Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Uden houdende regels omtrent het ondermandaat KCC

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Uden houdende regels omtrent het ondermandaat KCC
CiteertitelMandaatbesluit ondermandaat KCC
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 59a van de Gemeentewet
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2020nieuwe regeling

24-12-2019

gmb-2020-22317

D00170865

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Uden houdende regels omtrent het ondermandaat KCC

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Uden, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, gelet op de artikelen 59a van de Gemeentewet, de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht; besluiten:

 

Overwegende:

 • -

  Dat algemeen mandaat is verleend conform de Mandaatregeling aan het afdelingshoofd Publiekszaken tot het uitvoeren van de regelingen in het Burgerlijke Wetboek zoals vermeld in artikel 4, volgens de in Hoofdstuk IV van het mandaatregister genoemde punten;

 

 • -

  Dat het wenselijk is voor het de uitoefening van deze taak een ambtelijk beheerder een plaatsvervanger(s) aan te wijzen;

 

 • -

  Dat het voorts wenselijk is ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het opmaken van specifieke brondocumenten ten behoeve van de voorgenoemde wetgeving;

 

Besluiten als volgt:

 

 

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden de specifieke bepalingen, vermeld in Mandaatregeling Gemeente Uden, in acht genomen.

 

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen.

 

 • 3.

  Als beheerder van de in het artikel 4 genoemde taken en bevoegdheden aan te wijzen: Teamleider PZ/KCC en Klantadviseur 1.

 

 • 4.

  De beheerder ondermandaat te verlenen de navolgende taken en bevoegdheden namens burgemeester en wethouders uit te voeren:

  • a)

   Burgerlijk wetboek, zoals; verloren en gevonden voorwerpen, de toegang ontzeggen tot het gemeentehuis, het waarmerken van documenten, het benoemen en verlengen van de benoemingen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Uden, aangifte te doen door de burgemeester zoals staat vermeld in artikel 19e vijfde lid, of artikel 19h lid 5 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  • b)

   Kieswet. Zoals het bijhouden van het kiezersregister en het verstrekken van kiezerspassen en volmachten, en het benoemen van de leden van het (hoofd)stembureau van de verkiezingen van de gemeenteraad van Uden, alsook het organiseren van zulke verkiezingen welke laatste bevoegdheid ook toekomt aan de voorzitter van voormeld (hoofd)stembureau;

  • c)

   Parkeerverordening voor de gemeente Uden;

  • d)

   Paspoortwet;

  • e)

   Reglement Burgerlijke Stand 2014, zoals het aanwijzen van de trouwlocaties

  • f)

   Rijkswet op het Nederlanderschap en Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap;

  • g)

   Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer;

  • h)

   Wet Basisregistratie Personen;

  • i)

   Wet op de justitiële gegevens voor wat betreft het verifiëren van persoonsgegevens en het aanvragen van inlichtingen van die wet ten behoeve van het doen van voorstellen tot het verlenen van een Koninklijke onderscheiding en de Rijkswet op het Nederlanderschap en Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap;

  • j)

   Wet op de lijkbezorging

 • 5.

  Ambtenaren met de in artikel 4 genoemde taken en bevoegdheden als vervanger aan te wijzen Klantadviseur 2.

 

Overige bepalingen

Te bepalen, dat de hiervoor onder 4 en 5 verstrekte mandaten gelden onder de voorwaarden dat geschillen omtrent de toepassing van deze mandaten aan het afdelingshoofd worden voorgelegd.

 

 • 6.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Gemeenteblad en website.

Uden, 24 december 2019

namens Burgemeester en wethouders van Uden

drs. ing. S.J.M. Hessels

hoofd afdeling Publiekszaken