Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Nadere regels plaatsing tijdelijke bouwobjecten op de openbare weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels plaatsing tijdelijke bouwobjecten op de openbare weg
CiteertitelNadere regels tijdelijke bouwobjecten op de openbare weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen verordening, maar nadere regels op grond van de APV.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147.
 2. APV art. 2:10, lid 2.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

24-01-2012

De Uitgeester, 02-05-2012

B2012.0086

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels plaatsing tijdelijke bouwobjecten op de openbare weg

NADERE REGELS PLAATSING TIJDELIJKE BOUWOBJECTEN OP DE OPENBARE WEG

 

Vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 24 januari 2012, nummer B2012.0086, gepubliceerd 2 mei 2012, in werking getreden met ingang van 1 maart 2012.

 

Gebaseerd op APV, artikel 2:10, lid 2, sub f, juncto Gemeentewet artikel 147

 

Artikel 1 definities

Bouwobject: materiaal, bouwstoffen en of materieel ten dienst van bouw- en onderhoudswerkzaamheden zoals steigers, containers, schaftketen, eco- toiletten.

Weg: weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Artikel 2 criteria

 • 1.

  Het is toegestaan maximaal twee bouwobjecten te plaatsen, indien wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden.

  • a)

   het bouwobject brengt door de omvang, vormgeving, constructie, plaats van bevestiging of het gebruik geen schade toe aan de weg en aan gemeente eigendom.

  • b)

   het bouwobject of het gebruik ervan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg.

  • c)

   het bouwobject of het gebruik ervan levert geen disproportionele overlast op voor gebruikers/bewoners van de in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

  • d)

   het bouwobject of het gebruik ervan levert geen risico op voor de openbare orde en veiligheid.

  • e)

   de duur van plaatsing van het bouwobject bedraagt niet langer dan drie weken binnen een tijdvak van twee maanden.

  • f)

   brandkranen, bluswaterwinplaatsen, nutsvoorzieningen en nooduitgangen moeten worden vrijgehouden zodat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.

  • g)

   het bouwobject of het gebruik ervan levert geen hinder, overlast of gevaar op voor het milieu.

  • h)

   een bouwobject/hekwerk op of aan doorgaande rijwegen is voorzien van markeringen conform de “Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels” (C.R.O.W.).

  • i)

   voor minder valide personen, waaronder personen in een rolstoel, dient een vrije doorgang te zijn gegarandeerd.

  • j)

   minimaal vijf werkdagen voor het plaatsen van het bouwobject dient hiervan melding te worden gedaan bij de gemeente Uitgeest middels het meldingsformulier op de website van de gemeente Uitgeest.

  • k)

   een bouwobject is niet meer dan twee meter breed en vijf meter lang.

  • l)

   losse bouwstoffen/materialen, zoals zand, moeten worden afgeschermd met hekwerken.

 • 2.

  Bouwobjecten mogen niet worden geplaatst of geplaatst worden gehouden indien deze een belemmering vormen voor aan, onder, op of boven de weg te verrichten beheer, (onderhouds) werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

   

Artikel 3 opvolgen van aanwijzingen

Door of namens het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen in het kader van het algemeen belang, de openbare orde of veiligheid en verkeersveiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder andere betrekking hebben op de plaatsing, het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste bouwobjecten zonder dat de plaatser/initiatiefnemer aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

 

Artikel 4 schade

Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van het bouwobject zal door de gemeente voor rekening van de plaatser/initiatiefnemer worden hersteld.

 

Artikel 6 handhaving

Indien aanwijzigen, zoals bedoeld in artikel drie van deze nadere regels niet worden opgevolgd, kan het college het object (doen) verwijderen op kosten van de plaatser/initiatiefnemer.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 maart 2012.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels tijdelijke bouwobjecten op de openbare weg”.