Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van het dagelijks bestuur van Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent organisatie Organisatiebesluit Laborijn 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent organisatie Organisatiebesluit Laborijn 2017
CiteertitelOrganisatiebesluit Laborijn 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 33b lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 21 Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2017nieuwe regeling

29-06-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 409

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatiebesluit Laborijn 2017

Het dagelijks bestuur van Laborijn,

Gelet op

artikel 33b, eerste lid, onderdeel c van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 21, onder c van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn,

Besluit

Vast te stellen:

Organisatiebesluit Laborijn 2017

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Artikel 1: Algemene Bepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn is van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  algemeen directeur: de directeur bedoeld in artikel 37 van de regeling;

 • b.

  directie: de directie bedoeld in artikel 2, derde lid van dit besluit;

 • c.

  manager: de leidinggevende van een afdeling of een team van Laborijn bedoeld

  in artikel 2, vierde en vijfde lid van dit besluit;

 • d.

  managementteam: het team als bedoeld in artikel 4 van dit besluit.

Hoofdstuk 2: Structuur en taken en functies van de onderdelen van de organisatie

Artikel 2: Hoofdstructuur

 • 1.

  De hoofdstructuur van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a.

   directie;

  • b.

   afdeling Werkgeversdienstverlening en Detachering;

  • c.

   afdeling Ontwikkelen naar Werk;

  • d.

   afdeling Inkomen en Maatschappelijke participatie;

  • e.

   afdeling Bedrijfsvoering.

 • 2.

  Binnen afdelingen kunnen één of meerdere teams worden ingesteld.

 • 3.

  De algemeen directeur vormt samen met de directeur bedrijfsvoering de directie.

 • 4.

  Een afdeling staat onder leiding van een afdelingsmanager. De afdelingsmanagers worden rechtstreeks aangestuurd door de algemeen directeur.

 • 5.

  Een team staat onder leiding van een teammanager. De teammanagers worden rechtstreeks aangestuurd door de betreffende afdelingsmanager.

 • 6.

  In afwijking op het vierde lid staat de afdeling Bedrijfsvoering onder leiding van de directeur Bedrijfsvoering.

 • 7.

  Er is een concerncontroller die als vaste adviseur van het managementteam fungeert en eigenstandige bevoegdheden heeft.

Artikel 3: Directeur

 • 1.

  De ambtelijke organisatie van Uitvoeringsorganisatie Laborijn staat onder leiding van de algemeen directeur.

 • 2.

  De algemeen directeur heeft de taken en bevoegdheden, zoals genoemd in de regeling. Daarnaast heeft hij de taken en bevoegdheden, zoals opgenomen in de functiebeschrijving en welke aan hem door de bestuursorganen van Laborijn zijn gemandateerd.

 • 3.

  De algemeen directeur kan zijn taken binnen de directie verdelen.

 • 4.

  Overeenkomstig artikel 2, eerste lid onder i van het Besluit mandaat directeur Laborijn 2017 is de algemeen directeur bevoegd om binnen de kaders van onderhavig besluit en de geldende begroting, na overleg met het managementteam, de vereiste teams, functies en de formatie vast te stellen.

Artikel 4: Managementteam

 • 1.

  Er is een managementteam, bestaande uit de directie, de afdelingsmanagers en de concerncontroller die als vaste adviseur fungeert.

 • 2.

  De algemeen directeur is voorzitter van het managementteam.

 • 3.

  Het managementteam brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de algemeen directeur en stimuleert de integrale afstemming bij de voorbereiding van voorstellen aan de bestuursorganen van Laborijn.

Artikel 5: Concerncontroller

 • 1.

  De taken van de concerncontroller zijn primair gericht op de verbetering van de bedrijfsvoering en de administratieve organisatie, specifiek op doorontwikkeling en het volgen van de planning en controlecyclus en de verbetering van de bedrijfsprocessen en de management- en bestuursinformatie.

 • 2.

  De concerncontroller is bevoegd om in de situatie, waarbij naar zijn oordeel de algemeen directeur niet of onvoldoende zijn eindverantwoordelijkheid neemt, na kennisgeving aan de algemeen directeur, onafhankelijk advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur.

Artikel 6: Plaatsvervanging

 • 1.

  De algemeen directeur wordt bij afwezigheid vervangen door de directeur Bedrijfsvoering.

 • 2.

  De afdelingsmanagers kunnen elkaar bij afwezigheid onderling vervangen.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan de algemeen directeur besluiten om bij tijdelijke afwezigheid van een afdelingsmanager een teammanager van dezelfde afdeling als plaatsvervanger aan te wijzen.

 • 4.

  De managers regelen de onderlinge vervanging van medewerkers binnen hun afdeling.

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen

Artikel 7: Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Organisatiebesluit Laborijn 2017’.

Artikel 8: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum nadat deze is bekendgemaakt.

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Laborijn van 29 juni 2017.

de secretaris, de voorzitter,

Drs. J.E. Talstra F.H.T. Langeveld