Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening fractieondersteuning gemeente Uitgeest 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening fractieondersteuning gemeente Uitgeest 2016
CiteertitelVerordening fractieondersteuning gemeente Uitgeest 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 33
 2. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad art. 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2016nieuwe regeling

30-06-2016

Gemeenteblad www.officielebekendmakingen.nl

R2016.0027

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening fractieondersteuning gemeente Uitgeest 2016

Verordening fractieondersteuning gemeente Uitgeest 2016

 

De raad van de gemeente Uitgeest;

gelezen het voorstel van 21 juni 2016;

 

gelet op het bepaalde in artikel 33 Gemeentewet en artikel 5 Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening fractieondersteuning gemeente Uitgeest 2016

 

Artikel 1 Recht op financiële vergoeding

 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  De bijdrage voor fractieondersteuning bestaat uit een vast deel van € 1.250,- voor elke fractie.

   

Artikel 2 Besteding financiële vergoeding

 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • e.

   opleidingen voor raads- en commissieleden.

    

Artikel 3 Voorschot bijdrage fractieondersteuning

 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt vóór 31 januari van het betreffende kalenderjaar in de vorm van een voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

 • 2.

  Het voorschot wordt verrekend met teveel ontvangen voorschotten in jaren waarvoor de raad de bedragen heeft vastgesteld.

   

Artikel 4 Tijdstip verstrekken voorschot in verkiezingsjaar en in jaar vaststelling verordening

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 3 wordt in een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden het voorschot vóór 31 januari verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt, wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 3 wordt in het jaar waarin deze verordening is vastgesteld het voorschot verstrekt voor de maanden september tot en met december van het betreffende kalenderjaar.

   

Artikel 5 Wijziging van de bijdrage bij splitsing of samenvoeging van fracties

 • 1.

  Bij splitsing van een fractie wordt de vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 2.

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit artikel 3, tweede lid.

 • 3.

  Bij samenvoeging van fracties is het in het eerste en tweede lid genoemde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat dan de op grond van artikel 1, tweede lid, vastgestelde vergoedingen bij elkaar worden opgeteld.

   

Artikel 6 Verantwoording en controle

 • 1.

  Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag.

 • 2.

  Controle van het verslag vindt plaats door de griffie. De griffie brengt advies uit aan de raad.

 • 3.

  De raad stelt na ontvangst van het in het tweede lid genoemde advies de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   de wijziging van de reserve;

  • c.

   de resterende reserve;

  • d.

   de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

    

Artikel 7 Toepassing Algemene wet bestuursrecht

Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de financiële middelen die een fractie ontvangt.

 

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fractieondersteuning gemeente Uitgeest 2016.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Toelichting bij de Verordening fractieondersteuning gemeente Uitgeest 2016

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan artikel 33 van de Gemeentewet. Dit artikel is in 2002 door de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur ingrijpend gewijzigd. Het legt expliciet vast dat voor politieke groeperingen een recht op fractieondersteuning bestaat. De uitwerking van deze rechten moet bij verordening worden geregeld.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Recht op financiële vergoeding

Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning. De hoogte van het budget voor fractieondersteuning zal in de gemeentebegroting moeten worden opgenomen en dus door de raad worden vastgesteld. De fractieondersteuning bestaat uit een vast deel waarmee wordt gegarandeerd dat elke fractie de kans krijgt zich op gelijkwaardig niveau te laten ondersteunen. In afwijking van de modelverordening is ervoor gekozen om naast bovengenoemd vast deel geen variabel deel, afhankelijk van het aantal leden van de fractie, toe te kennen.

Artikel 2 Besteding financiële vergoeding

De fracties wordt grotendeels de vrijheid gelaten wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractievergoeding. Minimumvoorwaarde is wel dat de bijdrage besteed wordt aan raadswerkzaamheden. Verder is een aantal doelen genoemd waarvoor de bijdrage niet gebruikt mag worden.

 

Om een zekere houvast te geven bij besteding van het fractiebudget is in onderstaande tabel een indicatie gegeven van de uitgaven waaraan het budget wel/niet besteed mag worden. Vermeld moet worden dat onderstaand overzicht slechts indicatief is. Bij strijdigheid met de wet of met de tekst van de Verordening fractieondersteuning gemeente Uitgeest 2016, bijvoorbeeld als gevolg van jurisprudentie, gaan de wet en de verordening voor.

WEL

NIET

Informatieverstrekking door de fractie, bijvoorbeeld een fractienieuwsbrief

Uitgaven in strijd met wettelijke bepalingen en overige regelingen

Personele ondersteuning (secretarieel, organisatorisch, inhoudelijk, onderzoek, coaching)

Betalingen aan politieke partijen, daarmee verbonden instellingen of natuurlijke personen, verkiezingscampagnes of partijbelangen

Inhuren van adviseurs (extern of ambtelijk)

Giften

Opzetten en onderhouden van een website

Uitgaven welke bestreden dienen te worden uit de raadsvergoedingen (geen aanvulling op raadsvergoeding mogelijk)

Financiële en facilitaire ondersteuning bij uitwerken van initiatieven volksvertegenwoordigende rol

Inhoudelijke/personele onkosten raadsleden (cursussen, congressen, opleidingen)

Organiseren bijeenkomsten (zaalhuur, organisatie, publiciteit)

Controle of contra-expertise (onderzoek door een expert van de tegenpartij)

Fractie-excursies en werkbezoeken

Individuele administratiekosten

Opleidingen gericht op functioneren van de fractie als geheel (politiek geörienteerd)

Presentjes/bloemen/kaarten ten behoeve van relaties

Administratiekosten voor de gehele fractie

Lief en leed

Fractievergaderingen op locatie

Ontvangst andere (raads- en/of staten)fracties

Opleidingen, cursussen en seminars die tot doel hebben de kwaliteit van het fractiewerk te verhogen, daarmee verband houdende reiskosten en koffie- en theeverstrekking

Bestedingen aan raadsleden of bedrijven van raadsleden voor werkzaamheden die zij als (beleids)medewerker of anderszins in opdracht van de fractie verrichten

Onkosten steunfractieleden

(her)verkiezing van raadsleden, waaronder verkiezingscampagnes

 

Reis- en parkeerkosten

Artikel 3 Voorschot bijdrage fractieondersteuning

De bijdrage wordt als voorschot verstrekt.

 

Artikel 4 Tijdstip verstrekken voorschot in verkiezingsjaar en jaar vaststelling verordening

In een verkiezingsjaar wordt het voorschot in twee gedeelten gesplitst. Het is logisch dat het aangepast wordt aan de nieuwe verhoudingen in de raad. Indien blijkt dat het geld onrechtmatig is besteed, kan dit aan het eind van het jaar verrekend worden.

 

Voor 2016, het jaar waarin deze verordening van kracht is geworden, wordt de bijdrage slechts als voorschot verstrekt voor de maanden volgend op de maand waarin de raad tot vaststelling van deze verordening heeft besloten.

Artikel 5 Wijziging van de bijdrage bij splitsing of samenvoeging van fracties

Het kan gebeuren dat de bijdrage aangepast moet worden aan veranderde verhoudingen in de raad. Dit artikel is zo geformuleerd dat het zowel kan dienen voor fracties die bij de verkiezingen blijken te verdwijnen dan wel na de verkiezingen opkomen, maar het kan ook dienen om de mutaties in aantal op te vangen van de zittende fracties.

 

Bij splitsing van een fractie zal het al eerder verstrekte voorschot direct verrekend moeten worden. Als dat niet zou gebeuren, zou een deel van de oorspronkelijke fractie over een te groot voorschot beschikken en zou het andere deel van de oorspronkelijke fractie juist helemaal geen voorschot krijgen. Na het kalenderjaar zou dan alsnog verrekend moeten worden. Het is billijker de verrekening in deze gevallen direct te laten plaatsvinden. Eenzelfde regeling is in dit artikel neergelegd voor de samenvoeging van fracties.

Artikel 6 Verantwoording en controle

De controle van het verslag geschiedt door de griffie. De griffie brengt hierover advies uit aan de raad.

 

Het spreekt vanzelf dat de raad sanctiemogelijkheden kan hanteren voor het geval een fractie niet handelt conform de verordening. Bijvoorbeeld wanneer uitgaven worden gedaan waar de financiële bijdrage niet voor bedoeld is of die niet kunnen worden onderbouwd, wanneer de verantwoording niet tijdig of volledig wordt ingediend, of wanneer teveel ontvangen voorschotten niet tijdig worden terugbetaald. De vermelding in de verordening van de mogelijkheid van terugvordering is strikt genomen overbodig omdat die mogelijkheid ook al bestaat op grond van artikel 4:57 van de Awb. Bestedingen in strijd met deze verordening kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 7 Toepassing Algemene wet bestuursrecht

Indien fractieondersteuning de vorm heeft van financiële middelen is sprake van een subsidie als bedoeld in titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht. Concrete gevolgen hiervan zijn dat tegen de beschikking die een bepaald budget ter beschikking stelt dan wel een bijdrage wordt teruggevorderd rechtsmiddelen (bezwaar/beroep) openstaan.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.