Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Uden houdende regels omtrent winkeltijden (Verordening winkeltijden gemeente Uden 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Uden houdende regels omtrent winkeltijden (Verordening winkeltijden gemeente Uden 2020)
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Uden 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Winkeltijdenwet 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2020nieuwe regeling

16-04-2020

gmb-2020-111461

D00170790

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Uden houdende regels omtrent winkeltijden (Verordening winkeltijden gemeente Uden 2020)

De Raad van de gemeente Uden;

 

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 maart 2020;

 

naar strekking verwerkt het in de raadsvergadering van 16 april 2020 aangenomen amendement met als doel het verbod (in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet) om jaarlijks op 4 mei (tijdens Nationale Dodenherdenking) na 19.00 uur een winkel voor publiek geopend te hebben;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de

 

 

Verordening Winkeltijden gemeente Uden 2020

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  19 uurs-dagen: Goede Vrijdag na 19 uur en Kerstavond na 19 uur;

 • d.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • e.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- , feest-, en 19 uurs-dagen van 6.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen openstelling op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 uur

 • Lid 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor incidentele bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 • Lid 2.

  Het college kan nadere voorwaarden en beperkingen aan de ontheffing verbinden.

 • Lid 3.

  De ontheffing kan onder meer worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4. Beslistermijn

 • Lid 1.

  Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • Lid 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • Lid 1.

  De verordening “Verordening Winkeltijdenwet 2013” wordt ingetrokken.

 • Lid 2.

  Een krachtens de Verordening Winkeltijdenwet 2013 verleende ontheffing of vrijstelling verleend geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • Lid 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijdenwet 2013 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • Lid 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2020.

 • Lid 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Uden 2020.

Vastgesteld in de openbare vergadering van.

De raad voornoemd

de griffier

drs. M.A.J.R. Hermans

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers