Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Regeling Werkervaringsplaatsen gemeente Uden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Werkervaringsplaatsen gemeente Uden
CiteertitelRegeling Werkervaringsplaatsen gemeente Uden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel en Organisatie - Regeling Werkervaringsplaatsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/CVDR393962/CVDR393962_2.html
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2017Nieuwe regeling

29-08-2017

gmb-2017-166221

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Werkervaringsplaatsen gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van Uden

 

overwegende dat de gemeente Uden jongeren en werkzoekenden de mogelijkheid wil bieden tot het opdoen van werkervaring om hun kansen op een reguliere baan te vergroten;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 1:2b van de Car-Uwo;

 

gezien de instemming van de Ondernemingsraad van de gemeente Uden van 17 augustus 2017.

besluit(en)

 

vast te stellen de

 

Regeling Werkervaringsplaatsen gemeente Uden

Artikel 1. Toepassing en definities

 • 1.

  Werkervaringsplaats: De werkervaringsplaats wordt aangeboden aan o.a. herintreders en mensen met een uitkering en aan afgestudeerden die geen regulier werk kunnen vinden, met als doel om werkervaring op te doen en daarmee hun arbeidsmarktpositie te verbeteren om (sneller kunnen) in te stromen in de arbeidsmarkt in regulier werk.

 • 2.

  WEP-er: de persoon die werkervaring wil opdoen door middel van een werkervaringsplaats. De medewerker is geen ambtenaar.

 • 3.

  Werkervaringsovereenkomst: in de overeenkomst worden de afspraken en de rechtspositie van de werkervaringsplaats medewerker vastgelegd.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  De gemeente kan ter uitvoering van de re-integratie aan uitkeringsgerechtigden ondersteuning bij arbeidsinschakeling bieden. Een instrument is hiervoor het bieden van een werkervaringsplaats.

 • 2.

  De gemeente kan aan jongeren die recent een opleiding hebben afgerond maar waar nog geen baan hebben, op verzoek van de WEP-er een werkervaringsplek bieden.

Artikel 3. Eisen aan de werkervaringsplaats

 • 1.

  De werkervaringsplaats is bedoeld voor het opdoen van werkervaring bij een werkgever met behoud van een eventuele uitkering sociale verzekeringswetten van de WEP-er.

 • 2.

  De werkervaringsplaats moet bijdragen aan het verkrijgen van een positieve werkhouding dan wel het leren functioneren in een arbeidsrelatie.

 • 3.

  De werkervaringsplaats moet bijdragen aan de ontwikkeling van de WEP-er.

 • 4.

  De werkervaringsplaats kan onderdeel zijn van een traject en gecombineerd worden met scholing of een training.

 • 5.

  De gemeente Uden plaatst de WEP-er alleen indien door zijn plaatsing geen verdringing plaatsvindt van regulier arbeid bij de gemeente Uden.

Artikel 4. Werkervaringsovereenkomst

In een werkervaringsovereenkomst wordt tenminste vastgelegd: het doel van de werkervaringsplaats, het aantal uren per week dat de activiteiten worden verricht, wat deze activiteiten inhouden en de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt.

De werkervaringsovereenkomst kan tussentijds worden beëindigd bij onvoldoende inzet en/of functioneren op de werkervaringsplaats of indien van één of beide partijen redelijkerwijs niet kan worden verlangd deze voort te zetten.

Artikel 5. Verklaring omtrent gedrag

Indien de gemeente daarom vraagt, verstrekt de WEP-er een verklaring omtrent gedrag aan de gemeente. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente.

Het staat de gemeente vrij om de overeenkomst met de WEP-er niet aan te gaan/of te beëindigen als de verklaring negatief is.

Artikel 6. Duur van de werkervaringsplaats

De duur van de werkervaringsplaats is voor bepaalde tijd, zijnde voor een periode van maximaal zes maanden. Eventueel kan de werkervaringsovereenkomst eenmalig worden verlengd voor een periode van maximaal zes maanden.

Artikel 7. Reiskostenvergoeding

 • 1.

  Indien de WEP-er niet kan beschikken over noodzakelijk vervoer om de werkzaamheden uit te voeren ontvangt hij/zij een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer tweede klas.

 • 2.

  Aan de WEP-er wordt geen andere vergoeding toegekend. De periode van de werkstage is met behoud van uitkering op basis van de Participatiewet.

Artikel 8. Rechtspositie

 • 1.

  De rechtspositie van de WEP-er is geregeld in de werkervaringsovereenkomst.

 • 2.

  Op de werkervaringsovereenkomst is de CAR-UWO van toepassing, met uitzondering van de hoofdstukken 3, 4a, 5a, 6, 6a, 7, 10d en 17 en artikelen 2:1A, 2:1B en 2:4.

 • 3.

  Er is geen sprake van een dienstverband met de gemeente en de WEP-er kan na afloop van de werkervaringsovereenkomst geen aanspraak maken op een dienstverband bij de gemeente Uden.

 • 4.

  De WEP-er is geen werknemer in de zin van artikel 2:4 van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP.

 • 5.

  De lokale regelingen van de gemeente Uden zijn niet van toepassing op de WEP-er met uitzondering van de werktijdenregeling, privacyreglement email en internetgebruik, regels m.b.t. integriteit en ongewenste omgangsvormen.

Artikel 9. Verlof

De WEP-er heeft geen recht op verlofdagen buiten de voor de organisatie geldende feest- of sluitingsdagen. In overleg met de werkstagebegeleider en de betreffende leidinggevende kan op verzoek in bijzondere omstandigheden verlof worden opgenomen.

Artikel 10. Slotbepalingen

In onvoorziene gevallen waarin de regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college afwijkend beslissen.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling werkervaringsplaatsen gemeente Uden” en treedt met in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden op 29 augustus 2017