Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Subsidieregeling gebruik Theater Markant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling gebruik Theater Markant
CiteertitelSubsidieregeling gebruik Theater Markant
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/CVDR606571/CVDR606571_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-201912-04-2026Nieuwe regeling

29-10-2019

gmb-2019-290104

D00136408

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling gebruik Theater Markant

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

 

overwegende dat het gewenst is het gebruik van het theater door amateurkunstorganisaties, scholen en instellingen op het gebied van kunsteducatie te stimuleren;

 

dat hiervoor de Beleidsregels aanvullende subsidiëring in verband met gebruikt Theater Markant zijn vastgesteld;

 

dat het door wijziging van de subsidiëring van (volks)culturele activiteiten nodig is deze regeling aan te passen;

 

dat het - gelet op de subsidiesystematiek - wenselijk is de beleidsregels te vervangen door een subsidieregeling;

 

gelet op artikel 3, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Uden 2018;

besluit

 

vast te stellen de

 

Subsidieregeling gebruik Theater Markant

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Uden 2018;

 • 2.

  College: College van burgemeester en wethouders;

 • 3.

  amateurkunstorganisatie: een vereniging of stichting die haar activiteiten voornamelijk uitvoert in de gemeente Uden of richt op (inwoners van) de gemeente Uden en die zonder professionele bedoelingen bezig is met kunstbeoefening;

 • 4.

  school: een in de gemeente Uden gevestigde basisschool, school voor speciaal basisonderwijs, school voor speciaal onderwijs of school voor voortgezet onderwijs;

 • 5.

  Theater Markant: de theaterzaal van Markant Uden inclusief foyer;

 • 6.

  instelling voor kunsteducatie: een professionele organisatie die zich inzet om inwoners van de gemeente Uden via gerichte instructie doelbewust te laten leren over en met kunst. Activiteiten van de instelling richten zich op productie (beheersen van artistieke technieken en expressievormen), receptie (kunstobjecten en producties ervaren) en/of reflectie (nadenken over kunst en een esthetisch oordeel vormen);

 • 7.

  voorstelling: openbare culturele voorstelling of productie van een school of amateurkunstorganisatie op het gebied van muziek, theater en/of dans;

 • 8.

  huurkosten: een voor de voorstelling noodzakelijk te maken kosten die direct verband houden met het huren van Theater Markant. Het betreft de huur van de theaterzaal, kosten voor techniek (licht, geluid) en personele ondersteuning (op technisch vlak en in de foyer), zoals aangegeven in de offerte en met uitzondering van zogenaamde ‘pro memorie’ (PM) posten;

 • 9.

  volksculturele subsidie: subsidie ter ondersteuning van cultuuruitingen voor en door Udense inwoners die hen in aanraking brengen met en laten nadenken over (lokale) tradities en voor de gemeente Uden kenmerkende activiteiten met structureel karakter.

Artikel 2. Subsidieplafond en verdeelsystematiek

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 25.345 (peiljaar 2019). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de indexeringssystematiek van de Programmabegroting.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid geeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor de huurkosten van Theater Markant voor een of meer uitvoeringen van een openbare voorstelling.

Artikel 4. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikel 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  de voorstelling waarvoor subsidie wordt gevraagd, heeft plaatsgevonden voordat het College de aanvraag heeft ontvangen;

 • 2.

  de voorstelling reeds gebruik heeft kunnen maken van de volksculturele subsidie die Heven Theater Markant Exploitatie B.V. jaarlijks van de gemeente Uden ontvangt.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan amateurkunstorganisaties, scholen en instellingen voor kunsteducatie.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag moet minimaal 6 weken voor de uitvoering waarvoor subsidie wordt gevraagd, door het College zijn ontvangen.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag moet worden ingediend met het daartoe door of namens het College vastgestelde formulier.

 • 3.

  De aanvraag gaat vergezeld van een begroting van de voorstelling met inkomsten en uitgaven en een gespecificeerde offerte van Markant Uden.

Artikel 7. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de huurkosten van Theater Markant.

Artikel 8. Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 1.291 per uitvoering (peiljaar 2019).

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt voor maximaal 5 uitvoeringen per voorstelling.

 • 3.

  In afwijking van de artikelen 14 en 15 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie direct vastgesteld.

Artikel 9. Verplichtingen

 • 1.

  Binnen 3 maanden na afloop van de voorstelling dient aanvrager een financieel verslag in.

 • 2.

  In afwijking van de artikelen 14 en 15 van de Algemene subsidieverordening kan voor de financiële verantwoording worden volstaan met een kopie van de factuur van Markant Uden voor de huurkosten.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregels aanvullende subsidiëring in verband met gebruik Theater Markant worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking een dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  Deze regeling vervalt op 12 april 2026. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling gebruik Theater Markant.

   

Uden,29 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. vanDeurzen

de burgemeester

drs. H.A.G.Hellegers