Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Subsidieregeling activiteiten voor kinderen van ouders met een laag inkomen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling activiteiten voor kinderen van ouders met een laag inkomen
CiteertitelSubsidieregeling activiteiten voor kinderen van ouders met een laag inkomen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/CVDR606571/CVDR606571_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-201801-01-201801-01-2022Nieuwe regeling

03-07-2018

gmb-2018-147961

D00137435

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling activiteiten voor kinderen van ouders met een laag inkomen

BESLUIT

VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

Burgemeester en Wethouders van Uden;

overwegende dat het gewenst is te organiseren dat kinderen van ouders met een laag inkomen mee kunnen doen aan sociaal-culturele activiteiten die anders niet financieel haalbaar zouden zijn

 

en daarbij overwegende dat de te subsidiëren activiteiten aansluiten bij het door de Raad vastgestelde Armoedebeleid 2018-2021;

 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Uden 2018

besluiten

 

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling activiteiten voor kinderen van ouders met een laag inkomen

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Uden 2018;

 • b.

  College: College van burgemeester en wethouders;

 • c.

  Activiteit: activiteit die er aan bijdraagt dat kinderen van ouders met een laag inkomen mee kunnen doen op sociaal-cultureel en/ of educatief vlak. Een activiteit kan in dit kader ook een naturaverstrekking zijn, waaronder toegangskaarten voor een voorstelling of abonnementen;

 • d.

  Activiteit- en organisatiekosten: kosten die verband houden met de organisatie van de uit te voeren gesubsidieerde activiteit;

 • e.

  Laag inkomen: een inkomen onder de 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan telkens eenmalig worden verstrekt voor het organiseren van activiteiten die bewerkstelligen dat kinderen uit gemeente Uden, van ouders met een laag inkomen, kunnen participeren in de samenleving.

 • 2.

  de activiteiten dienen sociaal-cultureel of educatief van aard te zijn.

 • 3.

  de activiteiten dienen aan te sluiten bij de ambities van het Armoedebeleid.

 • 4.

  de activiteiten zijn voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  het voorstel hetzelfde bewerkstelligt als één of meerdere maatregelen die in het kader van het Armoedebeleid al door de gemeente, dan wel een daarvoor aangewezen externe partij, worden uitgevoerd.

 • c.

  de activiteit reeds deel uitmaakt van een bestaand regulier programma van een organisatie.

 • d.

  voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, al eerder subsidie is verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan burgers of organisaties.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend met een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend minimaal acht weken voordat de activiteit plaatsvindt.

 • 3.

  De activiteit/het project wordt uitgevoerd binnen één jaar na verzenddatum van het besluit.

 • 4.

  Subsidiering op grond van deze regeling sluit overige gemeentelijke subsidiering van dezelfde activiteit/hetzelfde project uit.

 • 5.

  De verantwoording van de activiteit kan worden ingediend met het daarvoor vastgestelde formulier.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten van de activiteiten en de eventuele kosten van organisatie die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar oordeel van het College noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project of de activiteit.

 • 2.

  De post onvoorzien wordt niet gesubsidieerd.

 • 3.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van professionele ondersteuning van de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

 • 2.

  De subsidie wordt slechts eenmalig toegekend.

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Het College stelt voor deze regeling een subsidieplafond vast.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling activiteiten voor kinderen van ouders met een laag inkomen.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking een dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

 • 3.

  Deze regeling vervalt op 1 januari 2022.

   

Uden,3 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. vanDeurzen

de burgemeester

drs. H.A.G.Hellegers