Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Verordening Starterslening mei 2018 gemeente Uden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening mei 2018 gemeente Uden
CiteertitelVerordening Starterslening mei 2018 gemeente Uden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpStarterslening mei 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-201818-05-2018Nieuwe regeling

17-05-2018

gmb-2018-107917

Zaakdossier D00131234

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening mei 2018 gemeente Uden

De Raad van de gemeente Uden;

 

overwegende dat we de kansen van (jonge) koopstarters op de woningmarkt willen vergroten;

 

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 27 maart 2018;

 

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit

 

vast te stellen de ‘Verordening Starterslening mei 2018 gemeente Uden’.

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden;

 • c)

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt onlosmakelijk met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening.

 • d)

  Financiële toets: de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarmee de hoogte van de Starterslening wordt berekend.

 • e)

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • f)

  Starterslening: een lening die door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • g)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer12013647;

 • h)

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de Aanvrager een aanvraag kan doen voor de Starterslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen die op het moment van het indienen van de aanvraag Starterslening maximaal 35 jaar zijn. In geval er sprake is van twee Aanvragers geldt hiervoor genoemde leeftijdseis voor beide Aanvragers.

  • b.

   Voor de aankoop van nieuwe en bestaande woningen in de gemeente Uden, met een maximale koopprijs of koop-/aanneemsom van € 225.000,00 (inclusief maximaal € 25.000,00 verbeterkosten óf maximaal € 25.000,00 meerwerk). De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

 • 2.

  De Aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Uden stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen.

 • 2.

  Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid College

 • 1.

  Het College toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3. Het College is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te bepalen of de Aanvrager een Starterslening kan aanvragen bij SVn.

Artikel 5 Procedure aanvraag en Toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Starterslening wordt bij het College ingediend op een door de gemeente beschikbaar gestelde wijze.

 • 2.

  Het College bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee á drie weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het College de Aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren. De beslistermijn, zoals genoemd in lid 6, wordt in deze periode opgeschort.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het College de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het College handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af. De datum van ontvangst bij de gemeente is hierbij bepalend.

 • 6.

  Het College neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de Aanvrager. Het College kan besluiten om deze peridode eenmalig met vier weken te verlengen.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de Aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  In de Toewijzing wordt de maximale hoogte van de Starterslening vastgesteld. Dit wordt gedaan op basis van de absolute grens van € 30.000,00 óf maximaal 20% van de koopprijs (inclusief verbeterkosten) of koop-/aanneemsom (inclusief meerwerk), óf op basis van het nog beschikbare budget.

 • 9.

  Tegen de Toewijzing danwel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag en Intrekking toewijzingsbesluit

 • 1.

  Het College wijst een aanvraag voor een Starterslening af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • 2.

  Het College trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

  • a.

   de Starterslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de Aanvraag niet binnen de maximale termijn, zoals opgenomen in het toewijzingsbesluit, is ingediend bij de SVn; of

  • c.

   de Starterslening niet tot stand komt.

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer Starterslening door SVn

 • 1.

  De Toewijzing door het College betreft een reservering voor een Starterslening uit het gemeentelijke budget. De Toewijzing voor een Starterslening vormt het startpunt voor een autonome Financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  Met de Toewijzing kan een aanvraag voor de Starterslening worden ingediend bij SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Starterslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de Aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Starterslening.

 • 5.

  Indien de Aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 6.

  SVn wijst een aanvraag Starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van Aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 7.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Starterslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Uden en SVn.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het College kan artikel 2 lid 1 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de Aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 18 mei 2018.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van de ‘Verordening Starterslening mei 2018 gemeente Uden’ wordt de ‘Verordening Starterslening 2018 gemeente Uden’ ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Starterslening mei 2018 gemeente Uden’.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 mei 2018.

de raad voornoemd

de griffier

drs. G.B.Gnodde

de burgemeester

drs. H.A.G.Hellegers