Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Utrecht (Utr)

Handhavingsstrategie Seksinrichtingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Utrecht (Utr)
Officiële naam regelingHandhavingsstrategie Seksinrichtingen
CiteertitelHandhavingsstrategie Seksinrichtingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-201104-10-2012Nieuwe regeling

17-05-2011

Gemeenteblad van Utrecht 2011, nr. 32

Besluit college van B&W van 17 mei 2011

Tekst van de regeling

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2011 Nr. 32

Handhavingsstrategie Seksinrichtingen

(collegebesluit van 17 mei 2011)

De college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

BESLUIT:

vast te stellen de volgende

HANDHAVINGSSTRATEGIE Seksinrichtingen

1.Omgevingsanalyse

1.1 Aanleiding

Na de legalisatie van prostitutie in 2000, leefde het idee dat de beroepsgroep gevrijwaard was van illegale activiteiten en wantoestanden. De (raam)prostitutie in de gemeente Utrecht leek een veilige werkplek voor prostituees. Echter, tijdens het strafrechtelijk onderzoek 'Sneep' in 2008 kwam aan het licht dat jarenlang, op omvangrijke schaal en op gruwelijke wijze, mensenhandel voorkwam. Ook op het Zandpad. Deze zaak was de aanleiding voor een groot onderzoek naar mensenhandel in de vergunde prostitutiesector, genaamd "Schone schijn". Uit dit onderzoek bleek dat:

 • ·

  er sprake was van een gebrek aan signalering van mensenhandel,

 • ·

  het vastgestelde beleid onvoldoende werd uitgevoerd en

 • ·

  vervolgens onvoldoende tot opsporing werd overgegaan.

Deze conclusies hebben geleid tot een aantal aanbevelingen, onder andere op het gebied van het door de gemeente te voeren prostitutiebeleid. De afdeling Bestuursinformatie deed nader onderzoek naar de situatie in de gemeente Utrecht en presenteerde het rapport 'Signalen mensenhandel Zandpad'. Hierin trok de afdeling Bestuursinformatie een harde conclusie: mensenhandel komt veelvuldig voor op het Zandpad. De situatie is ernstig. In december 2009 volgde een tweede grote mensenhandelzaak, waarbij wederom een deel van de feiten zich op het Zandpad afspeelde.

Naar aanleiding van deze onderzoeken, hebben de gemeente, politie en Openbaar Ministerie (hierna: OM) besloten om tot een gezamenlijke aanpak te komen om mensenhandel in de prostitutie te bestrijden. Voor de gemeente betekent dit vooral inzet op het barrièremodel. Het principe van de barrièrewerking gaat uit van het analyseren van de stappen die een mensenhandelaar moet zetten om tot zijn misdrijf te komen. Vervolgens worden op deze route zo veel mogelijk barrières ingebouwd, waarbij een breed pakket van maatregelen wordt toegepast. Zo is de Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV) aangepast en houden wij actief toezicht op de naleving hiervan. Deze handhavingsstrategie past binnen deze aanpak en maakt deel uit van de gezamenlijke inspanning van politie, OM en gemeente om mensenhandel en gedwongen prostitutie te bestrijden. Met deze handhavingsstrategie wordt vastgelegd hoe de gemeente, met gebruikmaking van de Utrechts handhavingsmix, gaat inzetten op toezicht en handhaving ten aanzien van seksinrichtingen. Daarnaast zullen politie en justitie hun inspanningen ten aanzien van de daders van mensenhandel en gedwongen prostitutie voortzetten.

1.2 Utrechtse situatie

In de gemeente Utrecht vindt op het Zandpad en in de Hardebollenstraat raamprostitutie plaats. In totaal wil de gemeente voor maximaal 162 werkruimten voor raamprostitutie een vergunning verlenen, hiervan zijn er ongeveer 130 gelokaliseerd op het Zandpad. Daarnaast zijn er vergunningen beschikbaar voor overige prostitutiebedrijven. Er zijn momenteel vergunningen verleend voor twee massagesalons en vier privéhuizen. Tot slot is er straatprostitutie aan de Baan. Daar worden maximaal 150 persoonsgebonden vergunningen afgegeven.

De problematiek van gedwongen prostitutie en mensenhandel lijkt vooral te spelen op het Zandpad. In de Hardebollenstraat is een redelijk vaste groep van Zuid-Amerikaanse prostituees werkzaam met een eigen, vaste klantenkring. Problemen ten aanzien van dwang of mensenhandel lijken hier minder te spelen. In deze straat komt wel veel overlast voor, zoals overlast van hangjongeren en drugsoverlast. Onze bestuurlijke aanpak hiertegen is niet opgenomen in deze strategie.

Ook in de zes overige prostitutiebedrijven lijkt in mindere mate sprake van mensenhandel en dwang. Overlast komt in geringe mate voor.

Aan de Baan lijkt in beperkte mate mensenhandel en dwang voor te komen, maar zorgen goede zorgstructuren voor snelle signalering en beheersbaarheid van de problematiek. Overlast en onveiligheid komen hier in mindere mate voor. De aanwezigheid van politie en hulpverlening lijken van invloed hierop.

1.3 Gemeentelijke taken

Sinds de opheffing van het algemeen bordeelverbod in 2000, kregen gemeenten de bevoegdheid om een vergunningenstelsel in te stellen om de prostitutiebranche te reguleren. De wetgever heeft de gemeenten de mogelijkheid gegeven om actief toezicht op de vergunde prostitutiesector te houden.

Het wetsvoorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (hierna: Wet Regulering Prostitutie) moet de aanpak van gemeenten eenduidig maken. Het doel is om een landelijke aanpak in te voeren en lokale verschillen te minimaliseren. Na invoering van de wet is elke gemeente verplicht een uniform vergunningenstelsel in te voeren. Een aantal vergunningsvoorwaarden is verplicht gesteld, het gaat vooral om voorwaarden ten aanzien van veiligheid en vrijwilligheid van de prostituee. Het bezoeken van een niet-vergunde en niet-geregistreerde prostituee wordt strafbaar. De wet is tijdens het schrijven van dit beleid nog niet in werking getreden. Het wetsvoorstel is ter behandeling aangeboden aan de Eerste Kamer. Eventuele aanpassingen in het voorstel zijn nog mogelijk. Wel is deze handhavingsstrategie getoetst aan het voorstel zoals dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

1.4 Risicoanalyse

Een risicomatrix brengt de risico's op verschillende gebieden in kaart. Het is een hulpmiddel om inzichtelijk te maken welke negatieve effecten kunnen optreden en hoe groot de kans is dat deze negatieve effecten optreden als de gemeente niet optreedt. Deze kans houdt voor een deel verband met het naleefgedrag ten aanzien van de gestelde voorschriften. Niet-naleving is dus een factor die, net als ernst van het gevolg, meegenomen wordt in de weging. Zo kan een rekensom gemaakt worden, (negatief)effect x kans = risico, waarmee het mogelijk wordt prioriteiten te stellen.

De kans op het optreden van dit negatieve effect wordt, op basis van onder andere de omgevingsanalyse, voor alle effecten hoog geacht. Onderstaande risicoanalyse richt zich dan ook op de ernst van de effecten. De waardering van de scores zijn opgenomen in bijlage 1.

   

Veiligheid & Gezondheid

Materiele schade

Ruimtelijke kwaliteit

Leefbaarheid, overlast en hinder

Duurzaamheid

Openbare roe en criminaliteit

Woonruimte

 

Seksinrichtingen,

Algemeen

30

0

30

90

0

95

0

1.

Mensenhandel en gedwongen prostitutie

95

0

0

30

0

95

0

2.

Veiligheid van prostituees en klanten

95

30

0

90

0

90

0

3.

Overlast, diverse vormen

30

60

30

90

0

60

0

2.Prioriteiten

Wij stellen ons als doel om, samen met ketenpartners als politie en OM, mensenhandel te bestrijden. Elke vorm van mensenhandel in de door de gemeente vergunde prostitutie is niet acceptabel en moet via het vergunningenstelsel voorkomen en bestreden worden. De gemeente benut het beschikbare instrumentarium maximaal om deze vorm van criminaliteit te voorkomen en werkt daarbij nauw samen met haar ketenpartners.

Kijkend naar de praktijk en problematiek van de seksinrichtingen stellen wij de volgende –gemeentelijke- prioriteiten vast:

1.

Mensenhandel en gedwongen prostitutie

Top prioriteit

Hoge prioriteit

Midden prioriteit

2.

Veiligheid van prostituees en klanten

3.

Diverse vormen van overlast

Onder de prioriteit 'mensenhandel en gedwongen prostitutie' valt vooral ook de problematiek ten aanzien van pooiers en pooierboys. Bij veiligheid prostituees en klanten wordt vooral gedacht aan het voorkomen van geweld, diefstal en dergelijke. Voor het gemeentelijke takenpakket is vooral preventie van belang. Wat betreft overlast, gaat de aandacht onder andere uit naar drugsoverlast, overlast van 'rondhangers', geluidsoverlast en vervuiling.

Bovenstaande prioriteiten zijn leidend voor de doelen die wij stellen en de manier waarop we toezicht voeren en handhavend op overtredingen.

3.Doelen

Wij stellen ons twee doelen. Beide doelen zijn gesteld met het oog op de vastgelegde prioriteiten: voorkomen van mensenhandel en arbeid onder dwang, bevorderen veiligheid van prostituee en klant en het voorkomen van overlast.

3.1 Doelen

Ten eerste vinden wij het onacceptabel dat in een door de gemeente vergunde sector structureel mensenhandel voorkomt. Wij maken ons sterk om, door het inzetten van diverse instrumenten, barrières op te werpen voor mensenhandel. Het houden van toezicht op de naleving van de vergunning en de Algemene plaatselijke verordening is één van deze barrières.

Een tweede doel betreft de niet-vergunde sector. Wij stellen ons als doel om illegale exploitatie te beëindigen. Ten aanzien van de vergunde sector ligt de nadruk op naleving van de voorwaarden.

3.2 Kwantificering

De concrete omvang van mensenhandel is, net als elk criminologisch fenomeen, lastig in beeld te brengen. Het vindt immers in de illegaliteit plaats en slechts een deel van de problematiek is zichtbaar. Het is moeilijk om te meten in welke mate het fenomeen af- of toeneemt en waardoor dat komt. De effectiviteit van genomen maatregelen is dan ook lastig meetbaar te maken. In 2006 is een nulmeting uitgevoerd, op basis waarvan in 2009 een beleidsevaluatie is uitgevoerd. Deze evaluatie bestond uit een viertal deelonderzoeken en was bijzonder groot van opzet. Het is de intentie dat over anderhalf jaar weer een beleidsevaluatie zal worden uitgevoerd. Wij verwijzen, voor wat betreft beleidseffecten, dan ook naar deze evaluatie.

Wij stellen ons jaarlijks doelen wat betreft inzet. In het "Handhavingsprogramma bebouwde en openbare ruimte" wordt jaarlijks vastgelegd hoeveel controles uitgevoerd zullen worden, welke controles uitgevoerd worden en wat de concrete inzet op dit onderwerp zal zijn. Na verloop van het jaar zal geëvalueerd worden of de kwantitatieve doelstellingen zijn gehaald en of en wat dit betekent voor de beleidsvoering.

3.3 Samenwerking

Bij het nastreven van deze doelen werken we samen met de ketenpartners, vooral de politie en het OM. Hierbij moet het onderscheid gemaakt worden tussen de gemeentelijke taak en de inzet en doelen van de politie. Het gaat namelijk om een bestuursrechtelijke aanpak met gebruikmaking van gemeentelijke bevoegdheden. De gemeente zal uiteraard waar mogelijk opsporing en vervolging steunen.

4.Toezichtstrategie

4.1 Vormen van toezicht

Onder toezicht wordt verstaan het observeren en constateren van het wel of niet voldoen aan de regels. Toezicht kan actief of passief zijn. Actief toezicht is op eigen initiatief en is planmatig, het kan projectmatig of routinematig zijn. Het passieve toezicht is al het toezicht naar aanleiding van klachten, meldingen, calamiteiten of handhavingsverzoeken. Zowel de gemeente als de ketenpartners hebben een toezichthoudende taak.

Daarnaast kan onderscheid gemaakt worden tussen enkelvoudig toezicht, toezicht met ketenpartner politie en volledig integraal toezicht. Enkelvoudig toezicht is toezicht uitgevoerd door een toezichthouder van de gemeente. Dit kan vervolgens worden uitgebreid met de politie. Integraal toezicht doen alle ketenpartners uitgevoerd.

Enkelvoudig toezicht

-controle administratie exploitant

-controle identiteitsbewijzen van prostituees bij exploitant

-controle APV / vergunningvoorschriften

-administratieve controle woonadres

-signalen mensenhandel aan de hand van formulier of rapportage

Enkelvoudig toezicht, met politie

-controle administratie exploitant

-controle identiteitsbewijzen bij exploitant

-controle APV / vergunningvoorschriften

-administratieve controle woonadres

-signalen mensenhandel aan de hand van formulier of rapportage

-gesprek politie met prostituees

Integrale controle, met alle ketenpartners

(Politie, Belastingdienst en UWV)

-controle administratie exploitant

-controle identiteitsbewijzen bij exploitant

-controle APV / vergunningvoorschriften

-administratieve controle woonadres

-signalen mensenhandel aan de hand van formulier of rapportage

-iedere ketenpartner controleert conform eigen werkwijze.

Daarnaast voert de GG&GD controles uit. Er is geen structureel samenwerkingsverband. De toezichthouder van de gemeente zal op incidentele basis hieraan deelnemen en controleren op de hierboven genoemde punten.

4.2 Uitvoering

Als een melding of een klacht binnenkomt, wordt deze in beginsel in behandeling genomen. Dat wil zeggen dat er passief toezicht volgt, waarbij de melding wordt gecontroleerd.

Actief toezicht wordt vormgegeven door enkelvoudig en integraal toezicht uit te oefenen. Per jaar wordt in het handhavingsprogramma vastgesteld hoeveel controles de gemeente in het komende jaar zal uitvoeren. Na afloop van het jaar worden deze controles geëvalueerd. Uitgangspunt hierbij is dat alle seksinrichtingen onder enkelvoudig toezicht staan, waarbij op alle punten en voorschriften van de exploitatievergunning en de registratie van de prostituees wordt gecontroleerd

Bij elke controle, zowel actief als passief, hebben de toezichthouders tevens een signaleringsrol. De toezichthouders zijn altijd alert op criminele activiteiten en hanteren hierbij de signaleringslijst van de Task Force Mensenhandel. Als er signalen van bijvoorbeeld gedwongen prostitutie of mensenhandel worden opgevangen, dan wordt hiervan altijd melding gemaakt bij de politie. Dit gebeurt met gebruikmaking van een formulier of door middel van een rapportage.

5.Strategieën

5.1Strategie inzet instrumenten

Handhaven is meer dan alleen sancties opleggen. Verschillende instrumenten kunnen leiden tot het bereiken van de gestelde doelen en per handhavingstaak kan een andere mix van instrumenten worden toegepast. De Utrechtse handhavingsmix, zoals die is vastgesteld in "Keuzes in handhaving", is daarbij leidend.

"sell"

Focus op

mensen

Verleiden

Mensen proberen te bewegen om zich aan de regels te houden

Informeren

Vertellen welke regels er zijn, voor wie en waarom

Focus op

regels

Afspreken

Afspraken maken met (individuele) partijen om bijvoorbeeld sanctioneren te voorkomen

Sanctioneren

Alle maatregelen die de gemeente ter beschikking staan om ongewenst gedrag te bestraffen

"tell"

Informeren kan gericht zijn op kennis (educatief), op sanctiebeleid en pakkans (waarschuwend) of normatief zijn (appel op sociale norm).

Verleiden heeft alles te maken met het bieden van prikkels om goed gedrag te 'belonen': instellen van een keurmerk, minder controle bij goed gedrag, publicatie goed naleefgedrag in lokale media of advies bij uitvoering regelgeving.

Afspreken kan onder andere door het afsluiten van convenanten of het maken van brancheafspraken.

Sanctioneren kan bestuursrechtelijk, door middel van een dwangsom, bestuursdwang, intrekken vergunning of sluiten inrichting, fiscale naheffing en bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking. Sanctioneren kan ook strafrechtelijk, via de gemeentelijke Boa's of door middel van inschakeling van het OM.

Wat betreft seksinrichtingen, gaan wij de instrumenten 'informeren', 'afspreken' en 'sanctioneren' gebruiken. Dat betekent dat wij eerst betrokkenen informeren over het vaststellen van deze strategie. Vervolgens handhaven wij op geconstateerde overtredingen al naar gelang het negatieve effect van de overtreding (afspreken of sanctioneren).

5.2 Sanctiestrategie

5.2.1 Tweestappenplan

In principe wordt bij elk beleidsgebied de twee-stappenstrategie gevolgd: waarschuwen en daarna sanctioneren. Eerst delen wij een waarschuwing uit. De waarschuwing wordt schriftelijk gedaan of schriftelijk bevestigd. Komt de overtreder de afspraak niet na, duurt de overtreding voort of wordt deze herhaald, dan leggen wij een sanctie op. Vanwege het bijzondere karakter van dit beleidsveld en de ernstige gevolgen van de mogelijke overtredingen, grijpen wij sneller en strenger in dan bij andere beleidsgebieden. Immers, de exploitanten hebben een zware verantwoordelijkheid. Niet alleen ten aanzien van het naleven van de vergunningsvoorwaarden, maar ook ten aanzien van de prostituees, klanten en de omgeving.

Deze strategie is ook terug te vinden in onderstaand overzicht, waarbij voor de belangrijkste overtredingen een sanctie is bepaald.

 • Als er sprake is van spoedeisend belang, wordt er niet gewaarschuwd, maar wordt er direct opgetreden. Er is in ieder geval sprake van spoedeisendheid:

 • §

  bij dreigende onomkeerbaarheid;

 • §

  bij gevallen van mensenhandel en/of gedwongen prostitutie;

 • §

  bij levensgevaar;

 • §

  bij ernstig geweld;

 • §

  wanneer de betreffende wet direct optreden vereist;

 • §

  bij ernstig gevaar voor de openbare orde en veiligheid;

 • §

  bij grove aantasting van de woon- en leefomgeving.

 • In geval van recidive, sanctioneren wij strenger. Zo wordt bij een eerste overtreding volstaan met een bijvoorbeeld waarschuwing, bij een tweede overtreding wordt een sanctie opgelegd. Hierbij wordt een vaste verjaringstermijn van twee jaar gehanteerd. Afhankelijk van de overtreding kleeft de termijn aan de vergunning, de locatie of de betrokken exploitant.

 • Deze verjaringstermijn staat niet in relatie met een eventuele strafrechtelijke verjaringstermijn.

Het kan voorkomen dat op bepaalde feiten, meerdere sancties mogelijk zijn. Vanwege de gestelde prioriteiten en het belang van het bestrijden van mensenhandel, gaat in die gevallen de zwaarste bestuurlijke sanctie voor en wordt deze in ieder geval opgelegd. Daarbij kunnen meerdere, lichtere sancties worden opgelegd. Het stapelen van sancties is in beginsel toegestaan.

5.2.2 Sancties

Wij kiezen voor de per geval meest effectieve vorm van handhaving. Daarbij zullen in sommige gevallen naast de overtreder(s), ook anderen getroffen worden door de gevolgen van de maatregelen. De gevolgen nemen wij mee in onze overweging. Wij kunnen niet altijd voorkomen dat derden, waaronder de prostituees, getroffen worden door de gevolgen van een sanctie.

Wij verwachten dat signalen van mensenhandel of andere misstanden worden gemeld door de exploitanten, dit is een onderdeel van goed ondernemersschap.

Als er in een specifiek geval geen sprake is van concrete verwijtbaarheid van de exploitant, kunnen wij ons onthouden van het opleggen van een sanctie. Een voorbeeld hiervan is het naleven van de minimale verhuurperiode. Het is aan de exploitant om deze regel na te leven, hoewel bij ziekte of vakantie van de prostituee vervanging van de desbetreffende prostituee mogelijk is. Voor de vervanging moet dan wél een contract tussen de exploitant en de geregistreerde vervanger worden getekend.

In navolgende gevallen zullen wij de volgende sancties opleggen:

Categorie 1 - Direct intrekken van vergunning

In de volgende gevallen gaan wij direct tot intrekking van de vergunning over. Is er sprake van exploitatie dan beëindigen wij deze per direct. Gezien de ernst van de overtredingen, waarschuwen wij niet vooraf.

 • -

  Art. 3:10, 1e lid, sub e onder 1 APV: aanwijzingen dat personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f Sr of met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet 2000 bepaalde;

 • -

  Art. 3:10, 1e lid, sub e onder 2 APV: aanwijzingen dat minderjarige(n) aanwezig zijn of zullen zijn (alleen als de minderjarige(n) aanwezig zijn in de hoedanigheid van prostituee);

 • -

  Art. 3:14, 2e lid APV: sluiting(stijden); (alleen als er sluitingstijden zijn opgelegd in het kader van een maatregel van categorie 5);

 • -

  Art. 3:11 lid 4 APV: raamprostituee werkzaam zonder registratie;

 • -

  Exploitatie zonder vergunning.

Categorie 2 – Waarschuwing, dan intrekken van vergunning

In de volgende gevallen geven wij eerst een waarschuwing. Als er binnen de verjaringstermijn sprake is van recidive, wordt de vergunning ingetrokken.

-Art. 3:13 APV: onder andere minimale verhuurperiode van vier weken en gebruik werkruimte van maximaal twaalf uur aaneengesloten.

Categorie 3 – Waarschuwing, dan tijdelijk sluiten van de inrichting

In de volgende gevallen geven wij eerst een waarschuwing. Bij recidive wordt de inrichting tijdelijk gesloten. De duur van de sluiting is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

 • -

  Art. 3:10, 2e lid, sub a APV: voorkomen of beperken van aantasting woon- en leefklimaat;

 • -

  Art. 3:10, 1e lid, sub e onder 2 APV: aanwijzing(en) dat minderjarigen aanwezig zijn of zullen zijn; (alleen als de minderjarige(n) aanwezig zijn in de hoedanigheid van klant)

 • -

  Art. 3:11, 1e lid APV: afwezigheid exploitant of beheerder.

Categorie 4 – Gedeeltelijk sluiten van de inrichting

In de volgende gevallen wordt de inrichting gesloten voor dat gedeelte waarop de overtreding betrekking heeft.

Bij overtreding van artikel 3:11, 3e lid, sub a wordt eerst een waarschuwing gegeven.

 • -

  Art. 3:10, 2e lid, sub b APV: arbeidsomstandigheden van prostituee(s)

 • -

  Art. 3:11, 3e lid, sub a: APV: werkruimte voorzien van een deugdelijke alarminstallatie

Categorie 5 – Waarschuwing, dan aanvullende voorwaarden

In het volgende geval geven wij eerst een waarschuwing. Bij recidive binnen de verjaringstermijn worden aanvullende voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden hebben betrekking op de sluitingstijden. Als niet wordt voldaan aan de aanvullende voorwaarden, wordt een passende sanctie opgelegd. Deze sanctie bepalen wij aan de hand van de omstandigheden van het geval en de ernst van de situatie.

-Art. 3:14 APV: sluiting(stijden), volgens verordening of aan de vergunning verbonden voorschrift

Bovenstaand overzicht is niet-limitatief. Als er een overtreding wordt geconstateerd die niet in het overzicht is opgenomen, wordt aan de hand van de aard en de ernst van de overtreding een passende maatregel opgelegd.

Naast de hierboven vermelde sancties, bestaat ook de mogelijkheid om een dwangsom op te leggen. De hoogte en de frequentie van de dwangsom moet proportioneel zijn en wordt onder andere afgestemd op de ernst van de situatie.

5.2.3 Samenwerking

Voordat een sanctie wordt opgelegd, overleggen wij met politie en justitie. Tenzij onverwijld optreden van de gemeente noodzakelijk is vanwege acuut gevaar voor de openbare orde en veiligheid en/of calamiteiten.

Het kan voorkomen dat er ten aanzien van een bepaalde inrichting of personen gelijktijdig een strafrechtelijk onderzoek loopt of heeft gelopen. Per geval wordt beoordeeld welke maatregelen en of aanpak wenselijk zijn. Bestuurlijke, strafrechtelijke en andere sancties worden afgestemd tussen partijen. In een specifiek geval kan het nodig zijn dat het regionale driehoeksoverleg oordeelt over de te nemen stappen

5.2.4 Handhavingsplicht

Gezien de aard en de ernst van de problematiek, is er geen ruimte voor afzien van handhaving. Wij treden in principe op. Een uitzondering is mogelijk als gemeentelijk ingrijpen een strafrechtelijk onderzoek zou belemmeren. Het uitblijven van gemeentelijk ingrijpen is tijdelijk en betreft alleen uitzonderingssituaties.

6.Evaluatie en verslaglegging

6.1 Evaluatie

De concrete, kwantitatieve doelen worden jaarlijks in het uitvoeringsprogramma vastgelegd. Dit programma wordt op haar beurt geëvalueerd, waarbij wordt gekeken of de gekwantificeerde doelen, het uitvoeren van een bepaald aantal controles, zijn behaald.

Daarnaast wordt anderhalf jaar na de wijziging van de APV het gehele pakket van maatregelen om mensenhandel en dwang bij (raam)prostitutie tegen te gaan geëvalueerd.

6.2 Informatie-uitwisseling

Wij werken onder meer samen met politie en OM om mensenhandel en gedwongen prostitutie te bestrijden. Er zal overleg nodig zijn tussen gemeente, politie en OM. Wij hebben informatie nodig of ten aanzien van bepaalde personen of inrichtingen een onderzoek loopt.

Op basis van het convenant 'integrale aanpak mensenhandel en mensensmokkel regio Utrecht' is informatie-uitwisseling voor dit doel mogelijk. In het convenant is bepaald, dat"de convenantpartners verplichten zich over en weer, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de nodige informatie te verstrekken die nodig is om de integrale aanpak effectief en efficiënt te laten verlopen". Om vorm te geven aan de informatie-uitwisseling en de wederzijdse relatie tussen gemeente, politie en OM stellen wij werkafspraken op.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 17 mei 2011.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.R. Schurink Mr. A. Wolfsen

Bekendmaking is geschied op 25 mei 2011.

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 2 juni 2011.

BIJLAGE BEHOREND BIJ GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2011, NR. 32

Bijlage 1 Risicoanalyse, effectmeting

Score

Veiligheid & gezondheid

Materiële schade

Ruimtelijke kwaliteit

Leefbaarheid, overlast en hinder

Duurzaamheid

Openbare orde en criminaliteit

Woonruimte

0

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Geen effect

1-20

Pijn of letsel bij één individu; enkeling tijdelijk onwel

Plaatselijk lichte schade of verontreiniging

Minimale ontsiering of aantasting van de ruimtelijke kwaliteit

Kortstondig onbehagen of klacht

Lichte (vermijdbare) bijdrage aan verbruik van energie en/of uitputting grondstoffen

(Non)verbale uiting door persoon niet expliciet tegen een ander gericht

Lichte verstoring; bijvoorbeeld gedeeltelijke onttrekking van een woning

20-40

Pijn of letsel bij meerdere individuen; meerdere personen tijdelijk onwel óf een enkele zieke

Lichte schade of verontreiniging in gehele gebouw of terrein óf plaatselijk ernstige schade of verontreiniging

Beperkte aantasting van de ruimtelijke kwaliteit (lokaal)

Licht onbehagen of klacht gedurende langere tijd

Beperkte (vermijdbare) bijdrage aan verbruik van energie en/of uitputting grondstoffen

Lichte (non)verbale uiting gericht tegen of tussen meerdere personen

Beperkte verstoring (bijv. omzetting van onzelfstandige naar zelfstandige woonruimte, zoals kamerverhuur)

40-60

Zwaar letsel bij enkeling of gering letsel bij velen; meerdere ziektegevallen of enkeling ernstig ziek

Ernstige schade of verontreiniging in grote delen van een gebouw of terrein óf een klein deel van een gebouw of terrein onbruikbaar

Ernstige aantasting (lokaal) of beperkte aantasting van een gebied of bouwwerk

Serieus onbehagen of langdurige klacht

Aanzienlijke (vermijdbare) bijdrage

aan verbruik van energie en/of uit-putting grondstoffen

(Non)verbale uiting door een groep personen (intimidatie, handtastelijkheden), groepsgewijze open-bare dronkenschap en vernieling door een enkeling en buren-ruzies

Aanzienlijke verstoring; bijvoorbeeld woonfraude, voor verkeerde doelgroep toegewezen woonruimte

60-80

Dood van een enkeling of ernstig letsel bij velen; enkel sterfgeval of meerdere ernstige ziektegevallen

Een geheel gebouw of terrein wordt onbruikbaar

Ernstige aantasting (lokaal) of beperkte aantasting van een gebied of bouw-werk met uitstraling naar de directe omgeving

Ernstig onbehagen, angst of klacht (psychisch labiel, overspannen, chronische klachten)

Hoge (vermijdbare) bijdrage aan verbruik van energie en/of uitputting grondstoffen

Lichte criminaliteit (zakkenrollen, tasjes-roof, lichte mishandeling, incidentele straat-handel, incidentele straat prostitutie, aanranding en groepsgewijze vernieling; opstoot

Grote verstoring; bijvoorbeeld verlies van enkele woningen/woonruimte door samenvoeging en onttrekking

80-100

Meerdere doden of sterfgevallen

Een geheel gebouw of terrein is onbruik-baar en er is eveneens schade aan de omgeving

Ernstige aantasting (gebied of bouw-werk) met uitstraling naar de wijdere omgeving of onherstelbaar verlies van een uniek monument of beschermd gebied

Psychisch ontspoord

Zeer hoge (vermijdbare) bijdrage

aan verbruik van energie en/of uitputting grondstoffen

Zware georganiseerde criminaliteit (zware mishandeling, dood-slag, verkrachting, regelmatige prostitutie (straat of panden) drugspanden, regel-matige straathandel op grote schaal; zware vernieling en rellen

Zeer grote verstoring; bijvoorbeeld verlies van meerdere woningen door samenvoeging en onttrekking