Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van de directie van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent attenties Attentieregeling Laborijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directie van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent attenties Attentieregeling Laborijn
CiteertitelAttentieregeling Laborijn
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-2018nieuwe regeling

08-05-2018

bgr-2018-1108

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directie van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent attenties Attentieregeling Laborijn

 

Deze regeling geldt zowel voor het ambtelijk personeel als voor het SW-personeel

1. Huwelijk/registratie partnerschap/jubilea

Bij een huwelijk of een registratie van partnerschap en bij een 25- of 40-jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap, waarvoor de afdeling en/of Laborijn een kaart heeft ontvangen, biedt de direct leidinggevende namens Laborijn een bloemstuk of geschenk aan ter waarde van maximaal € 25,-.

 

2. Geboorte/adoptie

Bij een kaart aan de afdeling en/of Laborijn biedt de direct leidinggevende namens Laborijn een geschenk aan ter waarde van maximaal € 25,-.

 

3. Ziekenhuisopname en langdurige ziekte

Bij langdurige ziekenhuisopname of bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan drie weken) met verblijf thuis, bezoekt de direct leidinggevende de zieke regelmatig en biedt dan (in principe eenmalig) een attentie namens Laborijn aan ter waarde van maximaal €25,-.

Met Pasen, Zomervakantie, Sinterklaas en Kerst ontvangen de langdurig zieken (meer dan twee maanden ziek) een attentie ter waarde van maximaal € 25,-. Dit kan dezelfde attentie zijn die Laborijn regulier aan de medewerkers verstrekt rond genoemde dagen.

 

4. Vertrek wegens pensionering

Om een goede organisatie en felicitaties mogelijk te maken wordt door HRM-administratie ruim van tevoren een lijst van pensioengerechtigden met de pensioendatum aan alle betrokken leidinggevenden, de afdeling Inkoop en de Salarisadministratie gestuurd. De leidinggevende vult een mutatieformulier ‘einde dienstverband wegens (vervroegd) pensioen’ in.

 • 1.

  Laborijn biedt de gepensioneerde bij monde van de afdelingsmanager namens Laborijn een afscheidsreceptie aan in het bedrijfsrestaurant. De kosten van deze receptie bedragen maximaal € 500, -.

 • 2.

  Indien de gepensioneerde de afscheidsreceptie thuis wenst, ontvangt hij uitsluitend op declaratiebasis (bijvoorbeeld aan de hand van boodschappenbonnen) een bijdrage in de kosten voor thuisontvangst ter hoogte van € 250,-.

 • 3.

  Kiest de gepensioneerde voor een externe activiteit met genodigden, dan ontvangt hij uitsluitend op declaratiebasis een bedrag van maximaal € 250,-.

 • 4.

  Tijdens de afscheidsreceptie biedt de afdelingsmanager namens Laborijn de gepensioneerde een attentie aan ter waarde van minimaal € 100, - plus € 10, - voor ieder jaar die 10 jaren dienstverband bij Laborijn of diens rechtsvoorgangers te boven gaan (totaalbedrag is netto). Ruim voor het vertrek bespreekt de leidinggevende de mogelijkheden met de medewerker. Wat betreft de attentie van minimaal € 100,- netto heeft de medewerker de keuze uit 2 mogelijkheden:

  • -

   VVV cadeaukaart

  • -

   Netto bedrag uitbetalen met salaris.

 • 5.

  Daarnaast ontvangt de gepensioneerde een (nog nader te bepalen) aandenken van Laborijn.Ook dit bespreekt de leidinggevende ruim voor vertrek met de medewerker. Wat betreft het aandenken heeft de medewerker de keuze uit 2 mogelijkheden:

  • -

   Pennenset met Laborijn inscriptie

  • -

   Cadeaupakket met producten van Elver en Laborijn.

 • 6.

  De aanspraak op een bijdrage in de receptiekosten als bedoeld onder 1, 2 en 3 vervalt, indien de gepensioneerde geen prijs stelt op een receptie, een thuisontvangst of externe activiteit. Wenst de gepensioneerde een bedrag over te maken naar een goed doel, dan wordt € 250,00 overgemaakt naar de rekening van het door hem aan te wijzen goede doel.

 • 7.

  Wanneer de datum van het dienstjubileum en de pensioneringsdatum samenvallen, wordt een bijdrage verstrekt voor één receptie c.q. één vervangende activiteit.

5. Ontslag op eigen verzoek/einde tijdelijk dienstverband/einde stage of einde inhuur

Indien een medewerker Laborijn via ontslag op eigen verzoek verlaat, ontvangt de medewerker:

 • 1.

  Indien hij korter dan 5 jaar (en langer dan 6 maanden) in dienst is geweest van Laborijn (of diens rechtsvoorgangers) en medewerkers in tijdelijke dienst, stage of inhuur (langer dan 6 maanden)

  • Bloemen, ter waarde van € 25, -

  • een VVV cadeaukaart ter waarde van € 50,- (dit geldt niet voor einde inhuur)

 

 • 2.

  Indien hij/zij langer dan 5 jaar in dienst is geweest van Laborijn (of diens rechtsvoorgangers):

  • Bloemen, ter waarde van € 25, -

  • een VVV cadeaukaart ter waarde van € 100, -

  • in overleg met de afdelingsmanager een afscheidsreceptie (indien interesse) op de werkplek met, collega’s en eventueel externe genodigden. Externe genodigden alleen indien er sprake is van een extern gerichte functie.

  • In overleg met de afdelingsmanager een bijdrage in de kosten tot maximaal € 200,- indien de medewerker, naast een receptie, op een andere wijze afscheid wil nemen van de directe collega’s door middel van bijvoorbeeld een etentje of ander alternatief. Uitbetaling vindt plaats na het indienen van de rekening.

6. Kerstpakket en overige attenties

Medewerkers van Laborijn ontvangen met kerst een pakket of attentie.

Rond Pasen, de zomervakantie en Sinterklaas kan ook een attentie aan het personeel worden verstrekt. De waarde van deze attenties en het kerstpakket bedraagt samen maximaal € 50,00 per medewerker.

Ten behoeve van de kerstattentie wordt jaarlijks een attentie bepaald / pakket samengesteld, waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met lokale ondernemers/winkeliers uit de aan de GR deelnemende gemeenten. Daarbij speelt enige keuzevrijheid voor de medewerkers een belangrijke rol. Doneren aan een goed doel is eveneens mogelijk.

Bij de keuze van deelnemende bedrijven wordt gelet op Social Return of Investment (SROI).

 

7. Dienst- en ambtsjubileum

Algemeen

Om een juist verloop en tijdige organisatie mogelijk te maken wordt door HRM administratie uiterlijk in de eerste week van januari een lijst van jubilarissen met de jubileumdatum aan alle betrokken leidinggevenden gestuurd. De leidinggevende vult een mutatieformulier jubilea in met daarop een aantal keuze-opties.

Laborijn kent het 12½, 25, 40 en 50 jarig dienstjubileum en het 12½, 25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum.

 

Bij dit onderdeel wordt een onderscheid gemaakt tussen ambtelijk personeel en SW-personeel.

 

7.1. Ambtelijk personeel

 

Bij de berekening van het dienstjubileum tellen alle ononderbroken jaren in dienst van Laborijn en diens rechtsvoorgangers mee.

Bij de berekening van het ambtsjubileum tellen alle jaren in overheidsdienst mee. Onder overheidsdienst wordt verstaan de tijd die de medewerker in dienst is geweest bij een bij het ABP aangesloten werkgever.

 

7.1.a.Dienstjubileum

Bij een 12 1/2, 25, 40 of 50 jarig dienstjubileum van een ambtelijk medewerker wordt daar op de dag van het jubileum op de volgende manier bij stil gestaan.

 

1. Voor medewerkers met een 12½-jarig dienstjubileum:

Op de jubileumdag bestaat de aandacht uit het geven van een hand en een bloemetje (maximaal € 25,00). Een afdeling kan zelf besluiten iets meer te doen. Dit is geheel vrijblijvend en wordt door de desbetreffende afdeling opgepakt en gefinancierd.

 

2. Voor medewerkers met een 25-jarig, 40-jarig en 50-jarig dienstjubileum:

Op de jubileumdag is er aandacht voor de jubilaris in de vorm van een bijeenkomst met de collega's waarmee een directe samenwerkingsrelatie is/was. Indien de jubilaris dit wenst kan ook zijn naaste familie (maximaal 10 genodigden) aanwezig zijn.

Deze bijeenkomst vindt indien mogelijk plaats op de jubileumdag in een ruimte op de standplaats van de jubilaris, waarbij koffie en gebak worden geserveerd of aan het eind van de dag een drankje en een hapje. Duur: maximaal 1 uur. Door de leidinggevende wordt namens de directie en collega’s een bloemetje t.w.v. € 25,- aangeboden.

De (nadere) invulling wordt door de leidinggevende in overleg met de jubilaris bepaald.

 

7.1.b Ambtsjubileum

De medewerker met een 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum ontvangt in de maand na jubileren een gratificatie. De hoogte hiervan is:

bij 25 jaar: 50% van het maandsalaris en de toegekende salaristoelage(n) over de maand van jubileren, tezamen vermeerderd met 8%;

bij 40 en 50 jaar: 100% van het maandsalaris en de toegekende salaristoelage(n) over de maand van jubileren, tezamen vermeerderd met 8%.

HRM-administratie verzorgt de melding aan de Salarisadministratie voor de uitbetaling van de jubileumgratificatie.

 

7.1.c Overige attentie

Bij een (12½), 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum ontvangt de medewerker naast de gratificatie van het dagelijks bestuur en de directie gezamenlijk een felicitatiebrief en een bloemetje ter waarde van € 25,-. HRM-administratie schrijft een concept felicitatiebrief die wordt aangevuld door de direct leidinggevende met een ‘persoonlijke noot’ en draagt zorg voor de bestelling van het bloemetje.

De direct leidinggevende plant en organiseert namens Laborijn een korte informele bijeenkomst met koffie en gebak, waarop de brief en het bloemetje worden uitgereikt.

 

Overgangsrecht

Er geldt overgangsrecht voor medewerkers van de latende organisatie die op 31 december 2015 een lokale regeling hadden met bepalingen over de ambtsjubileumgratificatie die positief afwijken van het nieuwe artikel 3:19 CAR-UWO.

Medewerkers die binnen vijf jaar na verval van de lokale regeling (dus uiterlijk 31 december 2020) recht zouden hebben op een ambtsjubileumgratificatie als de lokale regeling niet was vervallen, krijgen de ambtsjubileumgratificatie op basis van de lokale regeling die op 31 december 2015 verviel. De latende organisatie heeft dit recht vastgelegd en is mee overgegaan naar Laborijn.

 

7.2. SW-personeel

Bij de berekening van het 12½ jarig dienstjubileum tellen alle ononderbroken jaren in dienst van Laborijn en diens rechtsvoorgangers mee.

Bij de berekening van het 25, 40 en 50 jarig dienstjubileum tellen alle jaren in dienst van de SW mee.

 

7.2.a Viering jubileum

De medewerker kan bij een 12 ½ , 25, 40 of 50 jarig dienstjubileum kiezen om aandacht te laten schenken aan het jubileum:

a. op de jubileumdag zelf. Hierbij geldt de regeling zoals die ook geldt voor het ambtelijk personeel (zie 7.1a dienstjubileum);

of

b. op de jaarlijkse jubileumviering in oktober.

 

In beide situaties wordt door de leidinggevende namens de directie en collega’s een bloemetje aangeboden t.w.v. €25,-.

 

7.2.b Jubileumgratificatie

De medewerker met een 12½, 25, 40 of 50 jarig dienstjubileum ontvangt in de maand na jubileren:

bij 12½ jaar: 25% van het maandloon incl. 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering bruto, eventueel een geschenk ter waarde van hetzelfde bedrag indien de situatie dit nodig maakt.

bij 25 jaar: 50% van het maandloon incl. 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering netto, eventueel een geschenk ter waarde van hetzelfde bedrag indien de situatie dit nodig maakt.

bij 40 en 50 jaar: 100% van het maandloon incl. 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering, netto, eventueel een geschenk ter waarde van hetzelfde bedrag indien de situatie dit nodig maakt.

 

7.2.c. Overige attentie

Bij een 12½, 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum ontvangt de medewerker naast de gratificatie van het dagelijks bestuur en de directie gezamenlijk een felicitatiebrief en een bloemetje ter waarde van € 25,-. HRM-administratie schrijft een concept felicitatiebrief die wordt aangevuld door de direct leidinggevende met een ‘persoonlijke noot’ en draagt zorg voor de bestelling van het bloemetje.

De direct leidinggevende plant en organiseert namens Laborijn een korte informele bijeenkomst met koffie en gebak, waarop de brief en het bloemetje worden uitgereikt.

 

8. Overige aandachtspunten

Jaarlijks wordt een keuze gemaakt voor de leverancier van bloemen en gebak. Bij de selectie is er aandacht voor prijs, kwaliteit, SROI en roulatie van leveranciers. Leveranciers uit de aan de GR deelnemende gemeenten worden in de selectie betrokken.

 

9. Ingangsdatum

De gewijzigde regeling gaat in op 1 januari 2018.

 

 

 

 

 

Vastgesteld door de directie op 8 mei 2018