Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Mandaatregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling
CiteertitelMandaatregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 59a van de Gemeentewet
 3. artikel 171 van de Gemeentewet
 4. artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
 5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/434046/CVDR434046_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-318057

D00168577

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling

Het College van burgemeester en wethouders, de burgemeester van de gemeente Uden en de burgemeester als vertegenwoordiger van de rechtspersoon gemeente Uden, ieder zoveel zijn bevoegdheid betreft;

 

overwegende dat de mandaatregeling wordt aangepast naar aanleiding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren;

 

gehoord de ondernemingsraad;

 

gelet op de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 59a en 171 van de Gemeentewet, artikel 3:60 Burgerlijk Wetboek en artikel 10 van de Organisatieregeling 2011;

besluiten

 

vast te stellen de

 

Mandaatregeling

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  leidinggevende: algemeen directeur, afdelingshoofd, teamleider, programmamanager en projectleider, als bedoeld in de Organisatieregeling, of diens plaatsvervanger of de door het College aangewezen waarnemer;

 • b.

  College: College van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Verlening van bevoegdheden exclusief aan de algemeen directeur

De algemeen directeur is exclusief bevoegd tot het in naam van respectievelijk de gemeente, het college en de burgemeester:

 • a.

  aangaan van arbeidsovereenkomsten in afwijking van het model-arbeidsovereenkomst;

 • b.

  ontslag om een dringende reden (ontslag op staande voet);

 • c.

  ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen;

ter uitvoering van de regelingen uit het Mandaatregister overeenkomstig navolgend artikel 3.

Artikel 3. Verlening van bevoegdheden aan leidinggevenden

 • 1.

  De leidinggevende is bevoegd tot het in naam van de gemeente, het College, respectievelijk de burgemeester uitvoeren van de regelingen zoals vermeld in het bij dit artikel behorende Mandaatregister, dan wel tot het uitvoeren van bevoegdheden zoals die aan hem met instemming van het College zijn verleend op basis van een Mandaatbesluit van de gemeenteambtenaar die volgens de Gemeentewet belast is met de heffing of invordering van gemeentelijke belastingen.

 • 2.

  Onder de regelingen als bedoeld in het eerste lid wordt mede begrepen:

  • a.

   de vermelde regeling in het Mandaatregister met inbegrip van de wettelijke regeling die de invoering, aanpassing of overgang hiervan regelt, de hieruit voortkomende algemene maatregelen van bestuur, alsmede de algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking en nadere regels die hun grondslag of verwantschap aan deze wettelijke regeling ontlenen;

  • b.

   de algemeen verbindende voorschriften, alsook de overige regelingen en besluiten die elektronisch in het Gemeenteblad zijn bekendgemaakt of kennisgegeven, of

  • c.

   de toekomstige regeling of besluit die een regeling als bedoeld in het eerste lid en hierboven in het tweede lid intrekt of wijzigt.

 • 3.

  Onder ‘het uitvoeren van de regelingen’ wordt verstaan: het verrichten van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen die in de regelingen staan vermeld, het ondertekenen van stukken en het verrichten van feitelijke handelingen die uit de genoemde regelingen voortvloeien.

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid is een leidinggevende niet bevoegd tot:

  • a.

   het vaststellen van beleidsregels;

  • b.

   het vaststellen van plannen en nadere regels ter uitvoering van een wettelijk voorschrift;

  • c.

   het toepassen van een hardheidsclausule;

  • d.

   het opleggen van een bestuurlijke sanctie, tenzij het afdelingshoofd bestuursdwang toepast in spoedeisende gevallen of voor een situatie die spoedeisend is, of tenzij het Mandaatregister uitdrukkelijk anders bepaald;

  • e.

   het beslissen op een bezwaar of op een verzoek tot rechtstreeks beroep;

  • f.

   het verrichten van een handeling die direct of indirect betrekking heeft op de leidinggevende zelf, in welk geval de naast hogere leidinggevende bevoegd is;

  • g.

   het aangaan van een vaststellingsovereenkomst op basis van artikel 7:900 Burgerlijk Wetboek;

Artikel 4. Verlening van bevoegdheden aan overige functionarissen

 • 1.

  De leidinggevende kan voor zijn bevoegdheid tot het uitvoeren van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen ondermandaat verlenen respectievelijk volmacht geven aan de onder zijn leiding staande functionarissen. Hierbij behoeft de teamleider en projectleider de instemming van het verantwoordelijke afdelingshoofd, respectievelijk afdelingshoofden.

 • 2.

  Het verlenen van ondermandaat en het geven van volmacht gebeurt op een bij deze regeling gevoegd formulier en wordt bekendgemaakt door terinzagelegging op de gebruikelijke wijze.

 • 3.

  Een functionaris is bevoegd tot het verrichten van feitelijke handelingen gelijkluidend aan die van de leidinggevende, voor zover deze bevoegdheden passen binnen zijn functie, werkplan en de aanwijzingen van de leidinggevende en niet direct of indirect op hem zelf betrekking hebben.

Artikel 5. Informatieplicht

 • 1.

  De leidinggevende licht het College, de burgemeester of het betreffende Collegelid in als aan een voorgenomen beslissing of handeling buitengewone juridische of financiële risico’s kleven, dan wel deze een politiek, bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig karakter heeft.

 • 2.

  De functionaris licht vooraf zijn leidinggevende in over de situatie als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 6. Intrekking regelingen

De mandaatregeling, vastgesteld op 12 april 2011, met inbegrip van latere wijzigingen hierop, worden ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt 1 januari 2020 in werking.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling

 

Aldus vastgesteld op 17 december 2019.

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. vanDeurzen

de burgemeester

drs. H.A.G.Hellegers

de burgemeester

drs. H.A.G.Hellegers

Mandaatregister behorend bij artikel 3 van de Mandaatregeling

 

De leidinggevende is bevoegd tot het uitvoeren van:

I. op het terrein van algemeen publiekrecht

 • 1.

  de regelingen welke aan een door het College of de burgemeester genomen besluit ten grondslag liggen;

 • 2.

  de regelingen uit het Mandaatregister ter realisering van een vastgesteld projectplan of programmaplan in de zin van de Organisatieregeling;

 • 3.

  Algemene wet bestuursrecht, zoals:

  • a.

   het aanvragen van een subsidiebeschikking overeenkomstig een onderliggend wettelijk voorschrift; het voldoen aan de wettelijke eisen en aan de subsidiebeschikking verbonden verplichtingen;

  • b.

   met instemming van het afdelingshoofd verlengen van de termijn waarbinnen de opgelegde last moet worden uitgevoerd;

  • c.

   het bevestigen van de ontvangst van een aanvraag, verzoek, melding, bezwaarschrift, ingebrekestelling of andere bericht, vormvrij en niet ondertekend indien deze bevestiging is vervaardigd in een geautomatiseerd proces;

  • d.

   een formulier vast te stellen voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens overeenkomstig artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 4.

  Gemeentewet, voor wat betreft:

  • 1.

   het besluiten tot het voeren van rechtsgedingen of procedures met inachtneming van de leden 4 en 5 van artikel 169 Gemeentewet en voor zover het niet de Raad aangaat;

  • 2.

   het vertegenwoordigen van de gemeente, dan wel de Raad, het College of de burgemeester:

   • a.

    in rechtsgedingen, bezwaarprocedures en administratief beroepsprocedures, in alle instanties;

   • b.

    bij de behandeling van verzoeken om (een) voorlopige voorziening te treffen;

   • c.

    in door derden bij een ander bestuursorgaan aanhangig gemaakte bezwaarprocedures;

   • d.

    bij de behandeling van bezwaarschriften als bedoeld in de Verordening behandeling bezwaarschriften,

  • een en ander met inbegrip van het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop, ook wanneer het gaat om een voorbereiding van de civiele procedure;

  • 3.

   het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente;

 • 5.

  Algemene inspraakverordening voor de gemeente Uden;

 • 6.

  Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Uden (APV Uden);

 • 7.

  Delegatieverordening;

 • 8.

  Aanbestedingswet, Inkoop- en aanbestedingsregeling/ beleidsregels;

 • 9.

  Algemene Subsidieverordening Uden 2018;

 • 10.

  Parkeerverordening voor de gemeente Uden;

 • 11.

  Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 12.

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor wat betreft het toepassen van bestuursdwang in spoedeisende gevallen of een situatie die spoedeisend is, en het vertegenwoordigen zoals hierboven onder I. staat vermeld;

 • 13.

  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

 • 14.

  Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG);

 • 15.

  Wet openbaarheid van bestuur (Wob);

 • 16.

  Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken;

 • 17.

  Afvalstoffenverordening;

 • 18.

  Organisatieregeling 2011;

 • 19.

  Verdrag betreffende werking van de Europese Unie;

 • 20.

  Regeling elektronisch verkeer, waar onder het volgens artikel 2, derde lid, in een specifiek geval bepalen dat voor betrokkenen, na hun instemming, een bepaald e-mailadres wordt geopend;

 • 21.

  Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob);

 • 22.

  Verordening op de elektronische bekendmaking voor wat betreft de aan te wijzen besluiten en berichten in de zin van artikel 3, alsook de bevoegdheid uit artikel 4 over andere bekendmakingen.

II. op het terrein van personeel en organisatie

 • 1.

  Boek 7, titel 10 van het Burgerlijk Wetboek (BW);

 • 2.

  CAO gemeenten;

 • 3.

  Personeelshandboek, inclusief model-arbeidsovereenkomst;

 • 4.

  Ambtenarenwet 2017;

 • 5.

  Sociaal Statuut;

 • 6.

  Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, commissieleden 2010;

III. op het terrein van privaatrecht en strafrecht

 • 1.

  Agressieprotocol, zoals het doen van aangifte ter zake van een strafbaar feit aan personen werkzaam bij de gemeente;

 • 2.

  Wetboek van Strafvordering, zoals het doen van aangifte met verzoek tot vervolging bij onder meer schade aan personen, schade aan of verduistering van gemeente-eigendommen of bij valsheid in geschrifte, het voegen in een strafproces voor een schadevergoedingsvordering beledigde partij;

 • 3.

  Burgerlijk Wetboek, voor te handelen als publiekrechtelijke rechtspersoon zoals de gunning van opdrachten tot het uitvoeren van werken, leveringen en diensten waartoe het College van burgemeester en wethouders heeft besloten;

 • 4.

  Faillissementswet, voor wat betreft de bevoegdheden die toekomen een schuldeiser zoals het indienen van een schuldvordering bij de curator.

IV. op het terrein van (de afdeling) Publiekszaken (PZ)

 • 1.

  Burgerlijk Wetboek, zoals:

  • a.

   de verhuur van afvalcontainers;

  • b.

   verloren en gevonden voorwerpen;

  • c.

   de toegang ontzeggen tot het Gemeentehuis;

  • d.

   het waarmerken van documenten;

  • e.

   het benoemen en verlengen van de benoemingen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Uden

  • f.

   aangifte te doen door de burgemeester zoals staat vermeld in artikel 19e vijfde lid, of artikel 19h lid 5 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • 2.

  Distributiewet;

 • 3.

  Drank- en Horecawet;

 • 4.

  Inkwartieringsbesluit en het verrichten van de nodige handelingen in het kader van het mandaat aan de Keuringscommissaris Motorrijtuigen;

 • 5.

  Kieswet, zoals:

  • a.

   het bijhouden van het kiezersregister en het verstrekken van kiezerspassen en volmachten

  • b.

   het benoemen van de leden van het hoofdstembureau van de verkiezingen van de gemeente-raad van Uden, alsook het organiseren van zulke verkiezingen, welke laatste bevoegdheid ook toekomt aan de voorzitter van voormeld hoofdstembureau. (Collegebesluit 22-09-09);

 • 6.

  Koninklijk Besluit van 18 oktober 1933 voor het verzorgen van kennisgeving van overlijden aan Belastingdienst;

 • 7.

  Parkeerverordening voor de gemeente Uden;

 • 8.

  Paspoortwet;

 • 9.

  Reglement Burgerlijke Stand 2014, zoals het aanwijzen van de trouwlocaties;

 • 10.

  Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) en Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap;

 • 11.

  Vreemdelingenwet 2000 voor werkzaamheden i.h.k.v. het vreemdelingenloket, als vermeld in het ondermandaat van de burgemeester, verleend met het (college)besluit van 6 april 2004, en op grond van laatstgenoemd besluit inclusief de taken uit de samenwerkingsovereenkomst vreemdelingendienst met de gemeente Boekel;

 • 12.

  Wegenverkeerswet;

 • 13.

  Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 • 14.

  Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), met inbegrip van de op artikel 6 van de BAG gebaseerde Verordening naamgeving en nummering;

 • 15.

  Wet basisregistratie personen;

 • 16.

  Wet op de justitiële gegevens voor wat betreft het verifiëren van persoonsgegevens en het aanvragen van inlichtingen in de zin van die wet, ten behoeve van:

  • a.

   het uitvoeren van de Drank- en Horecawet;

  • b.

   het uitvoeren van de Wet op de kansspelen;

  • c.

   het doen van voorstellen tot het verlenen van een Koninklijke onderscheiding;

 • 17.

  Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • 18.

  Wet op de kansspelen;

 • 19.

  Wet op de lijkbezorging;

 • 20.

  Wet tarieven in burgerlijke zaken (WTBZ), voor wat betreft het legaliseren van handtekeningen;

 • 21.

  Zondagswet, Luchtvaartwet en Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen;

 • 22.

  Wet milieubeheer (Wm);

 • 23.

  Archiefwet 1995;

 • 24.

  Wet Dieren, voor wat betreft de bevoegdheid uit artikel 5.13 die is toegekend aan de burgemeester.

 • 25.

  Kermisverordening gemeente Uden;

 • 26.

  Marktverordening gemeente Uden;

 • 27.

  Marktverordening gemeente Uden gemeente Uden

V. op het terrein van (de afdeling) Maatschappelijke Dienstverlening (MD) inclusief sociale zaken

 • 1.

  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen;

 • 2.

  Burgerlijk Wetboek, zoals:

  • a.

   het aangaan en ondertekenen van verrekeningsovereenkomsten;

  • b.

   het afboeken of buiten invordering stellen van vorderingen tot een bedrag van € 250,00;

  • c.

   het aan- en verkopen en verhuren van woonwagens, alsmede het verhuren, in gebruik geven en onderhouden van woonwagenstandplaatsen;

 • 3.

  Reïntegratieverordening Participatiewet gemeente Uden;

 • 4.

  Regeling gehandicapten parkeerkaart

 • 5.

  Verordening activiteitenfonds voor volwassenen Uden 2018;

 • 6.

  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI);

 • 7.

  Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (overgangsrecht);

 • 8.

  Verordening individuele inkomenstoeslag;

 • 9.

  Verordening individuele studietoeslag;

 • 10.

  Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015;

 • 11.

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

 • 12.

  Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018;

 • 13.

  Wet kinderopvang;

 • 14.

  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO);

 • 15.

  Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Uden 2019;

 • 16.

  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015, versie 2;

 • 17.

  Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015;

 • 18.

  Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015;

 • 19.

  Participatiewet;

 • 20.

  Participatieverordening;

 • 21.

  Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • 22.

  door het College vastgestelde projectplannen in het kader van het integraal veiligheidsbeleid;

 • 23.

  Wet tijdelijk huisverbod;

 • 24.

  Leerplichtwet 1969;

 • 25.

  Verordening leerlingenvervoer Uden 2014;

 • 26.

  Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (OHV);

 • 27.

  Erfgoedwet, Erfgoedverordening gemeente Uden en Beleidsregel subsidieverstrekking gemeentelijke monumenten;

 • 28.

  Jeugdwet;

 • 29.

  Verordening jeugdhulp Uden 2015;

 • 30.

  Nadere regels jeugdhulp gemeente Uden 2016;

 • 31.

  Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

 • 32.

  Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ).

VI. op het terrein van (de afdeling) Ruimte, inclusief ruimtelijke ordening, grondzaken, vastgoed, bouwen, milieu en openbare werken

 • 1.

  Burgerlijk Wetboek, zoals:

  • a.

   het verhuren van gemeentegrond voor het plaatsen van uitstallingen en terrassen anders dan in het kader van evenementen;

  • b.

   het verlenen van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid in het kader van de gemeentegarantie bij het in eigendom verkrijgen van een eigen woning;

  • c.

   het aangaan en verlenen van reserveringsovereenkomsten bouwgrond voor een particulier (Methodiek uitgifte van gronden);

  • d.

   het verkopen van gevonden fietsen;

  • e.

   het verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen;

  • f.

   de bevoegdheden uit te oefenen voor de in bewaring gegeven zaak of dier zoals genoemd in boek 5, titel 2. Eigendom van roerende zaken;

 • 2.

  Drank- en Horecawet;

 • 3.

  Leegstandwet;

 • 4.

  Onteigeningswet;

 • 5.

  Verordening VROM Starterslening;

 • 6.

  Wet geluidhinder (Wgh);

 • 7.

  Wet milieubeheer (Wm);

 • 8.

  Wet ruimtelijke ordening;

 • 9.

  Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG);

 • 10.

  Winkeltijdenwet;

 • 11.

  Begraafplaatsverordening voor de gemeentelijke begraafplaats aan de Bronkhorstsingel;

 • 12.

  Boswet, Wet Natuurbescherming voor wat betreft de in artikel 3.16 vermelde bevoegdheid;

 • 13.

  Parkeerverordening voor de gemeente Uden;

 • 14.

  Telecommunicatiewet, Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Uden 2013 (AVOI);

 • 15.

  Verordening naamgeving en nummering gemeente Uden;

 • 16.

  Waterwet en Besluit lozing afvalwater huishoudens;

 • 17.

  Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG);

 • 18.

  Wet belastingen op milieugrondslag;

 • 19.

  Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION);

 • 20.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);

 • 21.

  Wet op de lijkbezorging;

 • 22.

  Wegenverkeerswet 1994, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de Regeling verkeersregelaars 2009;

 • 23.

  Wegsleepverordening gemeente Uden;

 • 24.

  Bouwverordening;

 • 25.

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), met inbegrip van het opleggen van een bouwstop en het gelijktijdig opleggen van een last onder dwangsom;

 • 26.

  Wet bodembescherming (Wbb);

 • 27.

  Bouwbesluit 2012;

 • 28.

  Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

 • 29.

  Woningwet;

 • 30.

  Erfgoedwet

 • 31.

  Omgevingswet

 • 32.

  Wet Dieren, voor wat betreft de bevoegdheid uit artikel 3.5, tweede lid die is toegekend aan de gemeente;

 • 33.

  Bomenverordening Gemeente Uden.

VII. op het terrein van (de afdeling) Middelen (MD)

 • 1.

  Algemene bijstandswet, voor wat betreft de afdrachten van werkgevers/ werknemerspremies;

 • 2.

  Bijdrageregeling stimuleringbezoeken Lippstadt;

 • 3.

  Burgerlijk Wetboek, zoals:

  • -

   het beslissen over en ondertekenen van:

   • a.

    de afwijzing van aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad als bedoeld in titel 3, afdelingen 1 en 2, van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

   • b.

    de erkenning van aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad als bedoeld in sub a, met uitzondering van schades boven het eigen risico van de betreffende verzekeringspolis, ongeacht of deze dekking biedt;

   • c.

    de toekenning van een schadevergoeding op grond van aansprakelijkheid als bedoeld onder b, dan wel tot een maximum van € 1.000,= op basis van coulance;

  • -

   het treffen van een betalingsregeling, echter niet voor belastingaanslagen;

  • -

   het in gebruik geven, verhuren en verpachten van gemeente-eigendommen;

 • 4.

  het bijstellen van het normenkader tijdens de accountantscontrole 2005 en jaren daarna, op advies van de accountant en onder mededeling aan de Raad (Raadsbesluit 17-11-2005);

 • 5.

  Rijksvoorschriften op het terrein van de BTW-compensatiefonds;

 • 6.

  regeling elektronisch verkeer, voor wat betreft de wijziging van de disclaimer;

 • 7.

  Wet op de omzetbelasting 1968, waar onder het afdragen van BTW.

BIJLAGE bevoegdhedenformulier

BEHOORT BIJ MANDAATREGELING

Instructie t.b.v. P&O-verwerking en -beheer van bevoegdhedenformulier en/of legitimatiebewijs

Het ingevulde formulier (evt. met foto) ter verwerking aanbieden bij P&O voor registratie in het personeelsdossier en ter inzage op intranet Bevoegdhedenregister, en (jaar)nummertoekenning aan het legitimatiebewijs. Bij einde dienstverband dan inname van dit bewijs en wijziging van de registratie.