Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van de directeur van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de medewerkers Ondermandaat directeur Laborijn 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de medewerkers Ondermandaat directeur Laborijn 2017
CiteertitelOndermandaat directeur Laborijn 2017
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageRegister ondermandaat Laborijn behorende bij Besluit ondermandaat directeur Laborijn 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit Ondermandaat directeur Laborijn 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2017nieuwe regeling

10-04-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 239

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat directeur Laborijn 2017

De directeur van de Laborijn

 

Gelet op

 

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; de gemeenschappelijke regeling Laborijn het Besluit mandaat directeur Laborijn 2017;

 

Besluit

 

vast te stellen:

Ondermandaat directeur Laborijn 2017

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 van de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn is op dit besluit van overeenkomstige toepassing. In dit besluit wordt daarnaast verstaan onder:

 • a.

  directeur: de directeur van Laborijn, bedoeld in artikel 37, van de regeling.

Artikel 2: Ondermandaat

 • 1.

  Aan de medewerkers van Laborijn, genoemd in bijlage 1, worden de bevoegdheden als opgenomen in de bijlage in ondermandaat opdragen, met eventueel daarbij aangegeven instructies en beperkingen.

 • 2.

  De medewerkers, bedoeld in het eerste lid, kunnen de hen verleende bevoegdheden niet verder in ondermandaat verlenen.

Artikel 3: Overeenkomstige toepassing

De artikelen 4, 7 en 8 van het Mandaat directeur Laborijn 2017 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de informatieplichten en overige plichten als vermeld in artikel 7, ook gelden ten aanzien van de directeur.

Artikel 4: Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

 • 2.

  Het besluit ‘Ondermandaat directeur Laborijn 2016’ wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat directeur Laborijn 2017.

Aldus besloten door de directeur van de Laborijn op 10 april 2017.

J.E. Talstra, algemeen directeur

Bijlage 1: Register ondermandaat Laborijn behorende bij Besluit ondermandaat directeur Laborijn 2017

Register ondermandaat Laborijn behorende bij Besluit ondermandaat directeur Laborijn 2017