Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent social return

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent social return
CiteertitelBeleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Uden 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Uden 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2020nieuwe regeling

31-03-2020

gmb-2020-109449

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent social return

Gemeenten kunnen bij het verlenen van opdrachten sociale voorwaarden stellen, in de vorm van social return. Op het moment dat een gemeente uit de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant een opdracht verleent aan een opdrachtnemer wordt er een tegenprestatie gevraagd in de vorm van het bieden van werkgelegenheid voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier krijgen ook deze personen de kans om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Gezien het belang van werk en de verantwoordelijkheid van gemeenten, worden bedrijven en instellingen op diverse manieren gestimuleerd om personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werk(ervaring) te helpen. Met de komst van de Participatiewet worden werkgevers ook in toenemende mate geconfronteerd met de verplichting om banen beschikbaar te stellen voor deze doelgroep.

 

Artikelen

Definities

 • 1.

  Onder niet-uitkeringsgerechtigde (nug) wordt verstaan iemand die staat ingeschreven als niet werkend-werkzoekende bij het UWV, geen uitkering ontvangt, en een indicatie heeft voor het doelgroepenregister, óf een jongere tussen 16 en 27 jaar die staat ingeschreven als niet werkend-werkzoekende bij het UWV, geen uitkering ontvangt met of zonder indicatie doelgroepenregister.

 • 2.

  Onder BBL wordt verstaan Beroeps Begeleidende Leerweg. Bij een BBL-opleiding wordt werken en leren gecombineerd met een werkleertraject. Dit betekent meestal 1 dag per week naar school en 4 dagen per week werken bij een erkend leerbedrijf.

 • 3.

  Onder BOL wordt verstaan Beroeps Opleidende Leerweg. Bij een BOL-opleiding wordt leren en werken gecombineerd. Het werken is dan in de vorm van een stage, meestal 1 dag per week, zodat ervaring in de praktijk wordt opgedaan.

 • 4.

  Onder VSO wordt verstaan voortgezet speciaal onderwijs. Dit is onderwijs voor jongeren met een beperking.

 • 5.

  Onder PRO wordt verstaan praktijkonderwijs, bestemd voor leerlingen met een leerachterstand.

 • 6.

  Onder een WSW-gerechtigde wordt verstaan iemand, die arbeidsgehandicapt is en is geïndiceerd voor de Wet Sociale Werkvoorziening. Personen met een indicatie ‘beschut werk’ op basis van de Participatiewet worden aan deze groep gelijkgesteld.

 • 7.

  Onder loonkosten worden verstaan de brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten.

 • 8.

  De contractbeheerder is verantwoordelijk voor het afgesloten contract tussen de gemeente als opdrachtgever en de opdrachtnemer.

 • 9.

  De opdrachtgever is de aanbestedende partij die de opdracht in de markt zet.

 • 10.

  De opdrachtnemer is de contractant die de opdracht uitvoert met een social return verplichting.

 • 11.

  De coördinator social return is de persoon die in of namens de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering, invulling en coördinatie van social return. De taken van de coördinator zijn advisering, facilitering en monitoring. De coördinator is het aanspreekpunt voor de opdrachtnemer ten aanzien van de social returnverplichting, en stemt dit af met de contractbeheerder.

 • 12.

  PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen, een keurmerk van TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek) en het wordt uitgegeven voor PSO Nederland (www.pso-nederland.nl)

 • 13.

  Een sociale onderneming is een onderneming zoals omschreven in artikel 2.82 Aanbestedingswet 2016: ‘(…) sociale werkplaatsen en (…) ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid, mits ten minste 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma’s gehandicapte of kansarme werknemers zijn’. 1

 • 14.

  De opdrachtwaarde is de totale waarde van de opdracht, exclusief btw, inclusief eventuele opties of verlengingen van de overeenkomst.

Hoofdpunten voorwaarden social return

 • 15.

  De voorwaarde social return wordt in ieder geval toegepast in opdrachten vanaf het Europese drempelbedrag excl. BTW voor leveringen en diensten in alle bedrijfssectoren. Dit drempelbedrag geldt ook bij werken.

 • 16.

  De opdrachtnemer is verplicht bij arbeidsintensieve opdrachten, opdrachten met een loonsom van minstens 30% van de totale opdrachtwaarde, minimaal 5% van de opdrachtwaarde excl. BTW te besteden aan invulling van zijn social return verplichting.

 • 17.

  Wanneer de opdracht arbeidsextensief is, wanneer de loonsom minder is dan 30% van de totale opdrachtwaarde, wordt 2% van de opdrachtwaarde excl. BTW als social return verplichting opgenomen.

 • 18.

  Wanneer de voorwaarde social return van toepassing is verklaard op de aanbesteding en het aanbod van de opdrachtnemer onder de grens van social return is, dan blijft de voorwaarde social return van toepassing, te weten 5% c.q. 2% van de overeengekomen opdrachtwaarde excl. BTW.

 • 19.

  De opdrachtgever kan afwijkende percentages in de aanbesteding opnemen of de social return verplichting beargumenteerd (op onderdelen of geheel) niet van toepassing verklaren.

 • 20.

  De invulling van de social return-opdracht mag plaatsvinden zowel binnen als in relatie tot de gegunde opdracht.

 • 21.

  Invulling van social return-opdrachten wordt gerealiseerd binnen de periode van de opdracht, tenzij partijen in wederzijds overleg een andere einddatum van de looptijd social return overeenkomen. Uitgangspunt is om de opdracht na afronding van de werkzaamheden definitief af te rekenen. Daarvoor is het nodig dat beoordeeld kan worden in welke mate de social return verplichting is gerealiseerd.

 • 22.

  Van de invulling binnen de periode van de opdracht kan, naast het gestelde in artikel 21, worden afgeweken in het kader van duurzame plaatsing van een kandidaat. Indien opdrachtnemer bij het verstrijken van de opdracht kan aantonen dat de plaatsing zal voortduren na deze periode, mag deze periode worden meegerekend voor de invulling van de social return verplichting. Dit gebeurt altijd in overleg met de coördinator social return en de contractbeheerder van de aanbestedende dienst.

Doelgroepen social return

 • 23.

  De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werving van personen uit de doelgroepen of voor de alternatieve invulling van social return.

   

  De volgende doelgroepen uit de volgende regelingen tellen mee als invulling voor social return:

 

Regeling

Omschrijving

Tijdsduur meetellen als social return

Participatiewet/IOAW/IOAZ

Personen die vóór instroom een bijstandsuitkering ontvingen van een gemeente

Deze tellen vanaf het moment van instroom bij opdrachtnemer nog drie jaar na instroom mee voor social return, zolang ze werkzaam zijn bij de opdrachtnemer.

Niet-uitkerings-

gerechtigde

Personen die vóór instroom vallen onder de definitie van niet-uitkeringsgerechtigde

Deze tellen mee vanaf het moment van instroom bij opdrachtnemer nog drie jaar na instroom mee voor social return, zolang ze werkzaam zijn bij de opdrachtnemer.

WAO/WIA/

WAZ/

Wajong

Alle personen die vóór instroom bij de organisatie op grond van een claimbeoordeling volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard of dat zijn op basis van een jonggehandicapte status

Zolang personen een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, blijven ze volledig meetellen voor social return, vanaf het moment van instroom bij opdrachtnemer zolang ze werkzaam zijn bij de opdrachtnemer.

WSW/indicatie beschut werk

Personen tellen mee op grond van indicatiebeschikking SW of beschut werk op grond van de Participatiewet.

Personen met een indicatiebeschikking blijven meetellen voor social return zolang de indicatie geldig is, vanaf het moment van instroom bij opdrachtnemer zolang ze werkzaam zijn bij de opdrachtnemer.

WW

Personen met als uitgangspositie ‘WW-uitkering’ tellen pas mee als ze vóór instroom minimaal een half jaar een WW-uitkering ontvingen. Als een persoon tijdens zijn recht op een WW-uitkering weer aan het werk gaat en binnen 26 weken opnieuw werkloos wordt, loopt de oude uitkering weer verder (herleving van de uitkering) voor de duur die de werkloze nog te goed had. In dit geval telt voor social return de uitkeringsduur vóór het weer aan het werk gaan mee met de duur van de WW na het opnieuw werkloos worden (dit moet bij elkaar ook minimaal een half jaar zijn)

Personen met een uitgangspositie WW tellen nog drie jaar na instroom bij opdrachtnemer mee voor social return, en zolang ze werkzaam zijn bij de opdrachtnemer.

BBL/BOL niveau 1 en 2 + VSO/PRO

Personen die een werkleerovereenkomst (BBL) of een stageovereenkomst (BOL) hebben die opleidt tot niveau 1 of tot niveau 2, dan wel leerlingen VSO/PRO die een stage-overeenkomst hebben voor een arbeidstoeleidingsstage

Vanaf het moment van instroom zolang ze werkzaam zijn bij de opdrachtnemer.

Doelgroep-

register

In het doelgroepregister (UWV staat iedereen geregistreerd die tot de doelgroep van de banenafspraak behoort

Vanaf het moment van instroom bij opdrachtnemer tot einde registratie in het doelgroepregister, zolang ze werkzaam zijn bij de opdrachtnemer.

 

Invulmogelijkheden van social return

 • 24.

  Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals benoemd in artikel 23, te betrekken bij de werkzaamheden.

 • 25.

  Door inkoop bij en/of werkzaamheden uit te besteden aan de sociale werkvoorzieningen (in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant zijn dit WeenerXL, WSD en IBN), of door inkoop bij en/of werkzaamheden uit te besteden aan sociale ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 13.

 • 26.

  Door te participeren in projecten ten behoeve van de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals genoemd in artikel 23, en/of door kennis, expertise of bedrijfsmiddelen beschikbaar te stellen.

 • 27.

  De opdrachtnemer mag gebruik maken van een onderaannemer ter invulling van de social return-verplichting, maar blijft dan ook verantwoordelijk voor een correcte invulling en afwikkeling. Hierbij dient wel aantoonbaar te worden gemaakt dat er een directe relatie met de uitvoering van de opdracht en de genoemde doelgroep in artikel 23 is.

 • 28.
  • a.

   Indien opdrachtnemer het landelijke keurmerk PSO trede 2 of hoger heeft, geldt dit als voldoende invulling van de social return-verplichting en ontheffing van de artikelen 16 en 17 worden verleend, met een maximum van 5%. Deze bepaling wordt meegenomen in de aanbesteding, zodat bedrijven zich hiervan bewust zijn. Een organisatie dient bij het begin van de opdracht een geldig PSO-certificaat op minimaal trede 2 te overleggen en gedurende de gehele opdracht aan te kunnen tonen op dit niveau gecertificeerd te zijn geweest. Indien de geldigheid van het PSO-certificaat verloopt tijdens de opdracht en het certificaat niet wordt verlengd, dan dient de gehele social return-verplichting alsnog ingevuld te worden.

  • b.

   In geval een opdrachtnemer delen van de opdracht belegt bij één of meerdere mede-opdrachtnemers als zijnde een combinatie van opdrachtnemers, dan geldt dat een PSO-certificaat van de hoofdaannemer niet zondermeer tot invulling van de totale social return-verplichting op de opdracht kan leiden. In dergelijke gevallen heeft de opdrachtgever het recht een PSO-certificaat niet of slechts naar rato te waarderen.

 • 29.

  Uiteraard mag invulling van social return ook een combinatie van invulmogelijkheden zijn en kan de opdrachtnemer zelf met voorstellen komen, op voorwaarde dat er een relatie blijft bestaan met het bieden van loonvormende arbeid voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De coördinator social return beoordeelt deze voorstellen.

Vaststellen bedrag van de social return

 • 30.

  De gemeente rekent bij de invulling van social return met de volgende normbedragen:

 

Doelgroep 2

Jaartarief t.b.v. invulling social return-verplichting (op basis van fulltime dienstverband) 3

WW met een duur van 6 tot 12 maanden

€ 15.000,-

WW met een duur van langer dan 12 maanden

€ 30.000,-

Participatiewet, IOAW, IOAZ

€ 35.000,-

Niet-uitkeringsgerechtigde

€ 35.000,-

WIA/WAO/WAZ

€ 35.000,-

Wajong

€ 35.000,-

WSW, inclusief indicatie beschut werk

€ 35.000,-

Leerling BBL niveau 1+2

€ 20.000,-

Leerling BOL niveau 1+2

€ 5.000,-

Leerling VSO/praktijkonderwijs

€ 5.000,-

Geregistreerd in doelgroepregister UWV

€ 35.000,-

Bonus 50 jaar of ouder, jonger dan 55, behorend tot de doelgroep

€ 5.000,-

Bonus doelgroep 55 jaar of ouder, behorend tot de doelgroep

€ 10.000,-

 

 • 31.

  Wanneer medewerkers uit de doelgroep in een onbetaald re-integratietraject of werkervaringstraject begeleid worden, wordt aan deze begeleiding een social return waarde toegekend van maximaal 2 uur per week à € 75,- per uur.

 • 32.

  In geval van detachering via een sociale werkvoorziening wordt de volledige detacheringsvergoeding meegeteld. In alle andere gevallen wordt de detacheringsvergoeding gebaseerd op de loonkosten van de gedetacheerde medewerker (en niet het commerciële detacheringstarief).

 • 33.

  Voor andere vormen van sociaal-maatschappelijk verantwoorde invulling van de social return-verplichting mogen de daadwerkelijk gemaakte kosten worden ingebracht. Zulks ter beoordeling door de coördinator social return.

 • 34.

  Bij de inzet van de PSO-trede 2 of hoger dient een kopie van het geldige certificaat overlegd te worden en – op verzoek van de coördinator social return – een afschrift van het PSO-auditrapport welke de onderbouwing van het certificaat weergeeft.

Niet nakomen social return-verplichting

 • 35.

  Bij het niet voldoen aan de eisen met betrekking tot de social return-verplichting, binnen de periode van de opdracht of binnen de in artikel 21 geregelde verlening van de looptijd invulling social return, wordt niet voldaan aan de eisen uit de opdrachtverstrekking. Dit leidt tot een direct opeisbare boete welke gelijk staat aan anderhalf maal het niet ingevulde bedrag van de social return-verplichting.

 • 36.

  Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft met betrekking tot de invulling van de social return-verplichting, wordt bij de eindafrekening van de opdracht de hiervoor genoemde boete ingehouden, of wordt deze nadien direct opeisbaar en invorderbaar.

 • 37.

  De boete zal worden ingezet voor projecten, initiatieven of instrumenten die de werkgelegenheid voor de doelgroepen social return bevorderen.

Rapporteren en verantwoording social return

 • 38.

  De opdrachtnemer rapporteert de invulling van social return in het ter beschikking gestelde monitorsysteem ‘WIZZR’ en voegt relevante bewijsstukken toe.

 • 39.

  De coördinator social return informeert de opdrachtnemer welke informatie nodig is en op welke wijze de informatie aangeleverd dient te worden. De opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan de verificatieonderzoeken die door de coördinator social return kunnen worden verricht.

 • 40.

  Opdrachtnemer heeft de verplichting binnen 2 weken na gunning contact op te nemen met de coördinator social return om afspraken te maken over de invulling van social return.

 • 41.

  Afhankelijk van de aard en omvang van de gegunde opdracht en social return-verplichting kan opdrachtgever opdrachtnemer om een plan van aanpak vragen hoe opdrachtnemer de social return-verplichting gaat invullen of welke acties opdrachtnemer gaat ondernemen om tot invulling te komen. Het plan van aanpak wordt ingediend bij en beoordeeld door de coördinator social return.

Advies door de coördinator social return

 • 42.

  De opdrachtnemer kan contact opnemen met de coördinator social return voor advies en ondersteuning. De coördinator social return is de contactpersoon voor de opdrachtnemer voor bespreking van de praktische gang van zaken met betrekking tot de invulling van social return.

Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 43.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente kan, indien de toepassing van bepalingen in deze beleids- en uitvoeringsregels in de individuele situatie tot onbillijkheden leidt, alsmede bij onvoorziene omstandigheden, geïndividualiseerd afwijken van deze regels.

Inwerkingtreding en werking

 • 44.

  Deze beleids- en uitvoeringsregels treden in werking de dag na bekendmaking.

 • 45.

  Met inwerkingtreding van deze beleidsregels, worden de Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Uden 2018, vastgesteld d.d. 14 november 2017, ingetrokken.

   

Uden, 31 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. van Deurzen

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers


1

30% wordt gemeten in FTE, de onderneming dient dit aan te tonen door het overleggen van een PSO 30+ certificaat (of vergelijkbaar) of een accountantsverklaring. Het hoofddoel wordt aangetoond door de statuten of inschrijving KvK. Voor de definitie van gehandicapte of kansarme werknemers wordt aangesloten bij de definitie die Pianoo geeft: https://www.pianoo.nl/nl/metrokaarten/metrokaart-sociaal-domein-faq/hoe-zit-het-inkoopproces-elkaar/wie-vallen-er-onder-de

2

Met uitzondering van de leeftijdsgebonden bonus is een medewerker in maximaal één categorie ingeschaald.

3

Tarieven zijn all-in tarieven inclusief begeleidingskosten en werkgeverslasten. Fulltime is gedefinieerd als minimaal 36 uur per week.