Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Overig besluit van algemene strekking van het algemeen bestuur van Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende mandaatregeling Besluit mandaat voorzitter Laborijn 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOverig besluit van algemene strekking van het algemeen bestuur van Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende mandaatregeling Besluit mandaat voorzitter Laborijn 2016
CiteertitelBesluit mandaat voorzitter Laborijn 2016
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 Awb
 2. Gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn
 3. Besluit mandaat directeur Laborijn 2016
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2016nieuwe regeling

08-07-2016

Bald gemeenschappelijke regeling 2016, 378

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat voorzitter Laborijn 2016

Het algemeen bestuur van Laborijn

 

Gelet op

de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet dagelijks bestuursrecht;

de Gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn;

Besluit mandaat directeur Laborijn 2016;

 

Besluiten

vast te stellen:

 

Besluit mandaat voorzitter Laborijn

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Laborijn is van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

a.

voorzitter:

de voorzitter van Laborijn, bedoeld in artikel 17, van de regeling.

b.

directeur:

de directeur van Laborijn, bedoeld in artikel 36, van de regeling.

Artikel 2: Mandaat aan de voorzitter

 • 1.

  Ter uitvoering van de taken als genoemd in artikel 4, eerste lid, van de regeling wordt aan de voorzitter in mandaat de bevoegdheid verleend tot het behandelen en beslissen op bezwaarschriften als bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover:

  • a.

   het besluit niet in overeenstemming is met het advies van de bezwarencommssie;

  • b.

   het besluit waartegen het bezwaar zich richt in primo door de directeur van Laborijn in mandaat is genomen.

 • 2.

  In alle overige situaties beslist de directeur overeenkomstig het bepaalde in het besluit mandaat directeur Laborijn.

Artikel 3: Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat voorzitter Laborijn 2016.

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van Laborijn op 8 juli 2016

De secretaris De voorzitter

mevr. drs. J.E. Talstra F.H.T. Langeveld