Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregels uitwegen gemeente Uden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels uitwegen gemeente Uden 2018
CiteertitelBeleidsregels uitwegen gemeente Uden 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, Verkeer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108 van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/CVDR612521/CVDR612521_2.html
 3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2019Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-4728

D00143876

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels uitwegen gemeente Uden 2018

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, artikel 2.12 van de Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Uden, alsmede de artikelen 1:3, vierde lid, en 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit

 

vast te stellen de

 

Beleidsregels Uitwegen Gemeente Uden

Artikel 1 Algemene eisen aan uitwegen

 • 1.

  Het is niet toegestaan een uitweg te hebben of te veranderen, indien hierdoor een openbaar parkeervak komt te vervallen en het niet mogelijk is binnen een straal van 100 meter een ander openbaar parkeervak te realiseren;

 • 2.

  Het is niet toegestaan een uitweg te hebben of te veranderen indien hierdoor een bushokje, elektriciteitskast, een lichtmast of andere openbare voorziening staat en het niet mogelijk en wenselijk is deze voorziening te verplaatsen dan wel een soortgelijke voorziening binnen de directe omgeving te realiseren;

 • 3.

  Het is niet toegestaan een uitweg te hebben of te veranderen indien hierdoor een openbare groenvoorziening dan wel een boom komt te vervallen. Indien door het hebben of veranderen van een uitweg een openbare groenvoorziening dan wel een boom komt te vervallen en het belang van de groenvoorziening dan wel boom zich er niet tegen verzet, moet het mogelijk zijn binnen de directe omgeving een soortgelijke voorziening met dezelfde kwaliteit te realiseren;

 • 4.

  Op een afstand minder dan 10 meter van een kruispunt of rotonde is het niet toegestaan een uitweg aan te leggen, wanneer de verkeersveiligheid hierdoor in gevaar komt. Hierbij wordt gerekend vanaf de hoek, het einde van de bochtstraal, en niet vanaf het hart van het kruispunt of rotonde;

 • 5.

  Op een locatie waar de aanliggende rijbaan zodanig smal is, dat de uitweg wegens te beperkte manoeuvreerruimte met een personenauto niet of niet goed betreden kan worden, wordt het niet toegestaan een uitweg aan te leggen;

 • 6.

  Een uitweg gelegen tegenover een zijstraat wordt niet toegestaan, wanneer deze mogelijk door een weggebruiker als vierde tak van het kruispunt kan worden gezien en de verkeersveiligheid in gevaar komt;

Artikel 2 Aanvullende eisen

Voor percelen met hoofdfunctie ‘Wonen’ worden de volgende eisen gesteld;

 • -

  Per perceel is één uitweg toegestaan. Alleen als de frontzijde van het perceel aan de openbare ruimte, waar de uitweg op uitkomt, langer is dan 30 meter, kan een tweede uitweg worden toegestaan;

 • -

  De uitweg die voor een woning aangevraagd wordt, is niet breder dan 5 meter inclusief de boogstralen1;

Voor percelen met hoofdfunctie ‘bedrijf’ worden de volgende eisen gesteld;

 • -

  Indien het bestemmingsplan zich er niet tegen verzet kunnen er voor percelen met een breedte tussen 60 en 120 meter twee uitwegen worden aangelegd. Hetzelfde geldt voor hoekpercelen. Voor percelen met een breedte van meer dan 120 meter kunnen drie uitwegen worden aangelegd;

 • -

  De uitweg die voor een bedrijf aangevraagd wordt, is niet breder dan 15 meter inclusief de bochtstralen1;

 • -

  In gevallen waar belangen van economische bedrijfsvoering aanleiding geven kan er een bredere uitweg worden aangelegd.

Artikel 3 Uitvoering en Kosten

Aanleg of verandering van uitwegen op gronden die in beheer dan wel in eigendom van de gemeente zijn worden door of in opdracht van de gemeente aangelegd;

Alle kosten die gemoeid zijn met de aanleg of verandering van een uitweg komen voor rekening van vergunninghouder;

Onder die kosten vallen in ieder geval;

 • -

  het verplaatsen van kolken, verlichting, bebording, nutsvoorzieningen en andere zaken;

 • -

  de compensatie van vervallen openbare parkeerplaatsen en openbaar groen;

 • -

  het aanleggen, wijzigen of veranderen van een deel van de uitweg dat zich op gemeentegrond bevindt;

 • -

  het plaatsen, wijzigen of verwijderen van een duiker;

Aanleg van de uitweg geschiedt na betaling van de bovengenoemde kosten.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels uitwegen gemeente Uden 2018’.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking de dag na publicatie

 

Uden,18 december 2018

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. vanDeurzen

de burgemeester

drs. H.A.G.Hellegers


1

Hier wordt uitgegaan van de gehele breedte van de aansluiting van de uitweg met de openbare weg.