Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent het functieboek HR21

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent het functieboek HR21
CiteertitelFunctieboek HR21
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2019nieuwe regeling

27-03-2018

bgr-2019-457

140147/PBO/HHO

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent het functieboek HR21

 

FUNCTIEBESCHRIJVING ALGEMEEN DIRECTEUR/(GEMEENTE)SECRETARIS

 

Naam functie : Algemeen directeur/(gemeente)secretaris

 

Code : N02.01.02

 

 

Functiereeks Management:

 

Leidinggeven aan en organiseren van activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen (een deel van) de organisatie. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. Management omvat tevens het structureel aansturen en realiseren van programma’s en/of projecten.

 

 

Functiegroep Strategisch I:

 

Integraal leidinggeven aan de organisatie of een omvangrijk deel van de organisatie (domein) en (eind)verantwoordelijk voor de lange termijn visieontwikkeling en strategische integrale bedrijfsvoering van de organisatie of het domein. Uitvoering vindt plaats binnen de context van wet- en regelgeving en/of bestuurlijke algemene kaders en/of doelstellingen.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • levert als eerste adviseur, vanuit een strategische kader en wettelijke context, advies en bijstand aan het dagelijks bestuur

 • is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde doelen voor de organisatie

 • is eindverantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie

 • geeft integraal leiding aan de gehele organisatie

 • signaleert en verbindt vanuit lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen

 • ontwikkelingen

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Advisering dagelijks bestuur

 • stuurt, bewaakt en ondersteunt bij de afdoening/naleving van afspraken

 • draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen

 • realiseert en bewaakt de secretariële, administratieve, logistieke en facilitaire ondersteuning

 • draagt zorg voor de integrale toetsing van de aan het dagelijks bestuur voorgelegde adviezen

 • voert de regie bij interactieve processen met burgers, bedrijven en/of instellingen

Resultaatgebied 2: Concernsturing

 • regisseert en adviseert over strategische processen en vraagstukken op het gebied van bestuur en organisatie

 • stuurt en regisseert de uitvoering van besluiten en de afstemming en verbinding tussen de organisatie en het dagelijks bestuur

 • bevordert en bewaakt de kwaliteit van besluitvormingsprocessen in de organisatie en doet verbetervoorstellen

Resultaatgebied 3: Bedrijfsvoering

 • initieert, stuurt en bewaakt de (door)ontwikkeling en innovatie van de gehele organisatie

 • stuurt en draagt zorg voor de planning en control van de bedrijfsprocessen

 • bevordert en draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van beleids- en beheersinstrumenten

 • bevordert en draagt zorg voor de optimale inrichting en beheer van het informatiemanagement

Resultaatgebied 4: Integraal management

 • draagt zorg voor het management van de gehele organisatie

 • draagt zorg voor de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten

 • draagt zorg voor de totstandkoming van resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties

 • draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en innovatie van de organisatie

 • is bestuurder in de zin van de WOR voor de medewerkers van de organisatie

Resultaatgebied 5: Netwerken

 • ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

 • initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen

 • bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden

 • creëert draagvlak voor beleid

Module

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR II

 

Naam functie : Directeur II

 

Code : N02.01.06

 

 

 

Functiereeks Management:

 

Leidinggeven aan en organiseren van activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen (een deel van) de organisatie. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. Management omvat tevens het structureel aansturen en realiseren van programma’s en/of projecten.

 

Functiegroep Strategisch I:

 

Integraal leidinggeven aan de organisatie of een omvangrijk deel van de organisatie (domein) en (eind)verantwoordelijk voor de lange termijn visieontwikkeling en strategische integrale bedrijfsvoering van de organisatie of het domein. Uitvoering vindt plaats binnen de context van wet- en regelgeving en/of bestuurlijke algemene kaders en/of doelstellingen.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • is mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen

 • signaleert en adviseert over complexeenstrategische vraagstukken op bestuurlijkenconcernbreed niveau met een grote impact op de organisatie

 • is mede verantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie

 • geeft integraal leiding aan een domein met overwegendadviserende taken

 • is binnen het domein eindverantwoordelijkvoordeverbindingtussen ambtelijke en bestuurlijke processen

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Concernsturing

 • stuurt en adviseert over processen en vraagstukken van de gehele ambtelijke organisatie

 • draagt mede zorg voor de integrale toetsing van bestuurlijke adviezen

 • vertaalt bestuurlijke kaders naar organisatorische taakstellingen, projecten en programma’s

 • stuurt en regisseert de uitvoering van besluiten en de afstemming en verbinding tussen de organisatie en college

Resultaatgebied 2: Bedrijfsvoering

 • levert een bijdrage aan de (door)ontwikkeling en innovatie van de gehele ambtelijke organisatie

 • draagt mede zorg voor de planning en control van de gemeentelijke bedrijfsprocessen

 • bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het productieproces

 • draagt mede zorg voor de ontwikkeling en implementatie van beleids- en beheersinstrumenten

 • draagt mede zorg voor de optimale inrichting en beheer van het informatiemanagement

Resultaatgebied 3: Integraal management

 • draagt zorg voor het management van het domein

 • stuurt en bepaalt de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten

 • draagt zorg voor resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties

 • draagt zorg voor deskundigheidsbevordering en innovatie

Resultaatgebied 4: Producten en diensten

 • stuurt en adviseert over de beleids- en visieontwikkeling vanuit het domein

 • draagt zorg voor de prioritering en bewaakt de integrale beleidscoördinatie en –uitvoering

 • initieert, regisseert en bewaakt de inrichting en oplevering van programma’s en projecten

Resultaatgebied 5: Netwerken

 • ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

 • initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen

 • bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden

 • creëert draagvlak voor beleid

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING STRATEGISCH MANAGER II

 

Naam functie : Strategisch Manager II

 

Code : N02.02.04

 

 

 

Functiereeks Management:

 

Leidinggeven aan en organiseren van activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen (een deel van) de organisatie. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. Management omvat tevens het structureel aansturen en realiseren van programma’s en/of projecten.

 

 

Functiegroep Strategisch II:

 

Integraal leidinggeven aan het organisatieonderdeel en mede verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en innovatie van de lange termijn visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering van de organisatie. Uitvoering vindt plaats binnen de context van wet- en regelgeving en/of bestuurlijke en ambtelijk vastgestelde kaders, doelstellingen en beleid.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • is mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen

 • is mede verantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie

 • geeft integraal leiding aan een organisatieonderdeel dat overwegend (beleids)adviserend of hoogwaardig specialistisch van aard is

 • directe impact op lange termijn met organisatorische en/of financieel/economische afwegingen

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Concernsturing

 • stuurt en adviseert over vraagstukken vanuit het organisatieonderdeel

 • draagt zorg voor de integrale toetsing van management adviezen

 • draagt zorg voor de prioritering en vertaling van management besluiten naar organisatorische taakstellingen en projecten en programma’s

Resultaatgebied 2: Integraal management

 • draagt zorg voor het management van het organisatieonderdeel

 • bepaalt de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten

 • draagt zorg voor resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties

 • draagt zorg voor deskundigheidsbevordering en innovatie

Resultaatgebied 3: Bedrijfsvoering

 • draagt zorg voor de (door)ontwikkeling en innovatie van het organisatieonderdeel

 • bewaakt de planning en control van de bedrijfsprocessen binnen het organisatieonderdeel

 • bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het productieproces

 • draagt zorg voor het beheer van het informatiemanagement

Resultaatgebied 4: Producten en diensten

 • levert een bijdrage aan het strategisch concernbeleid

 • vertaalt het concernbeleid naar beleidsadviezen, voorbereiding en uitvoering binnen het organisatieonderdeel

 • draagt zorg voor de totstandkoming van richtlijnen en procedures

 • draagt zorg voor de prioritering en bewaakt de uitvoering en coördinatie

 • initieert, regisseert en bewaakt de inrichting en oplevering van complexe programma’s en projecten

Resultaatgebied 5: Netwerken

 • ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

 • initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen

 • bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden

 • creëert draagvlak voor beleid

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING TACTISCH LEIDINGGEVENDE II

 

Naam functie : Tactisch leidinggevende II

 

Code : N02.04.04

 

 

 

Functiereeks Management:

 

Leidinggeven aan en organiseren van activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen (een deel van) de organisatie. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. Management omvat tevens het structureel aansturen en realiseren van programma’s en/of projecten.

 

 

Functiegroep Tactisch:

 

Leidinggeven aan een organisatie-eenheid en bijdragen aan de ontwikkeling van beleid en kaders van het organisatieonderdeel. De leidinggevende draagt, binnen de kaders van de bedrijfsvoering van het organisatieonderdeel, zorg voor de uitvoering van de personele en financiële taken. Uitvoering en toetsing vindt plaats binnen de context van wet- en regelgeving en/of vastgestelde kaders, beleid en service level agreements.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 

 • geeft leiding aan een organisatie-eenheid die overwegend (beleids-)adviserend of hoogwaardig specialistisch van aard is

 • adviseert over organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken

 • directe impact op lange termijn met organisatorische en/of financieel/economische afwegingen

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Leidinggeven

 • geeft leiding aan de organisatie-eenheid

 • maakt resultaatgerichte afspraken met medewerkers en bewaakt en stuurt de prestaties

 • draagt zorg voor deskundigheidsbevordering en vraaggericht werken

Resultaatgebied 2: Bedrijfsvoering

 • bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het productieproces

 • draagt zorg voor het beheer van het informatiemanagement

Resultaatgebied 3: Producten en diensten

 • draagt zorg voor de totstandkoming van richtlijnen en procedures

 • draagt zorg voor de prioritering en bewaakt de uitvoering en coördinatie

 • draagt zorg voor de afstemming en bewaking van eenheid overstijgende vraagstukken

 • regisseert en bewaakt de inrichting en oplevering van programma’s en projecten

Resultaatgebied 4: Advisering

 • adviseert over organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken

 • draagt zorg voor de integrale advisering aan management

 • draagt zorg voor de afstemming van managementbesluiten en vertaalt deze naar organisatorische taakstellingen en projecten en programma’s

Resultaatgebied 5: Netwerken

 • ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

 • initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen

 • bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden

 • creëert draagvlak voor beleid

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING TACTISCH LEIDINGGEVENDE III

 

Naam functie : Tactisch leidinggevende III

 

Code: N02.04.06

 

 

 

Functiereeks Management:

 

Leidinggeven aan en organiseren van activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen (een deel van) de organisatie. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. Management omvat tevens het structureel aansturen en realiseren van programma’s en/of projecten.

 

 

Functiegroep Tactisch:

 

Leidinggeven aan een organisatie-eenheid en bijdragen aan de ontwikkeling van beleid en kaders van het organisatieonderdeel. De leidinggevende draagt, binnen de kaders van de bedrijfsvoering van het organisatieonderdeel, zorg voor de uitvoering van de personele en financiële taken. Uitvoering en toetsing vindt plaats binnen de context van wet- en regelgeving en/of vastgestelde kaders, beleid en service level agreements.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • geeft leiding aan een organisatie-eenheid die overwegend beheersmatig en/of (kort)cyclisch van aard is

 • adviseert over organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken

 • directe impact op dienstverlening en samenwerking

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Leidinggeven

 • geeft leiding aan de organisatie-eenheid

 • maakt resultaatgerichte afspraken met medewerkers en bewaakt en stuurt de prestaties

 • draagt zorg voor deskundigheidsbevordering en vraaggericht werken

Resultaatgebied 2: Bedrijfsvoering

 • bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het productieproces

 • draagt zorg voor het beheer van het informatiemanagement

Resultaatgebied 3: Producten en diensten

draagt zorg voor de totstandkoming van richtlijnen en procedures

 • draagt zorg voor de prioritering en bewaakt de uitvoering en coördinatie

 • draagt zorg voor de afstemming en bewaking van eenheid overstijgende vraagstukken

 • regisseert en bewaakt de inrichting en oplevering van programma’s en projecten

Resultaatgebied 4: Advisering

 • adviseert over organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken

 • draagt zorg voor de integrale advisering aan management

 • draagt zorg voor de afstemming van managementbesluiten en vertaalt deze naar organisatorische taakstellingen en projecten en programma’s

Resultaatgebied 5: Netwerken

 • ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

 • initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen

 • bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden

 • creëert draagvlak voor beleid

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING PROGRAMMAMANAGER III

 

Naam functie : Programmamanager III

 

Code : N02.06.06

 

 

 

Functiereeks Management:

 

Leidinggeven aan en organiseren van activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen (een deel van) de organisatie. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. Management omvat tevens het structureel aansturen en realiseren van programma’s en/of projecten.

 

 

Functiegroep Programma’s:

 

Structureel aansturen van programma’s gericht op het bereiken van doelstellingen op de lange termijn en, gericht op het initiëren en regisseren van ontwikkelingsprocessenmet betrekking tot samenhangende projecten en activiteiten in een tijdelijke organisatie.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • geeft leiding aan een programma dat tactisch van aard is

 • houdt rekening met een politieke, financiële en/of maatschappelijke impact

 • noodzaak tot het maken van tactische afwegingen

 • geringe invloed op de (lokale) omgeving of samenleving

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Programmavoorbereiding en -ontwikkeling

 • definieert het integrale product, de inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders

 • coördineert de interne en externe voorbereiding, de planning en de totstandkoming van de onderscheiden onderdelen

 • draagt zorg voor de bijdrage van het programma in de begrotingscyclus, het krediet- en budgetbeheer en voortgangsrapportages

 • draagt zorg voor de inrichting van de programmaorganisatie

 • draagt zorg voor aanbesteding van werken/diensten

Resultaatgebied 2: Programmamanagement

 • adviseert over en integreert nieuwe concepten en werkwijzen ter verbetering van de effectiviteit

 • stuurt projectleiders en -medewerkers functioneel aan

 • draagt zorg voor bewaking en rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten

 • adviseert het bestuur/directie over politiek-bestuurlijke aspecten, bij het sluiten van contracten c.q. overeenkomsten en bij de vaststelling en beoordeling van resultaten

Resultaatgebied 3: Programma-uitvoering

 

 • draagt zorg voor uitvoering van het programma

 • bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden

 • adviseert over, realiseert en regisseert (burger)participatie en interactie met programmabetrokkenen

 • draagt zorg voor de informatievoorziening vanuit het programma en voor de afstemming van de interne en externe communicatie met belanghebbenden

Resultaatgebied 4: Programma-evaluatie

 • draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten

 • adviseert over toekomstige programma’s

Resultaatgebied 5: Netwerken

 • ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

 • initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen

 • bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden

 • creëert draagvlak voor beleid

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING PROJECTLEIDER III

 

Naam functie : Projectleider III

 

Code : N02.07.06

 

 

 

Functiereeks Management:

 

Leidinggeven aan en organiseren van activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen (een deel van) de organisatie. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. Management omvat tevens het structureel aansturen en realiseren van programma’s en/of projecten.

 

 

Functiegroep Projecten:

 

Structureel aansturen van projecten. Met een project wordt gestuurd op het bereiken van een resultaat, binnen afgebakende kaders, doelstellingen en middelen. In een project zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd. Een project kan onderdeel uitmaken van een programma.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • geeft leiding aan projecten die tactisch van aard zijn

 • houdt rekening met een politieke, financiële en/of maatschappelijke impact

 • noodzaak tot het maken van tactische afwegingen

 • merkbare invloed op de (lokale) omgeving of samenleving

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Projectvoorbereiding

 • draagt zorg voor een projectplan

 • draagt zorg voor de inrichting van de projectorganisatie

 • draagt zorg voor aanbesteding van werken/diensten

Resultaatgebied 2: Projectmanagement

 • adviseert over en integreert nieuwe concepten en werkwijzen ter verbetering van de effectiviteit

 • stuurt projectmedewerkers functioneel aan

 • draagt zorg voor bewaking en rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten

Resultaatgebied 3: Projectuitvoering

 • draagt zorg voor uitvoering van het project

 • adviseert over, realiseert en regisseert (burger)participatie en interactie met projectbetrokkenen

Resultaatgebied 4: Projectevaluatie

 • draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten

 • adviseert over toekomstige projecten

Resultaatgebied 5: Netwerken

 • ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

 • initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen

 • bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden

 • creëert draagvlak voor beleid

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING PROJECTLEIDER IV

 

Naam functie : Projectleider IV

 

Code : N02.07.08

 

 

 

Functiereeks Management:

 

Leidinggeven aan en organiseren van activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen (een deel van) de organisatie. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. Management omvat tevens het structureel aansturen en realiseren van programma’s en/of projecten.

 

 

Functiegroep Projecten:

 

Structureel aansturen van projecten. Met een project wordt gestuurd op het bereiken van een resultaat, binnen afgebakende kaders, doelstellingen en middelen. In een project zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd. Een project kan onderdeel uitmaken van een programma.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • geeft leiding aan projecten die overwegend operationeel van aard zijn

 • houdt rekening met een beperkte politieke, financiële en/of maatschappelijke impact

 • geringe invloed op de (lokale) omgeving of samenleving

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Projectvoorbereiding

 • draagt zorg voor een projectplan

 • draagt zorg voor de inrichting van de projectorganisatie

 • draagt zorg voor aanbesteding van werken/diensten

Resultaatgebied 2: Projectmanagement

 • stuurt projectmedewerkers functioneel aan

 • draagt zorg voor bewaking en rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten

Resultaatgebied 3: Projectuitvoering

 • draagt zorg voor uitvoering van het project

 • adviseert over, realiseert en regisseert (burger)participatie en interactie met projectbetrokkenen

Resultaatgebied 4 Projectevaluatie

 • draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten

 • adviseert over toekomstige projecten

Resultaatgebied 5: Netwerken

 • ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

 • initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen

 • bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden

 • creëert draagvlak voor beleid

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING ADVISEUR I

 

Naam functie: Adviseur I

 

Code : N03.01.02

 

 

 

Functiereeks Beleid:

 

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

 

 

Functiegroep Advies:

 

Advisering en (beleids)ontwikkeling vanuit intern gerichte beleidvelden en processtructuren. Voor de uitvoering geldt een interne opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Resultaten worden getoetst aan interne service level agreements, kwaliteitsnormen, protocollen en/of fundamentele keuzes.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • adviseert over en ontwikkelt beleid op bestuurlijk- en concernniveau

 • geeft invulling aan kaders en structuren voor vraagstukken en processen die strategisch van aard zijn

 • advies met een hoog innovatief (technologisch, instrumenteel of conceptueel) karakter

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Advies

 • adviseert over vraagstukken op bestuurlijk- en concernniveau

 • signaleert risico´s, verbeter- en/of knelpunten en verricht intern onderzoek

 • initieert, formuleert en operationaliseert (meer-)jaarprogramma´s, projecten en plannen

 • implementeert en operationaliseert beleids- en beheerinstrumenten, kaders en programma’s ter optimalisering van organisatiesturing en bedrijfsvoering

 • stelt rapportages op, zoekt draagvlak voor verandering en presenteert analyses en conclusies

 • toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving

Resultaatgebied 2: Beleidsontwikkeling

 • signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen en verricht onderzoek

 • vertaalt ontwikkelingen in voorstellen en programma´s, zoekt draagvlak voor strategieën en presenteert effecten en beleidsdoelstellingen

 • ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten ter implementatie en uitvoering

 • verzorgt afstemming en evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid

Resultaatgebied 3: Procesbewaking en regie

 • bewaakt en bevordert de integrale samenhang met betrekking tot de toepassing van instrumenten en beleid op bestuurlijk en concernniveau

 • stuurt op en draagt zorg voor de totstandkoming en realisatie van plannen, projecten en programma’s

 • draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, projecten en programma´s

Resultaatgebied 4: Relatiebeheer

 • onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming

 • bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden

 • creëert draagvlak voor beleid

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING ADVISEUR II

 

Naam functie : Adviseur II

 

Code : N03.01.04

 

 

 

Functiereeks Beleid:

 

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

 

 

Functiegroep Advies:

 

Advisering en (beleids)ontwikkeling vanuit intern gerichte beleidvelden en processtructuren. Voor de uitvoering geldt een interne opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Resultaten worden getoetst aan interne service level agreements, kwaliteitsnormen, protocollen en/of fundamentele keuzes.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • adviseert over en ontwikkelt beleid op meerdere complexe en brede vakgebieden op concern- en breder managementniveau

 • zorgt voor organisatiebrede afstemming en samenhang ten aanzien van vraagstukken en processen die strategisch dan wel tactisch van aard zijn

 • zorgt voor de uitvoering en implementatie van multidisciplinaire vraagstukken en processen

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Advies

 • adviseert over vraagstukken op meerdere complexe en brede vakgebieden

 • signaleert risico´s, verbeter- en/of knelpunten en verricht intern onderzoek

 • initieert, formuleert en operationaliseert (meer-)jaarprogramma´s, projecten en plannen

 • implementeert en operationaliseert beleids- en beheerinstrumenten, kaders en programma’s ter optimalisering van organisatiesturing en bedrijfsvoering

 • stelt rapportages op, zoekt draagvlak voor verandering en presenteert analyses en conclusies

 • toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving

Resultaatgebied 2: Beleidsontwikkeling

 • signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen en verricht onderzoek

 • vertaalt ontwikkelingen in voorstellen en programma´s, zoekt draagvlak voor strategieën en presenteert effecten en beleidsdoelstellingen

 • ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten ter implementatie en uitvoering

 • verzorgt afstemming en evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid

Resultaatgebied 3: Procesbewaking en regie

 • bewaakt en bevordert de samenhang met betrekking tot de toepassing van instrumenten en beleid op concern en breder managementniveau

 • stuurt op en draagt zorg voor de totstandkoming en realisatie van plannen, projecten en programma’s

 • draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, projecten en programma´s

Resultaatgebied 4: Relatiebeheer

 • onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming

 • bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden

 • creëert draagvlak voor beleid

Module

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING ADVISEUR III

 

Naam functie : Adviseur III

 

Code : N03.01.06

 

 

 

Functiereeks Beleid:

 

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

 

 

Functiegroep Advies:

 

Advisering en (beleids)ontwikkeling vanuit intern gerichte beleidvelden en processtructuren. Voor de uitvoering geldt een interne opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Resultaten worden getoetst aan interne service level agreements, kwaliteitsnormen, protocollen en/of fundamentele keuzes.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • adviseert over en ontwikkelt beleid op meerdere samenhangende vakgebieden

 • adviseert over vraagstukken en processen die tactisch van aard zijn en die worden gestuurd door beleidsmatige keuzes binnen het vakgebied

 • zorgt voor de uitvoering en implementatie van multidisciplinaire vraagstukken en processen

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Advies

 • adviseert over vraagstukken op meerdere samenhangende vakgebieden

 • signaleert risico´s, verbeter- en/of knelpunten en verricht intern onderzoek

 • initieert, formuleert en operationaliseert (meer-)jaarprogramma´s, projecten en plannen

 • implementeert en operationaliseert beleids- en beheerinstrumenten, kaders en programma’s ter optimalisering van organisatiesturing en bedrijfsvoering

 • stelt rapportages op, zoekt draagvlak voor verandering en presenteert analyses en conclusies

 • toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving

Resultaatgebied 2: Beleidsontwikkeling

 • signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen en verricht onderzoek

 • vertaalt ontwikkelingen in voorstellen en programma´s, zoekt draagvlak voor strategieën en presenteert effecten en beleidsdoelstellingen

 • ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten ter implementatie en uitvoering

 • verzorgt afstemming en evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid

Resultaatgebied 3: Procesbewaking en regie

 • bewaakt en bevordert de samenhang met betrekking tot de toepassing van instrumenten en beleid op het eigen vakgebied

 • stuurt op en draagt zorg voor de totstandkoming en realisatie van plannen, projecten en programma’s

 • draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, projecten en programma´s

Resultaatgebied 4: Relatiebeheer

 • onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming

 • bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden

 • creëert draagvlak voor beleid

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING ADVISEUR IV

 

Naam functie : Adviseur IV

 

Code : N03.01.08

 

 

 

Functiereeks Beleid:

 

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

 

 

Functiegroep Advies:

 

Advisering en (beleids)ontwikkeling vanuit intern gerichte beleidvelden en processtructuren. Voor de uitvoering geldt een interne opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Resultaten worden getoetst aan interne service level agreements, kwaliteitsnormen, protocollen en/of fundamentele keuzes.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • adviseert over en ontwikkelt beleid op een breed vakgebied

 • adviseert over vraagstukken en processen die tactisch dan wel operationeel van aard zijn en die worden gestuurd door beleidsmatige keuzes binnen het vakgebied

 • zorgt voor de uitvoering en implementatie van vraagstukken en processen

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Advies

 • adviseert over vraagstukken op een breed vakgebied

 • signaleert risico´s, verbeter- en/of knelpunten en verricht intern onderzoek

 • initieert, formuleert en operationaliseert (meer-)jaarprogramma´s, projecten en plannen

 • stelt rapportages op, zoekt draagvlak voor verandering en presenteert analyses en conclusies

 • toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving

Resultaatgebied 2: Beleidsontwikkeling

 • signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen en verricht onderzoek

 • vertaalt ontwikkelingen in voorstellen en programma´s, zoekt draagvlak voor strategieën en presenteert effecten en beleidsdoelstellingen

 • ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten ter implementatie en uitvoering

 • verzorgt afstemming en evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid

Resultaatgebied 3: Procesbewaking en regie

 • bewaakt en bevordert de samenhang met betrekking tot de toepassing van instrumenten en beleid op het eigen vakgebied

 • stuurt op en draagt zorg voor de totstandkoming en realisatie van plannen, projecten en programma’s

 • draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, projecten en programma´s

Resultaatgebied 4: Relatiebeheer

 • onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming

 • bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden

 • creëert draagvlak voor beleid

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING ADVISEUR V

 

Naam functie : Adviseur V

 

Code : N03.01.10

 

 

 

Functiereeks Beleid:

 

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

 

 

Functiegroep Advies:

 

Advisering en (beleids)ontwikkeling vanuit intern gerichte beleidvelden en processtructuren. Voor de uitvoering geldt een interne opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Resultaten worden getoetst aan interne service level agreements, kwaliteitsnormen, protocollen en/of fundamentele keuzes.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • adviseert over en ontwikkelt beleid op een afgebakend vakgebied

 • adviseert over vraagstukken en processen die met name operationeel van aard zijn en die worden gestuurd door beleidsmatige keuzes binnen het vakgebied

 • zorgt voor de uitvoering en implementatie van afgebakende vraagstukken en processen

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Advies

 • adviseert over vraagstukken op een afgebakend vakgebied

 • signaleert risico´s, verbeter- en/of knelpunten en verricht intern onderzoek

 • initieert, formuleert en operationaliseert (meer-)jaarprogramma´s, projecten en plannen

 • stelt rapportages op, zoekt draagvlak voor verandering en presenteert analyses en conclusies

 • toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving

Resultaatgebied 2: Beleidsontwikkeling

 • signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen en verricht onderzoek

 • vertaalt ontwikkelingen in voorstellen en programma´s, zoekt draagvlak voor strategieën en presenteert effecten en beleidsdoelstellingen

 • ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten ter implementatie en uitvoering

 • verzorgt afstemming en evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid

Resultaatgebied 3: Procesbewaking en regie

 • bewaakt en bevordert de samenhang met betrekking tot de toepassing van instrumenten en beleid op het eigen vakgebied

 • stuurt op en draagt zorg voor de totstandkoming en realisatie van plannen, projecten en programma’s

 • draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, projecten en programma´s

Resultaatgebied 4: Relatiebeheer

 • onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming

 • bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden

 • creëert draagvlak voor beleid

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER ONTWIKKELING II

 

Naam functie : Medewerker ontwikkeling II

 

Code : N03.02.04

 

 

 

Functiereeks Beleid:

 

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

 

 

Functiegroep Ontwikkeling:

 

Het initiëren en/of ontwikkelen van extern gericht beleid. Binnen de functiegroep ligt de nadruk op het ontwikkelen van nieuw beleid, waarbij de context bekend kan zijn of innovatieve oplossingen bedacht moeten worden. Nieuw beleid wordt getoetst aan politieke keuzes, budgettaire afwegingen, wet- en/of regelgeving, kwaliteitsnormen en effectmetingen.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • ontwikkelt beleid op meerdere samenhangende beleidsterreinen met bestuurlijke en maatschappelijke impact

 • zorgt voor afstemming en samenhang ten aanzien van beleid dat strategisch dan wel tactisch van aard is en een middellange doorlooptijd heeft

 • betrekt bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen

 • heeft inzicht in complexe maatschappelijke processen en vraagstukken en beleidseffecten

 

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Beleidsontwikkeling

 • volgt en analyseert beleid en beleidseffecten op meerdere samenhangende beleidsterreinen

 • signaleert ontwikkelingen, verricht extern onderzoek en vertaalt ontwikkelingen in beleidsvoorstellen en programma´s

 • ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten ter implementatie en uitvoering van beleid

 • zoekt draagvlak voor beleidsstrategieën en presenteert effecten en beleidsdoelstellingen

 • adviseert het management en bestuur over de uitvoering van beleid

Resultaatgebied 2: Procesbewaking en regie

 

 • voert de regie over beleidsprogramma´s en projecten

 • bewaakt en bevordert de integrale samenhang met betrekking tot beleid van verschillende onderdelen in de organisatie

 • draagt zorg voor de vertaling van vastgesteld beleid en toetst en evalueert de uitvoering

 • draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, projecten en programma´s

Resultaatgebied 3: Beleidsevaluatie

 

 • bevordert een projectmatige aanpak van opzet en beheer van de beleidscyclus en doet verbetervoorstellen

 • verzorgt afstemming en evaluatie van beleid op effect en doelmatigheid

 • signaleert en analyseert knelpunten in beleid en presenteert oplossingsmodellen

Resultaatgebied 4: Netwerken

 • ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

 • initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen

 • creëert draagvlak voor beleid

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER ONTWIKKELING III

 

Naam functie: Medewerker ontwikkeling III

 

Code : N03.02.06

 

 

 

Functiereeks Beleid:

 

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

 

 

Functiegroep Ontwikkeling:

 

Het initiëren en/of ontwikkelen van extern gericht beleid. Binnen de functiegroep ligt de nadruk op het ontwikkelen van nieuw beleid, waarbij de context bekend kan zijn of innovatieve oplossingen bedacht moeten worden. Nieuw beleid wordt getoetst aan politieke keuzes, budgettaire afwegingen, wet- en/of regelgeving, kwaliteitsnormen en effectmetingen.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • ontwikkelt beleid op een breed beleidsterrein met maatschappelijke impact

 • zorgt voor afstemming en samenhang ten aanzien van beleid dat tactisch van aard is en een korte doorlooptijd heeft

 • betrekt bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen waarbij sprake is van mogelijke tegenstrijdige belangen

 • heeft inzicht in maatschappelijke processen, vraagstukken en beleidseffecten

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Beleidsontwikkeling

 • volgt en analyseert beleid en beleidseffecten op een breed beleidsterrein.

 • signaleert ontwikkelingen, verricht extern onderzoek en vertaalt ontwikkelingen in beleidsvoorstellen en programma´s

 • ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten ter implementatie en uitvoering van beleid

 • zoekt draagvlak voor beleidsstrategieën en presenteert effecten en beleidsdoelstellingen

 • adviseert het management en bestuur over de uitvoering van beleid

Resultaatgebied 2: Procesbewaking

 

 • draagt zorg voor de vertaling van vastgesteld beleid en toetst en evalueert de uitvoering

 • draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, projecten en programma´s

 

Resultaatgebied 3: Beleidsevaluatie

 

 • verzorgt afstemming en evaluatie van beleid op effect en doelmatigheid

 • signaleert en analyseert knelpunten in beleid en presenteert oplossingsmodellen

Resultaatgebied 4: Netwerken

 • ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

 • initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen

 • creëert draagvlak voor beleid

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER BELEIDSUITVOERING I

 

Naam functie : Medewerker beleidsuitvoering I

 

Code : N03.03.02

 

 

 

Functiereeks Beleid:

 

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

 

 

Functiegroep Uitvoering:

 

Het adviseren over, uitvoeren en/of toepassen van vastgesteld beleid en/of wet- en regelgeving, producten en diensten. Binnen de functiegroep ligt de nadruk op het uitvoeren van technische of specialistische taken. De uitvoering wordt getoetst aan voor het beleidsterrein geldende kaders, besluiten, kwaliteitsnormen en protocollen.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling

 • adviseert over de beleidsmatige aspecten van beleid op meerdere complexe en brede terreinen

 • voert beleid uit waarbij sprake is van een grote interpretatieruimte

 • heeft inzicht in zowel theoretische als maatschappelijke context van het beleid

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Beleidsadvisering

 • levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en adviseert over (beleids)aspecten op meerdere brede en complexe terreinen

 • vertaalt ontwikkelingen en definieert kaders, richtlijnen en uitvoeringsplannen

 • signaleert, evalueert en ontwikkelt methoden, procedures en technieken

 • rapporteert over de uitvoering van beleid

 • adviseert en rapporteert over optimalisatie en aanpassing van beleid en uitvoeringsregels

Resultaatgebied 2: Uitvoering

 • draagt zorg voor de intake, toetst en beoordeelt aanvragen en verzoeken aan de hand van beleid, wet- en regelgeving

 • adviseert over prioritering, toekenning en afhandeling van aanvragen en verzoeken

 • initieert, stuurt en draagt zorg voor de afhandeling van de formele besluitvorming

 • draagt zorg voor het opstellen van beschikkingen, (advies-)rapportages, beoordelingen en correspondentie

 • voert procedures, richtlijnen en regelgeving uit op meerdere complexe en brede terreinen

Resultaatgebied 3: Procesbewaking en afstemming

 • initieert en verricht onderzoek op een deelterrein van het beleidsterrein en rapporteert over uitvoeringsvraagstukken

 • verzamelt en beheert data en gegevens voor beleidsuitvoering

 • draagt zorg voor de afstemming van taken van betrokkenen van het proces

 • bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en -procedures en draagt zorg voor de toetsing van aanvragen en verzoeken

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER BELEIDSUITVOERING II

 

Naam functie : Medewerker beleidsuitvoering II

 

Code : N03.03.04

 

 

 

Functiereeks Beleid:

 

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

 

 

Functiegroep Uitvoering:

 

Het adviseren over, uitvoeren en/of toepassen van vastgesteld beleid en/of wet- en regelgeving, producten en diensten. Binnen de functiegroep ligt de nadruk op het uitvoeren van technische of specialistische taken. De uitvoering wordt getoetst aan voor het beleidsterrein geldende kaders, besluiten, kwaliteitsnormen en protocollen.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • adviseert over beheersmatige aspecten op een complex en breed terrein

 • voert beleid uit waarbij sprake is van een zekere interpretatieruimte

 • heeft inzicht in zowel theoretische als maatschappelijke context van het beleid

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Advisering

 • adviseert over (beheer)aspecten op een breed en complex terrein

 • signaleert, evalueert en ontwikkelt methoden, procedures en technieken

 • rapporteert over de uitvoering van beleid

 • adviseert en rapporteert over optimalisatie en aanpassing van beleid en uitvoeringsregels

Resultaatgebied 2: Uitvoering

 • verzorgt de intake, toetst en beoordeelt aanvragen en verzoeken aan de hand van beleid, wet- en regelgeving

 • adviseert over prioritering, toekenning en afhandeling van aanvragen en verzoeken

 • initieert, stuurt en draagt zorg voor de afhandeling van de formele besluitvorming

 • stelt beschikkingen, (advies-)rapportages, beoordelingen en correspondentie op

 • voert procedures, richtlijnen en regelgeving uit op een complex en breed terrein

Resultaatgebied 3: Procesbewaking en afstemming

 • initieert en verricht onderzoek en rapporteert over uitvoeringsvraagstukken

 • verzamelt en beheert data en gegevens voor beleidsuitvoering

 • draagt zorg voor de afstemming van taken van betrokkenen bij het beleidsproces

 • bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en -procedures en draagt zorg voor de toetsing van aanvragen en verzoeken

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER BELEIDSUITVOERING III

 

Naam functie : Medewerker beleidsuitvoering III

 

Code : N03.03.06

 

 

 

Functiereeks Beleid:

 

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

 

 

Functiegroep Uitvoering:

 

Het adviseren over, uitvoeren en/of toepassen van vastgesteld beleid en/of wet- en regelgeving, producten en diensten. Binnen de functiegroep ligt de nadruk op het uitvoeren van technische of specialistische taken. De uitvoering wordt getoetst aan voor het beleidsterrein geldende kaders, besluiten, kwaliteitsnormen en protocollen.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • voert beleid uit waarbij sprake is van een beperkte interpretatieruimte

 • heeft inzicht in de praktische context en uitwerking van het beleid

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Uitvoering

 • verzorgt intake, toetst en beoordeelt aanvragen en verzoeken aan de hand van beleid, wet- en regelgeving

 • verzorgt de afhandeling van de formele besluitvorming

 • stelt beschikkingen, rapportages, beoordelingen en correspondentie op

 • voert procedures, richtlijnen en regelgeving uit op een breed terrein

Resultaatgebied 2: Procesbewaking

 • voert procedures, wetten en regelgeving uit op een breed terrein

 • verzamelt en beheert data en gegevens voor beleidsuitvoering

 • bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en –procedures

Resultaatgebied 3: Administratie

 

 • voert administratieve werkzaamheden uit

 • geeft voorlichting en verstrekt informatie

 • beheert en bewerkt digitale bestanden en systemen

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER BELEIDSUITVOERING IV

 

Naam functie : Medewerker beleidsuitvoering IV

 

Code : N03.03.08

 

 

 

Functiereeks Beleid:

 

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

 

 

Functiegroep Uitvoering:

 

Het adviseren over, uitvoeren en/of toepassen van vastgesteld beleid en/of wet- en regelgeving, producten en diensten. Binnen de functiegroep ligt de nadruk op het uitvoeren van technische of specialistische taken. De uitvoering wordt getoetst aan voor het beleidsterrein geldende kaders, besluiten, kwaliteitsnormen en protocollen.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • voert beleid uit op een afgebakend terrein waarbij sprake is van een zeer beperkte interpretatieruimte

 • inzicht in de praktische context en uitwerking van het beleid

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Uitvoering

 • verzorgt intake, toetst en beoordeelt aanvragen en verzoeken aan de hand van beleid, wet- en regelgeving

 • verzorgt de afhandeling van de formele besluitvorming

 • stelt gestandaardiseerde beschikkingen, rapportages en beoordelingen/correspondentie op

 • voert procedures, richtlijnen en regelgeving uit op een afgebakend terrein

Resultaatgebied 2: Procesbewaking

 • voert procedures, wetten en regelgeving uit op een afgebakend terrein

 • verzamelt en beheert data en gegevens voor beleidsuitvoering

 • volgt en bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en –procedures

Resultaatgebied 3: Administratie

 

 • voert administratieve werkzaamheden uit

 • geeft voorlichting en verstrekt informatie

 • beheert en bewerkt digitale bestanden en systemen

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER HANDHAVING I

 

Naam functie : Medewerker handhaving I

 

Code : N03.04.02

 

 

 

Functiereeks Beleid:

 

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

 

 

Functiegroep Handhaving:

 

Het toezien op, controleren en/of handhaven van de correcte naleving van beleid en wet- en regelgeving, gemeentelijke voorschiften en vergunningen/beschikkingen en het, indien nodig, opleggen van maatregelen en/of sancties. De uitvoering wordt getoetst aan specifieke voorschriften, besluiten, kaders en protocollen. Door de aard van de werkzaamheden en de hierbij behorende contacten, is er in deze functiegroep een verhoogd risico op (verbale) agressie.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • coördineert het handhavingproces

 • verricht handhavingwerkzaamheden op meerdere complexe en brede beleidsterreinen

 • adviseert over complexe handhaving aspecten

 • kent een grote interpretatieruimte in de toetsing en de beoordeling

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Procescoördinatie

 

 • draagt zorg voor afstemming en afhandeling van projecten en dossiers binnen het vakgebied

 • plant en bewaakt acties, doorlooptijd en afdoening van (deel-)cases door medewerkers en derden

 • verzorgt de afhandeling van de formele besluitvorming en externe communicatie

 • stelt beschikkingen, rapportages, beoordelingen en correspondentie op

Resultaatgebied 2: Toezicht en handhaving

 

 • controleert de naleving van wet- en regelgeving, vergunningen en beschikking van meerdere complexe en brede beleidsterreinen

 • verricht inspecties en onderzoek, signaleert afwijkingen en overtredingen in procedures en/of uitvoering van wet- en regelgeving

 • treedt corrigerend en/of verbaliserend op en adviseert over de toepassing van bestuursdwang

 • draagt zorg voor de afhandeling van formele besluitvorming

Resultaatgebied 3: Advisering

 

 • volgt en signaleert ontwikkelingen, verzamelt informatie, verricht onderzoek en adviseert over de vertaling naar beleid, regelgeving en procedures

 • inventariseert risico’s en rapporteert over oplossingen

 • toetst de kwaliteit en kwantiteit van producten en protocollen

 • adviseert over prioritering, toekenning en afhandeling van aanvragen en verzoeken

 • adviseert over technische aspecten van handhavingzaken

Resultaatgebied 4: Informatie en administratie

 

 • geeft voorlichting, verstrekt informatie en aanwijzingen aan publiek en belanghebbenden

 • rapporteert over de bevindingen en verzorgt de administratief procedurele afhandeling van handhavingzaken

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER HANDHAVING II

 

Naam functie : Medewerker handhaving II

 

Code : N03.04.04

 

 

 

 

Functiereeks Beleid:

 

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

 

 

Functiegroep Handhaving:

 

Het toezien op, controleren en/of handhaven van de correcte naleving van beleid en wet- en regelgeving, gemeentelijke voorschiften en vergunningen/beschikkingen en het, indien nodig, opleggen van maatregelen en/of sancties. De uitvoering wordt getoetst aan specifieke voorschriften, besluiten, kaders en protocollen. Door de aard van de werkzaamheden en de hierbij behorende contacten, is er in deze functiegroep een verhoogd risico op (verbale) agressie.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • verricht handhavingwerkzaamheden op meerdere samenhangende beleidsterreinen

 • adviseert over handhaving aspecten

 • kent een zekere interpretatieruimte in de toetsing en de beoordeling

 

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Toezicht en handhaving

 • controleert de naleving van wet- en regelgeving, vergunningen en beschikking op meerdere samenhangende beleidsterreinen

 • verricht inspecties en onderzoek, signaleert afwijkingen en overtredingen in procedures en/of uitvoering van wet- en regelgeving

 • treedt corrigerend en/of verbaliserend op en adviseert over de toepassing van bestuursdwang

 • draagt zorg voor de afhandeling van formele besluitvorming

Resultaatgebied 2: Advisering

 • volgt en signaleert ontwikkelingen, verzamelt informatie, verricht onderzoek en adviseert over de vertaling naar beleid, regelgeving en procedures

 • inventariseert risico’s en rapporteert over oplossingen

 • toetst de kwaliteit en kwantiteit van producten en protocollen

 • adviseert over prioritering, toekenning en afhandeling van aanvragen en verzoeken

 • adviseert over technische aspecten van handhavingzaken

Resultaatgebied 3: Informatie en administratie

 • geeft voorlichting, verstrekt informatie en aanwijzingen aan publiek en belanghebbenden

 • rapporteert over de bevindingen en verzorgt de administratief procedurele afhandeling van handhavingzaken

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER TOEZICHT IV

 

Naam functie : Medewerker toezicht IV

 

Code : N04.02.08

 

 

 

Functiereeks Realisatie:

 

Het leveren van (specialistische) producten en diensten gericht op het ontwikkelen, verbeteren en in stand houden van de openbare ruimte door studie, ontwerp, voorbereiding, directievoering, uitvoering van en toezicht op technische werken.

 

 

 

Functiegroep Toezicht:

 

Het aannemen van of toezicht houden op aanleg, onderhoud, verbetering of beheer van technische werken in de openbare ruimte. Werkzaamheden die zowel door eigen medewerkers of derden worden uitgevoerd waarbij er geen sprake is van hiërarchische relatie. Binnen de functiegroep ligt het accent op het begeleiden van, toezien op en controleren van technische of specialistische taken.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • verzorgt de voorbereiding van kleinschalige technische werken en onderhoud op een specifiek en afgebakend terrein van de openbare ruimte

 • houdt toezicht op de uitvoering van kleinschalige technische werken en onderhoud op een specifiek en afgebakend terrein van de openbare ruimte.

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Voorbereiding

 • toetst ontwerpen, bestekken, calculaties en ramingen

 • stelt planningen op

 • voert overleg met derden en geeft aanwijzingen en instructies

Resultaatgebied 2: Toezicht

 • houdt toezicht op de uitvoering van beheer en onderhoudswerken

 • bewaakt de kwaliteit van werken en signaleert afwijkingen

 • rapporteert over voortgang en uitputting van middelen

 • bewaakt budgetten, maakt voortgangs- en eindcalculaties en evalueert de uitvoering

 • draagt zorg voor onderhoud en beheer van materiaal en materieel

Resultaatgebied 3: Administratie

 

 • voert administratieve werkzaamheden uit

 • verstrekt informatie

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER GEGEVENS I

 

Naam functie : Medewerker gegevens I

 

Code : N05.03.02

 

 

 

Functiereeks Beheer:

 

Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot locatie(s), systemen, gegevens en bedrijfsvoering.

 

 

Functiegroep Gegevens:

 

Het uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot (digitale) gegevens en informatie. Binnen de functiegroep ligt het accent op omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen, waaronder het adviseren over (digitalisering van) gegevensbeheer en het inrichten, beheren, controleren en inrichten van (digitale) gegevens en informatie.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • adviseert over beleid op het gebied van gegevensbeheer en documentaire informatievoorziening

 • beheert, controleert en onderhoudt complexe gegevens en informatie voor meerdere samenhangende werkterreinen

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Beleidsadvisering

 • volgt en evalueert ontwikkelingen

 • signaleert de noodzaak tot aanpassing van beleid

 • ontwikkelt beheersinstrumenten, richtlijnen en procedures

 • beoordeelt behoeften, wensen en eisen van gebruikers

 • ontwikkelt en implementeert concepten, methoden en technieken

Resultaatgebied 2: Gegevensbeheer

 • adviseert over digitalisering van gegevensbeheer en beschikbaar stellen van gegevens aan klanten/burgers

 • registreert, distribueert en beheert gegevensverzamelingen en informatie(stromen)

 • genereert, verzamelt, bewerkt, controleert en verstrekt gegevens en informatie

 • legt koppelingen tussen informatie- en/of gegevensverzamelingen

 • verzorgt de aanschaf van materialen en informatie

Resultaatgebied 3: Procesbewaking en afstemming

 • voert procedures, richtlijnen en regelgeving uit

 • initieert en verricht onderzoek en rapporteert over uitvoeringsvraagstukken

 • draagt zorg voor de afstemming van taken met betrokkenen van het proces

 • bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en –procedures

 • is intermediair tussen gebruikers en deskundigen/leveranciers

 

Module

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER GEGEVENS II

 

Naam functie : Medewerker gegevens II

 

Code : N05.03.04

 

 

 

Functiereeks Beheer:

 

Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot locatie(s), systemen, gegevens en bedrijfsvoering.

 

 

Functiegroep Gegevens:

 

Het uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot (digitale) gegevens en informatie. Binnen de functiegroep ligt het accent op omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen, waaronder het adviseren over (digitalisering van) gegevensbeheer en het inrichten, beheren, controleren en inrichten van (digitale) gegevens en informatie.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • adviseert op het gebied van gegevensbeheer en documentaire informatievoorziening

 • beheert, controleert en onderhoudt gegevens en informatie voor meerdere samenhangende werkterreinen

 

 

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Advisering

 • adviseert over digitalisering van gegevensbeheer en beschikbaar stellen van gegevens aan klanten/burgers

 • signaleert de noodzaak voor aanpassingen in beleid

Resultaatgebied 2: Gegevensbeheer

 • maakt informatie/gegevens beschikbaar en toegankelijk

 • registreert, distribueert en beheert gegevensverzamelingen en informatie(stromen)

 • genereert, verzamelt, bewerkt, controleert en verstrekt gegevens en informatie

 • legt koppelingen tussen informatie- en/of gegevensverzamelingen

 • verzorgt de aanschaf van materialen en informatie

Resultaatgebied 3: Procesbewaking en afstemming

 • voert procedures, richtlijnen en regelgeving uit

 • initieert en verricht onderzoek en rapporteert over uitvoeringsvraagstukken

 • draagt zorg voor de afstemming van taken met betrokkenen van het proces

 • bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en –procedures

 • is intermediair tussen gebruikers en deskundigen/leveranciers

 

Module

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER GEGEVENS III

 

Naam functie : Medewerker gegevens III

 

Code : N05.03.06

 

 

 

Functiereeks Beheer:

 

Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot locatie(s), systemen, gegevens en bedrijfsvoering.

 

 

Functiegroep Gegevens:

 

Het uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot (digitale) gegevens en informatie. Binnen de functiegroep ligt het accent op omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen, waaronder het adviseren over (digitalisering van) gegevensbeheer en het inrichten, beheren, controleren en inrichten van (digitale) gegevens en informatie.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • beheert, controleert en onderhoudt gegevens en informatie op een breed werkterrein

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Gegevensbeheer

 • maakt informatie/gegevens beschikbaar en toegankelijk

 • registreert, distribueert en beheert gegevensverzamelingen en informatie(stromen)

 • genereert, verzamelt, bewerkt, controleert en verstrekt gegevens en informatie

 • legt koppelingen tussen informatie- en/of gegevensverzamelingen

 • verzorgt de aanschaf van materialen en informatie

Resultaatgebied 2: Procesbewaking

 

 • voert procedures, richtlijnen en regelgeving uit

 • bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en -procedures

Resultaatgebied 3: Administratie

 

 • voert administratieve werkzaamheden uit

 • verstrekt informatie

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER BEDRIJFSVOERING I

 

Naam functie : Medewerker bedrijfsvoering I

 

Code : N05.04.02

 

 

 

Functiereeks Beheer:

 

Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot locatie(s), systemen, gegevens en bedrijfsvoering.

 

 

Functiegroep Bedrijfsvoering:

 

Het uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot bedrijfsvoering in brede zin ter ondersteuning van zowel in- als externe processen. Binnen de functiegroep ligt het accent op het inrichten en/of beheren van administratie(s), gegevensbewerking en/of uitvoeren van wet- of regelgeving.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • adviseert over beheersmatige en uitvoeringsgerichte aspecten van het werkterrein

 • richt complexe administratie(s) in en beheert deze

 • controleert gegevens op het brede terrein van bedrijfsvoering

 • ondersteunt bij regelingen en adviseert over de uitvoering

 

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Beheer administratie(s)

 • richt administratie(s) in

 • stelt aanwijzingen op voor de verwerking en toepassing van gegevens

 • bewaakt de kwaliteit en het overzicht van administraties

 • signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen

 • adviseert over bedrijfsvoeringaangelegenheden

Resultaatgebied 2: Gegevensbewerking

 • adviseert over de inrichting, inhoud en frequentie van (periodieke) rapportages afgestemd op de doelgroep

 • bewerkt, controleert en analyseert gegevens

 • draagt zorg voor de totstandkoming van (periodieke) rapportages, overzichten en verantwoordingsdocumenten

 • rappelleert over tijdigheid en wijze van aanlevering

 • beoordeelt gegevens op van toepassing zijnde regelgeving

Resultaatgebied 3: Regelingen

 • adviseert over de uitvoering van regelingen en besluiten

 • draagt zorg voor de uitvoering van regelingen en besluiten

 • verstrekt informatie over regelingen en besluiten

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER BEDRIJFSVOERING II

 

Naam functie : Medewerker bedrijfsvoering II

 

Code : N05.04.04

 

 

 

Functiereeks Beheer:

 

Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot locaties(s), systemen, gegevens en bedrijfsvoering.

 

 

Functiegroep Bedrijfsvoering:

 

Het uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot bedrijfsvoering in brede zin ter ondersteuning van zowel in- als externe processen. Binnen de functiegroep ligt het accent op het inrichten en/of beheren van administratie(s), gegevensbewerking en/of uitvoeren van wet- of regelgeving.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • richt mede complexe administratie(s) in en beheert deze

 • controleert gegevens op een specifiek terrein van bedrijfsvoering

 • ondersteunt bij regelingen en adviseert mede over de uitvoering

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Beheer administratie(s)

 • richt mede administratie(s) in

 • stelt mede aanwijzingen op voor de verwerking en toepassing van gegevens

 • bewaakt de kwaliteit en het overzicht van administraties

 • signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen

Resultaatgebied 2: Gegevensbewerking

 • bewerkt, controleert en analyseert gegevens

 • draagt zorg voor de totstandkoming van (periodieke) rapportages, overzichten en verantwoordingsdocumenten

 • rappelleert over tijdigheid en wijze van aanlevering

 • beoordeelt gegevens op van toepassing zijnde regelgeving

Resultaatgebied 3: Regelingen

 • adviseert mede over de uitvoering van regelingen en besluiten

 • voert regelingen en besluiten uit

 • verstrekt informatie over regelingen en besluiten

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER BEDRIJFSVOERING III

 

Naam functie : Medewerker bedrijfsvoering III

 

Code : N05.04.06

 

 

 

Functiereeks Beheer:

 

Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot locatie(s), systemen, gegevens bedrijfsvoering.

 

 

Functiegroep Bedrijfsvoering:

 

Het uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot bedrijfsvoering in brede zin ter ondersteuning van zowel in- als externe processen. Binnen de functiegroep ligt het accent op het inrichten en/of beheren van administratie(s), gegevensbewerking en/of uitvoeren van wet- of regelgeving.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • beheert administratie(s)

 • controleert gegevens op een specifiek terrein van bedrijfsvoering

 • ondersteunt bij regelingen

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Beheer administratie(s)

 • draagt zorg voor de verwerking van gegevens in administraties

 • geeft aanwijzingen aan gebruikers van de administratie(s) bij de verwerking en toepassing van gegevens

 • bewaakt de kwaliteit en het overzicht van administraties

 • signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen

Resultaatgebied 2: Gegevensbewerking

 • bewerkt en controleert gegevens

 • stelt (periodieke) rapportages, overzichten en verantwoordingsdocumenten op

 • rappelleert over tijdigheid en wijze van aanlevering

 • beoordeelt gegevens op van toepassing zijnde regelgeving

Resultaatgebied 3: Regelingen

 • voert regelingen en besluiten uit

 • verstrekt informatie over regelingen en besluiten

 • signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen

 

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER BEDRIJFSVOERING IV

 

Naam functie : Medewerker bedrijfsvoering IV

 

Code : N05.04.08

 

 

 

Functiereeks Beheer:

 

Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot locatie(s), systemen, gegevens en bedrijfsvoering.

 

 

Functiegroep Bedrijfsvoering:

 

Het uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot bedrijfsvoering in brede zin ter ondersteuning van zowel in- als externe processen. Binnen de functiegroep ligt het accent op het inrichten en/of beheren van administratie(s), gegevensbewerking en/of uitvoeren van wet- of regelgeving.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • verricht bewerkingen/berekeningen op een specifiek terrein van bedrijfsvoering

 • ondersteunt bij standaard regelingen

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Gegevensbewerking

 • verwerkt, bewerkt en controleert gegevens

 • stelt overzichten, onderdelen van rapportages en verantwoordingsdocumenten op

 • rappelleert over tijdigheid en wijze van aanlevering

Resultaatgebied 2: Regelingen

 • voert regelingen en besluiten uit

 • verstrekt informatie over regelingen en besluiten

 • signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen

 

Module

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER BEDRIJFSVOERING V

 

Naam functie : Medewerker bedrijfsvoering V

 

Code : N05.04.10

 

 

 

Functiereeks Beheer:

 

Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot locatie(s), systemen, gegevens en bedrijfsvoering.

 

 

Functiegroep Bedrijfsvoering:

 

Het uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot bedrijfsvoering in brede zin ter ondersteuning van zowel in- als externe processen. Binnen de functiegroep ligt het accent op het inrichten en/of beheren van administratie(s), gegevensbewerking en/of uitvoeren van wet- of regelgeving.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • verwerkt gegevens op een specifiek terrein van bedrijfsvoering

 • ondersteunt bij standaard regelingen

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Gegevensverwerking

 • verwerkt gegevens

 • signaleert onregelmatigheden in gegevens en vraagt ontbrekende stukken op

 • verstrekt standaard gegevens en overzichten

 • rappelleert over tijdigheid en wijze van aanlevering

Resultaatgebied 2: Regelingen

 • voert regelingen en besluiten uit

 • verstrekt standaard informatie over regelingen en besluiten

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER PUBLIEK II

 

Naam functie : Medewerker publiek II

 

Code : N06.01.04

 

 

 

Functiereeks Dienstverlening:

 

Met een duidelijke focus op de klant en vanuit een breed dienstverleningspakket leveren van producten en diensten aan burgers, instanties en bedrijven. Ook het verzorgen van educatie (in brede zin) valt binnen deze functiereeks.

 

 

Functiegroep Publiek:

 

Leveren van producten en diensten voortkomend uit de kerntaken van de organisatie, waarbij sprake is van rechtstreeks contact met de burger met betrekking tot eerstelijns dienstverlening. Door de aard van de werkzaamheden en de hierbij behorende contacten, is er in deze functiegroep een verhoogd risico op (verbale) agressie.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • behandelt aanvragen voor een grotere diversiteit aan producten

 • brengt advies uit over de toekenning van een aanvraag afgestemd op de specifieke situatie van de aanvrager

 • adviseert binnen kaders aan de hand van interpretatie van richtlijnen en wet- en regelgeving

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Aanvraagbehandeling

 

 • informeert aanvragers over producten, regelingen, procedures, criteria e.d.

 • toetst en beoordeelt aanvragen in afstemming met de aanvrager

 • adviseert over toekenning van aanvragen

 • stelt beschikkingen, vergunningen en overeenkomsten op

 • verzorgt de administratief procedurele afhandeling

Resultaatgebied 2: Procesbewaking

 

 • bewaakt de voortgang van procedures

 • bewaakt de termijnen van de afhandeling van aanvragen

 • signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER PUBLIEK III

 

Naam functie : Medewerker publiek III

 

Code : N06.01.06

 

 

 

Functiereeks Dienstverlening:

 

Met een duidelijke focus op de klant en vanuit een breed dienstverleningspakket leveren van producten en diensten aan burgers, instanties en bedrijven. Ook het verzorgen van educatie (in brede zin) valt binnen deze functiereeks.

 

 

Functiegroep Publiek:

 

Leveren van producten en diensten voortkomend uit de kerntaken van de organisatie, waarbij sprake is van rechtstreeks contact met de burger met betrekking tot eerstelijns dienstverlening. Door de aard van de werkzaamheden en de hierbij behorende contacten, is er in deze functiegroep een verhoogd risico op (verbale) agressie.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • behandelt aanvragen voor een beperkte diversiteit aan producten

 • verstrekt producten afgestemd op de specifieke situatie van de aanvrager

 • interpretatie van werkprocedures en voorschriften

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Aanvraagbehandeling

 • ontvangt en verwijst bezoekers door

 • informeert aanvragers over producten, regelingen, procedures, criteria e.d.

 • beoordeelt of alle relevante informatie over de aanvraag beschikbaar is in afstemming met de aanvrager

 • verstrekt producten van de organisatie

 • verzorgt de administratief procedurele afhandeling van aanvragen en producten

Resultaatgebied 2: Administratie

 • registreert de klantvraag

 • bewaakt de termijnen van de afhandeling van aanvragen

 • voert gegevens in en bewerkt deze

 • vervaardigt overzichten

 

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER PUBLIEK IV

 

Naam functie : Medewerker publiek IV

 

Code : N06.01.08

 

 

 

Functiereeks Dienstverlening:

 

Met een duidelijke focus op de klant en vanuit een breed dienstverleningspakket leveren van producten en diensten aan burgers, instanties en bedrijven. Ook het verzorgen van educatie (in brede zin) valt binnen deze functiereeks.

 

 

Functiegroep Publiek:

 

Leveren van producten en diensten voortkomend uit de kerntaken van de organisatie, waarbij sprake is van rechtstreeks contact met de burger met betrekking tot eerstelijns dienstverlening. Door de aard van de werkzaamheden en de hierbij behorende contacten, is er in deze functiegroep een verhoogd risico op (verbale) agressie.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • levert algemene informatie op meerdere aandachtsgebieden

 • behandelt diverse standaard aanvragen

 • past werkprocedures en voorschriften toe

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Bezoekersontvangst

 

 • ontvangt en staat bezoekers te woord en verwijst indien nodig door

 • houdt toezicht op de publieksruimte

Resultaatgebied 2: Aanvraagbehandeling

 

 • verstrekt standaard producten

 • verzorgt de administratief procedurele afhandeling van standaard producten

Resultaatgebied 3: Dienstverlening

 

 • verstrekt algemene informatie aan bezoekers over producten van de organisatie

 • staat bellers te woord en verbindt door

Resultaatgebied 4: Administratie

 

 • registreert de klantvraag

 • registreert klachten en zet deze uit

 • voert gegevens in en bewerkt deze

 • verricht correspondentie- en tekstverwerkingswerkzaamheden

Module

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER PUBLIEK V

 

Naam functie : Medewerker publiek V

 

Code : N06.01.10

 

 

 

Functiereeks Dienstverlening:

 

Met een duidelijke focus op de klant en vanuit een breed dienstverleningspakket leveren van producten en diensten aan burgers, instanties en bedrijven. Ook het verzorgen van educatie (in brede zin) valt binnen deze functiereeks.

 

 

Functiegroep Publiek:

 

Leveren van producten en diensten voortkomend uit de kerntaken van de organisatie, waarbij sprake is van rechtstreeks contact met de burger met betrekking tot eerstelijns dienstverlening. Door de aard van de werkzaamheden en de hierbij behorende contacten, is er in deze functiegroep een verhoogd risico op (verbale) agressie.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • levert algemene informatie

 • verwijst bezoekers door

 • past werkinstructies toe

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Bezoekersontvangst

 • ontvangt en staat bezoekers te woord en verwijst indien nodig door

 • houdt toezicht op de publieksruimte

Resultaatgebied 2: Dienstverlening

 • verstrekt algemene informatie aan bezoekers over producten van de organisatie

 • staat bellers te woord en verbindt door

Resultaatgebied 3: Administratie

 • registreert de klantvraag

 • registreert klachten en zet deze uit

 • voert gegevens in en bewerkt deze

 • verricht standaard correspondentie- en tekstverwerkingswerkzaamheden

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER ADMINISTRATIEF & SECRETARIEEL I

 

Naam functie : Medewerker administratief & secretarieel I

 

Code : NO7.01.02

 

 

 

Functiereeks Ondersteuning:

 

Het verlenen van inhoudelijke, secretariële, administratieve, procesmatige, facilitaire of algemene ondersteuning, gericht op een optimaal verloop van de werkprocessen.

 

 

Functiegroep Administratief & secretarieel:

 

Het uitvoeren van secretariële en/of administratieve taken, zoals het verzorgen van een secretariaat, het verrichten van algemeen (inhoudelijke) ondersteunende werkzaamheden en/of het bewaken van processen.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • voert complexe inhoudelijke, secretariële, administratieve en/of organisatorische taken uit op een breed werkterrein

 • bewaakt en verbetert de administratieve organisatie binnen het eigen werkterrein

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Inhoudelijke ondersteuning

 • biedt inhoudelijke ondersteuning op een breed werkterrein

 • stelt (management)rapportages en overzichten op

 • signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen

Resultaatgebied 2: Secretariaat

 • draagt zorg voor de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen en bijeenkomsten

 • verricht representatieve taken

 • organiseert bijeenkomsten en activiteiten

 • organiseert de logistieke planning en het beheer van afspraken en agenda´s

 • verricht correspondentie- en tekstverwerkingswerkzaamheden

Resultaatgebied 3: Procesbewaking

 

 • stelt richtlijnen, protocollen en procedures op en bewaakt de administratieve organisatie

 • bewaakt en verzorgt het proces omtrent de voortgang en afdoening van besluiten

 • verricht voortgangscontroles en bewaakt planningen en afspraken

Resultaatgebied 4: Administratie

 

 • draagt zorg voor het beheer en bewerkingen van (digitale) bestanden en systemen

 • draagt zorg voor de kwaliteit, toegankelijkheid en aansluiting van informatiestromen en administraties

 

Module

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER ADMINISTRATIEF & SECRETARIEEL II

 

Naam functie : Medewerker administratief & secretarieel II

 

Code : N07.01.04

 

 

 

Functiereeks Ondersteuning:

 

Het verlenen van inhoudelijke, secretariële, administratieve, procesmatige, facilitaire of algemene ondersteuning, gericht op een optimaal verloop van de werkprocessen.

 

 

Functiegroep Administratief & secretarieel:

 

Het uitvoeren van secretariële en/of administratieve taken, zoals het verzorgen van een secretariaat, het verrichten van algemeen (inhoudelijke) ondersteunende werkzaamheden en/of het bewaken van processen.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • voert complexe inhoudelijke, secretariële, administratieve en/of organisatorische taken uit op een afgebakend werkterrein

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Inhoudelijke ondersteuning

 • biedt inhoudelijke ondersteuning op een afgebakend werkterrein

 • stelt (management)rapportages en overzichten op

 • signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen

Resultaatgebied 2: Secretariaat

 • draagt zorg voor de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen en bijeenkomsten

 • verricht representatieve taken

 • organiseert bijeenkomsten en activiteiten

 • organiseert de logistieke planning en het beheer van afspraken en agenda´s

 • verricht correspondentie- en tekstverwerkingswerkzaamheden

Resultaatgebied 3: Procesbewaking

 • bewaakt en verzorgt het proces omtrent de voortgang en afdoening van besluiten

 • verricht voortgangscontroles en bewaakt planningen en afspraken

Resultaatgebied 4: Administratie

 • draagt zorg voor het beheer en bewerkingen van (digitale) bestanden en systemen

 • draagt zorg voor de kwaliteit, toegankelijkheid en aansluiting van informatiestromen en administraties

 

 

Module

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER ADMINISTRATIEF & SECRETARIEEL III

 

Naam functie : Medewerker administratief & secretarieel III

 

Code : N07.01.06

 

 

 

Functiereeks Ondersteuning:

 

Het verlenen van inhoudelijke, secretariële, administratieve, procesmatige, facilitaire of algemene ondersteuning, gericht op een optimaal verloop van de werkprocessen.

 

 

Functiegroep Administratief & secretarieel:

 

Het uitvoeren van secretariële en/of administratieve taken, zoals het verzorgen van een secretariaat, het verrichten van algemeen (inhoudelijke) ondersteunende werkzaamheden en/of het bewaken van processen.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 • voert secretariële, administratieve en/of organisatorische taken uit op een afgebakend werkterrein

 

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Secretariaat

 • verzorgt de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen en bijeenkomsten

 • verricht representatieve taken

 • organiseert bijeenkomsten en activiteiten

 • organiseert de logistieke planning en het beheer van afspraken en agenda´s

 • verricht correspondentie- en tekstverwerkingswerkzaamheden

Resultaatgebied 2: Procesbewaking

 • bewaakt en verzorgt de voortgang van meldingen, klachten en afspraken

Resultaatgebied 3: Administratie

 • draagt zorg voor het beheer en bewerkingen van (digitale) bestanden en systemen

 • verzamelt en verstrekt gegevens en overzichten uit administratieve systemen

Module

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER ADMINISTRATIEF & SECRETARIEEL IV

 

Naam functie : Medewerker administratief & secretarieel IV

 

Code : N07.01.08

 

 

 

Functiereeks Ondersteuning:

 

Het verlenen van inhoudelijke, secretariële, administratieve, procesmatige, facilitaire of algemene ondersteuning, gericht op een optimaal verloop van de werkprocessen.

 

 

Functiegroep Administratief & secretarieel:

 

Het uitvoeren van secretariële en/of administratieve taken, zoals het verzorgen van een secretariaat, het verrichten van algemeen (inhoudelijke) ondersteunende werkzaamheden en/of het bewaken van processen.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • voert gestandaardiseerde secretariële, administratieve taken uit op een afgebakend werkterrein

 

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Secretariaat

 • verzorgt het telefoonverkeer en verstrekt informatie

 • beheert de agenda en maakt afspraken

 • verricht representatieve taken

 • verricht correspondentie- en tekstverwerkingswerkzaamheden

 • verzorgt de verslaglegging van vergaderingen

 

Resultaatgebied 2: Administratie

 • ordent, voert gegevens in en bewerkt gestandaardiseerde (digitale) bestanden

 • ordent en beheert administratieve informatie en verzamelt en verstrekt gegevens

 • archiveert en actualiseert dossiers

 

Module

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER ADMINISTRATIEF & SECRETARIEEL V

 

Naam functie : Medewerker administratief & secretarieel V

 

Code : N07.01.10

 

 

 

Functiereeks Ondersteuning:

 

Het verlenen van inhoudelijke, secretariële, administratieve, procesmatige, facilitaire of algemene ondersteuning, gericht op een optimaal verloop van de werkprocessen.

 

 

Functiegroep Administratief & secretarieel:

 

Het uitvoeren van secretariële en/of administratieve taken, zoals het verzorgen van een secretariaat, het verrichten van algemeen (inhoudelijke) ondersteunende werkzaamheden en/of het bewaken van processen.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • voert gestandaardiseerde administratieve taken uit op een afgebakend werkterrein

 

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Administratie

 • verzorgt de invoering van gegevens in gestandaardiseerde (digitale) bestanden

 • verzamelt en verstrekt gegevens

 • archiveert en actualiseert dossiers

 • verzorgt het telefoonverkeer en verstrekt informatie

 

Module

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER FACILITAIR IV

 

Naam functie : Medewerker facilitair IV

 

Code : N07.02.08

 

 

 

Functiereeks Ondersteuning:

 

Het verlenen van inhoudelijke, secretariële, administratieve, procesmatige, facilitaire of algemene ondersteuning, gericht op een optimaal verloop van de werkprocessen.

 

 

Functiegroep Facilitair:

 

Het uitvoeren van facilitaire taken in brede zin, zoals het beheren en/of onderhouden van gebouwen, werkplekken en terreinen en het uitvoeren van restauratieve, bode-, repro-, post- of archieftaken en diensten.

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • verricht routinematige facilitaire taken

 

 

Generieke taken

 

 

 

Resultaatgebied 1: Facilitaire ondersteuning

 • verzorgt de inrichting en het voor gebruik gereed maken van ruimten en accommodaties

 • verricht post- en reprografische werkzaamheden

 • verricht cateringwerkzaamheden

 • verricht schoonmaakwerkzaamheden

Resultaatgebied 2: Onderhoud

 • verricht kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan materiaal, materieel, accommodatie en/of voorzieningen

Resultaatgebied 3: Representatie

 • assisteert bij representatieve werkzaamheden

 

Module

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER FACILITAIR V

 

Naam functie : Medewerker facilitair V

 

Code : N07.02.10

 

 

 

Functiereeks Ondersteuning:

 

Het verlenen van inhoudelijke, secretariële, administratieve, procesmatige, facilitaire of algemene ondersteuning, gericht op een optimaal verloop van de werkprocessen.

 

 

Functiegroep Facilitair:

 

Het uitvoeren van facilitaire taken in brede zin, zoals het beheren en/of onderhouden van gebouwen, werkplekken en terreinen en het uitvoeren van restauratieve, bode-, repro-, post- of archieftaken en diensten.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • ondersteunt bij routinematige facilitaire taken

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Facilitaire ondersteuning

 • assisteert bij postwerkzaamheden

 • assisteert bij cateringwerkzaamheden

 • verricht schoonmaakwerkzaamheden

Resultaatgebied 2: Onderhoud

 • assisteert bij kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan materiaal, materieel, accommodatie en/of voorzieningen

 

Module

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER ALGEMEEN I

 

Naam functie : Medewerker algemeen I

 

Code : N07.03.02

 

 

 

Functiereeks Ondersteuning:

 

Het verlenen van inhoudelijke, secretariële, administratieve, procesmatige, facilitaire of algemene ondersteuning, gericht op een optimaal verloop van de werkprocessen.

 

 

Functiegroep Algemeen:

 

Assisteren bij uitvoerende, ondersteunende of toezichthoudende werkzaamheden.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • voert onder toezicht standaard uitvoerende, ondersteunende of toezichthoudende werkzaamheden op een afgebakend aandachtsgebied uit

 • voert op zichzelf staande werkzaamheden uit binnen nauwe kaders

 

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Assistentie

 • voert onder toezicht standaard, uitvoerende, ondersteunende of toezichthoudende werkzaamheden uit

 • voert op zichzelf staande werkzaamheden uit

 • beantwoordt vragen binnen nauwe kaders

 • legt (melding- en voortgang)gegevens vast in systemen

Module

 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING MEDEWERKER ALGEMEEN II

 

Naam functie : Medewerker algemeen II

 

Code : N07.03.04

 

 

 

Functiereeks Ondersteuning:

 

Het verlenen van inhoudelijke, secretariële, administratieve, procesmatige, facilitaire of algemene ondersteuning, gericht op een optimaal verloop van de werkprocessen.

 

 

Functiegroep Algemeen:

 

Assisteren bij uitvoerende, ondersteunende of toezichthoudende werkzaamheden.

 

 

Overwegende functiekenmerken:

 

 • voert onder direct toezicht eenvoudige uitvoerende, ondersteunende of toezichthoudende werkzaamheden op een enkelvoudig en afgebakend aandachtsgebied uit

 • voert op zichzelf staande werkzaamheden uit binnen sluitende kaders

 

 

Generieke taken

 

 

Resultaatgebied 1: Assistentie

 • voert op aanwijzing en onder direct toezicht eenvoudige uitvoerende, ondersteunende of toezichthoudende werkzaamheden uit

 • voert op zichzelf staande werkzaamheden uit

 • zet opmerkingen, klachten en vragen uit

Module

 

 

 

 

 

Module HR21

 

 

Modulenaam Leidinggeven

ModuleCode

 

 

Module taken

 • 1.

  Leidinggeven

  • -

   plant en verdeelt de werkzaamheden en verzorgt de afstemming

  • -

   bewaakt, borgt en toetst voortgang, kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden

  • -

   treedt op als vraagbaak en klankbord voor de medewerkers binnen het betreffende vakgebied

  • -

   verzorgt de vakinhoudelijke ondersteuning en begeleiding van medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden

  • -

   voert gesprekken in het kader van de jaarlijkse gesprekscyclus

  • -

   maakt resultaatgerichte afspraken met medewerkers en bewaakt en stuurt de prestaties

  • -

   draagt zorg voor deskundigheidsbevordering en vraaggericht werken

 

 

 

Module HR21

 

 

Modulenaam Coördinatie

ModuleCode

 

 

Module taken

 • 2.

  Coördinatie

  • -

   plant en verdeelt de werkzaamheden en verzorgt de afstemming

  • -

   bewaakt, borgt en toetst voortgang, kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden

  • -

   treedt op als vraagbaak en klankbord voor de medewerkers binnen het betreffende vakgebied

  • -

   verzorgt de vakinhoudelijke ondersteuning en begeleiding van medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden

  • -

   is informant bij gesprekken in het kader van de jaarlijkse gesprekscyclus