Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent Mandaatbesluit stichting Kredietbank

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent Mandaatbesluit stichting Kredietbank
CiteertitelMandaatbesluit stichting Kredietbank
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 285, eerste lid, van de Faillissementswet
  2. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2020nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-48390

20.014465

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent Mandaatbesluit stichting Kredietbank

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

 

overwegende dat:

  • -

    een persoon die verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op grond van de WSNP in of bij zijn verzoekschrift moet overleggen een door ons college afgegeven met redenen omklede verklaring dat er geen reële mogelijkheden zijn om tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen, alsmede over welke aflossingsmogelijkheden de verzoeker beschikt;

  • -

    wij deze bevoegdheid kunnen mandateren aan een gemeentelijke kredietbank;

     

gelet op artikel 285, lid 1, sub f, Faillissementswet;

gelet op titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht

 

gelezen het advies van 27 januari 2020;

 

b e s l u i t

 

de directie van stichting Kredietbank Nederland, tot en met 30 juni 2024, te mandateren tot afgifte van

de

verklaring als bedoeld in artikel 285, lid 1, sub f, Faillissementswet inzake schuldsaneringsregeling

natuurlijke personen, met de mogelijkheid om een aangewezen medewerker van Kredietbank

Nederland door de directie te laten ondermandateren. Tot deze bevoegdheid wordt mede gerekend het

Weigeren van afgifte van bedoelde verklaring.

 

Uden, 4 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. van Deurzen

   

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers