

 • 5.

  In geval van onvoorziene zaken die zich tijdens de vergadering aandienen, wordt ter vergadering door de voorzitter, gehoord de commissie, beslist.

 • 6.

  De vergaderingen van de commissie worden op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

Artikel 5 Advisering

 • 1.

  De advisering door de Monumentencommissie aan het college van burgemeester en wethouders vind schriftelijk en met redenen omkleed plaats.

 • 2.

  Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 3.

  Over zaken wordt mondeling gestemd.

 • 4.

  Indien om stemming wordt verzocht, vindt in het advies vermelding van eventuele minderheidsstandpunten plaats.

 • 5.

  Indien een lid van de Monumentencommissie belanghebbende is bij een voorstel waarover in de commissie wordt gestemd, onthoudt het lid zich van ten aanzien van dit onderwerp van stemming.

Artikel 6 Notulen

 • 1.

  Van het in de vergadering van de Monumentencommissie behandelde worden notulen bijgehouden.

 • 2.

  De adviezen van de commissie worden in de notulen opgenomen.

 • 3.

  De notulen worden in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aan de commissie voorgelegd.

Artikel 7 Ondertekening

Alle stukken ter advisering aan het college van burgemeester en wethouders die van de Monumentencommissie uitgaan, worden getekend door de voorzitter en secretaris.

Artikel 8 Vergoeding

Artikel 9 Intrekking oude verordening

De ‘Verordening regelende de taak en samenstelling van de Monumentencommissie’ uit 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als ‘Verordening monumentencommissie 2017’.

Vastgesteld in de openbare vergadering van

11 mei 2017.

De raad voornoemd

de griffier

drs. G.B. Gnodde

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers