Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
CiteertitelGemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Zowel de Raad, als het College gaat deze regeling aan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet ambulancevervoer, het voorstel van de Wet ambulancezorg, de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet geneeskndige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200501-01-2011Nieuwe regeling

23-06-2005

Infopagina 29-06-2005

Raad 23-06-2005 en College 19-04-2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
 • -

  de raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, 055, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert;

 • -

  ieder voor zover het hun bevoegdheden aangaat;

overwegende

 • -

  dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken;

 • -

  dat deze samenwerking gericht is op een niveau van ambulancezorg waarbij de patiënt centraal staat;

 • -

  dat de ambulancezorg in de eerste plaats een onderdeel is van de keten van gezondheidszorg in Nederland;

 • -

  dat de ambulancezorg daarnaast een belangrijke pijler is onder de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, waardoor het wenselijk is om het werkgebied te laten samenvallen met dat van de politieregio's Midden-en West-Brabant en BrabantNoord;

 • -

  dat zij daarvoor een nieuwe gemeenschappelijke regeling willen aangaan op de schaal van Midden-en West-Brabant en Brabant-Noord en daarbij een openbaar lichaam willen instellen.

 • -

  dat in verband daarmee moeten worden gewijzigd de gemeenschappelijke regelingen:

  • *

   Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant;

  • *

   Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant;

gelet op;

de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet ambulancevervoer, het voorstel van de Wet ambulancezorg, de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

b e s l u i t e n aan te gaan de volgende gemeenschappelijke regeling:

 

 

Hoofdstuk 1.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • b.

   regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

  • c.

   gemeente: aan de regeling deelnemende gemeente;

  • d.

   college: college van burgemeester en wethouders van een gemeente;

  • e.

   werkgebied: het gezamenlijke grondgebied van de gemeenten inenerzijds het gebied Midden-en West-Brabant en anderzijds de gemeenten in het gebied Brabant-Noord;

   Midden-en West Brabant: gevormd door de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert;

   Brabant-Noord: gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, 'sHertogenbosch, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Schijndel, Uden, Veghel, Vught;

  • f.

   Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant;

  • g.

   ambulancezorg: zorg, erop gericht een zieke of gewonde ter zake van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en per ambulance te vervoeren;

  • h.

   ambulance: een in het bijzonder voor het vervoer van zieken of gewonden ingericht gewondenvervoer;

  • i.

   regionale ambulancevoorziening: de rechtspersoon waaraan vergunning is verleend tot het verlenen van ambulancezorg;

  • j.

   regionaal ambulanceplan: strategisch beleidsplan, dat bij inwerkingtreding van het voorstel "wet ambulancezorg, nummer 29835", een verplicht karakter krijgt;

  • k.

   meldkamer (ambulancevervoer): meldkamer ambulancezorg zoals bedoeld in (het voorstel van) de Wet ambulancezorg;

  • l.

   directeur: de directeur openbare gezondheidszorg met portefeuille regionale ambulancevoorziening, van de GGD West-Brabant en/of GGD Hart voor Brabant die bevoegd en verantwoordelijk is voor de operationele directievoering van het openbaar lichaam.;

  • m.

   regionaal geneeskundig functionaris (RGF): functionaris als bedoeld in artikel 2 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

 • 2.

  Waar in de regeling de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard, treedt in die artikelen 'het openbaar lichaam' in plaats van 'de gemeente', 'het Algemeen Bestuur' in de plaats van 'de raad', 'het Dagelijks Bestuur' in de plaats van 'het college' en 'de voorzitter' in de plaats van 'de burgemeester'.

 • 3.

  Waar de regeling een mannelijk voornaamwoord of een mannelijk functionarisbegrip gebruikt, worden zowel mannelijke als vrouwelijke personen bedoeld.

Hoofdstuk II. Algemene bepalingen

Artikel 2. Het openbaar lichaam

 • 1.

  Er is een openbaar lichaam, genaamd "Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord". Het is gevestigd te Tilburg.

 • 2.

  Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.

 • 3.

  Het openbaar lichaam kan personeel in dienst hebben.

Hoofdstuk III. Doel, taken en bevoegdheden

Artikel 3. Doel

 • 1.

  Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.

 • 2.

  Het openbaar lichaam tracht dit doel te bereiken met alle wettelijk toegestane middelen die daaraan naar zijn mening kunnen bijdragen.

Artikel 4. Taken

 • 1.

  Het openbaar lichaam heeft tot taak:

  • a.

   het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Midden en West-Brabant;

  • b.

   het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord;

  • c.

   het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden-en West-Brabant;

  • d.

   het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord;

  • e.

   het vaststellen en (doen) uitvoeren van regionale ambulanceplannen van de regio Midden- en West Brabant en de regio Brabant-Noord;

  • f.

   het (doen) leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant en Hulpverleningsdienst Brabant-Noord.

 • 2.

  Alle overige taken die naar de mening van het Dagelijks Bestuur kunnen bijdragen aan het bereiken van de in artikelen 3, lid 1 genoemde doelen en artikel 4 lid 1, genoemde taken.

Artikel 5. Bevoegdheden

 • 1.

  Het openbaar lichaam heeft alle bevoegdheden die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken.

 • 2.

  Het openbaar lichaam is, ten behoeve van de Regionale Ambulancevoorziening Midden en West Brabant en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Noord, het orgaan van gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 en lid 2 van de Wet tarieven gezondheidszorg.

Hoofdstuk IV. Het algemeen bestuur

Artikel 6. Samenstelling

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur bestaat uit zoveel leden als het aantal deelnemende gemeenten. leder lid heeft een plaatsvervanger.

 • 2.

  De gemeenteraden wijzen als lid aan het collegelid dat bij voorkeur belast is met de portefeuille gezondheidszorg of het collegelid dat reeds lid is van het Algemeen en/of Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant of de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant.

 • 3.

  De gemeenteraden wijzen een ander collegelid aan als plaatsvervangend lid.

Artikel 7. Zittingsduur

 • 1.

  Het (plaatsvervangend) lidmaatschap eindigt zodra het (plaatsvervangend) lid ophoudt afgevaardigde te zijn van de gemeenteraad die hem heeft aangewezen.

 • 2.

  Van elke wijziging in het (plaatsvervangend) lidmaatschap geeft de gemeente die het aangaat, binnen acht dagen kennis aan de voorzitter van het openbaar lichaam.

Artikel 8. Vergaderingen

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur vergadert overeenkomstig het bepaalde in de wet.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is voor de vaststelling van de begroting als bedoeld in artikel 22 van deze regeling een meerderheid nodig van tenminste 24 leden die tevens gemeenten vertegenwoordigen met samen tenminste de helft van het aantal inwoners in het werkgebied.

 • 3.

  Voor de vaststelling van de inwonertallen van de gemeenten, wordt uitgegaan van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarop de vast te stellen begroting betrekking heeft. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden aangehouden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.

 • 4.

  Elk lid heeft in de vergadering één stem.

Hoofdstuk V. Het dagelijks bestuur

Artikel 9. Samenstelling

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en maximaal 5 leden. De leden en de plaatsvervangend leden worden uit en door het Algemeen Bestuur aangewezen, waarbij wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

 • -

  drie leden worden aangewezen uit de leden die tevens lid zijn van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg West-Brabant;

 • -

  drie leden worden aangewezen uit de leden die tevens lid zijn van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant;

 • -

  ieder lid heeft een plaatsvervanger.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan een of meer van zijn bevoegdheden mandateren aan de directeur door dit vast te leggen in de organisatieverordening als bedoeld in artikel 13 lid 2.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur kan leden van het Dagelijks Bestuur ontslag verlenen.

Artikel 10. Zittingsduur

 • 1

  Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur eindigt zodra het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt of wanneer het lid van het Dagelijks Bestuur als zodanig ontslag neemt of krijgt verleend.

 • 2

  Het (plaatsvervangend) lid van het Dagelijks Bestuur dat ontslag neemt of krijgt verleend, blijft in functie tot de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur.

Artikel 11. Vergaderingen

 • 1

  De artikelen 52, 53 en 54 tot en met 60 van de Gemeentewet zijn op de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van overeenkomstige toepassing.

 • 2

  Elk lid heeft in de vergadering één stem.

Hoofdstuk VI. De voorzitter

Artikel 12. Aanwijzing en vervanging

 • 1

  Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter aan met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 eerste lid.

 • 2

  De voorzitter is tevens voorzitter van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur.

 • 3

  Bij verhindering of ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door een door het Dagelijks Bestuur uit zijn midden aan te wijzen plaatsvervanger.

 • 4.

  Het Algemeen Bestuur kan de voorzitter ontslag verlenen.

Hoofdstuk VII. Taken en bevoegdheden van de bestuursorganen

Artikel 13. Verdeling van taken en bevoegdheden

 • 1.

  Bij de verdeling van de taken en bevoegdheden over de bestuursorganen zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing de regels die hierover bij of krachtens de Gemeentewet zijn gesteld, voor zover daarvan niet bij deze regeling is afgeweken.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur stelt een organisatieverordening vast met daarin nadere regels voor de taak en de bevoegdheden van de directeur en de instructie voor de secretaris.

Artikel 14. Verordeningen

 • 1.

  De bevoegdheid tot regeling van de huishouding van het openbaar lichaam berust bij het Dagelijks Bestuur.

 • 2.

  De bevoegdheid tot het vaststellen van rechtspositieregelingen ligt bij het Dagelijks Bestuur.

Artikel 15. Samenwerking en dienstverlening

1.Het Dagelijks Bestuur besluit in het kader van zijn taakuitvoering eventueel tot samenwerking met andere rechtspersonen en tot het (laten) verlenen van de aan ambulancezorg gerelateerde diensten.

Artikel 16. Bevoegdheid voorzitter

 • 1.

  De voorzitter is belast met de uitvoering van de besluiten van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

 • 2.

  De artikelen 53a, 74, 75, 170 lid 1 en lid 3 en 171 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter.

Hoofdstuk VIII. Informatie en verantwoording

Artikel 17. Informatie- en verantwoordingsplicht leden Algemeen Bestuur

 • 1.

  Een lid van het Algemeen Bestuur geeft het orgaan van de rechtspersoon waaruit hij is aangewezen de door een of meer leden van dat orgaan gevraagde inlichtingen. Schriftelijk gevraagde inlichtingen worden schriftelijk gegeven.

 • 2.

  Alvorens de gevraagde inlichtingen te verstrekken kan het lid van het Algemeen Bestuur zich daarover laten adviseren door het Dagelijks Bestuur.

 • 3.

  Een lid van het Algemeen Bestuur is verantwoording verschuldigd voor het door hem in het Algemeen Bestuur gevoerde beleid aan de raad van de gemeente waardoor hij is aangewezen.

 • 4.

  Het afleggen van verantwoording vindt plaats overeenkomstig het reglement van orde van het desbetreffende orgaan met dien verstande dat termijnen worden verdubbeld om het lid van het Algemeen Bestuur de gelegenheid te geven zich door het Dagelijks Bestuur te laten informeren.

Artikel 18. Informatie- en verantwoordingsplicht (leden) Dagelijks Bestuur

 • 1.

  De leden van het Dagelijks Bestuur verstrekken zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de door het Algemeen Bestuur of door een of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen. Schriftelijk gevraagde inlichtingen worden zo mogelijk schriftelijk gegeven.

 • 2.

  De leden van het Dagelijks Bestuur verstrekken zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de door de raden of colleges van de deelnemende gemeenten of een of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen. Schriftelijk gevraagde inlichtingen worden zo mogelijk schriftelijk gegeven.

 • 3.

  De leden van het Dagelijks Bestuur leggen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoording af aan het Algemeen Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur.

Hoofdstuk IX. De organisatie

Artikel 19. De directie

 • 1.

  De directeur met de portefeuille Openbare Gezondheidszorg (in elk geval RAV, infectieziektenbestrijding) die deelneemt aan zowel de directie van de GGD West Brabant als aan de directie van de GGD Hart voor Brabant, is lid van de directie van het openbaar lichaam en als zodanig belast met de operationele directievoering van deze Gemeenschappelijke regeling.

 • 2.

  De directie bestaat naast de directeur uit de directievoorzitters van de GGD Hart voor Brabant en de directievoorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant.

 • 3.

  De directie verdeelt onderling de taken en legt deze taakverdeling ter goedkeuring voor aan het dagelijks bestuur.

 • 4.

  De functie Regionaal Geneeskundig Functionaris wordt per subregio als omschreven in artikel 1 e vervuld door de directeur en/of door de directievoorzitters, als omschreven in het tweede lid van dit artikel. Formele aanwijzing geschiedt voor elke regio afzonderlijk door de besturen van de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant respectievelijk de Hulpverleningsregio Brabant-Noord.

 • 5.

  Het Algemeen Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directievoorzitter op voorstel van het Dagelijks Bestuur.

 • 6.

  De operationeel directeur vervult de functie van secretaris. De artikelen 102 tot en met 107d van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20. Het archief

1.Het dagelijks bestuur stelt een verordening vast op de zorg voor de archiefstukken van deze gemeenschappelijke regeling, op het beheer daarvan en op het toezicht op het beheer.

Hoofdstuk X. Financiën

Artikel 21. Algemene bepalingen

 • 1.

  Op dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing Titel IV van de Gemeentewet voor zover daarvan niet bij of krachtens de wet is afgeweken.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur stelt verordeningen vast overeenkomstig de artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur zendt deze verordeningen binnen twee weken na vaststelling aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 22. De begroting

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks de begroting vast conform het bepaalde in artikel 34 en 35 van de wet. De begroting gaat vergezeld van een meerjarenraming voor het lopende en de drie op het begrotingsjaar volgende jaren.

 • 2.

  De begroting en de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het, eveneens door het Algemeen Bestuur vastgesteld, regionaal ambulanceplan.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur biedt de begroting aan de deelnemende gemeenten aan, uiterlijk op 15 april in hel jaar voorafgaande aan hel jaar waarop de begroting betrekking heeft.

 • 4.

  Na vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur, zendt hel Dagelijks Bestuur daarover bericht aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 23. De jaarrekening

 • 1.

  Van de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam wordt door het Dagelijks Bestuur over elk dienstjaar verantwoording afgelegd aan hel Algemeen Bestuur, onder overlegging van de jaarrekening met daarbij behorende bescheiden. Het Dagelijks Bestuur voegt daarbij een verslag van bevindingen van de accountant(s) overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening vast conform het bepaalde in artikel 34 van de wet. De vaststelling wordt medegedeeld aan de raden van de gemeenten en aan gedeputeerde staten.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur biedt de jaarrekening aan de deelnemende gemeenten aan, uiterlijk op 15 april van het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

 • 4.

  Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het Dagelijks Bestuur van het daarin verantwoorde financieel beheer.

Hoofdstuk XI. Toetreden, uittreden, wijzigen, opheffen

Artikel 24. Toetreden

1.Na het aangaan van deze regeling kan een gemeente alleen toetreden na instemming van tweederde van het aantal leden van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur regelt de gevolgen van de toetreding.

Artikel 25. Uittreden

 • 1.

  Elke gemeente kan bij eensluidende besluiten van raad en college de deelname aan deze regeling opzeggen met ingang van twee kalenderjaren na het jaar waarin deze besluiten zijn genomen. De gemeente brengt deze besluiten terstond ter kennis van het Dagelijks Bestuur.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur regelt de financiële verplichtingen en de overige gevolgen van de uittreding.

 • 3.

  Ais het Algemeen Bestuur bij meerderheid van tenminste tweederde van het aantal leden die tevens gezamenlijk tenminste tweederde van het aantal inwoners vertegenwoordigen, daartoe besluit, kan een kortere termijn worden toegestaan dan de in het eerste lid genoemde termijn.

 • 4.

  Het Algemeen Bestuur brengt elk besluit tot uittreding terstond ter kennis van de gemeenten en Gedeputeerde Staten.

Artikel 26. Wijzigen

 • 1.

  Deze regeling kan worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de organen van tenminste tweederde van de deelnemende gemeenten die gezamenlijk tenminste tweederde van het aantal inwoners vertegenwoordigen.

 • 2.

  Een wijziging van deze regeling behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur maakt de wijziging openbaar.

Artikel 27. Opheffen

 • 1.

  Deze regeling kan worden opgeheven bij eensluidende besluiten van de organen van tenminste tweederde van de deelnemende gemeenten die gezamenlijk tenminste tweederde van het aantal inwoners vertegenwoordigen.

 • 2.

  Bij opheffing besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt, nadat organen van de gemeenten zijn gehoord, een liquidatieplan op, Daarbij kan hij van deze regeling afwijken,

 • 3.

  De organen van het openbaar lichaam blijven na de opheffing in functie totdat de liquidatie volledig is voltooid.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur maakt de opheffing openbaar bekend.

Hoofdstuk XII. Slotbepalingen

Artikel 28

1.De regeling treedt in werking op 1 juli 2005 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De regeling heeft een toelichting. Elke gemeente draagt zorg voor de bekendmaking van de regeling op een in die gemeente gebruikelijke wijze. De regeling kan worden aangehaald als "Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord". De Gemeente Tilburg is belast met de eerste inzending van deze regeling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant ter voldoening van de verplichtingen als vastgelegd in artikel 26 Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Uden

in zijn openbare vergadering van 23 juni 2005,

de griffier, de voorzitter,

Aldus vastgesteld door het College van de gemeente Uden

in zijn vergadering van 19 april 2005,

de secretaris, de voorzitter,

InhoudsopgaveBladzijde

Hoofdstuk 1. 1

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1

Hoofdstuk II. Algemene bepalingen 2

Artikel 2. Het openbaar lichaam 2

Hoofdstuk III. Doel, taken en bevoegdheden 2

Artikel 3. Doel 2

Artikel 4. Taken 3

Artikel 5. Bevoegdheden 3

Hoofdstuk IV. Het algemeen bestuur 3

Artikel 6. Samenstelling 3

Artikel 7. Zittingsduur 3

Artikel 8. Vergaderingen 3

Hoofdstuk V. Het dagelijks bestuur 4

Artikel 9. Samenstelling 4

Artikel 10. Zittingsduur 4

Artikel 11. Vergaderingen 4

Hoofdstuk VI. De voorzitter 4

Artikel 12. Aanwijzing en vervanging 4

Hoofdstuk VII. Taken en bevoegdheden van de bestuursorganen 4

Artikel 13. Verdeling van taken en bevoegdheden 4

Artikel 14. Verordeningen 5

Artikel 15. Samenwerking en dienstverlening 5

Artikel 16. Bevoegdheid voorzitter 5

Hoofdstuk VIII. Informatie en verantwoording 5

Artikel 17. Informatie- en verantwoordingsplicht leden Algemeen Bestuur 5

Artikel 18. Informatie- en verantwoordingsplicht (leden) Dagelijks Bestuur 5

Hoofdstuk IX. De organisatie 5

Artikel 19. De directie 5

Artikel 20. Het archief 6

Hoofdstuk X. Financiën 6

Artikel 21. Algemene bepalingen 6

Artikel 22. De begroting 6

Artikel 23. De jaarrekening 6

Hoofdstuk XI. Toetreden, uittreden, wijzigen, opheffen 7

Artikel 24. Toetreden 7

Artikel 25. Uittreden 7

Artikel 26. Wijzigen 7

Artikel 27. Opheffen 7

Hoofdstuk XII. Slotbepalingen 7

Artikel 28 7

Toelichting Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 1

Artikel 3. Doel 1

Artikel 4. Taken 1

Artikel 5. Bevoegdheden 2

Artikel 7. Samenstelling (Algemeen Bestuur) 2

Artikel 8. Vergaderingen (Algemeen Bestuur) 2

Artikel 9. Samenstelling (Dagelijks Bestuur) 2

Artikel 13. Verdeling van taken en bevoegdheden 3

Artikel 14. Verordeningen 3

Artikel 15. Samenwerking en dienstverlening 4

Artikel 19. Directie 4

Artikel 20. Het archief 4

Artikel 21. Financiële administratie, geldelijk beheer en controle 4

Artikel 22/23. De begroting/de jaarrekening 5

Artikel 26. en 27. Wijzigen respectievelijk opheffen van de regeling 5

Artikel 24/25/26/27. Toetreden/UittredenlWijzigen/Opheffen 5

Artikel 15. WAY 6

Toelichting Gemeenschappelijke regeling Regionale AmbulancevoorzieningBrabant Midden-West-Noord

Inleiding

Per (politie)regio wil de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Regionale Ambulancevoorziening (hierna RAV), die integraal verantwoordelijk is voor het leveren van verantwoorde ambulancezorg, zowel in de dagelijkse, routinematige situatie als bij rampen en zware ongevallen.

Met het vaststellen van deze regeling stellen de deelnemers de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord in. Deze regeling omvat het werkgebied van twee (politie)regio's hetgeen schaalvoordelen met zich meebrengt. De regeling is primair gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en verder op de Gemeentewet.

Overigens is deze regeling de resultante van de reeds langer bestaande bedrijfsmatige samenwerking op het terrein van de ambulancezorg tussen de GGDWest-Brabant en de GGDHart voor Brabant, welke samenwerking met deze regeling wordt geformaliseerd.

De Wet ambulancezorg is bij het aangaan van de regeling nog in de fase van besluitvorming, zie voorstel wet (nummer 29 835).

Hieronder volgt, waar nodig, een artikelsgewijze toelichting.

Artikel 3. Doel

Dit artikel beschrijft het doel van de regeling: ambulancezorg. Daarbij staat de patiënt centraal en krijgt hij of zij op een zo doelmatig mogelijke manier ambulancezorg: de zorg die beroeps-of bedrijfsmatig wordt verleend om een zieke of ongevalslachtoffer binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en, waar nodig, adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis noodzakelijk is.

Artikel 4. Taken

Een RAV sluit als een rechtspersoon voor zover nodig een samenwerkingsverband met alle ambulancediensten in het werkgebied en de meldkamer ambulancezorg (MKA). De RAV is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid, de beschikbaarheid en de doelmatigheid van de ambulancezorg, zoals die worden gesteld op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen, het referentiekader Spreiding & beschikbaarheid II en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Meldkamer ambulancezorg (MKA)

De meldkamer ambulancezorg is het deel van de meldkamer dat zorginhoudelijk valt onder de RAV, zoals het politiedeel onder de politie en het brandweerdeel onder de brandweer valt.

De kwaliteitseisen voor verantwoorde ambulancezorg gelden dus voor de meldkamer ambulancezorg in verband met het belang van indicatiestelling, zorgtoewijzing en zorgcoördinatie.

Regionaal ambulanceplan (RAP)

Het regionaal ambulanceplan heeft een centrale plaats binnen de RAV. De RAV maakt dit plan in samenspraak met de zorgverzekeraars en het GHOR-bestuur in de regio. In het RAP staat in ieder geval.

Een overzicht van de voorzieningen, waaronder het aantal ambulances, dat zal worden ingezet om op elke plaats in de regio in spoedeisende situaties binnen 15 minuten na melding ambulancezorg te leveren, rekening houdend met de ambulancevoorzieningen in de aangrenzende regio's.

Een regeling van de verantwoordelijkheden rond de meldkamer ambulancezorg.

Een regeling van de samenwerking met andere instellingen in de regio, zoals ziekenhuizen en naburige RAV's.

Overige beleidsvoornemens

Geneeskundige hulpverlening bijongevallen en rampen (GHOR).

Het RAP gaat ook in op de taken en de organisatie van de RAV bij ongevallen en rampen.

Dit onderdeel wordt ter instemming voorgelegd aan het GHOR-bestuur in de desbetreffende regio. Het RAP volgt ook dezelfde vierjaarlijkse cyclus als het regionaal beheersplan rampenbestrijding, dat door gedeputeerde staten wordt getoetst.

De regionaal geneeskundig functionaris (RGF) is daarbij, onder verantwoordelijkheid van het GHOR-bestuur, belast met de coördinatie van de voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening. De RGF kan bij een ramp of zwaar ongeval aanwijzingen geven aan de RAV.

Artikel 5. Bevoegdheden

Het tweede lid van dit artikel sluit aan op de te verwachten wetswijziging, waarbij de Regionale Ambulancevoorziening wordt aangewezen als orgaan voor gezondheidszorg als bedoeld in de Wet tarieven gezondheidszorg. Dit houdt in dat er geen budgetten meer gaan naar de individuele ambulancediensten en naar de meldkamer ambulancezorg maar dat de RAV budgethouder zal zijn voor de gehele ambulancezorg in de regio.

Artikel 7. Samenstelling (Algemeen Bestuur)

De WGR bepaalt dat aanwijzing van de leden van het Algemeen Bestuur door de gemeenteraad geschiedt. Daarbij is het mogelijk om de voorwaarde op te nemen dat voor benoeming als lid van het Algemeen Bestuur de kwaliteitseis geldt dat men portefeuillehouder gezondheidszorg moet zijn. In het tweede lid wordt geregeld dat elke gemeenteraad bij voorkeur het collegelid afvaardigt dat de portefeuille gezondheidszorg beheert of al bestuurslid is van een GGD. Ambulancezorg is immers in de eerste plaats gezondheidszorg. Het bestuur van de regeling RAV Brabant Midden, West en Noord, heeft bestuurlijk en ambtelijk een binding met de besturen van de GROGZ West-Brabant en van de GGD Hart voor Brabant en niet met de Gemeenschappelijk regelingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Hulpverleningsregio Brabant-Noord.

Artikel 8. Vergaderingen (Algemeen Bestuur)

De wet bepaalt dat het Algemeen Bestuur tenminste tweemaal per jaar vergadert. In de praktijk zal de vergaderfrequentie voortvloeien uit de planning & controlcyclus van hoofdstuk 10.

Verder bepaalt de wet (in artikel 22 tweede lid tot en met 5) het volgende:

 • 1.

  Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam en het gemeenschappelijk orgaan vergaderen jaarlijks tenminste tweemaal.

 • 2.

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

 • 3.

  De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte der aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

 • 4.

  Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

Artikel 9. Samenstelling (Dagelijks Bestuur)

De besluitvorming in het algemeen bestuur gaat volgens de regel "one man, one vote". In geval van bijzondere besluiten, elders in de regeling genoemd, is sprake van "gewogen stemverhouding" in de zin dat e.v. sprake is van een gekwalificeerde meerderheid en/of koppeling met de eis dat de vereiste meerderheid tevens de vertegenwoordiging van een bepaald aantal inwoners moet betreffen.

In artikel 9 derde lid is de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur opgenomen tot verlenen van ontslag aan de leden van het Dagelijks Bestuur. De WGR zelf bevat geen bepalingen over ontslagbevoegdheid, maar dit mag en kan wei in de Regeling zelf geregeld worden.

Artikel 13. Verdeling van taken en bevoegdheden

Het algemeen bestuur besluit over de jaarlijkse begroting, de jaarrekening en het RAP. Voor alle overige zaken is het Dagelijks Bestuur bevoegd. Dit artikel schept ook de mogelijkheid om de directeur te mandateren voor taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur, voor zover niet wettelijk uitgezonderd.

De organisatieverordening zal nader ingaan op de bevoegdheden. Deze verordening, vast te stellen door het Dagelijks Bestuur, regelt hoe de directie zich over zijn handelen verantwoordt naar het Dagelijks Bestuur. Binnen haar mandaat is doormandateren mogelijk.

Artikel 14. Verordeningen

In de Gemeentewet staan over de bevoegdheden van raad en college o.a. de volgende bepalingen:

Artikel 147

 • 1.

  Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester is toegekend.

 • 2.

  De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, berusten bij de raad voorzover deze niet bij of krachtens de wet aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn toegekend.

Artikel 160

 • 1.

  Het college is in ieder geval bevoegd:

  • a.

   het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast;

  • b.

   beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester hiermee is belast;

  • c.

   regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente, met uitzondering van de organisatie van de griffie;

  • d.

   ambtenaren, niet zijnde de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

  • e.

   tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten;

  • f.

   te besluiten rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het gemeentebestuur te voeren, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;

  • g.

   ten aanzien van de voorbereiding van de civiele verdediging;

  • h.

   jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen ofte veranderen.

 • 2.

  Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en hij zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college heeft kunnen brengen.

 • 3.

  Een besluit als bedoeld in het tweede lid behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

 • 4.

  Het college neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

Artikel 15. Samenwerking en dienstverlening

Dit artikel beschrijft uitdrukkelijk de bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur tot het aangaan van samenwerking-en dienstverleningsovereenkomsten.

Artikel 19. Directie

In dit artikel is de noodzakelijkheid vastgelegd om de combinatie van RGF en directeur GGD inzake de slagkracht bij grootschalige incidenten en rampen t.a.v. de spoedmedische ambulancezorg te borgen die dus onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Bestuur blijft.

Artikel 20. Het archief

Het is gewenst dat het openbaar lichaam zelf een regeling treft voor de wijze waarop zij haar archieftaken wil vervullen. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het vaststellen van deze verordening. Daarin zal onder andere een archiefbewaarplaats moeten worden aangewezen.

Artikel 21. Financiële administratie, geldelijk beheer en controle

De artikelen uit de Gemeentewet luiden:

Artikel 212

De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening dient te waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. De verordening bevat in ieder geval: Regels voor waardering en afschrijving van activa; Grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen prijzen en van tarieven voor rechten als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; Regels inzake de algemene doelstelling en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie, alsmede inzake de administratieve organisatie van de financieringsfunctie, daaronder begrepen taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening.

Artikel 213

De raad wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de in artikel 197 bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van de bevindingen. De accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of: De jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten als de lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen; De baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen en; De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, bedoeld in artikel 186. Het verslag van de bevindingen bevat in ieder geval bevindingen over:

De vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken en;

Onrechtmatigheden in de jaarrekening.

De accountant zendt de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen aan de raad en een afschrift daarvan aan het college.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de reikwijdte van en de verslaglegging omtrent de accountantscontrole, bedoeld in het tweede lid.

Accountants als bedoeld in het tweede lid kunnen in gemeentelijke dienst worden aangesteld en worden in dat geval door de raad benoemd, geschorst en ontslagen.

Artikel 22/23. De begroting/de jaarrekening

De zorgverzekeraars hebben een zorgplicht en zijn verantwoordelijk voor voldoende beschikbaarheid van de reguliere ambulancezorg (mits voorliggend wetsvoorstel "wet ambulancezorg, nummer 29 835" wordt vastgesteld). Zij onderhandelen over de prijs van de ambulancezorg, de kosten van de bedrijfsvoering van de RAV en dragen daardoor zorg voor een goede organisatie van de hele spoedeisende zorgketen.

Daarnaast zijn er de kosten van de (MKA in de) gemeenschappelijke meldkamer, die, vooral vanwege de voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, hoger kunnen zijn dan de vergoedingen van de zorgverzekeraars.

Dit kan leiden tot structurele tekorten, die zullen moeten worden gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten (via het bestuur van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant en/of de Hulpverleningsdienst Brabant Noord).

Artikel 26. en 27. Wijzigen respectievelijk opheffen van de regeling

Naar analogie van artikel 8 is in deze artikelen door de eis van inwonertal ook de gewogen stemverhouding van toepassing.

Artikel 24/25/26/27. Toetreden/UittredenlWijzigen/Opheffen

Deze artikelen betreffen de wijze van toetreding tot, uittreding uit, wijziging en opheffing van de regeling. Vooralsnog is geen bepaling opgenomen betreffende financiële verplichtingen van uittredende gemeenten, omdat bij de huidige wetgeving (Wet Ambulancevervoer 23 april 1971), mede gelet op regelgeving betreffende territoriale congruentie van hulpverleningsregio's, gemeenten verplicht zijn tot deelname aan deze regeling. Indien nieuwe wetgeving daartoe wei de mogelijkheid biedt kan besloten worden alsnog een regeling op te nemen.

De relevante wettelijke bepaling over van deze artikelen voor zover van toepassing (artikel 26 WGR):

 • 1.

  Het gemeentebestuur dat, daartoe bij de regeling is aangewezen, zendt de regeling aan gedeputeerde staten van zijn provincie. Indien aan de regeling ook gemeenten deelnemen die in andere provincies zijn gelegen, wordt deze tevens toegezonden aan gedeputeerde staten van die provincies.

 • 2.

  De besturen van de deelnemende gemeenten dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor de bekendmaking van de regeling.

 • 3.

  Een regeling als bedoeld in artikel 8 treedt niet in werking dan na opname in het register, bedoeld in artikel 27, tweede lid, van gedeputeerde staten die de regeling hebben goedgekeurd. Van de opname in het register doen gedeputeerde staten terstond mededeling aan het gemeentebestuur, bedoeld in de eerste volzin van het eerste lid. Indien aan de regeling ook gemeenten deelnemen die in andere provincies zijn gelegen, wordt tevens mededeling gedaan aan gedeputeerde staten van die provincies.

 • 4.

  Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging, verlenging of opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.

 • 5.

  Het bestuur van het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan zendt een besluit tot verandering in de overgedragen bevoegdheden, dat tot stand is gekomen met toepassing van artikel 10, tweede lid, tweede volzin, aan gedeputeerde staten die de regeling hebben goedgekeurd. Indien aan de regeling ook gemeenten deelnemen die in andere provincies zijn gelegen, wordt dit besluit tevens toegezonden aan gedeputeerde staten van die provincies.

Artikel 15. WAY

 • 1.

  Indien in het gebied van een centrale post met minder ambulanceauto's aan het ambulancevervoer wordt deelgenomen dan is voorgeschreven krachtens artikel 4. eerste lid (van de WAY), doen Gedeputeerde Staten hiervan mededeling in het provinciaal blad en in een of meer dag-of nieuwsbladen die in de provincie verspreid worden.

 • 2.

  Bij deze mededeling wordt tevens een termijn gesteld, na welke de betrokken gemeente of gemeenten verplicht zijn in het nodige ambulancevervoer te voorzien, indien binnen deze termijn niet voldoende vergunningen zijn verleend.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten doen mededeling aan het bestuur van de betrokken gemeente of gemeenten van het ontstaan van deze verplichting.

 • 4.

  Bij de toepassing van de vorige leden wordt tevens bepaald, binnen welke termijn het ambulancevervoer tot stand moet worden gebracht.