Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Uden houdende regels omtrent de werkgeverscommissie (Verordening werkgeverscommissie Griffie 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Uden houdende regels omtrent de werkgeverscommissie (Verordening werkgeverscommissie Griffie 2020)
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie Griffie 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening werkgeverscommissie Griffie van de raad van de gemeente Uden vastgesteld op 8 mei 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 107a van de Gemeentewet
 4. artikel 107b van de Gemeentewet
 5. artikel 107d van de Gemeentewet
 6. artikel 107e van de Gemeentewet
 7. artikel 156 van de Gemeentewet
 8. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2020nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2020-23680

19.966837

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Uden houdende regels omtrent de werkgeverscommissie (Verordening werkgeverscommissie Griffie 2020)

De raad van de gemeente Uden besluit:

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

behorende bij het raadsvoorstel van de Werkgeverscommissie, d.d. 2 december 2019, en het raadsbesluit, d.d. 19 december 2020; vast te stellen de

 

‘Verordening werkgeverscommissie Griffie 2020’

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De raad draagt zijn bevoegdheid om te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren over aan de werkgeverscommissie;

 • 2.

  De burgemeester is als vertegenwoordiger van de rechtspersoon bevoegd om uitvoering te geven aan de in lid 1 genoemde besluiten van de werkgeverscommissie.

 • 3.

  De burgemeester heeft de griffier volmacht gegeven om de in lid 1 genoemde besluiten uit te voeren voor de op de griffie werkzame ambtenaren.

 • 4.

  De uitvoering van de in lid 1 genoemde besluiten ten opzichte van de griffier is voorbehouden aan de burgemeester.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit drie leden uit de raad. Bij voorkeur afkomstig uit coalitie en oppositie.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

Artikel 3. Taken leden werkgeverscommissie

De leden dragen in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het doen naleven van deze verordening;

 • c.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • d.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

 • 1.

  De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

 • 2.

  De voorzitter van de raad is als adviseur verbonden aan de werkgeverscommissie.

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering alle leden aanwezig zijn.

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de werkgeverscommissie. De werkgeverscommissie weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daag na publicatie. Op dat tijdstip vervalt de ‘Verordening werkgeverscommissie Griffie’ van de raad van de gemeente Uden vastgesteld op 8 mei 2014.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie Griffie 2020'. Vastgesteld in de openbare vergadering van d.d. 19 december 2019

 

De Raad voornoemd

de griffier

drs. M.A.J.R. Hermans

de voorzitter

drs. H.A.G. Hellegers